Redeeming Ruth 1 - Ptr. Vetty Gutierrez - Tagalog Service

50 %
50 %
Information about Redeeming Ruth 1 - Ptr. Vetty Gutierrez - Tagalog Service
Spiritual

Published on March 2, 2014

Author: faithworksc

Source: slideshare.net

Description

Redeeming Ruth 1
Ptr. Vetty Gutierrez
7:00 AM
Tagalog Service

REDEEMING RUTH #1: “GOD’S HAND IN OUR SUFFERING”

“In the days when the Judges ruled, there was a famine in the land. And a man of Bethlehem in Judah went to sojourn in the country of Moab, he, and his wife, and his two sons. The name of the man was Elimelech and the name of his wife, Naomi, and the names of his two sons were Mahlon and Chilion. They were Ephrathites from Bethlehem in Judah. They went into the country of Moab and remained there.

6 Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. 7 Naglakbay nga silang pabalik sa Juda. 8 Ngunit sa daa'y sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, "Umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan, at manirahan sa inyong mga nanay. Kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, nawa'y maging mabuti rin sa inyo si Yahweh.

9-10 Itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya." At sila'y hinagkan ni Naomi bilang pamamaalam. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, "Hindi namin kayo iiwan. Sasama kami sa inyong bayan." 11 Sumagot si Naomi, "Mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. 12 Umuwi na kayo. Matanda na ako para mag-asawang muli. Kahit na umaasa akong makakapag-asawang muli, o kahit pa ngayong gabi ako mag-asawa't magkaanak,

13 mahihintay ba ninyo silang lumaki? Alam ninyong ito'y hindi mangyayari. Kaya, mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayaan ako ni Yahweh, at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian." 14 Pagkasabi nito'y lalo silang nag-iyakan. At hinagkan ni Orpa ang kanyang biyenan, at nagpaalam na. a Ngunit nagpaiwan si Ruth. 15 Sinabi ni Naomi kay Ruth, "Ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga diyos. Umuwi ka na rin."

16 Sumagot si Ruth, "Huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saanman kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. 17 Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay, at doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan!" 18 Nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol.

19 Kaya't nagpatuloy sila ng paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. "Hindi ba't si Naomi ito?" tanong ng kababaihan. 20 Sumagot naman si Naomi, "Huwag na ninyo akong tawaging Naomi. b Tawagin ninyo akong Mara, c sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng Makapangyarihang Diyos. 21 Masagana ang buhay namin ni Elimelec nang umalis dito. Ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi sapagkat ako'y binigyan ng Makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay!"

22 Iyan ang nangyari kaya't mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem ay simula na ng anihan ng sebada.

MORAL OF THE STORY: DEATH IS IN GOD’S HANDS, NOT OURS.

God works through history, scripture, and our lives, through two hands. One is the visible hand of miracle.

God’s visible hand of miracle is obvious. God also works most of the time through his invisible hand of providence.

GOD’S HAND OF PROVIDENCE./ANG KAMAY NG DIYOS NA MAPAGBIGAY. God’s hand of providence is the acknowledgement and the belief that God is at work, not just in human history, not just through kings and queens and rulers and nations.

TWO DOCTRINES ON GOD’S PROVIDENCE

1. GOD IS BOTH SOVEREIGN AND GOOD.

2. SOVEREIGN AND LORD

All of that, under the sovereign hand of God. That God rules and reigns, that God is over all, and God is the one who is the highest ultimate authority.

GOD IS GOOD. God is loving. God is patient. God is merciful. God is compassionate. God is kind. In God’s own self disclosure of himself in Exodus, he says, “I’m slow to anger, abounding in love and faithfulness, mercy, and forgiving of sin.” God is good. God is good.

CRUEL CALVINISM If you only believe that God is sovereign, but God is not good, you will know that God is in control, but you will think that he is cruel, that he is mean, that he is unjust, that he is capricious, not unlike the mythical gods of Greek fable and mythology. That is the God of Cruel Calvinism. And that is not the God of the Bible.

There are many things that are not God’s Will. We call them sin.” Everything is not in obedience to God. That there is rebellion; that there is sin; that there is evil, and that’s not what God wanted. God is sovereign, but God is good. God is light. In him there is no darkness at all. Darkness and evil and sin do not proceed from the character of God. God is sovereign, but he’s also good. He loves us. He cares for us. He blesses us. He walks with us. He is patient with us. He is good to us.

Genesis 50:20 20 At tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin; nguni't ipinalagay ng Dios na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, na iligtas ang buhay ng maraming tao.

Romans 8:28 28 At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa.

But it does mean that God is big enough that even when there is sin, and folly, and rebellion, God is big enough to work it out for good, and he does. He works out all things for good. God wastes not one tear. God wastes not one suffering. God wastes not one hardship, because God is not just sovereign. God is good. God is good.

And if you only think that God is sovereign and not good, you’ll be a CRUEL CALVINIST.

And if you believe that God is good, but not sovereign, you’ll end up being what we call an OPEN THEIST

Scripture says that nothing is too hard for God. That God sits in heaven and does whatever pleases him. God is good, but he’s not just good. He’s sovereign. And he’s not just sovereign. He’s good.

Ruth 1:7 7 At siya'y umalis sa dakong kaniyang kinaroroonan, at ang kaniyang dalawang manugang na kasama niya: at sila'y yumaon upang bumalik sa lupain ng Juda.

ONE, NO ONE EVER PRAYS FOR THEMSELVES. They only pray for others.

TWO, EVERY SINGLE PRAYER IS ANSWERED BY THE END OF THE BOOK.

Well, you pray because God is sovereign. Because God is sovereign and good, he wants to help, and he can. PRAYER IS THE FLIPSIDE OF PROVIDENCE. Every prayer is answered because God is both sovereign and good. Because he wants to help, and he can, and so he does.

HASSED. And this is the summation of the most wonderful attributes of God, loving, gracious, merciful, compassionate, kind, overflowing with love and blessing and kindness.

She says, “My prayer for you girls is this. I have nothing to give you, but our God is a God of hassed and I pray he would give you hassed, that he would be loving, and gracious, and merciful, and compassionate and kind, and that he would bless you. I can’t. I have nothing. But even if you go to Moab, my God is a sovereign God. He rules over Moab, too. He can bless you there.”

Only two people are referred to with this word, hassed, in the Book of Ruth, Ruth and God, because God is a God of hassed. He’s a good God. And Ruth is a woman that models her character after the attributes of God, and so she is spoken of as a woman of hassed. Some of your translations will say, “loving kindness.”

Ruth 1:9-13 9 Ipagkaloob nawa ng Panginoon na kayo'y makasumpong ng kapahingahan, bawa't isa sa inyo sa bahay ng kaniyang asawa. Nang magkagayo'y kaniyang hinagkan sila; at inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak. 10 At sinabi nila sa kaniya, Hindi, kundi kami ay babalik na kasama mo sa iyong bayan. 11 At sinabi ni Noemi, Kayo'y magsibalik, mga anak ko: bakit kayo'y yayaong kasama ko? may mga anak pa ba ako sa aking tiyan, na magiging inyong mga asawa? 12 Kayo'y magsibalik, mga anak ko, magpatuloy kayo ng inyong lakad; sapagka't ako'y totoong matanda na upang magkaroon pa ng asawa. Kung aking sabihin, Ako'y may pagasa, kung ako'y magkaasawa man ngayong gabi, at ako'y magkakaanak man; 13 Maghihintay kaya kayo hanggang sa sila'y lumaki? magbabawa kaya kayo na magkaasawa? huwag, mga anak ko: sapagka't daramdamin kong mainam dahil sa inyo, sapagka't ang kamay ng Panginoon ay nanaw laban sa akin.

The Puritan, and they are a few of the theologians in the history of the church that have dared to even venture into this doctrine, a man named FLAVEL says that THERE IS SUCH A THING FOR THE CHILD OF GOD AS A “SANCTIFIED” AFFLICTION.

SANCTIFIED AFFLICTION. If you are a Christian, if you are a follower of God, that for you and I, we have much affliction. But, it is all sanctified affliction. That does not mean that everything comes from the hand of God, but as Naomi has rightly surmised, everything at least must pass through the hand of God. And as the sovereign, he can act, or not act. He can intervene or not intervene. He can allow blessing or hardship to come upon us. He’s the sovereign. He gets to do as he pleases.

Whatever the affliction is, it is serving a purpose that is entirely different then the exact same suffering and affliction is in the life of someone who does not know God.

Meaning that if you know God and someone doesn’t, you may both suffer the same affliction, poverty, hardship, betrayal, sickness, whatever it might be.

And for the non-Christian, it may simply be causeand-effect consequence. Reap what you sow. It may be judgment. It may be justice. For you and I who know God, it is a sanctified affliction. It is an affliction that God will use to sanctify us. It is an affliction that God will use to make us more like the Lord Jesus and to cause us to love him more wholeheartedly, and obey him more readily.

“GOD, HOW IS THIS BEING USED OF YOU TO SANCTIFY ME?” Because there is no suffering, and there is no affliction, and there is no weeping, mourning, shedding of tears, or dark days for the child of God that is pointless, purposeless, and without merit. And I’m not saying that every evil and injustice is something that God intended. Again, God is good. But, that does mean that every hardship and affliction is also used by the sovereign for his glory and our good, if we see it as a sanctified affliction.

Ruth 1:14 14 At inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak uli; at hinagkan ni Orpha ang kaniyang biyanan; nguni't si Ruth ay yumakap sa kaniya.

Ruth 1:17 17Kung saan ka mamatay, ay mamamatay ako, at doon ako ililibing; hatulan ako ng Panginoon at lalo na, maliban ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo at sa akin.

What you are seeing here is the power of the second family. (1) FAMILY OF BIRTH (2) FAMILY OF NEW BIRTH

THAT SECOND FAMILY IS THE CHURCH. That second family are brothers and sisters in the Lord Jesus Christ. When trial and hardship come, your proclivity is to run to your second family, not your first family; to run to your brothers and sisters in Christ, the church.

Ruth 1:19 19Sa gayo'y yumaon silang dalawa hanggang sa sila'y dumating sa Bethlehem. At nangyari, nang sila'y dumating sa Bethlehem, na ang buong bayan ay napataka sa kanila; at sinabi ng mga babae, Ito ba'y si Noemi?

Ruth 1:20 20At sinabi niya sa kanila, Huwag na ninyo akong tawaging Noemi, tawagin ninyo akong Mara: sapagka't ginawan ako ng kapaitpaitan ng Makapangyarihan sa lahat.

IF RUTH’S VIRTUE IS FAITH, NAOMI’S VIRTUE IS HONESTY.

Ruth 1:22 22Sa gayo'y nagsibalik si Noemi at si Ruth na Moabita, na kaniyang manugang na kasama niya, na nagsibalik mula sa lupain ng Moab: at sila'y nagsidating sa Bethlehem sa pasimula ng pagaani ng sebada.

Mikas 5:2 2 Nguni't ikaw, Beth-lehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libolibo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel; na ang pinagbuhatan niya ay mula nang una, mula nang walang hanggan.

At the beginning of barley harvest, that is hope.

CONCLUSION: would you identify yourself with someone in the story – who are you?

ELIMELECH You’re Elimelech. Elimelech is the guy – Everything falls apart. It looks dark. It looks bad. He takes a poll. He makes a plan. He decides Moab has a lower cost of living. Moab has more vocational opportunity. Moab has food on the table – I will make a plan. I will be the sovereign. I will take care of everything. Trust me, I know what I’m doing. He leads well. He plans well. He tries to be the sovereign. Everybody dies anyways.

ORPAH You tried Christianity, didn’t work. Try something else. Find a new God, find a new religion, find a new spirituality. “I was dating a non-Christian boy. I prayed that he become a Christian, he didn’t. It didn’t work. Christianity. I give up.” I give up on Bible. I give up on Christianity. I turn my back on – I go do my own thing. I go back to my old way of life, my old friends, my old religion, my own God, my own selfrule. I give up. I’m Orpah.”

RUTH Ruth is a woman who just trusts in the character of God. She says, “You know what? God is sovereign. God is good. I trust him. We’ll see what happens. I’m gonna keep going.” She’s not foolish, but she’s faithful.

NAOMI You’re a bitter, moody, cranky, self-righteous, finger-pointing, brutally honest, frustrating person that God loves deeply, for no apparent reason. You want to know me?

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

Redeeming Ruth Archives - Faithworks Christian Church

... 630PM Evening Service from Faithworks Christian Church. ... RUTH 5 – Ptr. Vetty Gutierrez | 7AM Tagalog ... REDEEMING RUTH 3 – Ptr. Vetty Gutierrez ...
Read more

LEGACY 5 - ENDORSE - PTR. VETTY GUTIERREZ - 4PM AFTERNOON ...

FAITHWORKS CHRISTIAN CHURCH. ... wp-content/uploads/2016/01/LEGACY-5-ENDORSE-PTR-VETTY-GUTIERREZ-4PM-AFTERNOON-SERVICE.mp3. ... Redeeming Ruth (18) Rock ...
Read more

Tagalog | LinkedIn

redeeming ruth 3 - ptr. ... rock this city 2 – ptr. alvin gutierrez – 10am tagalog service. ... habakkuk 1 - ptr. richard nillo - 7am tagalog service.
Read more

ptr - Documents

The 1-30 Scale Here is an explanation of the 1-30 scale I ... REDEEMING RUTH 5 – PTR. ... PTR. VETTY GUTIERREZ | 10AM MORNING SERVICE Comments. RECOMMENDED.
Read more

Christian Tagalog Mp3 Download - Mp3freex

Christian Tagalog Mp3 Song Free ... Redeeming Ruth 2 - Ptr. Alvin Gutierrez - Tagalog Service. 1:24:30 | 128 kbps. Play . Download 1 min tagalog freestyle ...
Read more

Ruth Kaya Person-Info

Ruth Kaya Person-Info (Ich bin Ruth Kaya) Mönchengladbach : Mhiri-Könn TantraArt Honolulu Juanita Nagata Pinagpala ni Yahweh Balita Bible Obituaries ...
Read more

Christian Tagalog - free mp3 download - Mp3Lio.com

... (Christian Tagalog Song) mp3 Duration: ... 1 min tagalog freestyle mp3 ... Redeeming Ruth 2 - Ptr. Alvin Gutierrez ...
Read more