Recursos na Internet para o tradutor de galego

100 %
0 %
Information about Recursos na Internet para o tradutor de galego
Technology

Published on March 14, 2014

Author: anahermidaruibal

Source: slideshare.net

RECURSOS NA INTERNETRECURSOS NA INTERNET PARA O TRADUTORPARA O TRADUTOR DE GALEGODE GALEGO Ana Hermida RuibalAna Hermida Ruibal Universidade de VigoUniversidade de Vigo ahr@uvigo.esahr@uvigo.es http://www.anahermida.comhttp://www.anahermida.com Maio de 2004Maio de 2004

1. Obxectivo1. Obxectivo  Ofrecer unha visión global dos diferentes recursos cos que poden contar os tradutores que traducen de e para galego, só por teren acceso á Internet.

2. Estrutura2. Estrutura Os recursos estarán divididos en:  Material terminolóxico  Revistas virtuais galegas de tradución  Roldas de correo  Páxinas web con recursos para tradutores de galego  Asociacións galegas de tradutores  Programas informáticos útiles para tradutores: – Tradutores automáticos – Memorias de tradución – Correctores ortográficos – Programas para traducir páxinas web – Programas de localización de software – Outros programas Todos estes recursos centraranse nas combinacións lingüísticas que teñan o galego como lingua orixinal ou lingua termo.

3. Recursos terminolóxicos3. Recursos terminolóxicos  Na Rede pódense consultar de balde unha chea de recursos terminolóxicos (vocabularios, léxicos, dicionarios, libros de estilo, bases de datos e corpus lingüísticos) que inclúen o galego. Ao se atoparen en formato electrónico, o acceso á información que conteñen é moito máis doado e rápido.  A seguir figuran algúns recursos terminolóxicos en galego dispoñibles na Internet.

3. Recursos terminolóxicos3. Recursos terminolóxicos o Diccionario da Real Academia Galega e Diccionario de pedagoxía: http://www.edu.xunta.es/ diccionarios/

3. Recursos terminolóxicos3. Recursos terminolóxicos o Servizo de Normalización Lingüística da Univ. de Santiago de Compostela (http://www.usc.es/~snlus/vocab.htm): o Vocabulario de química (galego-español- inglés) o glosario de orientación escolar e profesional (galego-español-inglés- francés-alemán) o 131 termos básicos de educación social (galego-español-inglés-francés-alemán) o léxico de xeografía (castelán-galego) o léxico de arqueoloxía (castelán-galego) o vocabulario de matemáticas (galego- castelán-inglés-portugués) o léxico básico das ciencias naturais (castelán-galego) o vocabulario de historia (castelán-galego) o léxico editorial (castelán-galego) o léxico panlatino de Internet (catalán- español-francés-galego-italiano- portugués-romanés):

3. Recursos terminolóxicos3. Recursos terminolóxicos  Seminario de Lingüística Informática (Universidade de Vigo): http://webs.uvigo.es/sli/ – glosario da Internet (galego-inglés-castelán- portugués) – vocabulario das artes gráficas (galego- español-inglés) – glosario de xermanismos – vocabulario de informática (galego-inglés- castelán) – base de datos plurilingüe de títulos cinematográficos (galego-castelán-inglés- francés-alemán-italiano) – vocabulario da fauna mariña (galego-inglés- castelán-latín) – Corpus Paralelo CLUVI (Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo): dende o enderezo http://sli.uvigo.es/CLUVI/ pódense realizar pescudas do seu contido. O CLUVI abrangue varios corpus:  Corpus literario TECTRA (inglés-galego)  Corpus literario FEGA (francés-galego)  Corpus xurídico LEGA (galego-español)  Corpus xurídico LEGEBIDUN (vasco- español)  Corpus literario (inglés-portugués)  Corpus literario (inglés-español)

3. Recursos terminolóxicos3. Recursos terminolóxicos  Diccionario galego de termos médicos da Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia (870 páxinas): http://www.edu.xunta. es/ftpserver/portal/dicc medico.pdf

3. Recursos terminolóxicos3. Recursos terminolóxicos  Galego.org: http://galego.org/biblioteca.html – terminoloxía do fútbol – glosario de urbanismo – vocabulario de comunicación comercial – táboa comparativa de formas do léxico comercial – siglas de textos legais e regulamentarios – glosario básico sobre a Internet

3. Recursos terminolóxicos3. Recursos terminolóxicos o Compilación de terminoloxía xurídica castelán-galego: http://sal.avogacia.org/ CursoOptima/compiter m/compiterm.html e http://sal.avogacia.org/ CursoOptima/compiter m/compiterm.pdf

3. Recursos terminolóxicos3. Recursos terminolóxicos o TILGA | Tesouro Informatizado da Lingua Galega, do ILG (http://www.ti.usc.es/TILG/): corpus constituído por once millóns de palabras galegas, recollidas de distintos textos publicados dende 1612 ata a actualidade.

3. Recursos terminolóxicos3. Recursos terminolóxicos o Corpus CORGA (Corpus de Referencia do Galego Actual): http://corpus.cirp.es/corga/ Contén unha colección de textos de diversa procedencia, representativos do galego actual (dende 1995 ata 2004), en formato electrónico.

3. Recursos terminolóxicos3. Recursos terminolóxicos o Libro de estilo do xornal O Correo Galego: http://www.elcorreoga llego.es/periodico/man ual_estilo/

3. Recursos terminolóxicos3. Recursos terminolóxicos o ... E moitos outros que, por falta de espazo e tempo, só poderemos describir nas actas.

4. Revistas virtuais galegas de4. Revistas virtuais galegas de traducióntradución  Viceversa: a única revista de tradución existente só en galego. Ten páxina web (http://webs.uvigo.es/webatg/ viceversa/viceversa.htm), aínda que nela, neste momento, só están dispoñibles algúns artigos do nº 1 e o índice de todos os números.

5. Roldas de correo5. Roldas de correo  Son un servizo da Internet mediante o cal o correo electrónico que chega a un determinado enderezo se reenvía a todos os membros inscritos no servizo, para poderen discutir temas determinados.

5. Roldas de correo5. Roldas de correo o Tradgal: rolda dedicada á tradución de/para galego onde se poden tratar temas como dúbidas terminolóxicas (ou doutro tipo) relacionadas co galego, problemas de tradución específicos entre o galego e outras linguas, a tradución en Galicia, novidades interesantes, etc. Pódese escribir en calquera lingua, aínda que se recomenda que sexa en galego. Creouse o 27/05/2002: http://www.elistas.net/lista/tradgal/ o Terminoloxía: rolda do Consello da Cultura Galega que botou a andar en maio de 2003, especializada en terminoloxía galega. Diríxese aos especialistas que traballen con temas de terminoloxía, terminografía, tradución e linguaxes de especialidade sobre calquera lingua e, especialmente, en lingua galega: http://www.culturagalega.org/tema dia.php?id=2942

6. Páxinas web con recursos6. Páxinas web con recursos para tradutores de galegopara tradutores de galego - O Traductor Virtual (por Nuria Andión): http://webs.uvigo.es/sli/virtual/titulo.htm - Blanca Rodríguez: http://www.blanca-rodriguez.com/ - Ana Hermida: http://www.anahermida.com/

7. Asociacións galegas de7. Asociacións galegas de tradutorestradutores  - AGPTI (Asociación Galega de Profesionais da Traducción e da Interpretación): http://www.agpti.org/  ATG (Asociación de Traductores Galegos): http://webs.uvigo.es/webatg/ Está centrada na tradución literaria e na súa páxina web inclúe a Biblioteca Virtual de Traducións ao Galego (Bivir).

8. Programas informáticos útiles8. Programas informáticos útiles para tradutorespara tradutores A meirande parte deles, malia non seren gratuítos, permiten realizar algunhas probas de balde antes de se tomar a decisión de mercar un ou outro programa.

8.1. Tradutores automáticos8.1. Tradutores automáticos Son aplicacións informáticas que traducen textos dunha lingua natural para outra sen intervención humana. Ao ser efectuada por unha máquina, ten as súas limitacións. Se unha palabra está mal escrita no orixinal, non a recoñecerá; por iso, cómpre corrixir o texto orixinal antes de pasalo por un tradutor automático.

8.1. Tradutores automáticos de galego8.1. Tradutores automáticos de galego  Tradutor castelán-galego A Taiga: http://www.interbook.net/personal/ataiga/tradutor.htm. Desenvolto por André Ventas. Segue a normativa de mínimos. o TraduZa-g (sistema de tradución español-galego): http://www.dimensiona.com/traduza/. Desenvolto por Dimensiona. Segue a antiga normativa do ILG/RAG (a anterior á normativa de concordia que se aprobou en xullo de 2003). o Es-Ga (tradutor automático castelán-galego): http://www.cirp.es/prx/prx/prxTrad2000.htm. Proxecto do Centro Ramón Piñeiro, comezado en 1998. Dirección de Guillermo Rojo. o Por2Gal: http://por2gal.elpiso.org/index.html. Segundo o seu autor, Alberto Garcia, é o tradutor portugués-galego máis pequeno do mundo: ocupa menos de 2 Kb. Lanzado en novembro de 2003. o Paxariña: http://www.geocities.com/paxtranslator/. É un programa co que se pode crear un tradutor entre dous idiomas que se coñezan.

8.2. Memorias de tradución8.2. Memorias de tradución  Son bases de datos lingüísticas de textos paralelos en que se almacena un conxunto de textos orixinais e as súas traducións, divididos en unidades que reciben o nome de segmentos. Cando se está a traducir unha unidade exacta ou semellante xa traducida, o programa “lembra” cómo se traduciu.  Son axeitadas para textos repetitivos, novas versións dun texto, mais nunca para traducións co orixinal en papel. – Vantaxes: máis consistencia e aumento da produtividade do tradutor – Inconvenientes: investimento alto (dependendo da memoria de tradución escollida) e necesidade de aprendizaxe

8.2. Memorias de tradución8.2. Memorias de tradución  As principais memorias de tradución do mercado son – Translation Workbench (de Trados): http://www.trados.com/ – Déjà Vu (de Atril): http://www.atril.com/ – Transit (do grupo Star): http://www.star-solutions.net/ – WordFast (de Champollion WordFast Ltd.): http://www.wordfast.net/ – SDLX Translation Suite (de SDL): http://www.sdlintl.com/ – Etc. Non son programas gratuítos pero, normalmente, posúen unha versión de proba por uns días/semanas ou outro tipo de limitacións.

8.3. Correctores ortográficos de galego8.3. Correctores ortográficos de galego – Corrector do Office XP (desenvolto por imaxin|software, co apoio da Xunta de Galicia). Xa vén incluído no Office XP: é a primeira vez que o Office inclúe un corrector de galego: http://www.imaxin.com/xp/index.htm – 2.mil: corrector ortográfico para o paquete Office 2000, desenvolto por imaxin| software e Microsoft, coa colaboración da Dirección Xeral de Política Lingüística e o ILG:  http://www.edu.xunta.es/dxpl/ferramentas/2mil/2mil.htm  http://www.imaxin.com/2mil/ – imaxin Galgo: desenvolto pola empresa imaxin|software, subvencionado pola Consellaría de Educación e distribuído de balde pola Xunta de Galicia: http://www.edu.xunta.es/dxpl/ferramentas/galgo/galgo.htm – Corrixe: desenvolto por José F. Álvarez Rodríguez, Mª Jesús Domínguez Martínez e o ILG: http://www.usc.es/~ilgas/correcto.html – Corrector ortográfico Cumio: primeiro corrector electrónico que permite traballar simultaneamente cun dicionario electrónico (Diccionario Cumio da lingua galega) sen ter que mudar de xanela para cada consulta: http://www.cumio.com/diccionarios.htm – Correctores da empresa Allegue: http://www.allegue.com – The Galician dictionary for Ispell (emprega a normativa de mínimos): http://ispell- gl.sourceforge.net/download.html

8.4. Programas para traducir8.4. Programas para traducir páxinas webpáxinas web  Un dos máis coñecidos é o WebBudget (http://www.webbudget.com/): trátase dun programa que traduce páxinas web sen modificar as etiquetas do código HTML.

8.5. Programas de localización8.5. Programas de localización de softwarede software Os máis coñecidos, dispoñibles ao público en xeral, son: – Passolo: http://www.passolo.com/site/us/home.htm – Catalyst: http://www.alchemysoftware.ie/ Ambos contan cunha versión de proba.

8.6. Outras utilidades8.6. Outras utilidades – Concordia 2.0: aplicación que permite a conversión automática dos textos escritos na antiga normativa ILG/RAG (1982/1995) para a normativa de concordia: http://webs.uvigo.es/h06/weba573/persoal/henr/util/ concordia.htm

ConclusiónConclusión  Actualmente existen profesións que se teñen que exercer coa axuda da Informática e a Internet, e a de tradutor é unha delas (¿cantos tradutores traducen a man actualmente?). Por isto, é necesario que os tradutores coñezan as ferramentas que poden empregar no seu traballo para produciren máis traducións e de mellor calidade no menor tempo posible.  Con esta comunicación, espérase axudar a atinxir ese obxectivo.

Para preguntas ou dúbidas, estou dispoñible en... http://www.anahermida.comhttp://www.anahermida.com ahr@uvigo.esahr@uvigo.es

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Explorer en galego - Lingua galega e Literatura

dispoñible en galego o Internet Explorer 9 ... Lectura para o Nadal. ... Recursos na rede. FP_Básica. Lectura.
Read more

Gaio - O Portal da Lingua Galega

Recursos para aprender o galego ... Tradutor automático Gaio. O tradutor Gaio é unha ... Información mantida e publicada na internet pola Xunta de ...
Read more

Recursos para traballar en galego - O Portal da Lingua Galega

Recursos para aprender o galego Recursos para traballar ... O tradutor Gaio é unha ... Información mantida e publicada na internet pola Xunta de ...
Read more

Saborea o galego - Concello de Santiago de Compostela

... que constitúe o punto de referencia para coñecer a ortografía oficial do galego e a base para o ... internet. Está composta por ... recursos ...
Read more

Eido Local, o portal dos Concellos de Galicia - edu.xunta.gal

... o galego como idioma xeral de referencia na ... para conseguir un dominio galego en Internet, ... tradutor sumarase ao catálogo de recursos ...
Read more

TRADUTORES - Ferramentas para a aula - sites.google.com

... O primeiro tradutor español-galego de importancia en internet. Utiliza o galego de mínimoshttp ... Incorpora os últimos cambios na normativa ...
Read more

Arquivos do Trasno: CINE EN GALEGO NA REDE

Internet segue a ser un medio fundamental para o ... o galego”. A revista, que se pole ler na web www ... Recursos web para a atención de ...
Read more

Lista de recursos para o galego (ILG-RAG) - MaOs

Lista de recursos para o galego ... Tradutor do SLI da UVigo. Traduce de galego para ... ligazóns a recursos útiles para o ensino. Remexer Na ...
Read more

Nova versión do corrector lingüístico e ortográfico da ...

Funciona sobre o S.O. Snow Leopard e Lion e para a ... Máis ferramentas informáticas en galego; ... Información mantida e publicada na internet ...
Read more