Quan Tri Ban Hang In V Nese

33 %
67 %
Information about Quan Tri Ban Hang In V Nese

Published on July 26, 2007

Author: gaconnhome1988

Source: slideshare.net

Trình baøy: NGUYEÃN XUAÂN ÑAÊNG HUY Giaùm ñoác ñieàu haønh The Clear Mirror Co., Ltd QUAÛN TRÒ BAÙN HAØNG SALES MANAGEMENT

Moät soá ghi chuù Muïc tieâu phaàn trình baøy Phöông phaùp Noäi dung chuyeân ñeà Taøi lieäu tham khaûo Thaûo luaän vaø thöïc taäp ÑEÀ CÖÔNG

Moät soá ghi chuù

Muïc tieâu phaàn trình baøy

Phöông phaùp

Noäi dung chuyeân ñeà

Taøi lieäu tham khaûo

Thaûo luaän vaø thöïc taäp

MOÄT SOÁ GHI CHUÙ Ñaây khoâng chæ ñôn thuaàn laø moät baøi giaûng maø coøn laø moät cuoäc thaûo luaän coù tính chaát chia seû kinh nghieäm. Khuyeán khích thaûo luaän trong khuoân khoå thôøi gian cho pheùp Trong qua trính trình baøy coù ñieàu gì chöa roõ, coù theå hoûi ngay hoaëc hoûi vaøo phaàn cuoái cuøng “Caâu hoûi vaø traû lôøi” Trong quyõ thôøi gian cho pheùp, nhöõng thaéc maéc seõ ñöôïc giaûi ñaùp tröïc tieáp taïi lôùp. Nhöõng thaéc maéc chöa giaûi ñaùp taïi lôùp seõ traû lôøi tröïc tieáp cho ngöôøi hoûi sau ñoù. Thaûo luaän chôù khoâng tranh caõi ñuùng sai. Ñòa chæ lieân laïc: Email: nxdhuy@TCMcompany.com ÑT: 9702705 – Ext: 207

Ñaây khoâng chæ ñôn thuaàn laø moät baøi giaûng maø coøn laø moät cuoäc thaûo luaän coù tính chaát chia seû kinh nghieäm.

Khuyeán khích thaûo luaän trong khuoân khoå thôøi gian cho pheùp

Trong qua trính trình baøy coù ñieàu gì chöa roõ, coù theå hoûi ngay hoaëc hoûi vaøo phaàn cuoái cuøng “Caâu hoûi vaø traû lôøi”

Trong quyõ thôøi gian cho pheùp, nhöõng thaéc maéc seõ ñöôïc giaûi ñaùp tröïc tieáp taïi lôùp. Nhöõng thaéc maéc chöa giaûi ñaùp taïi lôùp seõ traû lôøi tröïc tieáp cho ngöôøi hoûi sau ñoù.

Thaûo luaän chôù khoâng tranh caõi ñuùng sai.

Ñòa chæ lieân laïc:

Email: nxdhuy@TCMcompany.com

ÑT: 9702705 – Ext: 207

Heä thoáng hoaù vaán ñeà quaûn trò baùn haøng moät caùch caäp nhaät, cuï theå, chi tieát vaø saùt thöïc teá vôùi kinh nghieäm tích luõy töø caùc coâng ty ña quoác gia. Giuùp hoïc vieân hieåu roõ veà quaûn trò baùn haøng vaø coù theå töï thöïc hieän toaøn boä caùc vaán ñeà lieân quan ñeán baùn haøng (Töø thieát laäp, laäp keá hoaïch, vaän haønh ñeán ñaùnh giaù baùn haøng) MUÏC TIEÂU PHAÀN TRÌNH BAØY

Heä thoáng hoaù vaán ñeà quaûn trò baùn haøng moät caùch caäp nhaät, cuï theå, chi tieát vaø saùt thöïc teá vôùi kinh nghieäm tích luõy töø caùc coâng ty ña quoác gia.

Giuùp hoïc vieân hieåu roõ veà quaûn trò baùn haøng vaø coù theå töï thöïc hieän toaøn boä caùc vaán ñeà lieân quan ñeán baùn haøng (Töø thieát laäp, laäp keá hoaïch, vaän haønh ñeán ñaùnh giaù baùn haøng)

Söû duïng höôùng tieáp caän thöïc tieãn Minh hoïa lyù thuyeát baèng nhöõng ví duï cuï theå cuûa hoaït ñoäng tieáp thò ngaøy nay Thöïc taäp baèng tình huoáng vaø caâu hoûi cuï theå Töông taùc Giuùp hoïc vieân nhôù nhöõng ñieåm chính ngay sau khi keát thuùc PHÖÔNG PHAÙP

Söû duïng höôùng tieáp caän thöïc tieãn

Minh hoïa lyù thuyeát baèng nhöõng ví duï cuï theå cuûa hoaït ñoäng tieáp thò ngaøy nay

Thöïc taäp baèng tình huoáng vaø caâu hoûi cuï theå

Töông taùc

Giuùp hoïc vieân nhôù nhöõng ñieåm chính ngay sau khi keát thuùc

NOÄI DUNG CHUYEÂN ÑEÀ CON ÑÖÔØNG NGHEÀ NGHIEÄP BAÙN HAØNG & CHAÂN DUNG NHAØ QLBH THAØNH COÂNG I.1 Con ñöôøng ngheà nghieäp baùn haøng I.2 Chaân dung nhaø QLBH thaønh coâng. II. VAI TROØ VAØ NHIEÄM VUÏ CUÛA NGÖÔØI QLBH II.1 Ñaïi dieän baùn haøng (Sales representative) II.2 Quaûn lyù haønh chính baùn haøng (Sales administrator) II.3 Tö vaán baùn haøng (Sales consultant) II.4 Hoaøn thaønh chæ tieâu baùn haøng (Target achiever) II.5 Laõnh ñaïo (Leader) II.6 Ngöôøi ñoäng vieân (Motivator) III. THIEÁT LAÄP MOÄT TOÅ CHÖÙC BAÙN HAØNG III.1 Nguyeân taéc III.2 Caáu truùc toå chöùc baùn haøng III.3 Nguyeân taéc aùp duïng vaøo toå chöùc baùn haøng III.4 Quan nieäm “Laøm vieäc theo döï aùn” trong quaûn lyù baùn haøng

CON ÑÖÔØNG NGHEÀ NGHIEÄP BAÙN HAØNG & CHAÂN DUNG NHAØ QLBH THAØNH COÂNG

I.1 Con ñöôøng ngheà nghieäp baùn haøng

I.2 Chaân dung nhaø QLBH thaønh coâng.

II. VAI TROØ VAØ NHIEÄM VUÏ CUÛA NGÖÔØI QLBH

II.1 Ñaïi dieän baùn haøng (Sales representative)

II.2 Quaûn lyù haønh chính baùn haøng (Sales administrator)

II.3 Tö vaán baùn haøng (Sales consultant)

II.4 Hoaøn thaønh chæ tieâu baùn haøng (Target achiever)

II.5 Laõnh ñaïo (Leader)

II.6 Ngöôøi ñoäng vieân (Motivator)

III. THIEÁT LAÄP MOÄT TOÅ CHÖÙC BAÙN HAØNG

III.1 Nguyeân taéc

III.2 Caáu truùc toå chöùc baùn haøng

III.3 Nguyeân taéc aùp duïng vaøo toå chöùc baùn haøng

III.4 Quan nieäm “Laøm vieäc theo döï aùn” trong quaûn lyù baùn haøng

IV. LAÄP KEÁ HOAÏCH BAÙN HAØNG IV.1 Tieàm naêng thò tröôøng vaø doanh soá baùn IV.2 Döï baùo IV.3 Laäp ngaân saùch IV.4 Laõnh thoå vaø loä trình baùn haøng IV.5. Chæ tieâu/ Haïn ngaïch V. VAÄN HAØNH TOÅ CHÖÙC BAÙN HAØNG V.1 Thieát keá caùc chính saùch V.2 Choïn löïa nhaân vieân baùn haøng (NVBH) V.3 Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc V.4 Huaán luyeän NVBH V.5 Tieâu chuaån thöïc hieän baùn haøng vaø heä thoáng baùo caùo V.6 Ñoäng vieân vaø phaùt trieån ñoäi nguõ baùn haøng V.7 Giaùm saùt baùn haøng VI. ÑAÙNH GIAÙ BAÙN HAØNG VI.1 Muïc ñích VI.2 Caùc tieâu thöùc ñaùnh giaù

IV. LAÄP KEÁ HOAÏCH BAÙN HAØNG

IV.1 Tieàm naêng thò tröôøng vaø doanh soá baùn

IV.2 Döï baùo

IV.3 Laäp ngaân saùch

IV.4 Laõnh thoå vaø loä trình baùn haøng

IV.5. Chæ tieâu/ Haïn ngaïch

V. VAÄN HAØNH TOÅ CHÖÙC BAÙN HAØNG

V.1 Thieát keá caùc chính saùch

V.2 Choïn löïa nhaân vieân baùn haøng (NVBH)

V.3 Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc

V.4 Huaán luyeän NVBH

V.5 Tieâu chuaån thöïc hieän baùn haøng vaø heä thoáng baùo caùo

V.6 Ñoäng vieân vaø phaùt trieån ñoäi nguõ baùn haøng

V.7 Giaùm saùt baùn haøng

VI. ÑAÙNH GIAÙ BAÙN HAØNG

VI.1 Muïc ñích

VI.2 Caùc tieâu thöùc ñaùnh giaù

I. CON ÑÖÔØNG NGHEÀ NGHIEÄP BAÙN HAØNG & CHAÂN DUNG NHAØ QLBH THAØNH COÂNG 1. Con ñöôøng ngheà nghieäp baùn haøng NVBH (Salesman) Ñieàu haønh BH/ Ñaïi dieän BH (Sales Executive/ Representative) Giaùm saùt BH (Sales Supervisor) Phoù phoøng baùn haøng Assistant Sales Manager/ Deputy Sales Manager (directly supervise sales force) Tröôûng phoøng baùn haøng ( Sales Manager) TP baùn haøng khu vöïc ( Regional Sales Manager) MARKETING TRADE MARKETING TP baùn haøng toaøn quoác (National Sales Manager) GÑ baùn haøng ( Sales Director) GÑ baùn haøng & tieáp thò ( Sales & Marketing Director) GÑ thöông maïi ( Commercial Director) Ngöôøi ñöùng ñaàu toå chöùc (Top Management) Trôï lyù TPBH/Quaûn lyù haønh chính BH Assistant to Sales Manager/ Sales Administrator (not directly supervise sales force)

1. Con ñöôøng ngheà nghieäp baùn haøng

2. Chaân dung nhaø quaûn lyù baùn haøng thaønh coâng Giaùo duïc: trình ñoä ñaïi hoïc laø phuø hôïp nhaát cho vò trí QLBH Kinh nghieäm: Kinh nghieäm baùn haøng (khoâng nhaát thieát phaûi laø moät ngoâi sao baùn haøng) Kinh nghieäm veà quaûn lyù Tính caùch: gioûi quaûn lyù con ngöôøi, giao tieáp, chòu ñöïng ñöôïc aùp löïc, hoaøn thaønh chæ tieâu, … Thoùi quen laøm vieäc: thöïc tieãn, hieäu quaû, ra thò tröôøng thöôøng xuyeân Moät ngöôøi vôï höõu ích: hieåu vaø thoâng caûm coâng vieäc Khaùt khao Khaùt khao ñöôïc trôû thaønh moät Quaûn lyù baùn haøng vaø sau ñoù Quaûn lyù baùn haøng THAØNH COÂNG I

2. Chaân dung nhaø quaûn lyù baùn haøng thaønh coâng

Giaùo duïc: trình ñoä ñaïi hoïc laø phuø hôïp nhaát cho vò trí QLBH

Kinh nghieäm:

Kinh nghieäm baùn haøng (khoâng nhaát thieát phaûi laø moät ngoâi sao baùn haøng)

Kinh nghieäm veà quaûn lyù

Tính caùch: gioûi quaûn lyù con ngöôøi, giao tieáp, chòu ñöïng ñöôïc aùp löïc, hoaøn thaønh chæ tieâu, …

Thoùi quen laøm vieäc: thöïc tieãn, hieäu quaû, ra thò tröôøng thöôøng xuyeân

Moät ngöôøi vôï höõu ích: hieåu vaø thoâng caûm coâng vieäc

Khaùt khao

Khaùt khao ñöôïc trôû thaønh moät Quaûn lyù baùn haøng vaø sau ñoù Quaûn lyù baùn haøng THAØNH COÂNG

Ñaïi dieän baùn haøng: thöïc hieän caùc giao dòch baùn haøng chính nhö sau: Thí ñieåm Khaùch haøng quan troïng, lôùn, ñaëc bieät Quaûn trò haønh chính lieân quan ñeán baùn haøng: quaûn trò cô sôû döõ lieäu khaùch haøng, soá lieäu, baùo caùo baùn haøng, … Tö vaán baùn haøng: höôùng daãn nhaân vieân veà kyõ thuaät baùn haøng, xöû lyù caùc tình huoáng baùn haøng khaùc nhau, giaûi quyeát khieáu naïi, ñònh giaù, … Hoaøn thaønh chæ tieâu: ngöôøi QLBH phaûi coù khaû naêng daãn daét ñoäi nguõ nhaân vieân ñaït vaø vöôït chæ tieâu ñaët ra Thuû lónh: phaûi laø thuû lónh chính thöùc vaø caû khoâng chính thöùc Thuùc ñaåy nhaân vieân baùn haøng: phaûi coù khaû naêng ñoäng vieân, thuùc ñaåy, phaùt trieån nhaân vieân baùn haøng. II. VAI TROØ VAØ NHIEÄM VUÏ CUÛA NGÖÔØI QUAÛN LYÙ BAÙN HAØNG

Ñaïi dieän baùn haøng: thöïc hieän caùc giao dòch baùn haøng chính nhö sau:

Thí ñieåm

Khaùch haøng quan troïng, lôùn, ñaëc bieät

Quaûn trò haønh chính lieân quan ñeán baùn haøng: quaûn trò cô sôû döõ lieäu khaùch haøng, soá lieäu, baùo caùo baùn haøng, …

Tö vaán baùn haøng: höôùng daãn nhaân vieân veà kyõ thuaät baùn haøng, xöû lyù caùc tình huoáng baùn haøng khaùc nhau, giaûi quyeát khieáu naïi, ñònh giaù, …

Hoaøn thaønh chæ tieâu: ngöôøi QLBH phaûi coù khaû naêng daãn daét ñoäi nguõ nhaân vieân ñaït vaø vöôït chæ tieâu ñaët ra

Thuû lónh: phaûi laø thuû lónh chính thöùc vaø caû khoâng chính thöùc

Thuùc ñaåy nhaân vieân baùn haøng: phaûi coù khaû naêng ñoäng vieân, thuùc ñaåy, phaùt trieån nhaân vieân baùn haøng.

III.1 Nguyeân taéc Döïa treân ñoä lôùn thò tröôøng: töø ñoù tính ra toå chöùc phuø hôïp ñeå bao phuû thò tröôøng Döïa treân nguoàn löïc cuûa coâng ty: choïn thò tröôøng phuø hôïp ñeå bao phuû III.2 Caáu truùc toå chöùc BH: Moãi thôøi ñieåm vaø ñoä lôùn coâng ty phuø hôïp vôùi 1 moâ hình caáu truùc toå chöùc BH Daïng thò tröôøng (B-C, B-B, B-G) vaø saûn phaåm (Consumer goods, semi consumer goods, industrial goods, commodity, service etc.) seõ aûnh höôûng ñeán caáu truùc toå chöùc BH Coù caùc daïng caáu truùc löïc löôïng baùn haøng chính nhö sau : Caáu truùc theo laõnh thoå (Territorial sales force structure): vd Caáu truùc theo saûn phaåm (Product sales force structure): vd Caáu truùc theo khaùch haøng (Customer sales force structure): vd Caáu truùc phöùc hôïp (Complex sales force structure): vd Tính toaùn ñoä lôùn löïc löôïng baùn haøng: (Theo khoái löôïng coâng vieäc) Khaùch haøng ñöôïc phaân chia thaønh nhöõng loaïi theo ñoä lôùn khaùc nhau Thieát laäp taàn soá vieáng thaêm mong muoán cho moãi loaïi khaùch haøng Nhaân soá löôïng khaùch haøng moãi loaïi vôùi taàn soá vieáng thaêm töông öùng tính ra toång soá laàn vieáng thaêm caàn thieát Öôùc tính soá löôïng vieáng thaêm trung bình moãi NVBH coù theå thöïc hieän Chia toång soá laàn vieáng thaêm caàn thieát cho soá luôïng vieáng thaêm trung bình cuûa moãi NVBH seõ tính ra ñöôïc soá löôïng NVBH caàn thieát Treân cô sôû soá löôïng NVBH tính ra caùc vò trí khaùc tröïc thuoäc toå chöùc BH III. THIEÁT LAÄP MOÄT TOÅ CHÖÙC BAÙN HAØNG Practice : Structure sales force of a typical company

III.1 Nguyeân taéc

Döïa treân ñoä lôùn thò tröôøng: töø ñoù tính ra toå chöùc phuø hôïp ñeå bao phuû thò tröôøng

Döïa treân nguoàn löïc cuûa coâng ty: choïn thò tröôøng phuø hôïp ñeå bao phuû

III.2 Caáu truùc toå chöùc BH:

Moãi thôøi ñieåm vaø ñoä lôùn coâng ty phuø hôïp vôùi 1 moâ hình caáu truùc toå chöùc BH

Daïng thò tröôøng (B-C, B-B, B-G) vaø saûn phaåm (Consumer goods, semi consumer goods, industrial goods, commodity, service etc.) seõ aûnh höôûng ñeán caáu truùc toå chöùc BH

Coù caùc daïng caáu truùc löïc löôïng baùn haøng chính nhö sau :

Caáu truùc theo laõnh thoå (Territorial sales force structure): vd

Caáu truùc theo saûn phaåm (Product sales force structure): vd

Caáu truùc theo khaùch haøng (Customer sales force structure): vd

Caáu truùc phöùc hôïp (Complex sales force structure): vd

Tính toaùn ñoä lôùn löïc löôïng baùn haøng: (Theo khoái löôïng coâng vieäc)

Khaùch haøng ñöôïc phaân chia thaønh nhöõng loaïi theo ñoä lôùn khaùc nhau

Thieát laäp taàn soá vieáng thaêm mong muoán cho moãi loaïi khaùch haøng

Nhaân soá löôïng khaùch haøng moãi loaïi vôùi taàn soá vieáng thaêm töông öùng tính ra toång soá laàn vieáng thaêm caàn thieát

Öôùc tính soá löôïng vieáng thaêm trung bình moãi NVBH coù theå thöïc hieän

Chia toång soá laàn vieáng thaêm caàn thieát cho soá luôïng vieáng thaêm trung bình cuûa moãi NVBH seõ tính ra ñöôïc soá löôïng NVBH caàn thieát

Treân cô sôû soá löôïng NVBH tính ra caùc vò trí khaùc tröïc thuoäc toå chöùc BH

III.3 Nguyeân taéc aùp duïng vaøo toå chöùc baùn haøng Neân toå chöùc hoaït ñoäng chôù khoâng phaûi con ngöôøi Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn phaûi keát hôïp haøi hoøa Caùc hoaït ñoäng phaûi ñöôïc caân baèng vaø phoái hôïp Taàm kieåm soaùt vaø giaùm saùt cuûa caáp ñieàu haønh phaûi hôïp lyù Toå chöùc neân oån ñònh nhöng phaûi linh ñoäng Phoái hôïp hoaït ñoäng baùn haøng vôùi caùc hoaït ñoäng khaùc Vai troø cuûa toå chöùc khoâng chính thöùc III.4 Quan nieäm “Laøm vieäc theo döï aùn” trong quaûn lyù baùn haøng: laø 1 nhoùm ñöôïc thieát laäp chuyeân bieät ñeå phuï traùch 1 döï aùn baùn haøng ñaëc bieät chaúng haïn nhö caùc döï aùn ñaáu thaàu III

III.3 Nguyeân taéc aùp duïng vaøo toå chöùc baùn haøng

Neân toå chöùc hoaït ñoäng chôù khoâng phaûi con ngöôøi

Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn phaûi keát hôïp haøi hoøa

Caùc hoaït ñoäng phaûi ñöôïc caân baèng vaø phoái hôïp

Taàm kieåm soaùt vaø giaùm saùt cuûa caáp ñieàu haønh phaûi hôïp lyù

Toå chöùc neân oån ñònh nhöng phaûi linh ñoäng

Phoái hôïp hoaït ñoäng baùn haøng vôùi caùc hoaït ñoäng khaùc

Vai troø cuûa toå chöùc khoâng chính thöùc

III.4 Quan nieäm “Laøm vieäc theo döï aùn” trong quaûn lyù baùn haøng: laø 1 nhoùm ñöôïc thieát laäp chuyeân bieät ñeå phuï traùch 1 döï aùn baùn haøng ñaëc bieät chaúng haïn nhö caùc döï aùn ñaáu thaàu

IV.1 Tieàm naêng thò tröôøng vaø doanh soá baùn Caàu: Caàu = Söï caàn thieát/öôùc muoán + Khaû naêng mua + saün saøng mua Phaân tích ngöôøi tieâu duøng: Thoùi quen Taàn suaát söû duïng Soá löôïng söû duïng Xaùc ñònh vaø söû duïng caùc yeáu toá thò tröôøng: Thu nhaäp ñaàu ngöôøi/Toång saûn phaåm quoác daân ñaàu ngöôøi Soá lieäu nhaân khaåu hoïc (Demographic) Soá löôïng saûn phaåm söû duïng bình quaân ñaàu ngöôøi ôû caùc quoác gia khaùc Caùc yeáu toá thò tröôøng khaùc Nhöõng kyõ thuaät cô baûn ñeå tìm ñöôïc tieàm naêng Suy dieãn töø yeáu toá thò tröôøng (Market factor derivation) Phaân tích töông quan (Correlation analysis) Nghieân cöùu thò tröôøng (Market research) Thöû nghieäm thò tröôøng (Test market) IV. LAÄP KEÁ HOAÏCH BAÙN HAØNG

IV.1 Tieàm naêng thò tröôøng vaø doanh soá baùn

Caàu:

Caàu = Söï caàn thieát/öôùc muoán + Khaû naêng mua + saün saøng mua

Phaân tích ngöôøi tieâu duøng:

Thoùi quen

Taàn suaát söû duïng

Soá löôïng söû duïng

Xaùc ñònh vaø söû duïng caùc yeáu toá thò tröôøng:

Thu nhaäp ñaàu ngöôøi/Toång saûn phaåm quoác daân ñaàu ngöôøi

Soá lieäu nhaân khaåu hoïc (Demographic)

Soá löôïng saûn phaåm söû duïng bình quaân ñaàu ngöôøi ôû caùc quoác gia khaùc

Caùc yeáu toá thò tröôøng khaùc

Nhöõng kyõ thuaät cô baûn ñeå tìm ñöôïc tieàm naêng

Suy dieãn töø yeáu toá thò tröôøng (Market factor derivation)

Phaân tích töông quan (Correlation analysis)

Nghieân cöùu thò tröôøng (Market research)

Thöû nghieäm thò tröôøng (Test market)

Höôùng daãn phaân tích tieàm naêng thò tröôøng Toái thieåu hoùa soá löôïng yeáu toá thò tröôøng Söû duïng suy luaän ñuùng ñaén Söû duïng nhieàu phöông phaùp ñeå kieåm chöùng Söû duïng kyõ thuaät lôùn nhaát – nhoû nhaát Moãi saûn phaåm ñeàu khaùc nhau Laøm quen vôùi caùc nguoàn thoâng tin Hieåu bieát toaùn hoïc vaø thoáng keâ Kieán thöùc veà Toaùn hoïc vaø thoáng keâ seõ giuùp cho vieäc tính toaùn tieàm naêng thò tröôøng chính xaùc hôn IV Practice : Estimate market size of a typical industry

Höôùng daãn phaân tích tieàm naêng thò tröôøng

Toái thieåu hoùa soá löôïng yeáu toá thò tröôøng

Söû duïng suy luaän ñuùng ñaén

Söû duïng nhieàu phöông phaùp ñeå kieåm chöùng

Söû duïng kyõ thuaät lôùn nhaát – nhoû nhaát

Moãi saûn phaåm ñeàu khaùc nhau

Laøm quen vôùi caùc nguoàn thoâng tin

Hieåu bieát toaùn hoïc vaø thoáng keâ

Kieán thöùc veà Toaùn hoïc vaø thoáng keâ seõ giuùp cho vieäc tính toaùn tieàm naêng thò tröôøng chính xaùc hôn

IV.2 Laäp döï baùo (Sales forecast): ö ôùc tính saûn luôïng/doanh soá baùn cho 1 giai ñoaïn Taàm quan troïng cuûa döï baùo baùn haøng: raát quan troïng laø cô sôû cho vieäc tính toaùn khoái luôïng saûn xuaát, keá hoaïch hoã trôï, nguoàn nhaân löïc, ngaân saùch,…Döï baùo chính xaùc giuùp tieát kieäm chi phí vaø toái ña hoùa khaû naêng baùn haøng Caùc phöông phaùp döï baùo YÙ kieán chuyeân gia Toång hôïp töø löïc löôïng baùn haøng Döï ñoaùn theo khuynh höôùng Phaân tích caùc yeáu toá thò tröôøng Khaûo saùt ngöôøi tieâu duøng IV Practice : Forecast sales volume for a … (period).

IV.2 Laäp döï baùo (Sales forecast): ö ôùc tính saûn luôïng/doanh soá baùn cho 1 giai ñoaïn

Taàm quan troïng cuûa döï baùo baùn haøng: raát quan troïng laø cô sôû cho vieäc tính toaùn khoái luôïng saûn xuaát, keá hoaïch hoã trôï, nguoàn nhaân löïc, ngaân saùch,…Döï baùo chính xaùc giuùp tieát kieäm chi phí vaø toái ña hoùa khaû naêng baùn haøng

Caùc phöông phaùp döï baùo

YÙ kieán chuyeân gia

Toång hôïp töø löïc löôïng baùn haøng

Döï ñoaùn theo khuynh höôùng

Phaân tích caùc yeáu toá thò tröôøng

Khaûo saùt ngöôøi tieâu duøng

IV.3 Laäp ngaân saùch Lôïi ích töø vieäc laäp ngaân saùch: Caân ñoái doøng tieàn maët Quaûn lyù chi phí hieäu quaû Theo doõi möùc ñoä hoaøn thaønh chæ tieâu Tieán trình laäp ngaân saùch: caên cöù vaøo Doanh thu Chi phí baùn haøng - Cuûa löïc löôïng baùn haøng - Chi phí baùn haøng khaùc Chi phí haønh chaùnh Chi phí chieâu thò (Quaûng caùo, khuyeán maõi, quan heä coäng ñoàng, tieáp thò tröïc tieáp, tieáp thò treân internet) Chi phí ñoäng vieân Chi phí linh tinh IV Practice : Doing budget for sales department.

IV.3 Laäp ngaân saùch

Lôïi ích töø vieäc laäp ngaân saùch:

Caân ñoái doøng tieàn maët

Quaûn lyù chi phí hieäu quaû

Theo doõi möùc ñoä hoaøn thaønh chæ tieâu

Tieán trình laäp ngaân saùch: caên cöù vaøo

Doanh thu

Chi phí baùn haøng

- Cuûa löïc löôïng baùn haøng

- Chi phí baùn haøng khaùc

Chi phí haønh chaùnh

Chi phí chieâu thò (Quaûng caùo, khuyeán maõi, quan heä coäng ñoàng, tieáp thò tröïc tieáp, tieáp thò treân internet)

Chi phí ñoäng vieân

Chi phí linh tinh

IV.4 Phaân chia laõnh thoå vaø loä trình baùn haøng Lyù do phaûi thieát laäp laõnh thoå baùn haøng (sales territory) Ñaûm baûo möùc ñoä bao phuû thò tröôøng thích hôïp Taêng cöôøng söï yeâu thích vaø hieäu quaû cuûa NVBH Kieåm soaùt vaø ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa NVBH Deã daøng thöïc hieän chöùc naêng quaûn lyù baùn haøng vaø tieáp thò khaùc Giaûm chi phí baùn haøng Hoaøn thieän moái quan heä vôùi khaùch haøng Quy trình thieát laäp vaø phaân chia laõnh thoå baùn haøng: Tính toaùn tieàm naêng baùn haøng cuûa thò tröôøng vaø khoái löôïng coâng vieäc phaûi laøm ñeå bao phuû thi tröôøng Phaân chia thò tröôøng thaønh nhieàu khu vöïc (Laûnh thoå baùn haøng) khaùc nhau caên cöù treân tieàm naêng baùn haøng hoaëc khoái löôïng coâng vieäc Caùc laõnh thoå baùn haøng coù theå ñöôïc phaân chia baèng nhau hoaëc khaùc nhau Thieát keá nguyeân taéc phaân chia laõnh thoå baùn haøng Loä trình baùn haøng: treân moãi laõnh thoå baùn haøng veõ sô ñoà loä trình baùn haøng ñaûm baûo bao phuû toát nhaát vôùi chi phí tieát kieäm nhaát IV Practice : Divide territories & routing for the company

IV.4 Phaân chia laõnh thoå vaø loä trình baùn haøng

Lyù do phaûi thieát laäp laõnh thoå baùn haøng (sales territory)

Ñaûm baûo möùc ñoä bao phuû thò tröôøng thích hôïp

Taêng cöôøng söï yeâu thích vaø hieäu quaû cuûa NVBH

Kieåm soaùt vaø ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa NVBH

Deã daøng thöïc hieän chöùc naêng quaûn lyù baùn haøng vaø tieáp thò khaùc

Giaûm chi phí baùn haøng

Hoaøn thieän moái quan heä vôùi khaùch haøng

Quy trình thieát laäp vaø phaân chia laõnh thoå baùn haøng:

Tính toaùn tieàm naêng baùn haøng cuûa thò tröôøng vaø khoái löôïng coâng vieäc phaûi laøm ñeå bao phuû thi tröôøng

Phaân chia thò tröôøng thaønh nhieàu khu vöïc (Laûnh thoå baùn haøng) khaùc nhau caên cöù treân tieàm naêng baùn haøng hoaëc khoái löôïng coâng vieäc

Caùc laõnh thoå baùn haøng coù theå ñöôïc phaân chia baèng nhau hoaëc khaùc nhau

Thieát keá nguyeân taéc phaân chia laõnh thoå baùn haøng

Loä trình baùn haøng: treân moãi laõnh thoå baùn haøng veõ sô ñoà loä trình baùn haøng ñaûm baûo bao phuû toát nhaát vôùi chi phí tieát kieäm nhaát

IV.5 Chæ tieâu/Haïn ngaïch Muïc ñích cuûa chæ tieâu baùn haøng Hoaøn thaønh muïc tieâu vaø khích leä nhaân vieân baùn haøng Ñaùnh giaù naêng suaát vaø hieäu quaû laøm vieäc cuûa nhaân vieân baùn haøng Chæ tieâu baùn haøng thöôøng gaén lieàn vôùi laõnh thoå baùn haøng Caùc loaïi chæ tieâu: Chæ tieâu treân doanh thu/saûn löôïng Chæ tieâu treân lôïi nhuaän Chæ tieâu treân chi phí Chæ tieâu hoaït ñoäng Keát hôïp caùc loaïi chæ tieâu IV Practice : Set sales target for sales dept. and salesmen.

IV.5 Chæ tieâu/Haïn ngaïch

Muïc ñích cuûa chæ tieâu baùn haøng

Hoaøn thaønh muïc tieâu vaø khích leä nhaân vieân baùn haøng

Ñaùnh giaù naêng suaát vaø hieäu quaû laøm vieäc cuûa nhaân vieân baùn haøng

Chæ tieâu baùn haøng thöôøng gaén lieàn vôùi laõnh thoå baùn haøng

Caùc loaïi chæ tieâu:

Chæ tieâu treân doanh thu/saûn löôïng

Chæ tieâu treân lôïi nhuaän

Chæ tieâu treân chi phí

Chæ tieâu hoaït ñoäng

Keát hôïp caùc loaïi chæ tieâu

V.1 Thieát keá chính saùch V.2 Tuyeån duïng vaø choïn löïa nhaân vieân baùn haøng V.3 Hoaø nhaäp nhaân vieân baùn haøng môùi vaøo toå chöùc V.4 Huaán luyeän nhaân vieân baùn haøng V.5 Tieâu chuaån thöïc hieän baùn haøng vaø heä thoáng baùo caùo V.6 Ñoäng vieân vaø phaùt trieån ñoäi nguõ V.7 Giaùm saùt baùn haøng V. VAÄN HAØNH TOÅ CHÖÙC BAÙN HAØNG Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

V.1 Thieát keá chính saùch

V.2 Tuyeån duïng vaø choïn löïa nhaân vieân baùn haøng

V.3 Hoaø nhaäp nhaân vieân baùn haøng môùi vaøo toå chöùc

V.4 Huaán luyeän nhaân vieân baùn haøng

V.5 Tieâu chuaån thöïc hieän baùn haøng vaø heä thoáng baùo caùo

V.6 Ñoäng vieân vaø phaùt trieån ñoäi nguõ

V.7 Giaùm saùt baùn haøng

V.1 Thieát keá chính saùch Chieán löôïc/chieán thuaät baùn haøng: chieán löôïc vaø chieán thuaät baùn haøng caàn ñöôïc thieát keá phuø hôïp cho töøng thôøi ñieåm, ngaønh ngheà, nguoàn löïc coâng ty, … Chieán löôïc/chieán thuaät baùn haøng thöôøng döïa vaøo nhöõng USP (Unique Selling Point – Luaän ñieåm baùn haøng ñoäc ñaùo) chính nhö sau: Chaát löôïng Giaù caû Thöông hieäu Coâng ngheä Dòch vuï, … B. Chieán löïôc giaù: coù caùc chieán löôïc giaù nhö sau: Giaù höôùng vaøo thò tröôøng Giaù höôùng vaøo coâng ty Giaù co daõn V (+ Practice) (+ Practice) Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

V.1 Thieát keá chính saùch

Chieán löôïc/chieán thuaät baùn haøng: chieán löôïc vaø chieán thuaät baùn haøng caàn ñöôïc thieát keá phuø hôïp cho töøng thôøi ñieåm, ngaønh ngheà, nguoàn löïc coâng ty, … Chieán löôïc/chieán thuaät baùn haøng thöôøng döïa vaøo nhöõng USP (Unique Selling Point – Luaän ñieåm baùn haøng ñoäc ñaùo) chính nhö sau:

Chaát löôïng

Giaù caû

Thöông hieäu

Coâng ngheä

Dòch vuï, …

B. Chieán löïôc giaù: coù caùc chieán löôïc giaù nhö sau:

Giaù höôùng vaøo thò tröôøng

Giaù höôùng vaøo coâng ty

Giaù co daõn

Giaù theo söï nhaän thöùc cuûa thò tröôøng Giaù ngaøy caøng taêng Giaù ngaøy caøng giaûm Löông Chính saùch thu nhaäp: Caùc khoaûn trôï caáp (Allowance) (ñieän thoaïi, di chuyeån, giaûi trí, quan heä,…) Hoa hoàng (Commission) Tieàn thöôûng (Bonus) Khuyeán khích (Incentive) Chính saùch ñoäng vieân Traû lôøi caùc caâu hoûi 5 W: Why/How/When/What/Where ñeå taïo ñoäng löïc cho NVBH Soaïn thaûo keá hoaïch ñoäng vieân nhaân vieân chi tieát, hieäu quaû vaø khaû thi trong ngaân saùch cho pheùp. V (+ Practice) (+ Practice) Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

Giaù theo söï nhaän thöùc cuûa thò tröôøng

Giaù ngaøy caøng taêng

Giaù ngaøy caøng giaûm

Löông

Chính saùch thu nhaäp:

Caùc khoaûn trôï caáp (Allowance) (ñieän thoaïi, di chuyeån, giaûi trí, quan heä,…)

Hoa hoàng (Commission)

Tieàn thöôûng (Bonus)

Khuyeán khích (Incentive)

Chính saùch ñoäng vieân

Traû lôøi caùc caâu hoûi 5 W: Why/How/When/What/Where ñeå taïo ñoäng löïc cho NVBH

Soaïn thaûo keá hoaïch ñoäng vieân nhaân vieân chi tieát, hieäu quaû vaø khaû thi trong ngaân saùch cho pheùp.

Khuyeán maïi Noäi dung chính keá hoaïch khuyeán maïi Muïc tieâu Caùch thöùc Phaân tích taøi chính Doanh soá taêng theâm mong ñôïi Keá hoaïch thöïc hieän chi tieát Kieåm soaùt/Theo doõi Ñaùnh giaù 1 keá hoaïch khuyeán maïi: Tính khaû thi Khaû naêng taêng doanh soá Thöông hieäu Lôïi nhuaän taêng theâm Theo doõi hieäu quaû khuyeán maïi: theo doõi veà doanh soá, thöông hieäu tröôùc trong vaø sau khi khuyeán maõi V (+ Practice: design a sales promotion proposal) Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

Khuyeán maïi

Noäi dung chính keá hoaïch khuyeán maïi

Muïc tieâu

Caùch thöùc

Phaân tích taøi chính

Doanh soá taêng theâm mong ñôïi

Keá hoaïch thöïc hieän chi tieát

Kieåm soaùt/Theo doõi

Ñaùnh giaù 1 keá hoaïch khuyeán maïi:

Tính khaû thi

Khaû naêng taêng doanh soá

Thöông hieäu

Lôïi nhuaän taêng theâm

Theo doõi hieäu quaû khuyeán maïi: theo doõi veà doanh soá, thöông hieäu tröôùc trong vaø sau khi khuyeán maõi

V.2 Tuyeån duïng vaø choïn löïa nhaân vieân baùn haøng Xaùc ñònh daïng ngöôøi mong muoán Tìm nguoàn: choïn nguoàn öùng vieân phuø hôïp ñeå tuyeån duïng (Noäi boä,ñoái thuû caïnh tranh, nhaø cung caáp, caùc tröôøng, coâng ty tuyeån duïng, quaûng caùo, website,…) Gaïn loïc: qua hoà sô choïn nhöõng öùng vieân coù khaû naêng thaønh coâng cao nhaát vôùi vò trí tuyeån duïng Kieåm tra: IQ, EQ Phoûng vaán: kinh nghieäm, tính caùch, … Keát luaän: choïn nhöõng öùng vieân phuø hôïp nhaát “ The successful salesperson cares first for the customer, second for the products” (Kotler on Marketing) (+ Practice) V Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

V.2 Tuyeån duïng vaø choïn löïa nhaân vieân baùn haøng

Xaùc ñònh daïng ngöôøi mong muoán

Tìm nguoàn: choïn nguoàn öùng vieân phuø hôïp ñeå tuyeån duïng (Noäi boä,ñoái thuû caïnh tranh, nhaø cung caáp, caùc tröôøng, coâng ty tuyeån duïng, quaûng caùo, website,…)

Gaïn loïc: qua hoà sô choïn nhöõng öùng vieân coù khaû naêng thaønh coâng cao nhaát vôùi vò trí tuyeån duïng

Kieåm tra: IQ, EQ

Phoûng vaán: kinh nghieäm, tính caùch, …

Keát luaän: choïn nhöõng öùng vieân phuø hôïp nhaát

“ The successful salesperson cares first for the customer, second for the products” (Kotler on Marketing)

V.3 Hoøa nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Moâ taû coâng vieäc vaø tieâu chuaån coâng vieäc: raát caàn thieát ñeå tuyeån duïng NVBH vaø giuùp NVBH hieàu roõ veà coâng vieäc cuûa mình. Caàn coù caùc noäi dung chính sau: Chæ tieâu Quy trình baùo caùo Coâng vieäc cuï theå Heä thoáng thu nhaäp Yeâu caàu trình ñoä vaø kinh nghieäm Thieát laäp keânh truyeàn ñaït hieäu quaû: truyeàn ñaït ñoùng vai troø raát quan troïng ñoái vôùi hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa phoøng BH vì vaäy caàn thieát laäp vaø thöôøng xuyeân hoaøn thieän keânh truyeàn ñaït. Löu yù coù caùc keânh truyeàn ñaït nhö sau Keânh truyeàn ñaït theo chieàu doïc Keânh truyeàn ñaït theo chieàn ngang Keânh truyeàn ñaït chính thöùc Keânh truyeàn ñaït khoâng chính thöùc: caàn löu yù kyõ vaø quaûn lyù chaët cheõ keânh naøy V (+ Practice): design a detailed Job description for salesman of a typical company Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

V.3 Hoøa nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc

Moâ taû coâng vieäc vaø tieâu chuaån coâng vieäc: raát caàn thieát ñeå tuyeån duïng NVBH vaø giuùp NVBH hieàu roõ veà coâng vieäc cuûa mình. Caàn coù caùc noäi dung chính sau:

Chæ tieâu

Quy trình baùo caùo

Coâng vieäc cuï theå

Heä thoáng thu nhaäp

Yeâu caàu trình ñoä vaø kinh nghieäm

Thieát laäp keânh truyeàn ñaït hieäu quaû: truyeàn ñaït ñoùng vai troø raát quan troïng ñoái vôùi hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa phoøng BH vì vaäy caàn thieát laäp vaø thöôøng xuyeân hoaøn thieän keânh truyeàn ñaït. Löu yù coù caùc keânh truyeàn ñaït nhö sau

Keânh truyeàn ñaït theo chieàu doïc

Keânh truyeàn ñaït theo chieàn ngang

Keânh truyeàn ñaït chính thöùc

Keânh truyeàn ñaït khoâng chính thöùc: caàn löu yù kyõ vaø quaûn lyù chaët cheõ keânh naøy

V.4. Huaán luyeän nhaân vieân baùn haøng Ñaàu tö vaøo nguoàn nhaân löïc cuûa coâng ty, giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi baùn haøng ñaït naêng suaát cao hôn. Giôùi thieäu (Induction) Kieán thöùc saûn phaåm Phaân tích SWOT Caùc kyõ naêng baùn haøng Caùc böôùc baùn haøng Caùc kyõ naêng trình baøy vaø thöông löôïng Chaêm soùc khaùch haøng V Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

V.4. Huaán luyeän nhaân vieân baùn haøng

Ñaàu tö vaøo nguoàn nhaân löïc cuûa coâng ty, giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi baùn haøng ñaït naêng suaát cao hôn.

Giôùi thieäu (Induction)

Kieán thöùc saûn phaåm

Phaân tích SWOT

Caùc kyõ naêng baùn haøng

Caùc böôùc baùn haøng

Caùc kyõ naêng trình baøy vaø thöông löôïng

Chaêm soùc khaùch haøng

Giôùi thieäu (Induction): Soå tay nhaân vieân Chính saùch vaø thuû tuïc chung coâng ty Chính saùch vaø caùc thuû tuïc BH: chieán löôïc baùn haøng, chính saùch giaù, thu nhaäp (Löông, hoa hoàng, thöôûng, trôï caáp,…), giaùm saùt (Caùc thuû tuïc baùo caùo), ñoäng vieân (Thaêng tieán,…), … B. Kieán thöùc saûn phaåm: Ñaëc ñieåm saûn phaåm Coâng ngheä Ñònh vò saûn phaåm vaø khaùch haøng muïc tieâu Thò tröôøng vaø ñoái thuû caïnh tranh Luaän ñieåm baùn haøng ñoäc ñaùo (Unique selling points) Chieán löôïc baùn haøng V Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

Giôùi thieäu (Induction):

Soå tay nhaân vieân

Chính saùch vaø thuû tuïc chung coâng ty

Chính saùch vaø caùc thuû tuïc BH: chieán löôïc baùn haøng, chính saùch giaù, thu nhaäp (Löông, hoa hoàng, thöôûng, trôï caáp,…), giaùm saùt (Caùc thuû tuïc baùo caùo), ñoäng vieân (Thaêng tieán,…), …

B. Kieán thöùc saûn phaåm:

Ñaëc ñieåm saûn phaåm

Coâng ngheä

Ñònh vò saûn phaåm vaø khaùch haøng muïc tieâu

Thò tröôøng vaø ñoái thuû caïnh tranh

Luaän ñieåm baùn haøng ñoäc ñaùo (Unique selling points)

Chieán löôïc baùn haøng

C. Phaân tích SWOT: so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh chính Ñieåm maïnh (Strength): caàn löu yù taàm quan troïng khaùc nhau theo töøng thôøi ñieåm cuûa töøng ñieåm maïnh Ñieåm yeáu (Weakness): caàn löu yù taàm quan troïng khaùc nhau theo töøng thôøi ñieåm cuûa töøng ñieåm yeáu Cô hoäi (opportunity): Söï ñe doïa (Threat): Tyû leä vaø taàm quan troïng cuûa ñieåm maïnh so vôùi ñieåm yeáu noùi leân moät saûn phaåm deã hay khoù baùn Caàn höôùng daãn cho nhaân vieân bieát caùch taän duïng toái ña ñieåm maïnh, trung hoøa hoaëc bieán ñieåm yeáu thaønh ñieåm maïnh , tranh thuû ñoùn ñaàu caùc cô hoäi vaø haïn cheá hoaëc ñeà ra keá hoaïch döï phoøng ñoái vôùi caùc ñe doïa V Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

C. Phaân tích SWOT: so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh chính

Ñieåm maïnh (Strength): caàn löu yù taàm quan troïng khaùc nhau theo töøng thôøi ñieåm cuûa töøng ñieåm maïnh

Ñieåm yeáu (Weakness): caàn löu yù taàm quan troïng khaùc nhau theo töøng thôøi ñieåm cuûa töøng ñieåm yeáu

Cô hoäi (opportunity):

Söï ñe doïa (Threat):

Tyû leä vaø taàm quan troïng cuûa ñieåm maïnh so vôùi ñieåm yeáu noùi leân moät saûn phaåm deã hay khoù baùn

Caàn höôùng daãn cho nhaân vieân bieát caùch taän duïng toái ña ñieåm maïnh, trung hoøa hoaëc bieán ñieåm yeáu thaønh ñieåm maïnh , tranh thuû ñoùn ñaàu caùc cô hoäi vaø haïn cheá hoaëc ñeà ra keá hoaïch döï phoøng ñoái vôùi caùc ñe doïa

D. Caùc kyõ naêng baùn haøng KYÕ NAÊNG PHAÂN TÍCH: Nhaän bieát thôøi ñieåm thích hôïp ñeå tieáp xuùc khaùch haøng Coù khaû naêng nhaän ra nhu caàu cuûa khaùch haøng KYÕ NAÊNG TOÅ CHÖÙC: NVBH phaûi töï leøo laùi caùch baùn haøng cuûa chính mình maø khoâng caàn söï giuùp ñôõ töø beân ngoaøi. NVBH phaûi töï laäp keá hoaïch laøm vieäc cho rieâng mình, phaûi saép xeáp coâng vieäc hôïp lyù ñeå ñaït ñöôïc keá hoaïch ñeà ra V Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

D. Caùc kyõ naêng baùn haøng

KYÕ NAÊNG PHAÂN TÍCH:

Nhaän bieát thôøi ñieåm thích hôïp ñeå tieáp xuùc khaùch haøng

Coù khaû naêng nhaän ra nhu caàu cuûa khaùch haøng

KYÕ NAÊNG TOÅ CHÖÙC:

NVBH phaûi töï leøo laùi caùch baùn haøng cuûa chính mình maø khoâng caàn söï giuùp ñôõ töø beân ngoaøi.

NVBH phaûi töï laäp keá hoaïch laøm vieäc cho rieâng mình, phaûi saép xeáp coâng vieäc hôïp lyù ñeå ñaït ñöôïc keá hoaïch ñeà ra

D. Caùc kyõ naêng baùn haøng KYÕ NAÊNG LAÄP LUAÄN: Kyõ naêng naøy ñoøi hoûi NVBH phaûi coù kieán thöùc vöõng veà saûn phaåm vaø söï hieåu bieát roõ raøng veà nhu caàu cuûa khaùch haøng. Töø ñoù höôùng khaùch haøng löïa choïn nhöõng saûn phaåm cuûa coâng ty. KYÕ NAÊNG GIAO TIEÁP: Ngoân ngöõ: Noùi roõ raøng vaø choïn caùc thuaät ngöõ deã hieåu Ñieàu chænh caùch duøng töø cho töøng khaùch haøng, söû duïng caùc cuïm töø coâ ñoïng, suùc tích Khoâng neân noùi quaù nhanh V Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

D. Caùc kyõ naêng baùn haøng

KYÕ NAÊNG LAÄP LUAÄN:

Kyõ naêng naøy ñoøi hoûi NVBH phaûi coù kieán thöùc vöõng veà saûn phaåm vaø söï hieåu bieát roõ raøng veà nhu caàu cuûa khaùch haøng. Töø ñoù höôùng khaùch haøng löïa choïn nhöõng saûn phaåm cuûa coâng ty.

KYÕ NAÊNG GIAO TIEÁP:

Ngoân ngöõ:

Noùi roõ raøng vaø choïn caùc thuaät ngöõ deã hieåu

Ñieàu chænh caùch duøng töø cho töøng khaùch haøng, söû duïng caùc cuïm töø coâ ñoïng, suùc tích

Khoâng neân noùi quaù nhanh

D. Caùc kyõ naêng baùn haøng KYÕ NAÊNG GIAO TIEÁP: Hieåu bieát: Baùm theo suy nghó cuûa khaùch haøng vaø ñaët mình vaøo vò trí cuûa khaùch haøng Toân troïng khaùch haøng: laøm cho khaùch haøng caûm thaáy hoïï quan troïng. Khieâm toán: Traùnh nhöõng daáu hieäu töï maõn hay töï cao Phuïc vuï khaùch haøng toát vaø ñöa ra nhöõng lôøi khuyeân Duy trì söï trung thaønh cuûa khaùch haøng ñoái vôùi saûn phaåm V Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

D. Caùc kyõ naêng baùn haøng

KYÕ NAÊNG GIAO TIEÁP:

Hieåu bieát:

Baùm theo suy nghó cuûa khaùch haøng vaø ñaët mình vaøo vò trí cuûa khaùch haøng

Toân troïng khaùch haøng: laøm cho khaùch haøng caûm thaáy hoïï quan troïng.

Khieâm toán:

Traùnh nhöõng daáu hieäu töï maõn hay töï cao

Phuïc vuï khaùch haøng toát vaø ñöa ra nhöõng lôøi khuyeân

Duy trì söï trung thaønh cuûa khaùch haøng ñoái vôùi saûn phaåm

D. Caùc kyõ naêng baùn haøng KYÕ NAÊNG GIAO TIEÁP: Chuû ñoäng laéng nghe Laéng nghe khaùch haøng moät caùch nghieâm tuùc Toång keát caùc nhu caàu cuûa khaùch haøng qua nhöõng caâu hoûi Xaùc ñònh caùc nhu caàu cuûa khaùch haøng qua buoåi noùi chuyeän vaø ñeà nghò khaùch haøng choïn mua saûn phaåm cuûa coâng ty. V Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

D. Caùc kyõ naêng baùn haøng

KYÕ NAÊNG GIAO TIEÁP:

Chuû ñoäng laéng nghe

Laéng nghe khaùch haøng moät caùch nghieâm tuùc

Toång keát caùc nhu caàu cuûa khaùch haøng qua nhöõng caâu hoûi

Xaùc ñònh caùc nhu caàu cuûa khaùch haøng qua buoåi noùi chuyeän vaø ñeà nghò khaùch haøng choïn mua saûn phaåm cuûa coâng ty.

E. Caùc böôùc baùn haøng: Muïc tieâu cuûa baùn haøng caù nhaân laø tìm kieám khaùch haøng môùi vaø baùn haøng cho hoï Haàu heát nhöõng ngöôøi baùn haøng söû duïng thôøi gian cuûa hoï ñeå duy trì vaø xaây döïng moái quan heä laâu daøi vôùi khaùch haøng hieän taïi Khoâng phaûi caùc böôùc baùn haøng ñeàu laø baét buoäc, coù theå linh ñoäng trong töøng tình huoáng baùn haøng khaùc nhau V Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

E. Caùc böôùc baùn haøng:

Muïc tieâu cuûa baùn haøng caù nhaân laø tìm kieám khaùch haøng môùi vaø baùn haøng cho hoï

Haàu heát nhöõng ngöôøi baùn haøng söû duïng thôøi gian cuûa hoï ñeå duy trì vaø xaây döïng moái quan heä laâu daøi vôùi khaùch haøng hieän taïi

Khoâng phaûi caùc böôùc baùn haøng ñeàu laø baét buoäc, coù theå linh ñoäng trong töøng tình huoáng baùn haøng khaùc nhau

E. Caùc böôùc baùn haøng: V Tìm kieám vaø choïn löïa KH Tieáp caän khaùch haøng Trình baøy caùc tính naêng ñaëc ñieåm noåi baät cuûa saûn phaåm Xöû lyù phaûn ñoái cuûa KH Keát thuùc baùn haøng Theo doõi Phaùt hieän ra nhu caàu KH Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

E. Caùc böôùc baùn haøng:

E. Caùc böôùc baùn haøng: Tìm kieám vaø choïn löïa khaùch haøng: löu yù Nguoàn KH: Baùo chí, toång ñaøi, thoâng tin chuyeân ngaønh, KH giôùi thieäu,… Nguyeân taéc caùi pheãu: vd Vieáng thaêm KH baát chôït (Cold call) Caùch baùn haøng deã nhaát: baùn cho xeáp Tieáp caän khaùch haøng: löu yù Haøng raøo ngaên caùch (Baûo veä, tieáp taân,…) vaø caùch vöôït qua Nguyeân taéc toát nhaát laø kieân trì vaø khoâng boû cuoäc Phaùt hieän nhu caàu khaùch haøng: phaûi coù khaû naêng ñoïc ñöôïc nhöõng suy nghó aån giaáu cuûa KH. Löu yù ngoân ngöõ hình theå (Body language) Trình baøy: caàn luoân hoïc hoûi vaø hoaøn thieän kyõ naêng trình baøy vaø ñaøm phaùn Xöû lyù phaûn ñoái cuûa KH: chuû yeáu döïa vaøo SWOT vaø kinh nghieäm Keát thuùc baùn haøng: löu yù caùc kyõ thuaät keát thuùc baùn haøng quan troïng nhö: giaû ñònh KH ñaõ mua, daãn chöùng töø nhöõng khaùch haøng khaùc, … Theo doõi: löu yù phaûi tieáp tuïc theo doõi thaät saùt sau khi gaëp KH cho ñeán khi KH mua vaø tieáp tuïc theo doõi ñeå chaêm soùc Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

E. Caùc böôùc baùn haøng:

Tìm kieám vaø choïn löïa khaùch haøng: löu yù

Nguoàn KH: Baùo chí, toång ñaøi, thoâng tin chuyeân ngaønh, KH giôùi thieäu,…

Nguyeân taéc caùi pheãu: vd

Vieáng thaêm KH baát chôït (Cold call)

Caùch baùn haøng deã nhaát: baùn cho xeáp

Tieáp caän khaùch haøng: löu yù

Haøng raøo ngaên caùch (Baûo veä, tieáp taân,…) vaø caùch vöôït qua

Nguyeân taéc toát nhaát laø kieân trì vaø khoâng boû cuoäc

Phaùt hieän nhu caàu khaùch haøng: phaûi coù khaû naêng ñoïc ñöôïc nhöõng suy nghó aån giaáu cuûa KH. Löu yù ngoân ngöõ hình theå (Body language)

Trình baøy: caàn luoân hoïc hoûi vaø hoaøn thieän kyõ naêng trình baøy vaø ñaøm phaùn

Xöû lyù phaûn ñoái cuûa KH: chuû yeáu döïa vaøo SWOT vaø kinh nghieäm

Keát thuùc baùn haøng: löu yù caùc kyõ thuaät keát thuùc baùn haøng quan troïng nhö: giaû ñònh KH ñaõ mua, daãn chöùng töø nhöõng khaùch haøng khaùc, …

Theo doõi: löu yù phaûi tieáp tuïc theo doõi thaät saùt sau khi gaëp KH cho ñeán khi KH mua vaø tieáp tuïc theo doõi ñeå chaêm soùc

F. Caùc kyõ naêng trình baøy vaø thöông löôïng *SÖÏ CHUAÅN BÒ: Söï chuaån bò caån thaän = 50% söï thaønh coâng Nghieân cöùu: - Coâng ty: Cô caáu/Ngaønh kinh doanh/doanh soá,… - Nhöõng ngöôøi lieân quan trong cuoäc thöông löôïng - Caùc ñoái thuû caïnh tranh: chieán löôïc/giaù/chaøo haøng/caùc khoaûn hoa hoàng/ngöôøi tham gia chính Taâm lyù: töï tin, thaân thieän,… Caùc thieát bò vaø coâng cuï : taøi lieäu baùn haøng (sales-kit), chaøo haøng, keá hoaïch döï kieán, hình aûnh, thö khen ngôïi cuûa caùc KH khaùc, quaø taëng, danh thieáp,… Nguoàn nhaân löïc : ngöôøi daãn ñaàu, ai phuï traùch phaàn naøo, ngoaïi hình,… Höôùng tieáp caän: chieán löôïc, giaù caû, troïn goùi,… Game plan (Luaät chôi): boá trí choã ngoài, phaân coâng ñoái thoaïi,… Caùc caâu hoûi vaø traû lôøi : ñaûm baûo moãi caâu hoûi ñeàu ñaõ ñöôïc döï ñoaùn tröôùc vaø traû lôøi nhö theá naøo Dieãn taäp : nhôù ñieàu chænh sau khi dieãn taäp ñeå buoåi trình baøy seõ hoaøn haûo hôn V Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

F. Caùc kyõ naêng trình baøy vaø thöông löôïng

*SÖÏ CHUAÅN BÒ:

Söï chuaån bò caån thaän = 50% söï thaønh coâng

Nghieân cöùu:

- Coâng ty: Cô caáu/Ngaønh kinh doanh/doanh soá,…

- Nhöõng ngöôøi lieân quan trong cuoäc thöông löôïng

- Caùc ñoái thuû caïnh tranh: chieán löôïc/giaù/chaøo haøng/caùc khoaûn hoa hoàng/ngöôøi tham gia chính

Taâm lyù: töï tin, thaân thieän,…

Caùc thieát bò vaø coâng cuï : taøi lieäu baùn haøng (sales-kit), chaøo haøng, keá hoaïch döï kieán, hình aûnh, thö khen ngôïi cuûa caùc KH khaùc, quaø taëng, danh thieáp,…

Nguoàn nhaân löïc : ngöôøi daãn ñaàu, ai phuï traùch phaàn naøo, ngoaïi hình,…

Höôùng tieáp caän: chieán löôïc, giaù caû, troïn goùi,…

Game plan (Luaät chôi): boá trí choã ngoài, phaân coâng ñoái thoaïi,…

Caùc caâu hoûi vaø traû lôøi : ñaûm baûo moãi caâu hoûi ñeàu ñaõ ñöôïc döï ñoaùn tröôùc vaø traû lôøi nhö theá naøo

Dieãn taäp : nhôù ñieàu chænh sau khi dieãn taäp ñeå buoåi trình baøy seõ hoaøn haûo hôn

F. Caùc kyõ naêng trình baøy vaø thöông löôïng * TRONG CUOÄC THÖÔNG LÖÔÏNG Ñeán tröôùc töø 5 –15 phuùt ñeå saép xeáp Saép xeáp choã ngoài Chaøo hoûi, trao danh thieáp Môû ñaàu söï thaûo luaän: caûm ôn khaùch haøng vì cô hoäi naøy Trình baøy nhöõng ñieåm chính (thay phieân nhau neáu coù theå ñeå traùnh nhaøm chaùn vaø khai thaùc toái ña lôïi theá cuûa töøng thaønh vieân) - Phöông phaùp trình baøy - Noäi dung chính - Baûn keá hoaïch - Ñeà nghò ñaët caâu hoûi Hoûi vaø traû lôøi Vöôït qua söï phaûn ñoái (giöõ ñuùng giaù, cung öùng theâm nhöõng dòch vuï coäng theâm, trình baøy caùc ví duï,…) Vaán ñeà coøn toàn taïi: caùch giaûi quyeát nhö theá naøo Caûm ôn, chaøo taïm bieät Hy voïng ñöôïc phuïc vuï KH sôùm Böôùc tieáp theo: ai laøm gì V Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

F. Caùc kyõ naêng trình baøy vaø thöông löôïng

* TRONG CUOÄC THÖÔNG LÖÔÏNG

Ñeán tröôùc töø 5 –15 phuùt ñeå saép xeáp

Saép xeáp choã ngoài

Chaøo hoûi, trao danh thieáp

Môû ñaàu söï thaûo luaän: caûm ôn khaùch haøng vì cô hoäi naøy

Trình baøy nhöõng ñieåm chính (thay phieân nhau neáu coù theå ñeå traùnh nhaøm chaùn vaø khai thaùc toái ña lôïi theá cuûa töøng thaønh vieân)

- Phöông phaùp trình baøy

- Noäi dung chính

- Baûn keá hoaïch

- Ñeà nghò ñaët caâu hoûi

Hoûi vaø traû lôøi

Vöôït qua söï phaûn ñoái (giöõ ñuùng giaù, cung öùng theâm nhöõng dòch vuï coäng theâm, trình baøy caùc ví duï,…)

Vaán ñeà coøn toàn taïi: caùch giaûi quyeát nhö theá naøo

Caûm ôn, chaøo taïm bieät

Hy voïng ñöôïc phuïc vuï KH sôùm

Böôùc tieáp theo: ai laøm gì

F. Caùc kyõ naêng trình baøy vaø thöông löôïng *SAU CUOÄC THÖÔNG LÖÔÏNG: Göûi thö caùm ôn + bieân baûn hoïp (1-2 ngaøy sau) + nhöõng vaán ñeà coøn laïi Goïi ñieän thoaïi caù nhaân ñeå ñaùnh giaù yù kieán phaûn hoài Thaûo luaän trong ñoäi nguõ, thöïc hieän caùc haønh ñoäng caàn thieát Tieáp tuïc theo doõi cho ñeán khi keát thuùc thaønh coâng G. Chaêm soùc khaùch haøng Vieát thö caûm ôn khaùch haøng ñang söû duïng saûn phaåm Ñeà nghò cho yù kieán phaûn hoài/ Ñaùnh giaù Taëng quaø Löu yù veà “Word of mouth” Löu yù: nguyeân taéc “E+1” – treân caû söï mong ñôïi Tìm kieám coâng thöùc mua haøng laëp laïi töø KH V Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

F. Caùc kyõ naêng trình baøy vaø thöông löôïng

*SAU CUOÄC THÖÔNG LÖÔÏNG:

Göûi thö caùm ôn + bieân baûn hoïp (1-2 ngaøy sau) + nhöõng vaán ñeà coøn laïi

Goïi ñieän thoaïi caù nhaân ñeå ñaùnh giaù yù kieán phaûn hoài

Thaûo luaän trong ñoäi nguõ, thöïc hieän caùc haønh ñoäng caàn thieát

Tieáp tuïc theo doõi cho ñeán khi keát thuùc thaønh coâng

G. Chaêm soùc khaùch haøng

Vieát thö caûm ôn khaùch haøng ñang söû duïng saûn phaåm

Ñeà nghò cho yù kieán phaûn hoài/ Ñaùnh giaù

Taëng quaø

Löu yù veà “Word of mouth”

Löu yù: nguyeân taéc “E+1” – treân caû söï mong ñôïi

Tìm kieám coâng thöùc mua haøng laëp laïi töø KH

V.5 Tieâu chuaån thöïc hieän baùn haøng vaø heä thoáng baùo caùo (Sales performance standards & Report system) Tieâu chuaån thöïc hieän baùn haøng Chæ tieâu baùn haøng (Sales target) Chæ tieâu Vieáng thaêm khaùch haøng (Sales call target) Quy trình laøm vieäc Tuyeán baùo caùo (Reporting line) Phaân coâng laõnh thoå quaûn lyù (Territory assignment) Thu nhaäp (löông, hoa hoàng, trôï caáp, di chuyeån, du lòch, giaûi trí, ñieän thoaïi, …) V (+ Practice: design the sales performance standards for your company ) Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

V.5 Tieâu chuaån thöïc hieän baùn haøng vaø heä thoáng baùo caùo (Sales performance standards & Report system)

Tieâu chuaån thöïc hieän baùn haøng

Chæ tieâu baùn haøng (Sales target)

Chæ tieâu Vieáng thaêm khaùch haøng (Sales call target)

Quy trình laøm vieäc

Tuyeán baùo caùo (Reporting line)

Phaân coâng laõnh thoå quaûn lyù (Territory assignment)

Thu nhaäp (löông, hoa hoàng, trôï caáp, di chuyeån, du lòch, giaûi trí, ñieän thoaïi, …)

V.5 Tieâu chuaån thöïc hieän baùn haøng vaø heä thoáng baùo caùo B. Heä thoáng baùo caùo: Baùo caùo vieáng thaêm khaùch haøng (ngaøy, tuaàn, thaùng) Keá hoaïch laøm vieäc Baùo caùo laøm vieäc (ngaøy, tuaàn, thaùng) Cô sôû döõ lieäu khaùch haøng Hoà sô hôïp ñoàng Baùo caùo tình hình caïnh tranh Baùo caùo baùn haøng Baùo caùo chi phí Thieát keá heä thoáng baùo caùo toát seõ giuùp ích raát nhieàu cho vieäc quaûn lyù baùn haøng V (+ Practice: design individual form of sales reports) Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

V.5 Tieâu chuaån thöïc hieän baùn haøng vaø heä thoáng baùo caùo

B. Heä thoáng baùo caùo:

Baùo caùo vieáng thaêm khaùch haøng (ngaøy, tuaàn, thaùng)

Keá hoaïch laøm vieäc

Baùo caùo laøm vieäc (ngaøy, tuaàn, thaùng)

Cô sôû döõ lieäu khaùch haøng

Hoà sô hôïp ñoàng

Baùo caùo tình hình caïnh tranh

Baùo caùo baùn haøng

Baùo caùo chi phí

Thieát keá heä thoáng baùo caùo toát seõ giuùp ích raát nhieàu cho vieäc quaûn lyù baùn haøng

V.6 Ñoäng vieân vaø phaùt trieån ñoäi nguõ baùn haøng Moâ hình ñoäng vieân (Motivation Model) Churchill, Ford, & Walker: - QLBH phaûi coù theå thuyeát phuïc NVBH raèng hoï coù theå baùn nhieáu hôn baèng caùch laøm vieäc chaêm chæ hôn hoaëc ñöôïc huaán luyeän ñeå laøm vieäc kheùo leùo hôn - QLBH phaûi coù theå thuyeát phuïc NVBH raèng phaàn thöôûng daønh cho vieäc baùn haøng toát hôn xöùng ñaùng vôùi noã löïc taêng theâm Caùc kyõ thuaät taïo ñoäng löïc - Töï ñoäng vieân - Thu nhaäp - Thaêng tieán - Ñaùnh giaù cao - Laøm vieäc nhoùm - Moâi tröôøng laøm vieäc - Hoã trôï - Ñaøo taïo - Quan heä toát - Quan taâm chaêm soùc - Trao quyeàn - Hoïp maët/Ñi chôi - Phuùc lôïi ñaëc bieät Thöôøng xuyeân taïo cô hoäi ñeå phaùt trieån caùc NVBH toát Luoân phaùt trieån ñoäi nguõ baùn haøng caû veà chaát löôïng vaø soá löôïng NVBH V Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

V.6 Ñoäng vieân vaø phaùt trieån ñoäi nguõ baùn haøng

Moâ hình ñoäng vieân (Motivation Model) Churchill, Ford, & Walker:

- QLBH phaûi coù theå thuyeát phuïc NVBH raèng hoï coù theå baùn nhieáu hôn baèng caùch laøm vieäc chaêm chæ hôn hoaëc ñöôïc huaán luyeän ñeå laøm vieäc kheùo leùo hôn

- QLBH phaûi coù theå thuyeát phuïc NVBH raèng phaàn thöôûng daønh cho vieäc baùn haøng toát hôn xöùng ñaùng vôùi noã löïc taêng theâm

Caùc kyõ thuaät taïo ñoäng löïc

- Töï ñoäng vieân

- Thu nhaäp

- Thaêng tieán

- Ñaùnh giaù cao

- Laøm vieäc nhoùm

- Moâi tröôøng laøm vieäc

- Hoã trôï

- Ñaøo taïo

- Quan heä toát

- Quan taâm chaêm soùc

- Trao quyeàn

- Hoïp maët/Ñi chôi

- Phuùc lôïi ñaëc bieät

Thöôøng xuyeân taïo cô hoäi ñeå phaùt trieån caùc NVBH toát

Luoân phaùt trieån ñoäi nguõ baùn haøng caû veà chaát löôïng vaø soá löôïng NVBH

V.7 Giaùm saùt nhaân vieân baùn haøng A. Muïc ñích: Söï giaùm saùt ñöôïc söû duïng ñeå ñònh höôùng vaø thuùc ñaåy nhaân vieân baùn haøng Coâng ty seõ thay ñoåi cuøng vôùi vieäc hoï giaùm saùt NVBH chaët cheõ nhö theá naøo Toái ña hoùa hieäu quaû baùn haøng V Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

V.7 Giaùm saùt nhaân vieân baùn haøng

A. Muïc ñích:

Söï giaùm saùt ñöôïc söû duïng ñeå ñònh höôùng vaø thuùc ñaåy nhaân vieân baùn haøng

Coâng ty seõ thay ñoåi cuøng vôùi vieäc hoï giaùm saùt NVBH chaët cheõ nhö theá naøo

Toái ña hoùa hieäu quaû baùn haøng

B. Caùc coâng cuï söû duïng: Keá hoaïch laøm vieäc Phaân tích thôøi-gian-vaø-nhieäm-vuï Time-and-duty analysis ( Di chuyeån, giaûi lao vaø aên uoáng, chôø ñôïi, baùn haøng, coâng vieäc haønh chính) Quaûn lyù thôøi gian laøm vieäc Ñi vôùi töøng nhaân vieân baùn haøng ñeán thò tröôøng Cuoäc hoïp/gaëp maët ñeå hoã trôï Thöôøng xuyeân kieåm tra Ñoùng giaû vai ñeå naâng cao kyõ naêng baùn haøng Ñoïc caùc baùo caùo baùn haøng Kyõ naêng chieán thuaät, kinh nghieäm Phaân tích hoùa ñôn ñieän thoaïi Thôøi gian laøm vieäc V Thieát keá chính saùch Tuyeån duïng & Choïn löïa NVBH Hoaø nhaäp NVBH môùi vaøo toå chöùc Huaán luyeän NVBH Tieâu chuaån Thöïc hieän BH & heä thoáng baùo caùo Ñoäng vieân & phaùt trieån ñoäinguõ Giaùm saùt baùn haøng

B. Caùc coâng cuï söû duïng:

Keá hoaïch laøm vieäc

Phaân tích thôøi-gian-vaø-nhieäm-vuï Time-and-duty analysis ( Di chuyeån, giaûi lao vaø aên uoáng, chôø ñôïi, baùn haøng, coâng vieäc haønh chính)

Quaûn lyù thôøi gian laøm vieäc

Ñi vôùi töøng nhaân vieân baùn haøng ñeán thò tröôøng

Cuoäc hoïp/gaëp maët ñeå hoã trôï

Thöôøng xuyeân kieåm tra

Ñoùng giaû vai ñeå naâng cao kyõ naêng baùn haøng

Ñoïc caùc baùo caùo baùn haøng

Kyõ naêng chieán thuaät, kinh nghieäm

Phaân tích hoùa ñôn ñieän thoaïi

VI.1 Muïc ñích: Ño löôøng coâng vieäc baùn haøng vaø cung caáp thoâng tin phaûn hoài Sau khi ñaùnh giaù coù theå tieán haønh hoïp xem xeùt laõnh thoå baùn haøng ñeå thaûo luaän veà hieäu quaû baùn haøng Tieâu chuaån veà thöïc hieän baùn haøng caàn ñöôïc noùi roõ raøng cho NVBH Taäp trung vaøo caùch cö xöû Phaân tích töøng NVBH vaø caû toå chöùc baùn haøng ñeå hoaøn thieän VI.2 Caùc tieâu thöùc ñaùnh giaù: Keát quaû baùn haøng Soá löôïng vaø chaát löôïng khaùch haøng Lôïi nhuaän Hieäu quaû Söï gaén keát/tinh thaàn ñoàng ñoäi Söùc maïnh caïnh tranh Nhaän xeùt cuûa khaùch haøng VI. ÑAÙNH GIAÙ BAÙN HAØNG (+ Practice) (+ Practice) (+ Practice) (+ Practice) (+ Practice) (+ Practice) (+ Practice)

VI.1 Muïc ñích:

Ño löôøng coâng vieäc baùn haøng vaø cung caáp thoâng tin phaûn hoài

Sau khi ñaùnh giaù coù theå tieán haønh hoïp xem xeùt laõnh thoå baùn haøng ñeå thaûo luaän veà hieäu quaû baùn haøng

Tieâu chuaån veà thöïc hieän baùn haøng caàn ñöôïc noùi roõ raøng cho NVBH

Taäp trung vaøo caùch cö xöû

Phaân tích töøng NVBH vaø caû toå chöùc baùn haøng ñeå hoaøn thieän

VI.2 Caùc tieâu thöùc ñaùnh giaù:

Keát quaû baùn haøng

Soá löôïng vaø chaát löôïng khaùch haøng

Lôïi nhuaän

Hieäu quaû

Söï gaén keát/tinh thaàn ñoàng ñoäi

Söùc maïnh caïnh tranh

Nhaän xeùt cuûa khaùch haøng

Table 21.2: Form for Evaluating Sales Representative’s Performance 56,190 55,390 43,920 42,320 7. Gross profits product B 108,810 109,390 94,560 92,580 8. Gross profits

Add a comment

Related pages

trailer quan tri ban hang... - YouTube

trailer quan tri ban hang... ĐOÀN NGỌC BẢO. Subscribe Subscribed Unsubscribe 1 1. Loading... Loading... Working... Add to.
Read more

Quản trị bán hàng - VnDoc.com

Quyển sách này được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, tư duy trong việc thực hiện công việc quản trị bán ...
Read more

thoi su quan tri ban hang - YouTube

thoi su quan tri ban hang Khanhngoc Khanh. Subscribe Subscribed Unsubscribe 0 0. Loading... Loading... Working... Add to.
Read more

Quảng Trị Province - Wikipedia, the free encyclopedia

Wikimedia Commons has media related to Quang Tri Province. Quảng Bình Province: East Sea: Savannakhet Province, ...
Read more

Cửa hàng đồ si một vốn bốn lời - VnExpress ...

Để khách hàng “nghiện” cửa hàng của bạn thì thái độ phục vụ vô cùng quan trọng. Theo chị Hương, ban ... Nhẫn tròn H.T.V:
Read more

Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ ...

Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ ... v.v. Các phi vụ khoa học như thiên ... Ban đầu NASDA sử dụng các kiểu ...
Read more

Tin tức, sự kiện thế giới nổi bật trong ...

... trong đó nhiều sỹ quan quân đội và cảnh sát cao cấp bị bắt vì có ... Tây Ban Nha vẫn duy trì tên lửa đất đối ...
Read more

Bạn đọc | Dân trí

... cán bộ có liên quan, do vậy gia đình bà Ái có quyền gửi Đơn tố cáo đến cơ quan ... ban đầu xã xác nhận đất khai ...
Read more