REDEEMING RUTH 3 - Ptr. Henry Brown | 7:00AM Tagalog Service

50 %
50 %
Information about REDEEMING RUTH 3 - Ptr. Henry Brown | 7:00AM Tagalog Service
Spiritual

Published on March 16, 2014

Author: faithworksc

Source: slideshare.net

Description

REDEEMING RUTH 3
Ptr. Henry Brown
7:00AM
Tagalog Service

REDEEMING RUTH #3 Kamay ng Diyos sa ating pagpapala

Ruth 2:14-23 14 Nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth, "Halika rito. Kumuha ka ng tinapay at isawsaw mo sa sarsa." Kaya't umupo na siyang kasama ng mga manggagawa, at binigyan siya ni Boaz ng inihaw na sebada. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog. May natira pa sa pagkaing ibinigay sa kanya.

15 Nang ipagpatuloy niya ang pamumulot, pinagbilinan ni Boaz ang mga manggagawa, "Hayaan ninyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binigkis na uhay. Huwag ninyo siyang babawalan. 16 Maglaglag kayo ng mga uhay mula sa binigkis para may mapulot siya."

+ 17 Si Ruth ay namulot hanggang gabi, at pagkatapos ay giniik niya ang kanyang napulot. Halos limang salop na sebada ang nakuha niya. 18Umuwi si Ruth at ipinakita sa kanyang biyenan ang naipong sebada, at ibinigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain.

19 Nagtanong si Naomi, "Saang bukid ka ba namulot ngayon? Pagpalain nawa ng Diyos ang taong nagmagandang-loob sa iyo!" At ikinuwento ni Ruth ang nangyari sa kanya sa bukid ni Boaz. 20Kaya't sinabi ni Naomi, "Pagpalain nawa siya ni Yahweh na hindi nakakalimot sa kanyang pangako sa mga buhay at sa mga patay." Idinugtong pa niya, "Malapit nating kamag-anak ang taong iyon, isa sa mga may tungkuling mangalaga sa naiwan ng mga yumao."

21 Nagpatuloy ng pagsasalaysay si Ruth, "Sinabi pa niyang magpatuloy akong mamulot sa kanyang bukid hanggang sa matapos ang anihan niya." 22 Sumagot si Naomi, "Oo nga, anak. Baka mapahamak ka lamang kung sa ibang bukid ka pupunta. Mabuti ngang manatili kang kasama ng kanyang mga manggagawang babae." 23Ganoon nga ang nangyari. Namulot si Ruth kasama ng mga gumagapas sa bukid ni Boaz, hanggang sa maaning lahat ang trigo at ang sebada. At namuhay siya sa piling ng kanyang biyenan.

•28 Alam natin na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip-lakip na gumagawa para sa kabutihan nila na mga umiibig sa Diyos, sa kanila na mga tinawag ng Diyos ayon sa kaniyang layunin.

• And here we are right now going forward doing good for His kingdom, upgraded and updated.

• So the first thing we see in this chapter is A NEW WORD ON NAOMI’S LIPS.

II. Pangalawa, nakakakita tayo ng Bagong Pag-asa sa puso ni Noemi.

20At sinabi ni Noemi sa kaniyang manugang: Pagpalain nawa siya ng Panginoon, na hindi ikinait ang kaniyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay. At sinabi ni Noemi sa kaniya, Ang lalaking yaon ay isa sa mga kamaganak na malapit natin, isang pinakamalapit na kamaganak natin. 21At sinabi ni Ruth na Moabita, Oo, sinabi niya sa akin, Ikaw ay sumunod na malapit sa aking mga bataan hanggang sa kanilang matapos ang aking ani. 22At sinabi ni Noemi kay Ruth na kaniyang manugang, Mabuti, anak ko, na ikaw ay lumabas na kasama ng kaniyang mga alila, at huwag kang masumpungan sa ibang bukid.

Naomi and Ruth had three reasons to be encouraged andhopeful:

• Mayroong tatlong dahilan sina Noemi at Ruth para mabuhayan at magkaroon ng Pag-asa

Mayroong tatlong dahilan sina Noemi at Ruth para mabuhayan at magkaroon ng Pag-asa Dahil sa kung sino si Boaz.

Boaz was their kinsman (which means “relative”). Thirteen times in the Book of Ruth you find references to the kinsman. This relates to Mosaic laws of the kinsman-redeemer found in two places in the Law, which I’ll simply summarize for you so you don’t have to turn to them:

Let me explain to you what a REDEEMER does:

First the law relating to the kinsman-redeemer is found in Leviticus 25.

In this passage states that if a Jew became bankrupt or poor beyond the ability to survive and had to sell his property (as Elimelech, Naomi’s husband, had done) or had to sell himself into servitude,

one of his kinsmen (or relatives) could redeem him (which means “to buy back”); that is, essentially pay off the debt. If the kinsman paid the price, the new owner had no choice but to sell back the lost property to the kinsman-redeemer, or to release the servant from his servitude.

• The second law relating to the kinsman-redeemer is found in Deuteronomy 25:5-10 and dealt with marriage.

This law said that if a man died, his brother should marry the widow and raise the firstborn child in the name of the dead brother if he was able and willing to do it. The kinsman was also required to maintain the deceased man’s inheritance until the child was old enough to receive it.

So Naomi saw both laws combined in Boaz, their kinsman: and Boaz could marry Ruth according to the law in Deuteronomy 25, giving Ruth and Naomi someone to provide for them…and He could also redeem Elimelech’s property, thus fulfilling the law in Leviticus 25.

In Leviticus 25, a redeemer has two primary functions: TO REDEEM PEOPLE AND PROPERTY.

II. So Naomi and Ruth had a new hope because of WHO BOAZ WAS. They now had the promise of a redeemer.

Mayroong tatlong dahilan sina Noemi at Ruth para mabuhayan at magkaroon ng Pag-asa Dahil sa ginawa ni Boaz.

What did he do?—He took a personal interest in Ruth. Out of all the people working in his field, he took particular notice of Ruth and spoke to her. But more than that, he protected her, and provided generously for her by telling the reapers to drop some handfuls of grain for her on purpose to glean.

When Naomi saw all the grain that Ruth had gathered, she was amazed. She knew that someone had been extra kind to Ruth.

Then she found out that it was Boaz who had helped Ruth, and she realized that he could do much more for them.

EPHAH is somewhere between maybe 30 and 50 pounds that she has obtained through her one day’s labor.

It was the equivalent, perhaps, of two weeks wages for the average worker.

It was the equivalent, perhaps, of two weeks wages for the average worker.

3) Naomi and Ruth had the reasons to be encouraged and hopeful because of WHAT BOAZ SAID.

Mayroong tatlong dahilan sina Noemi at Ruth para mabuhayan at magkaroon ng Pag-asa Dahil sa sinabi ni Boaz.

Look at verse 21 – “And Ruth the Moabitess said, He said unto me also, Thou shalt keep fast by my young men, until they have ended all my harvest.” (Note that little phrase at the end of that verse: “…until they have ended all my harvest.”

21At sinabi ni Ruth na Moabita, Oo, sinabi niya sa akin, Ikaw ay sumunod na malapit sa aking mga bataan hanggang sa kanilang matapos ang aking ani.

I believe that Boaz was saying to her, “At the end of the harvest, something special is going to happen. Stay in my field until the harvest is over. My men will protect you.” I think Boaz had some special plans in mind at the end of the harvest. Ruth recalled his words, and she and Naomi were encouraged by them.

Ngayon, Bilang mga mananampalataya, mayroon tayong parehong lakas at pag- asa na nakay Hesus

• SCRIPTURE is TRUE, • It is ULTIMATELY INSPIRED OF GOD through human authors, • It is PERFECT, • It is HOW GOD HAS CHOSEN TO REVEAL HIMSELF TO US MOST CLEARLY.

Una, mayroon tayong pag-asa sa puso dahil kay Hesus

Jesus is our Redeemer.

Let me explain to you what a REDEEMER does. In Leviticus 25, a redeemer has two primary functions: TO REDEEM PEOPLE AND PROPERTY.

The redeemer was the one who would come in and say, “I’ll pay off the debt to redeem the person from slavery,” or “I’ll pay off the note on the land and the farm to keep it in the family and to bring it back to the family who desperately needs it.”

The redeemer was the one who fixed everything. The redeemer was the one who was wise and successful, and who God had blessed so that they could bless others and do works of hassed.

HASSED. It’s a very important word here, translated kindness, or loving kindness. It’s all of the wonderful attributes of God, the love, grace, mercy, patience, kindness, long-suffering, provision of God. In Galatians, it’s called the Fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self control. It’s this hassed of God.

He has purchased us from the slave market of sin and paid our debt for us.

1 Pedro 1:18-19 18 Nalalaman ninyong tinubos kayo mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Ang ipinangtubos sa inyo ay hindi nasisirang mga bagay na gaya ng pilak at ginto. 19 Subalit ang ipinangtubos sa inyo ay ang mahalagang dugo ni Cristo. Siya ay tulad ng isang korderong walang kapintasan at walang dungis.

That’s what is says in the New Testament.

Jesus is our redeemer, that we belong to Satan and sin and death and we’re bound for hell, and like Ruth, we’re in a terrible predicament, and that Jesus has given this gracious gift of himself.

Pangalawa, tayong mga mananampalataya ay mayroong pag-asa dahil sa ginawa ni Hesus.

What did Jesus do for us?—Oh, my, where do we begin?

He died for our sins; He gave us a new life with fulfillment and purpose;

He gave us eternal life;

He gave us the Word of God to guide our lives;

He gave us a spiritual family in the church.

He gave us the greatest gift of all—His precious Holy Spirit to empower, encourage, convict, and guide us.

THAT’S WHY HASSED.= It’s a very important word here in series REDEEMING RUTH- translated kindness, or loving kindness. It’s all of the wonderful attributes of God, the love, grace, mercy, patience, kindness, long-suffering, provision of God. In Galatians, it’s called the Fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self control. It’s this hassed of God.

#• Third, we can have hope as believers because of WHAT JESUS SAID:

Jesus has said many wonderful things that give us hope, such as…

Juan 14:2-3 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. 3 Kapag ako ay pumaroon at makapaghanda ng dako para sa inyo, ako ay muling babalik. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo.

Juan 10:27-29 27 Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. 28 Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila malilipol magpakailanman. Walang sinumang makakaagaw sa kanila sa aking kamay.29 Ibinigay sila sa akin ng aking Ama. Siya ay higit na dakila sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama.

We don’t have enough time tonight to share all Jesus’s blessed words of hope.

Pangatlo, mayroon tayong pag-asa bilang mga mananampalataya dahil sa sinabi ni Hesus.

23Sa gayo'y nakipisang maliksi na kasiping ng mga alila ni Booz, upang mamulot hanggang sa katapusan ng pagaani ng sebada at pagaani ng trigo; at siya'y tumahang kasama ng kaniyang biyanan.

Ruth didn’t sit around twiddling her thumbs waiting to see what Boaz would do. She went right back to the field and labored right on through the barley harvest and the wheat harvest.

But I believe she returned to the field with a new attitude and a new purpose because the situation was different.

Now she knew the lord of the harvest! Ruth was now more than just a laborer in the field. She had the special care and attention of the lord of the harvest. He spoke to her and invited her to his table to eat.

He cared for her and had plans for her in the future. Ruth’s labor was not the dismal labor of a slave; it was a joyful labor of someone who had great expectations.

we should follow Ruth’s example as we serve in our field of service for God with a heart of love and gratefulness:

In verse 2 she said, “Let me now go to the field.” – May God help us to work for the Lord with such willingness to be used!

Look at verse 17 – “So she gleaned in the field until even,…” She made good use of the time she had to work.

Jesus said in (Jn. 9:4) “The night cometh when no man can work.

We cannot be sure of any time except NOW! to work for God. We must do all we can while there is still time.

Juan 9:4 4 Kinakailangang gawin ko ang mga gawa niya na nagsugo sa akin habang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makakagawa.

CONCLUSION:

So we see these three new exciting things in Ruth’s and Naomi’s lives:

• A new word on Naomi’s lips – “Blessed” • A new hope in Naomi’s heart because of who Boaz WAS (her redeemer), what Boaz DID (he protected her and provided for her) and what Boaz SAID (“Stay and work…and we’ll see what happens…”). • And finally, a new motive in Ruth’s service— Hope.

You men, aspire to be like Boaz. Get your affairs in order. Treat all women as sisters. Be generous, like Jesus. Humble, as well. You ladies, Ruth, great example. Walk with God and his people. Build your friendships. Listen to older ladies. Walk with younger ladies who love the Lord. Live a life of holiness. Work in your job. Walk in your faith, staying in the place that God blesses, trusting that he can and he will, ‘cause he’s sovereign and good. That’s what it means to be the God of providence.

He doesn’t owe us anything, as Boaz owes Ruth nothing. But he lives without sin, he dies for sin. He gives us his own death, burial, resurrection, as a gift. He has favor on us. And like Ruth received the gift from Boaz, we must receive the gift of salvation from the Lord Jesus Christ. And he is the God of hassed, the God of Ruth, the God of Naomi, the God of Boaz is Jesus Christ. And he is the loving, gracious, merciful, kind God of hassed.

you’re bitter and your world is crumbling, fix your eyes on Jesus, the Lord of the Harvest. He is your Boaz, your mighty man of wealth, Consider all He IS to you; all He has DONE for you; and all He has SAID to you in His Word. If we will just keep our eyes on the Lord Jesus and do our work the way He wants us to do it, before long we will be saying with David,

Psalm 103:1 “Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name!”

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

Google

Advertising Programmes Business Solutions +Google About Google Google.com © 2016 - Privacy - Terms ...
Read more

www.facebook.com

Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu.
Read more

Home - Liberty High

Liberty High School will be the number one ... Administration Hours: 6:45am-3:00pm ... Class Time: Monday/Tuesday/Thursday and Friday 7:00am-2 ...
Read more

Coffee - Wikipedia

Dark brown, beige, light brown ... Coffee futures contracts for Grade 3 washed ... an employer may contract with an outside caterer for daily service, or ...
Read more

| The Weather Channel

See what's new on The Weather Channel's New Fan Community. ... Philippines Tagalog; ... 3 Scientists Walk into a Bar;
Read more

7 (number) - Wikipedia

... 2–5, 5–2, 3–4, or 4–3), the greatest of any number. ... (New York City Subway service), ... at 7:00am. George Carlin in what ...
Read more

Kitchen & Dining Tables - Humble Abode

Kitchen & Dining Tables. ... (3) Backless (2) ... 692-2633 | 7:00am-4:00pm Pacific | 10:00am-7:00pm Eastern | Mon-Fri . About;
Read more

Home - Osceola County School For The Arts

Tagalog; Vietnamese; Korean; Russian; Hindi; Search. Login; ... Meagan Brown Wins Young Artist Award; ... Matinee 3:00PM - 6:00PM. c.
Read more

Home - Neptune Middle

Tagalog; Vietnamese; Korean; ... teachers, and students of Neptune Middle School. ... Students are welcome on campus after 7:00AM. Normal Office Hours ...
Read more

High 5 Casino | Facebook

High 5 Casino. 1,096,993 likes · 2,925 talking about this. ... October 12 at 7:00am · ... October 3 at 11:08am ·
Read more