Purihin ang diyos

29 %
71 %
Information about Purihin ang diyos
Spiritual

Published on February 16, 2014

Author: chreezmd

Source: slideshare.net

Mga Awit 145:1-2 1Ibubunyi kita, Dios ko, Oh Hari; at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailankailan pa man. 2Araw-araw ay pupurihin kita; at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailankailan pa man. 19 Jan 2014 Sunday Worship Service

Mga Awit 145:3-4 3Dakila ang Panginoon, at marapat na purihin; at ang kaniyang kadakilaan ay hindi masayod. 4Ang isang lahi ay pupuri ng iyong mga gawa sa isa. At ipahahayag ang iyong mga makapangyarihang gawa. 19 Jan 2014 Sunday Worship Service

Mga Awit 145:5-6 5Sa maluwalhating kamahalan ng iyong karangalan, at sa iyong mga kagilagilalas na mga gawa, magbubulay ako. 6At ang mga tao ay mangagsasalita ng kapangyarihan ng iyong kakilakilabot na mga gawa; at aking ipahahayag ang iyong kadakilaan.” 19 Jan 2014 Sunday Worship Service

Mga Taga Roma 11:33 33Oh kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Dios! oh di matingkalang mga hatol niya, at hindi malirip na kaniyang mga daan! 19 Jan 2014 Sunday Worship Service

Mga Awit 145:7-9 Kanilang sasambitin ang alaala sa iyong dakilang kabutihan, at aawitin nila ang iyong katuwiran. 8Ang Panginoon ay mapagbiyaya, at puspos ng kahabagan; banayad sa pagkagalit, at dakila sa kagandahang-loob. 9Ang Panginoon ay mabuti sa lahat; at ang kaniyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat niyang mga gawa. 7 19 Jan 2014 Sunday Worship Service

Mga Awit 145:17 17Ang Panginoon ay matuwid sa lahat niyang daan, at mapagbiyaya sa lahat niyang mga gawa.” 19 Jan 2014 Sunday Worship Service

Mga Awit 145:10-11 10Lahat mong mga gawa ay mangagpapasalamat sa iyo Oh Panginoon; at pupurihin ka ng iyong mga banal. 11Sila'y mangagsasalita ng kaluwalhatian ng iyong kaharian, at mangungusap ng iyong kapangyarihan; 19 Jan 2014 Sunday Worship Service

Mga Awit 145:12-13 12Upang ipabatid sa mga anak ng mga tao ang kaniyang mga makapangyarihang gawa, at ang kaluwalhatian ng kamahalan ng kaniyang kaharian. 13Ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian, at ang kapangyarihan mo'y sa lahat ng sali't saling lahi. 19 Jan 2014 Sunday Worship Service

Mga Kawikaan 16:23 23Ang puso ng pantas ay nagtuturo sa kaniyang bibig, at nagdaragdag ng katututuhan sa kaniyang mga labi 19 Jan 2014 Sunday Worship Service

Mga Kawikaan 4:23 23Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap; sapagka't dinadaluyan ng buhay. 19 Jan 2014 Sunday Worship Service

Mga Awit 145:14-16 Inaalalayan ng Panginoon ang lahat na nangabubuwal, at itinatayo yaong nangasusubasob. 15Ang mga mata ng lahat ay nangaghihintay sa iyo; at iyong ibinigay sa kanila ang kanilang pagkain sa ukol na panahon. 16Iyong binubuksan ang iyong kamay, at sinasapatan mo ang nasa ng bawa't bagay na may buhay. 14 19 Jan 2014 Sunday Worship Service

Mga Awit 145:18-19 Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa kaniya, sa lahat na nagsisitawag sa kaniya sa katotohanan. 19Kaniyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa kaniya; kaniya ring didinggin ang kanilang daing, at ililigtas sila. 18 19 Jan 2014 Sunday Worship Service

Mga Awit 145:20-21 Iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa kaniya; nguni't lahat ng masama ay lilipulin niya. 21Ang aking bibig ay magsasalita ng kapurihan ng Panginoon; at purihin ng lahat na laman ang kaniyang banal na pangalan magpakailan-kailan pa man.” 20 19 Jan 2014 Sunday Worship Service

God Bless! To God be All The Glory! 19 Jan 2014 Sunday Worship Service

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

Purihin Ang Diyos - YouTube

This is our dance to "Purihin Ang Diyos"... This video was taken during our church's (Lord of the Nations) 9th Anniversary in September 2010 ...
Read more

ating purihin ang diyos = papuri singer - YouTube

Mix - ating purihin ang diyos = papuri singer YouTube; ... Ating purihin ang Diyos blck scrn 2 - Duration: 4:06. egay lagay 16,258 views. 4:06
Read more

Rommel Guevarra - Ating Purihin lyrics | LyricsMode.com

Ating Purihin lyrics by Rommel Guevarra: Ating purihin / Ating purihin / Ating purihin / Ang ating Diyos / Ating purihin / Ating purihin
Read more

HALINA’T PURIHIN ANG DIYOS - pwsonglyrics.com

Halina’t purihin ang Diyos Pagpapala niya sa ‘tin lubos lubos. Makapangyarihan siya sa atin nagmamahal. Halina’t siya ay pasalamatan. (Repeat)
Read more

PURIHIN ANG PANGINOON Chords - Misc Praise Songs

Purihin Ang Panginoon Chords by Misc Praise Songs Learn to play guitar by chord and tabs and use our crd diagrams, transpose the key and more.
Read more

Praise and Worship Chords: Halina't Purihin ang Diyos

Chords for guitar, piano, bass and other instruments. Halina’t Purihin ang Diyos by Boy Baldomaro
Read more

PURIHIN ANG DIYOS - pwsonglyrics.com

Purihin ang Diyos sa kabutihan niya Purihin ang Diyos pagkat Siya’y mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan Niya. Purihin ang ngalan Niya. Kaaya-aya ...
Read more

PURIHIN KA O DIYOS Chords - Praise and Worship | E-Chords

Purihin Ka O Diyos Chords by Praise and Worship Learn to play guitar by chord and tabs and use our crd diagrams, transpose the key and more.
Read more

Purihin Ang Panginoon Chords - ULTIMATE GUITAR

Purihin Ang Panginoon chords by Misc Praise Songs, added: April 18th, 2013
Read more

Purihin Ang Diyos Alleluia - ULTIMATE GUITAR

Purihin Ang Diyos Alleluia chords by Misc Praise Songs, added: April 18th, 2013
Read more