PTC Laboratories (Thailand) DNA Introduction Presentation (Thai)

40 %
60 %
Information about PTC Laboratories (Thailand) DNA Introduction Presentation (Thai)
Health & Medicine

Published on February 28, 2014

Author: ptclabs

Source: slideshare.net

Description

Introduction to PTC Laboratories (Thailand)
- Get to know us and how we can help with your DNA needs.
พนักงานที่ PTC Laboratories (ประเทศไทย) ของเรา พร้อมที่จะให้บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์ อีเมล์ ทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ค หรือที่สำนักงานบริการลูกค้าในกรุงเทพฯ เพื่อที่จะทำลายข้อกังขาที่กันระหว่างเรา ขอเชิญให้คุณเข้าชมเว็บไซต์ www.ptclabsthailand.com และเยี่ยมชมข้อมูลองค์กรของเรา
View this presentation in English here: http://www.slideshare.net/ptclabs/ptc-labs-thailand-intropresentationen

บทนํ บริษัท พาเทอนิตี้ เทสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) AN INTRODUCTION TO PATERNITY TESTING CORPORATION (Thailand) PTC Laboratories (Thailand)

ขอต้อนรับสู่ มาตรฐานการตรวจดีเอ็นเอระดับโลก Welcome to the World’s Trusted DNA Laboratory Paternity Testing Corporation (PTC) เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1996 ณ เมืองโคลัมเบีย รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา บริษัท PTC ทําการตรวจสอบดีเอ็นเอกว่า 50,000 คนต่อปี ในปี 2005 PTC ได้ขยายเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียและในปี 2008 PTC ได้รับการยอมรับในระดับสากลและได้รับการรับรองในด้านการบริการให้ สามารถเข้าสู่ในประเทศไทยได้ Paternity Testing Corporation Laboratory, Missouri, USA. ปัจจุบันนี้ PTC Laboratories ได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบดีเอ็นเอ AABB ที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก

ขอต้อนรับสู่ มาตรฐานการตรวจดีเอ็นเอระดับโลก Welcome to the World’s Trusted DNA Laboratory เป็นเวลากว่า 17 ปี PTC ยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการยอมรับในระดับสูง คงความน่าเชื่อถือในด้านดีเอ็นเอ โดยเฉพาะ และมีความสามารถทางนิติเวชระดับโลก โดนวัดได้จากจํานวนศูนย์ดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า พันแห่งทั่วโลก เราทํางานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล โรงพยาบาล ทนาย หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบยุติธรรมกฏหมาย หน่วย งานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยอาชญากรรมทางนิติเวชและประชาชนทั่วไป การพิสูจน์ความเป็นบิดา [ก่อนคลอด/หลังคลอด] และครอบครัว/การตรวจสอบดีเอ็นเอความสัมพันธ์ การตรวจสอบทางนิติเวช [การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล (การบรรเทาภัยพิบัติ) งานทางอาญา (ตํารวจเอฟบีไอ)] การทดลองทางการแพทย์ [การแพ้ยา, การระงับอาการเจ็บปวด, ยาด้านหัวใจ] ภายใต้ในนาม ห้องปฏิบัติการ Gene Trait

ศูนย์ปฏิบัติการ IN THE LAB | OUR SCIENTIFIC TEAM PTC Laboratory Columbia Missouri, USA นักวิทยาศาสตร์ด้านการ ตรวจสอบ คุณสมบัติและที่มาของพวก เขา กรุณาคลิกที่นี้ http:// about.ptclabs.com/ scientists

ความสามารถของห้องปฏิบัติการ LABORATORY CAPABILITIES RFLP • Restriction enzyme: Hae III • Loci available (8 Loci): D2S44, D10S28, D17S79, D4S136, D7S467, D6S136, D5S110, D1S339 • Uses: –  For crime labs with old data –  Complex family reconstructions PCR • STR Markers: 26 Loci • Y-STR Markers: 23 Loci

ความสามารถของห้องปฏิบัติการ LABORATORY CAPABILITIES FORENSICS • Serology • Differential extraction (ERASE):  –  Eliminates epithelial cell DNA from samples containing mixtures of sperm cells and epithelial cells to obtain a male autosomal profile from samples that would be expected to yield a mixture profile.  • Blood identification • Saliva identification LAB CAPACITY Currently test 50,000 individuals per year Spare capacity for additional 90,000 individuals per year

การรับรองจากระดับสากล INTERNATIONAL ACCREDITATION การตรวจสอบความสัมพันธ์ทางดีเอ็นเอไม่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นการรับรอง เป็นเพียงการปกป้องสิทธิทางเอกชนให้ทราบว่าห้องปฏิบัติการมีขั้นตอนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ PTC ได้รับการรับรองอย่างมากมายจากหลายหลายสถาบัน มีห้องปฏิบัติการด้าน ดีเอ็นเอที่มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในระดับโลก ซึ่งทําให้เราเป็นหนึ่งในผู้นําด้านการบริการ ส่วนหนึ่งของหน่วยงานหลักสําคัญที่ให้การรับรองกับเราในแต่ละปีอาทิ AABB, ISO17025, FQSI, FBI-QAS, ASCLD/LAB, NYDOH, CLIA, และ CAP. http://www.ptclabsthailand.com/accreds www.ptclabs.com/accreditations

การรับรองจากระดับสากล INTERNATIONAL ACCREDITATION AABB http://bit.ly/17j5SIu & http://bit.ly/16P4l8Y AABB คือผู้มีอํานาจควบคุมในด้านการตรวจ DNA สําหรับใช้ทางกฏหมายและการย้ายถิ่นฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล AABB ยังเป็นผู้ตั้งข้อบังคับในมาตรฐานการตรวจสอบ การรายงานผลและรูปแบบการตรวจขั้นต่ําตามข้อกําหนดกฏหมาย ISO17025 http://bit.ly/19Yxfvn & http://bit.ly/15g6fpA ISO17025 คือองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ ที่ประเมินความสามารถทางการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาและห้องปฏิบัติการ ทางนิติเวช ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการประเมิณการตรวจสอบทางกฏหมายในหลากหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ด้วยเช่นกัน ซึ่งอํานาจนี้มีผลต่อสิทธิการคุ้มครองการตรวจสอบทางกฏหมาย FQSI http://bit.ly/14CJysY & http://bit.ly/14CJDgr FQSI คือการพิสูจน์ทางนิติเวช องค์กรนี้ก่อตั้งเพื่อตรวจสอบการทํางานด้านนิติเวชและทางอาญา รวมทั้งมาตรฐานของ FBI-QAS โดยหน่วยงานการตรวจสอบคุณภาพทางนิติเวชได้ทําการตรวจสอบห้องปฏิบัติการของเราทุกๆปี ASCLD/LAB http://bit.ly/1aOYmbD & http://bit.ly/1fiqZvy มาตรฐานการรับรองจาก ASCLD/LAB (American Society of Crime Laboratory Directors/Laboratory Accreditation Board) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานของห้องปฏิบัติการนิติเวช เอกชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ทําการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ให้การศึกษา และดูแลการดําเนินงานของห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในด้านนิติเวช

การรับรองจากระดับสากล INTERNATIONAL ACCREDITATION NYDOH http://bit.ly/14CJYzI NYDOH คือการรับรองระบบการตรวจสอบความสัมพันธ์ รัฐนิวยอร์กเป็นเพียงรัฐเดียวในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการควบคุมมาตรฐาน การตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา ซึ่งการรับรองนี้ถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่สุดในการเข้ารับการตรวจ โดยPaternity Testing Corporationได้รับการรับรองด้านการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดามารดาและการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลแล้ว CLIA http://go.cms.gov/18k8Oln การรับรอ มาตรฐานรับรอง CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) เป็นมาตรฐานการควบคุมที่เกี่ยวกับการ ทดลองในด้านการแพทย์ของห้องปฏิบัติการ สําหรับควบคุมการปฏิบัติต่อมนุษย์ในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะ การทดลองเกี่ยวกับ การแพทย์และการวิจัยพื้นฐาน Paternity Testing Corporation ของเราได้รับการรับรองจาก CLIA เช่นกัน CAP http://capatholo.gy/17fAcFV CAP หน่วยงานด้านการรักษาฐานข้อมูลDNA ของประชากร เพื่อให้แน่ใจว่าตัวอย่างDNA นั้นสามารถเทียบเคียงได้ในวงกว้าง Paternity Testing Corporation คือผู้มีส่วนร่วมในฐานข้อมูลนี้

การตรวจดีเอ็นเอ การบริการและการติดต่อ SERVICES & CONTRACTS •  การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ – เพื่อใช้ในทางกฎหมายหรือการย้ายถิ่นฐาน ตรวจในที่พักอาศัย การตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา [ก่อนคลอด/ หลังคลอด, ไร้ความเสี่ยง/มีความเสี่ยง*] และครอบครัว/ การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ ทางดีเอ็นเอ * การตรวจแบบมีความเสี่ยงและตรวจทางเลือดไม่สามารถทําการตรวจ ณ ที่พักอาศัยได้ ต้องได้รับการตรวจและดําเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ •  การตรวจสอบทางนิติเวชและทางอาญา - เพื่อข้อมูลแก่ตํารวจ ชั้นศาลและเอฟบีไอ สําหรับในส่วนของสมาชิกLAB’s American Society of Crime Laboratory Directors และใช้ในหน่วยงานFBI (Federal Bureau of Investigation ) ด้านระบบความยุติธรรมทางอาญา(Criminal Justice System) และหน่วยงานบังคับทางกฏหมาย(Law Enforcement Agencies) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการถูกข่มขืนและกรณีฆาตรกรรม •  การช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ – จากการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ให้ความช่วยเหลือในการพิสูจน์ผู้ประสบเคราะห์จากภัยพิบัติ อาทิเช่น ในปี 2011 เกิดภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่นและในปี 2005 เกิด พายุเฮอริเคนแคทรีนาในประเทศสหรัฐอเมริกา หนึ่งในประธานและผู้ก่อตั้งPTC ผู้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนด้านการตรวจDNA ทางนิติเวช องค์กรการบริหารจัดการศพจํานวน มากที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติและหน่วยงานSNA International ทั้งนี้เธอยังเป็นหนึ่งในสามของผู้ร่วมเขียนหนังสือคู่มือการบริหารจัดการ ศพจํานวนมากที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติซึ่งได้เป็นประโยชน์แก่หน่วยกู้ภัยต่าง ๆ แม้กระทั่งในสภากาชาดเช่นกัน http://bit.ly/19MwQZj •  •  การบริการสําหรับครอบครัว – การบริการเพื่อการสนับสนุนครอบครัวและบุตร Various US State contracts for the Department of Child Support Enforcement and Family Services. การทดลองทางการแพทย์– DNA-Guided Medicine for Drug Sensitivity หลีกเลี่ยงปฏิกิริยาเชิงลบของยา (ADRs) โดยสั่งจ่ายยาตามการคัดกรองพันธุกรรมที่เหมาะสมตามปริมาณของยาขึ้นอยู่กับผู้ป่วยทาง พันธุกรรมที่สามารถเผาผลาญองค์ประกอบของยาได้ (ในด้านความเจ็บปวดและหัวใจ) การทดลองทางการแพทย์ได้ดําเนินการที่ห้องปฏิบัติการPTC ของเรา ณ เมืองโคลัมเบีย รัฐมิสซูรี่ ภายใต้ชื่อห้องปฏิบัติการ Gene Trait.

รางวัล GRANTS & AWARDS •  STTR (Small Business Technology Transfer) Grants ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมิสซูรีเกี่ยวกับการวิจัยการตรวจทางพันธุกรรม กดที่ลิงค์นี้เพื่อลิงค์ไปยังกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา http://1.usa.gov/17ji9eb •  •  •  •  •  Forensic Science Research and Development Awards ได้รับรางวัลจาก National Institute of Justice (NIJ) สําหรับการวิจัยด้านนิติเวช ร่วมถึงการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ เกี่ยว กับ extraction (ERASE). กดที่ลิงค์นี้ ( http://bit.ly/17jneDc ) และ ( http://bit.ly/1dLpZC8 ) เพื่อลิงค์ไปยัง NIJ เว็บไซต์ US Department of Commerce Export Award กดที่ลิงค์นี้ ( http://bit.ly/15g2L6r ) เพื่อดูรางวัลที่ทาง พี ที ซี ได้รับ Forensic Science Research and Development Award Numerous Local Chamber of Commerce awards Collaboration with MANY forensic labs on smaller projects

เลือกห้องปฏิบัติการที่ดีที่สุด CHOOSING THE RIGHT LABORATORY Paternity Testing Corporation Laboratory, Missouri, USA. การค้นหาข้อแตกต่างของแต่ละห้องปฏิบัติการนั้นอาจเป็นสิ่งที่ทําได้ยาก อีกทั้งผู้คนส่วนมากไม่มีความต้องการในการสั่งซื้อชุดเก็บตัวอย่างเพื่อ การทดสอบในทุกวัน ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลในการสืบค้นก็หาได้ยาก หากมีข้อสังเกตหรือคําแนะนําในการเลือกใช้บริการและห้องปฏิบัติการที่ดีที่สุด นั้นสามารถตรวจสอบได้จาก... •  อันดับแรกควรสังเกตจากใบรับรองการแสดงผล ถ้าหากไม่มีใบรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นแสดงว่าไม่มีการเสนอการรับรองที่ถูกต้อง โดย –  –  –  ค่าที่ได้ควรจะเป็นจํานวนตัวเลข หรือค่าเปอร์เซ็นต์ จากข้อมูลข้างต้น 10,000 หรือ 99.99% คือค่าที่ควรจะเป็น แม้ว่าจะมาจากการตรวจจากที่พักอาศัย หรือไม่มีมารดาเกี่ยวข้องก็ตาม ระวัง ห้องปฏิบัติการที่โฆษณาเกินความจริงว่าสามารถรับรองความถูกต้องแม่นยํา 100% ซึ่งเป็นไปไม่ได้ •  หากตรวจสอบจากการได้รับการรับรอง หลายบริษัทจะเปิดเผยเพียงแค่รูปภาพเพียงบางส่วนบนหน้าเว็บไซต์ แต่ในส่วนของเอกสารการรับรอง พวกเขาไม่สามารถเปิดเผยได้ –  บริษัทที่ได้รับการรับรอง ส่วนใหญ่จะได้รับการเปิดเผยและสืบค้นได้จากหลากหลายเว็บไซต์ เช่น www.aabb.org •  การตรวจสอบประวัติของบริษัทดังกล่าวในโลกออนไลน์ คุณสามารถตรวจสอบได้ถึงพื้นหลังของบริษัทนั้น ๆ ว่าบริษัทไหนมีฐานข้อมูลความพึง พอใจของลูกค้าอยู่ที่เท่าใด โดยเฉพาะเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ ซึ่งให้ผลสรุปที่ไม่แน่ชัด หรือไม่น่าเชื่อถือ สําหรับสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง •  การตรวจสอบในส่วนของห้องปฎิบัตการเพื่อการทดลอง โดยทั่วไปหากพวกเขาเป็นเพียงผู้แทนจําหน่ายจะมีปรากฏเป็นรายชื่อในหน้าเวบไซต์ ของพวกเขา หากไม่มีปรากฏควรทําการสอบถามโดยตรง โปรดตรวจสอบและเลือกให้แน่ใจว่าบริการที่ท่านเลือกนั้น มีห้อง ปฎิบัติการที่ได้รับการรับรองแล้วหรือยัง

WHAT TO ASK YOUR DNA LABORATORY “Are your results accepted in Thailand?” “Where is the name of your Laboratory and where is it located?” “Are your results accepted by other countries? What are your accreditations?” “Do you use local DNA databases?” “How long will testing take?” “What is your guarantee? Does it also apply to At-Home & Motherless tests and Mutations?” “How many loci do you test? What if this isn’t conclusive? Will I be charged to keep testing?” “Can you help me with my Immigration process?” Paternity Testing Corporation Laboratory, Missouri, USA. คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลีกเลี่ยงการแสดงผลที่ผิดพลาด และ วิธีการเลือกห้องปฏิบัติการที่ดี http://www.ptclabs.com/avoiderrors & http://www.ptclabs.com/chooselab & http://www.ptclabsthailand.com/chooselab คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายค่าความน่าจะเป็น 99.99% และความสําคัญของค่าความน่าจะเป็นอย่างน้อยที่อยู่ที่ 99.99%

นโยบายความถูกต้องแม่นยําที่ 99.99% ตามหลักการความน่าจะเป็น OUR 99.99% GUARATEED PROBABILIY “คําตอบแรกย่อมถูกต้องเสมอ” •  PTC มีนโยบายต่อค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 99.99% เสมอ ซึ่งเป็นค่าความถูกต้องที่ถูกต้อง และแม่นยําที่สุดในการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา การตรวจจากการเจาะน้ําคร่ําก่อนคลอด และการตรวจเพื่อพิสูนจ์ความเป็นมารดา –  –  เซลล์ที่ผิดปกติหรือการตรวจในกรณีไร้มารดาจะไม่มีผลกระทบต่อนโยบายของเรา ซึ่งเราจะดําเนินการตรวจสอบตัวอย่างจนกระทั่งค่าดัชนีสถิติเท่ากับ 10,000 หรือ 99.99% การตรวจในที่พักอาศัยหรือตรวจเพื่อใช้ส่วนตัวนั้นไม่มีผลกระทบต่อนโยบายของเราเช่นกัน เพียงแต่ลูกค้าจะต้องเลือกใช้บริการการตรวจเพื่อใช้ส่วนตัว (ไม่สามารถใช้ทางกฏหมายได้) ซึ่งขั้นตอนการตรวจและผลลัพธ์ที่ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด •  นโยบายนี้มีข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียว คือในกรณีที่สารพันธุกรรมที่ได้รับนั้นไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบ ซึ่งมักจะเกิดได้จากตัวอย่างที่ "ผิดปกติ“ เช่น ตัวอย่างจากก้นกรองบุหรี่ คราบจากที่นอน เป็นต้น –  ในกรณีข้างต้น ทางเราจะขอตัวอย่างชนิดอื่นเพื่อใช้ในการตรวจสอบ โดยยึดมั่นในเกียรติของผลลัพธ์ตามนโยบายของเราเป็นหลัก •  การตรวจเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาก่อนกําหนดคลอด โดยตรวจจากเลือดของมารดาและบิดา ความถูกต้องแม่นยําอยู่ที่ 99.9% คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายค่าความน่าจะเป็น 99.99% และความสําคัญของค่าความน่าจะเป็นอย่างน้อยที่อยู่ที่ 99.99% http://www.ptclabs.com/ourguarantee & http://www.ptclabsthailand.com/guarantee

ความสําคัญของค่าความน่าจะเป็นสูง THE IMPORTANCE OF A HIGH PROBABILITY OF ACCURACY ห้องปฏิบัติการ AABB ได้รับการรับรองและบังคับให้การตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาจากดีเอ็นเอต้องมีค่าความน่าจะเป็นอยู่ที่ 99% โดยการตรวจ พิสูจน์ความเป็นบิดาที่ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 99% นั้นมาจากการระบุพันธุกรรมโดยเฉลี่ยที่โอกาสที่ผู้ชาย 1 ใน 100 คนจะมี ซึ่งสามารถ อธิบายได้ว่าผู้ชายร้อยละหนึ่งหรือหนึ่งในร้อยของประชากร อาจทดสอบออกมาเป็นบวกหรือเป็นบิดาที่แท้จริงของบุตรได้ ดังนั้นนี่จึงไม่ใช่คําตอบที่ ดีที่สุด ดังนั้นผลของ 99% อาจผิดพลาดในการหาว่าใครเป็นบิดาที่แท้จริงได้ ทาง Paternity Testing Corporation ได้ให้การรับรองว่าค่าความน่าจะเป็นอย่างน้อยควรอยู่ที่ 99.99% ของค่าการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา ปกติ (รวมถึงกรณีไม่มีมารดาร่วมและเซลล์ที่ผิดปกติ) โดยผลของ 99.99% จะเป็นค่าความน่าจะเป็นที่มาจากตัวอย่างพันธุกรรมของผู้ชาย 1 ใน 10,000 คน ซึ่งการตรวจพิสูจน์จากเราจะทําการแบ่งแยกมากกว่านั้น เพื่อผลลัพธ์ที่ได้มีความแม่นยําและถูกต้องที่สุด

ข่าว http://bit.ly/18kjh0b High-Stakes Test ข้อมูลจาก : Daily Business Review http://www.ptclabs.com/images/Highstakestest.pdf   DNA provides suspect in 21-year-old slaying case ข้อมูลจาก : USA Today http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/techinnovations/2003-06-05-strait-dna_x.htm   Columbia DNA Analysis Firm Expands as Demand for Services Increases ข้อมูลจาก : Missouri 2005 Business & Technology Showcase http://www.missouribusiness.net/success/paternity_testing.asp    Test seen as crime scene breakthrough - Columbia lab developing kit with MU ข้อมูลจาก : The Columbia Daily Tribune http://archive.columbiatribune.com/2009/jan/20090114news001.asp   Eacker proceedings continued to Feb. 11 ข้อมูลจาก : Peninsula Clarion http://peninsulaclarion.com/stories/010911/new_767771757.shtml   Eacker's motion for new trial, dismissal continues ข้อมูลจาก : Peninsula Clarion http://peninsulaclarion.com/stories/091510/new_708015023.shtml   ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง จากการพิสูจน์ทางดีเอ็นเพื่อบ่วชี้ข้อมูลทางอาชญากรรม ข้อมูลจาก : Columbia Business Times http://columbiabusinesstimes.com/5556/2009/09/04/dna-lab-solves-crimes-changes-lives/   แอนโทนี่ ดี วูดส์ (Anthony D. Woods) ข้อมูลจาก : The Innocence Project http://www.innocenceproject.org/Content/Anthony_D_Woods.php PTC Labs markets DNA kit to crime labs - Tests could help ID rape suspects ข้อมูลจาก : The Columbia Daily Tribune http://www.columbiatribune.com/news/ptc-labs-markets-dna-kit-to-crime-labs/article_f84cfbeb-8ee6-5392-a3b7-6e4c519f5ccc.html   Carroll County man charged with statutory rape SOURCE: Marshall Democrat-News http://www.marshallnews.com/story/1779911.html IN THE MEDIA

คดีอาญา http://bit.ly/16QdykN IN THE COURTS นายจิมมี่ เอกเคอร์ผู้ต้องหาคดีฆาตรกรรม (Jimmy Eacker Murder Trial) คดีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของชั้นศาล โดยทางทนายของนายเอกเคอร์ต้องการให้ศาลทําการพิจารณาคดีใหม่หรือรอการพิพากษา เนื่องจากทางศาลได้มี การระงับหลักฐานมาก่อน ด้วยเหตุนี้กรมตํารวจอลาสกาได้ส่งผลตรวจให้ Paternity Testing Corporation ทําการตรวจสอบหลักฐานจากช่องคลอด เพื่อช่วยเหลือในคดีนี้ต่อไป อ่านรายละเอียดจากข่าว : http://peninsulaclarion.com/stories/010911/new_767771757.shtml http://peninsulaclarion.com/stories/091510/new_708015023.shtml   กรณีฆาตรกรรมของนายทีโอโพลิส ฮิวจ์ จอห์นสันที่สอง (Theopolis Hughes Johnson II Murder Case) คดีนี้เป็นคดีฆ่าข่มขืนหญิงสาวที่ตั้งครรภ์วัย 13 ปี โดยทาง Paternity Testing Corporation ได้ทําการตรวจพิสูจน์พร้อมรายงานผลว่ามีความเป็นไปได้ถึง 99.992% ที่ลูกในครรภ์ของหญิงสาวเป็นบุตรของนายทีโอโพลิส ฮิวจ์ จอห์นสันที่สอง ในขณะเดียวกันทางสายตรวจทางหลวงของรัฐมิสซูรีได้สรุปผลแล้วว่า ดีเอ็นเอที่พบเป็นของนายทีโอโพลิส ฮิวจ์ จอห์นสันที่สองจริงจากการตรวจช่องคลอดของเหยื่อสาวที่เสียชีวิต ซึ่งมีอายุครรภ์ถึง 22 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามคดีนี้ ยังคงอยู่ในขั้นตอนของชั้นศาลเพื่อรอผลต่อไป อ่านรายละเอียดจากข่าว : http://www.marshallnews.com/story/1779911.html   กรณีฆาตรกรรมของนายจอนห์นี บริสโค (Johnny Briscoe Murder Case) คดีนี้เป็นการตัดสินคดีความที่ผิด จากกรณีที่หน่วยรอาชญากรรมกรมตํารวจเซนต์หลุยส์ได้ละเลยหลักฐาน ซึ่งหลักฐานนั้นคือ ก้นกรองบุหรี่ ที่ได้ถูก ค้นพบและทําการตรวจสอบแล้วโดย Paternity Testing Corporation ได้พิสูจน์ว่านายจอนห์นี บริสโคไม่มีความผิดจึงพ้นข้อกล่าวหาและถูกปล่อยตัว ในที่สุด อ่านรายละเอียดจากข่าว : http://columbiabusinesstimes.com/5556/2009/09/04/dna-lab-solves-crimes-changes-lives/   กรณีฆาตรกรรมของนายอาร์บี ดีน วิลเลียม (Arbie Dean Williams Murder Case) คดีการสืบสวนการเสียชีวิตของเด็กหญิงลินดา สเตรด วัย 15 ปี ในปี ค.ศ.1982 ณ ขณะนั้นการตรวจสอบจากดีเอ็นเอยังไม่สามารถทําได้ จนกระทั่งใน ปี ค.ศ.1998 ทางอัยการได้ส่งตัวอย่างดีเอ็นเอจากปลอกหมอนไปยัง Paternity Testing Corporation ซึ่งทาง Paternity Testing Corporation ได้ ทําการตรวจและมีข้อมูลเพียงพอที่ชี้ไปยังผู้ต้องหาที่อยู่ในคุกอยู่แล้ว ซึ่งทางอัยการก็ได้ทําการตรวจสอบต่อไป อ่านรายละเอียดจากข่าว : http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/techinnovations/2003-06-05-strait-dna_x.htm   กรณีข่มขืนกระทําชําเราของนายแอนโทนี่ วูดส์ (Anthony Woods Rape Case) คดีนี้เป็นการตัดสินคดีความที่ผิด นายวูดส์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แต่ด้วยหลักฐานชี้ชัดไปที่เขาทําให้เขาต้องรับการจองจําถึง 18 ปี ในปี 2005 ทาง Paternity Testing Corporation ได้ตรวจพิสูจน์ตัวอย่างหลักฐานเพิ่มเติมส่วนหนึ่งเพื่อคดีนี้ โดยผลที่ได้พิสูจน์ให้นายวูดส์นั้นไม่มีความผิด และได้รับ การปลดปล่อยในเวลาต่อมา อ่านรายละเอียดจากข่าว : http://www.innocenceproject.org/Content/Anthony_D_Woods.php

การอ้างอิง REFERENCES & RESOURCES พีทีซี แลบบอราทอรี (ประเทศไทย) http://thai.ptclabthailand.com & http://www.ptclabsthailand.com PTC Laboratories http://www.ptclabs.com & http://en.wikipedia.org/wiki/Paternity_Testing_Corporation Who We Are & Why We Do What We Do http://bit.ly/183IvRn & http://bit.ly/15w1CoE คําถามและข้อสงสัย http://www.ptclabs.com/faq & http://www.ptclabsthailand.com/QNA ความสําคัญของค่าความน่าจะเป็นอย่างน้อยที่อยู่ที่ 99.99% (รับรองจากเรา) http://www.ptclabs.com/ourguarantee & http://thai.ptclabsthailand.com/thaiguarantee หลีกเลี่ยงการแสดงผลที่ผิดพลาด (รวมถึงข้อผิดพลาดที่ครอบคลุมและข้อผิดพลาดที่ยกเว้น) http://www.ptclabs.com/avoiderrors วิธีการเลือกห้องปฏิบัติการที่ดี http://www.ptclabs.com/chooselab & http://www.ptclabsthailand.com/chooselab

PTC Laboratories (Thailand) ‘Park Avenue’, 3rd Floor, 126/40 Sukhumvit Soi 63 (Ekkamai Road), Khlongtan Nuea, Watthana, Bangkok, Thailand 10110 www.ptclabsthailand.com พี ที ซี แลบบอราทอรี (ประเทศไทย) พาร์ค อเวนิว ชั้น 3  126/40 สุขุมวิท ซ. 63 (ถนน เอกมัย),  แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 thai.ptclabsthailand.com +66 2 381 5410 +66 92 516 7656 thailand@ptclabs.com ptclabsthailand /company/paternity-testing-corporation @dna_thailand /PTCLabsThai /+PTCLabsThailand SCAN TO SAVE OUR CONTACT DETAILS สแกนเพื่อดูข้อมูลของเรา

Add a comment

Comments

madden 15 review 411 | 04/07/15
Wow, beautiful website. Thnx ...| madden 15 review 411 http://support.gigatms.com.tw/entries/69488424-Into-the-madden-15-coins-sports-spher

Related presentations

Related pages

Current Status of Forensic DNA Laboratory in Bangkok Thailand

Current Status of Forensic DNA Laboratory in Bangkok Thailand ... Introduction DNA evidence ... This is would help support Thai forensic laboratories to ...
Read more

PTC - Technology Solutions for Ongoing Product & Service ...

PTC provides technology solutions that transform how products are created and serviced, helping companies achieve product and service advantage.
Read more

Bio-Rad Laboratories

Bio-Rad offers a range of products and services for life science research and ... RNA/DNA Analysis; PCR ... Copyright © 2016 Bio-Rad Laboratories, Inc.
Read more

DNA Learning Center

DNA, genetics, and ... Home DNA Learning Center Preparing students and families to thrive in ... Complete with laboratory protocols and information on how ...
Read more

Forensic aspect of disaster casualty management Tsunami ...

Forensic aspect of disaster casualty management ... specimens were send to DNA laboratories in Thailand, ... Thailand. The Royal Thai government also ...
Read more

Opportunities for Biotech Research, laboratory and ...

... opportunity for the Thai ... of DNA Technology Laboratory ... Presentation on Biotechnology in Thailand by Dr. Sirirurg Songsivilai ...
Read more

PowerPoint Presentation - NACA

A New Shrimp Disease Threat for Thailand. ... and 5 diseased ponds from Thailand), DNA was extracted and used as the template for PCR ... Thai samples of ...
Read more