Projecte Agramunt Verd

100 %
0 %
Information about Projecte Agramunt Verd

Published on February 3, 2008

Author: mbanere6

Source: slideshare.net

Maria J. Bañeres Farrero

INTRODUCCIÓ El Projecte Agramunt Verd neix com una activitat per a treballar les competències bàsiques de diferents àrees a través d’un projecte pluridisciplinar que ha de dur a l’alumnat de l’Aula Oberta de l'IES Ribera del Sió a crear un recurs didàctic de l’àmbit de les ciències de la naturalesa. Amb aquest projecte es pretén donar a conèixer els arbres del nostre pati i les activitats dutes a terme per ampliar el nombre d'arbres i arbustos plantats mitjançant la creació d'una pagina web que reculli els coneixements bàsics en botànica, reconeixement de plantes i processos de plantació i manteniments d'arbres i arbustos, tot desenvolupant, al mateix temps, una part del projecte Escoles Verdes en el qual treballa el centre.

 

OBJECTIUS GENERALS Implicar els alumnes de l'Aula Oberta en les activitats del centre i en la millora del propi centre. Adquirir hàbits de treball individual i en equip a l'hora de preparar, elaborar i dissenyar les activitats que han de dur a la realització del projecte final. Dissenyar un pla de treball i complir amb els terminis establerts. Aprendre a organitzar-se amb una planificació rigorosa. Fomentar la formalitat en el treball i de complir amb els deures encomanats. Assolir els objectius terminals de les àrees implicades en el projecte. Respectar en tot moment les idees, opinions, capacitats i ritmes de treballs diversos dels/de les companys/es. Fomentar les activitats de coneixement i respecte envers la natura.

OBJECTIUS GENERALS

Implicar els alumnes de l'Aula Oberta en les activitats del centre i en la millora del propi centre.

Adquirir hàbits de treball individual i en equip a l'hora de preparar, elaborar i dissenyar les activitats que han de dur a la realització del projecte final.

Dissenyar un pla de treball i complir amb els terminis establerts.

Aprendre a organitzar-se amb una planificació rigorosa.

Fomentar la formalitat en el treball i de complir amb els deures encomanats.

Assolir els objectius terminals de les àrees implicades en el projecte.

Respectar en tot moment les idees, opinions, capacitats i ritmes de treballs diversos dels/de les companys/es.

Fomentar les activitats de coneixement i respecte envers la natura.

 

CONTINGUTS PER MATERIES TREBALLADES Llengua catalana i castellana Ciències de la naturalesa Tecnologia / TIC Matemàtiques Àmbit laboral Jardineria Prevenció de Riscos Laborals

Llengua catalana i castellana

Ciències de la naturalesa

Tecnologia / TIC

Matemàtiques

Àmbit laboral

Jardineria

Prevenció de Riscos Laborals

 

METODOLOGIA (1) La metodologia de treball està basada en combinar el treball a l’exterior (recollida de mostres, dades, fotografies, plantació i retolació d’arbres i arbustos) i el treball a l’aula (elaboració de dades, redacció de textos i confecció de la pàgina web). El fet de disposat de dos espais de treball i de dues tipologies de tasques perfectament diferenciades va permetre mantenir en tot moment la motivació de l’alumnat sense carregar les activitats intel·lectuals per sobre de l’activitat pràctica ni a l’inrevés. Al mateix temps totes les activitats de caire intel·lectual es duien a terme amb el suport de les TIC, de manera que es facilitava l’aprenentatge dels continguts necessaris per a l’assoliment de les competències bàsiques per a l’obtenció del Graduat en l’ESO.

 

METODOLOGIA (2) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Per donar l’atenció a la diversitat necessària i poder atendre les diferents velocitats d’assimilació dels continguts per a arribar l’assoliment dels objectius per part de cada alumne/a de l’Aula Oberta hi ha dos aspectes bàsics: Per les característiques del projecte, sempre es poden es poden arribar a dur a terme paral·lelament diverses activitats al mateix temps, per tant, sempre es pot adaptar l’activitat a la persona. També, per la tipologia de les activitats, en general, es necessari crear grups de treball de dues persones com a mínim, per la qual cosa sempre es disposa d’un suport per desenvolupar la feina.

Per les característiques del projecte, sempre es poden es poden arribar a dur a terme paral·lelament diverses activitats al mateix temps, per tant, sempre es pot adaptar l’activitat a la persona.

També, per la tipologia de les activitats, en general, es necessari crear grups de treball de dues persones com a mínim, per la qual cosa sempre es disposa d’un suport per desenvolupar la feina.

 

METODOLOGIA (3) TREBALL EN EQUIP Un altre aspecte molt important que es pretén fomentar és el de aprendre a treball en equip i superar les individualitats, aprenent a valorar de l’aportació que poden fer tots i cadascun dels partícips per a arribar a l’objectiu final. La complexitat i dimensió de projecte, en aquest cas, dóna per a què cada alumne/a pugui trobar el seu moment de protagonisme, però també deixa clar que cal la participació de tots per a completar-lo.

 

FASES DEL PROJECTE Inventari de les espècies vegetals (arbres i arbustos) del pati de l’IES. Recollida de material fotogràfic de les espècies arbustives i arbòries. Amidament del centre i càlcul de les superfícies destinades a diferents usos. Recompte d’exemplars morts i zones sense vegetació per a calcular el nombre de plantes a plantar. Establir els criteris de selecció dels nous exemplars a plantar. Càlcul del pressupost de plantació de nous arbres i arbustos al pati. Disseny bàsic dels continguts de la pàgina web sobre el projecte. Recerca d’informació per a la confecció de la pàgina web. Elaboració de la informació i redacció del textos propis de la web. Tractament del material fotogràfic per a la seva incorporació a la web. Elaboració dels esquemes i dibuixos botànics propis per a la web. Disseny de les plaques identificatives dels arbres i arbustos del pati amb el nom científic i el nom comú. Revisió del projecte i publicació de la web.

FASES DEL PROJECTE

Inventari de les espècies vegetals (arbres i arbustos) del pati de l’IES.

Recollida de material fotogràfic de les espècies arbustives i arbòries.

Amidament del centre i càlcul de les superfícies destinades a diferents usos.

Recompte d’exemplars morts i zones sense vegetació per a calcular el nombre de plantes a plantar.

Establir els criteris de selecció dels nous exemplars a plantar.

Càlcul del pressupost de plantació de nous arbres i arbustos al pati.

Disseny bàsic dels continguts de la pàgina web sobre el projecte.

Recerca d’informació per a la confecció de la pàgina web.

Elaboració de la informació i redacció del textos propis de la web.

Tractament del material fotogràfic per a la seva incorporació a la web.

Elaboració dels esquemes i dibuixos botànics propis per a la web.

Disseny de les plaques identificatives dels arbres i arbustos del pati amb el nom científic i el nom comú.

Revisió del projecte i publicació de la web.

 

PLANNING DE TREBALL El mètode de treball es basa en el seguiment d’un planning de treball amb dates límit per a l’execució de les diverses parts del projecte. El planning s’estructura en base a l’estacionalitat que segueix la vegetació, la qual cosa estableix de forma unívoca algunes de les tasques que es poden executar segons la data en la qual ens trobem.

 

AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT L’avaluació i seguiment del projecte es basa en un seguit d’ítems que es qualificaran de forma qualitativa amb lletres. Les lletres seran des de l’A fins a la D i es correspondran amb les anotacions següents: A Bon aprofitament/realització de l’activitat B Aprofitament/realització de l’activitat correcta C Aprofitament/realització de l’activitat acceptable D Activitat no acceptable

AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT

L’avaluació i seguiment del projecte es basa en un seguit d’ítems que es qualificaran de forma qualitativa amb lletres. Les lletres seran des de l’A fins a la D i es correspondran amb les anotacions següents:

A Bon aprofitament/realització de l’activitat

B Aprofitament/realització de l’activitat correcta

C Aprofitament/realització de l’activitat acceptable

D Activitat no acceptable

 

Projecte AGRAMUNT VERD

Barcelona, 14 de novembre de 2007 Guanyadors del 12è Concurs de webs de ciència

AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE L’AULA OBERTA El projecte es va iniciar amb un total d’11 alumnes: 4 de 4r d’ESO, 3 de 3r i 4 de 2n repetidors. Tots els alumnes de 4t d’ESO van obtenir el Graduat en ESO al finalitzar el curs. (36,4%) Dos dels alumnes de 3r ho aconseguiran en el present curs i un dels de 2n, de ben segur l’any vinent, per les seves qualificacions actuals (27,3%). Un dels alumnes de 3r i 2 dels de 2n d’ESO han abandonat definitivament el sistema educatiu per a integrar-se en el món laboral, en ser majors tots ells de 16 anys (27,3%). Un dels alumnes de 2n, està actualment a la UEC de Tàrrega (9,1%). El 72,7% de l’alumnat superarà l’etapa de l’ESO

AGRAIMENTS PERSONALS Als nois per la feina feta. A l’equip directiu del centre pel suport incondicional rebut i especialment al Joan, com a director, per la confiança dipositada. Al Xavier, com a tutor de l’Aula Oberta, pel suport i pel invents. Al Manel, com a coordinador de la web del centre, per estar sempre a la meva disposició per fer tots els canvis i actualitzacions. Al Ramon, com a coordinador d’informàtica, per ajudar a fer la posta a punt i per animar-nos a concursar. Als de casa... per la paciència.

AGRAIMENTS PERSONALS

Als nois per la feina feta.

A l’equip directiu del centre pel suport incondicional rebut i especialment al Joan, com a director, per la confiança dipositada.

Al Xavier, com a tutor de l’Aula Oberta, pel suport i pel invents.

Al Manel, com a coordinador de la web del centre, per estar sempre a la meva disposició per fer tots els canvis i actualitzacions.

Al Ramon, com a coordinador d’informàtica, per ajudar a fer la posta a punt i per animar-nos a concursar.

Als de casa... per la paciència.

Add a comment

Related pages

Projectes - XTEC - Inici

Desenvolupament i programació del Projecte Agramunt Verd i Document pdf publicat a la xtec. L'ús metodològic dels projectes a l'aula de Tecnologia.
Read more

La meva classe

Us puc dir que amb aquest projecte vàrem guanyar Read more

Llibres i material 2014-2015 - XTEC - Inici

PROJECTE EL VIATGE D’EN TINET (Grup promotor Santillana) 1r Trimestre: ISBN 978-84-15435-41-9 ... 3 cartolines fons blanc, dibuix verd tamany DINA 4.
Read more

Aula Oberta

Projecte Agramunt Verd - Curs 2006-07. Aquí teniu un dels projectes que es va desenvolupar durant el curs 2006-2007 a l'IES Ribera del Sió amb el grup d' ...
Read more

Aula Oberta – IES Ribera del Sió (Agramunt) | Altre ...

PROJECTE AGRAMUNT VERD [@more@] ... Aula Oberta – IES Ribera del Sió (Agramunt) Gràcies al WordPress. Aneu a la barra d'eines. Quant al WordPress.
Read more

GUILLERMO SERRAT RIBES - GERENTE - WATT VERD POMA SL | XING

Ayuntamiento Agramunt. José Costa. Gerente. PISORAD. Daniel Ruiz Gómez-Espinosa. Director Comercial. ... Projekte Gruppen Events Unternehmen ...
Read more

Tod, the orange fish - Projecte "Els Peixos" 2n - Curs ...

Cançó inclosa al projecte "Els Peixos" que realitzen enguany els alumnes de 2n del Col·legi "Mare de Déu del Socós" d'Agramunt. Lletra i ...
Read more