Procedurat n sektorin e nd rtimit

50 %
50 %
Information about Procedurat n sektorin e nd rtimit

Published on February 15, 2014

Author: FeritFazliu1

Source: slideshare.net

PROCEDURAT NË SEKTORIN E NDËRTIMIT Sektori I ndërtimit, kryesisht merret me:  hartimin e detyrave projektuese,  mbikëqyrjen e objekteve dhe projekteve, Certifikatat e përdorim të objekteve  dhënien e lejeve të ndërtimit për infrastrukturë, formimin komisioneve profesionale si dhe veprimtari të tjera që kanë të bëjnë me këtë sektor.

PROCEDURAT NË SEKTORIN E NDËRTIMIT HARTIMI I DETYRAVE PROJEKTUESE • PRGADITJA E DETYRAVE PROJEKTUESE •PREGATITJA E URDHËRESES PËR ZOTIMIN E MJETEVE • PËRCJELLJA PËR NËNSHKRIM NGA PERSONAT E AUTORIZUAR

PROCEDURAT NË SEKTORIN E NDËRTIMIT MBIKËQYRJA E OBJEKTEVE • •PUNIMI I PLANI I MENAXHIMIT •PIKETIMI I OBJEKTIT • HAPJA E DITARIT TË NDËRTIMIT DHE LIBRIT NDËRTIMOR •NJOFTIMI I INSPEKCIONIT TË NDËRTIMIT PËR CDO FAZË TË NDËRTIMIT •NËNSHKRIMI I PROTOKOLIT PËR FAZËN E KRYER •INSPEKTIMIN FINAL •PUNIMI I RAPORTIT PËRFUNDIMTARË •KËRKESA PËR LEJE TË PËRDORIMIT

PROCEDURAT NË SEKTORIN E NDËRTIMIT MBIKËQYRJA E PROJEKTEVE • •PUNIMI I PLANI I MENAXHIMIT •KORDINIMI I PUNËS SË EKIPIT MBIKËQYRËS DHE PROJEKTUESIT • MARJA E PËLQIMIT PËR PROJEKT IDEOR (NESE KËRKOHET ME KONTRATË) •KONTROLLI FINAL I PROJEKTIT •PREGATITJA E RAPORTIT PËRFUNDIMTARË PËR MBYLLJEN E KONTRATËS •DORËZIMI I PROJEKTEVE

PROCEDURAT NË SEKTORIN E NDËRTIMIT CERTIFIKATA E PËRDORIMIT • Aplikimi për certifikatë të përdorimit •Protokolet e nënshkruara •Kartela e inspektimit •Kopjet e nënshkruara të protokoleve •Dëshmi të rezultateve pozitive të testimit të kryer sipas Kodit dhe akteve tjera ligjore dhe rregulloreve, •Dëshmin se ka zgjedhur qështjen e infrastrukturës rrugore dhe kyqjet në rrjetet e shërbimeve publike

PROCEDURAT NË SEKTORIN E NDËRTIMIT LËSHIMI I CERTIFIKATES SË PËRDORIMIT •Inspektimin përfundimtar i vendit të ndërtimit për të konfirmuar se kërkesat e Ligjit për Ndërtim, neni 27, paragrafi 2, janë plotësuar. •Nëse kërkesat nga Ligji , janë plotësuar, organi kompetent do të lëshojë një certifikatë të përdorimit

PROCEDURAT NË SEKTORIN E NDËRTIMIT LËSHIMI I CERTIFIKATES SË PËRDORIMIT PER OBJEKTET E LESHUARA ME LIGJIN E VJETER •Aplikimi per formimin e komisionit per pranim teknik •Formimi I komisionit per pranim teknik. •Kerkesa per leje te perdorimit ,nese komisioni ka konstatuar se jane perfunduar punimet sipas dokumentacionit teknik •Dorzimi I dokumentacionit te prezentuar komisionit ne lidhje te forte •Inqizimi gjeodezik •Kopja e planit fleta poseduese •Leshimi I lejes se perdorimit

PROCEDURAT NË SEKTORIN E NDËRTIMIT LEJET E NËRTIMIT PËR INFRASTRUKTURË •KËRKESA •PROJEKTI I NDËRTIMIT NË MIN. 3 KOPJE • AKTVENDIMI I LEJES SË NDËRTIMIT •KËRKESA PËR KUSHTE •PREGATITJA E KUSHTEVE •PËLQIMI PËR NDËRTIM

PROCEDURAT NË SEKTORIN E NDËRTIMIT KOMISIONET PROFESIONALE •PRANIMI I APLIKACIONIT •PROPOZIMI I GRUPIT TE EKSPERTVE • MIRATIMI I EKSPERTVE NGA DREJTORI •NJOFTIMI I GRUPIT TË EKSPERTVE PER VENDIMIN •PRANIMI I RAPORTIT NGA GRUPI I EKSPERTVE •NJOFTIMI PER PERFUNDIMIN E PUNËS SË EKSPERTVE DHE NJOFTIMI PËR PROCEDUREN E MËTEJME

PROCEDURAT NË SEKTORIN E NDËRTIMIT Ju faleminderit

Add a comment

Related pages

RREGULLORE PËR PROÇEDURAT E LIÇENSIMIT, MODIFIKIMIT ...

Kjo rregullore hartohet në zbatim të Ligjit Nr. 9072 datë 22.05.2003 “Për Sektorin e ... Kjo rregullore percakton procedurat e licensimit ... N/st ku ...
Read more

Gare e re per stadiumin/Qeveria lehteson kushtet per ...

... rtimit të stadiumit kombëtarë “Qemal Stafa”.Nëp ërmjet ... edhe në sektorin ... dhe procedura e ...
Read more

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - Enti Rregullator Energjise.

V E N D I M . Nr. 67 Date 20.06 ... “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, ... “Rregullores per Procedurat e Licensimit” te miratuar me Vendimin e ...
Read more

NDËRTIMI DHE TRAJTIMI TATIMOR, 2008-2012 - AL-Tax Home

Rastet më shpesh të ndeshura në sektorin e ... datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në ... Materialet e ndertimit mund te blihen nga ...
Read more

Transformimi i sektorit të ndërtimit në Kosovë

bëhet bazë për marrëveshjet e shkruara në sektorin e ndërtimit në Kosovë. Ai do ta shtojë përdorimin e kontratës së shkruar, do t’u ofrojë
Read more

SCAN KONSUMATORI - Problemet në sektorin e ndërtimit ...

... Problemet në sektorin e ndërtimit Scan Televizion. ... A1 Report - Sistemi bankar shqiptar e mbylli vitin 2013-n me fitim - Duration: 1:32.
Read more

Ekonomia e Kosovës - Wikipedia

Në këtë drejtim Zvicra e ka ndihmuar sektorin e bujqësisë përmes ... dhe mungesës së njohurive për procedurat e paraqitjes së ...
Read more

Oranews.tv - KKT pezullon lejet e ndërtimit deri pas ...

Mbi 15 milionë euro pasuri të sekuestruara vetëm n... ... Gjithashtu nisin procedurat për rishikimin e instrumeteve të planifikimit vendor të ...
Read more