Průvodce databázemi JSTOR a ScienceDirect

50 %
50 %
Information about Průvodce databázemi JSTOR a ScienceDirect
Education

Published on February 26, 2014

Author: rs_knihovnaffmu

Source: slideshare.net

Description

Prezentace nabízí informace o EIZ na MU, nové vyhledávácí službě EBSCO Discovery Service a databázích JSTOR a Science Direct.

Databáze Science Direct & JSTOR Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz 25. a 26. 2. 2014

Obsah lekce EIZ obecně • základní orientace • obecné zásady při vyhledávání • nadstavbové služby pro vyhledávání v EIZ MU – EDS (= EBSCO Discovery Service) • Open Access – oč jde, jak to funguje, k čemu je to dobré ScienceDirect, JSTOR • úvodní informace • základní a pokročilé vyhledávání, možnosti, příklady • práce s výsledky • osobní účet: služba My settings, MyJSTOR • HELP aneb nejen nápověda

Elektronické informační zdroje • Liší se: tématikou, typem, rozhraním • Podobné jsou si možnostmi při prohledávání: Prohlížení – listování, rejstříky, indexy Vyhledávání – jednoduché a pokročilé vyhledávání + přidané služby

Druhy EIZ Z hlediska typů: • elektronické katalogy knihoven (např. online katalog Aleph) • profesionální informační databáze (zdroje od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…) (např. Science Direct) • oborové portály (např. ART: Umění a architektura) • digitální knihovny (např. Národní digitální knihovna) • další informační zdroje na internetu (např. informační zdroje na internetu) • • • primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…) (např. GALE e-books) sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…) (např. databáze časopisů Ulrich´s) terciální (databáze databází, soupisy …) (např. soupis českých oborových bibliografií ) Z hlediska tématického a oborového: • multioborové (např. ProQuest Central) • specializované - zdroje zaměřené na konkrétní obor (např. Art Source) Z hlediska dostupnosti: • volně dostupné (veřejně přístupné) (např. (např. Directory of open access journals, DOAJ) • licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv) (např. EBSCO)

Odborné EIZ (licencované databáze) Druhy databází podle obsahu: Bibliografické/abstraktové - obsahují bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje; oborové databáze (např. LISTA, ERIC) Faktografické - najdeme v nich konkrétní údaje; mají textový nebo numerický charakter, typickým příkladem jsou online encyklopedie (např. Oxford Art Online, ELIS) Plnotextové - obsahují plné texty (full text) primárních pramenů (e-časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) (např. JSTOR, Gale e-books) Citační - jsou důležité pro hodnocení vědy; jsou v nich k dispozici citační ohlasy, impact faktory časopisů (např. Web of Science, SCOPUS)

Proč využívat odborné EIZ? Internet • jsou informace důvěryhodné? (autor, jazyk, stylistika, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.) • • mnoho kvalitních odborných informací je volně dostupných (Google Scholar, digitální knihovny, otevřené archivy, oborové portály..) většinou vytvářené univerzitami, akademickými institucemi či národními knihovnami… blogy odborníků Odborné zdroje/databáze: • jistota kvality informací (významní nakladatelé, recenzované zdroje) • přidaná hodnota od informačních specialistů (informace vkládají/spravují odborníci) • lepší vyhledávací možnosti • snaha producentů databází o přívětivé uživatelské rozhraní, intuitivní vyhledávání, nadstavbové funkce pro pohodlnější práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty, tagování, sdílení, generování citací atd.) • … a v případě potřeby vždy po ruce knihovník  (referenční služby 1.,2.,3. p., na mailu reference@phil.muni.cz nebo ICQ: 362131842)

Obecné zásady při vyhledávání v EIZ • definování tématu - klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi • volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… ( Co chci hledat? články, knihy, fakta; v čj, aj, …) • nastudování nápovědy, FAQ, ukázek vyhledávání (tutoriály) • formulace rešeršního dotazu – nezadávat tzv. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory, znaky pro zkracování a nahrazování, vyhledávání frází aj. • využít různé vyhledávací funkce – jednoduché či pokročilé vyhledávání, expertní vyhledávání; rejstříky/indexy, vyhledávání publikací… • kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, výběr dílčí báze atd.) • při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit • využít nadstavbové funkce databáze (osobní konto, alerty, generování citací atd.)

Elektronické informační zdroje MU Přístup přes: • portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz • web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz  Katalogy a databáze  Elektronické informační zdroje  EIZ MU • vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU

Služby portálu EIZ MU • seznam databází MU • zdroje podle oborů… • info o zkušebních přístupech • nastavení vzdáleného přístupu • přístup na EBSCO Discovery Service

EBSCO Discovery Service • nástroj pro integraci EIZ • umožňuje jedním dotazem současně prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http://discovery.muni.cz • pro přístup k plným textům je nutné být připojen do celouniverzitní počítačové sítě MU (počítače na MU, vzdálený přístup)

SFX / Link Source služba hledání zdrojů MU • SFX („Special Effects“) / Link Source slouží k propojení bibliografických a abstraktových databází s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) – tzv. inteligentní či kontextově citlivé linkování • SFX výhledově zanikne a bude plně nahrazeno nástrojem LinkSource!

Open Access = otevřený přístup • principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím – institucionální repozitáře (např. Univerzitní repozitář MU) – OA časopisy (např. DOAJ, Directory of Open Access Journals) • Přínosy otevřeného přístupu: – zrychlení výměny vědeckých informací – rozšíření dostupnosti vědeckých informací – zvýšení viditelnosti vědeckých informací – zvýšení čtenářské základny – zvýšení informačního dopadu zdroj: http://www.openaccess.cz/

ScienceDirect • služba Science Direct zpřístupňuje online verze vědeckých časopisů a knih z produkce nakladatelství Elsevier Science; v případě knih však aktuálně nemáme předplatné • pro FF pokrývá tyto oblasti: psychologie, archeologie, etnologie, vzdělávání, anglistika, knihovnictví a informační věda, jazykověda, muzeologie aj. • přístup přes portál EIZ MU - http://library.muni.cz/ezdroje • vzdálený přístup - EZproxy, Shibboleth

Příklad č. 1 • Téma práce: „Literární překlad“

Příklad č. 1 - řešení • Do pole „Search all fields“ jsme zadali „litera* translation*“. • Výsledkem je více než 200 000 záznamů. • Dotaz bude třeba zúžit. Můžeme využít levý sloupec, zejména „Topic“ a „Journal/Book Title“, vyhledávat ve výsledcích, nebo dotaz formulovat zcela nově a více specificky.

Příklad č. 2 • Téma práce: „K některým teoriím humoru“ • Bude třeba ohlídat si různé pravopisné možnosti, synonyma a slova příbuzná.

Příklad č. 2 - řešení • Do pole „Title/Abstract/Keyword“ jsme zadali „humor“ operátorem AND jsme připojili “theor*“ tamtéž. • Výsledkem je 31 záznamů. • Náš další postup se bude odvíjet od toho, jak relevantní záznamy jsme tímto dotazem získali. Pravděpodobně bude třeba generovat vhodnější klíčová slova pro vyhledávání – pracovat s různými pravopisnými variantami, synonymy…

JSTOR • obsahuje plné texty digitalizovaných vědeckých časopisů, jak z humanitních oborů (filozofie, historie, lingvistika a literatura, hudební a filmová věda, vzdělávání aj.), tak i z přírodních a ekonomických věd; obsahuje také eknihy, ke kterým aktuálně nemáme přístup • časopisy jsou dostupné od prvního ročníku vydávání, plné texty aktuálních ročníků jsou však kvůli embargu (moving wall) nedostupné (zpravidla 3-5 let) • Pro přístup k obsahu JSTOR, který MU nepředplácí, lze využít službu Register & Read, která umožňuje na individuální bázi se v JSTOR zaregistrovat a v rámci osobního účtu MyJSTOR získat každých 14 dnů přístup k libovolným 3 článkům z celé databáze JSTOR. • MU má přístup k těmto kolekcím JSTOR: Arts and Science Collection I, II, III, IV, V, VIII a Business II • • přístup přes portál EIZ MU http://library.muni.cz/ezdroje/ vzdálený přístup přes EZproxy, Shibboleth

Příklad č. 3 • lidské tělo v konceptuálním umění ⇒ ScienceDirect? ⇒ JSTOR?

Příklad č. 3 - řešení • ScienceDirect:  „conceptual art“ v poli „Abstract/Title/Keywords“ AND „human body“ tamtéž  2 záznamy; v této databázi bude třeba položit méně specifický dotaz • JSTOR:  „conceptual art“ v poli „Full Text“ AND „human body“ tamtéž  cca 31 000 záznamů; bude třeba vymyslet více klíčových slov a dotaz zúžit Proč? Protože hledání v plném textu je v JSTORu takřka nutností – pouze 10 % záznamů totiž obsahuje abstrakt!

Příklad č. 4 • literatura o Joycově románu Odysseus ⇒ ScienceDirect? ⇒ JSTOR

Příklad č. 4 • ScienceDirect:  „Joyce Ulysses“ v poli „Abstract/Title/Keywords“  4 záznamy • JSTOR:  „Joyce Ulysses“ v poli „Item Title“  více než 6 000 záznamů

Tipy a triky pro Science Direct • „help“ – nápověda, která vám poradí s vyhledáváním, ale obsahuje i tutorialy pro JSTOR • „help & support“ přímo od producenta – video tutorialy, slovníček v databázi používaných termínů a webináře (online semináře)

Pokud máte po absolvování dnešní lekce chuť dozvědět se více o problematice vyhledávání informací, elektronických informačních zdrojů, citací a citování a mnohé další, doporučuji: • navštěvovat lekce informačního vzdělávání pořádané naší knihovnou • přidat se do skupiny Informační vzdělávání ÚK FF MU na Facebooku • zapsat si na podzim Kurz práce s informacemi (KPI 11) nebo na jaře Kreativní práce s informacemi (KPI 22)

Děkuji za pozornost Tereza Matýsová Referenční služby email: reference@phil.muni.cz Facebook: http://www.facebook.com/knihovnaffmu http://www.facebook.com/groups/259275247481976/ Ústřední knihovna FF MU web: http://knihovna.phil.muni.cz

Použité zdroje • KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2012-02-29]. Dostupné na www: <http://sigma.nkp.cz/cze/KTD>. • Kurz práce s informacemi [online]. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2007 [cit. 2012-02-29]. Dostupný na www: <http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_infor macemi.html>. • KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [cit. 2012-02-29]. Dostupný na www:  <http://cmps.ecn.cz/dl/psych-db.pdf>.

Add a comment

Related presentations

christ-dclass

christ-dclass

January 18, 2018

christ-stclass

christ-stclass

January 18, 2018

christm-eclass

christm-eclass

January 18, 2018

anim-stclass

anim-stclass

January 18, 2018

anim-eclass

anim-eclass

January 18, 2018

Related pages

Průvodce databázemi JSTOR a Science Direct - YouTube

Want to watch this again later? Sign in to add this video to a playlist. Ústřední knihovna FF MU - Informační vzdělávání https://www ...
Read more

Informační zdroje pro filology - YouTube

Průvodce databázemi JSTOR a Science Direct - Duration: 1:20:51. by TheInHD 51 views. 1:20:51 Průvodce EIZ MU aneb Kvalitní zdroje pro ...
Read more

2014 - Ústřední knihovna FF MU

Průvodce databázemi MU aneb Kvalitní zdroje pro vaše ... Průvodce databázemi JSTOR a ScienceDirect from Referenční služby Ústřední knihovny FF ...
Read more

Knihovna univerzitního kampusu MU

Elektronické informační zdroje, průvodce databázemi. Portál EIZ MU Discovery ... ScienceDirect Scopus SpringerLink Thieme ElectronicBook Library
Read more

Prezentace "K DE NA INTERNETU HLEDAT POLSKÉ ODBORNÉ ...

Prezentace na téma: "K DE NA INTERNETU HLEDAT POLSKÉ ODBORNÉ ČLÁNKY, JAK JE ČÍST A POUŽÍT NEJEN V DIPLOMOVÉ PRÁCI (i když třeba neumíte ...
Read more

Prezentace "Průvodce databázemi pro studenty oboru ...

Prezentace na téma: "Průvodce databázemi pro studenty oboru Teorie interaktivních médií Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz 21.
Read more