PROACTIVE PUBLIC RELATIONS

50 %
50 %
Information about PROACTIVE PUBLIC RELATIONS
Travel-Nature

Published on March 27, 2008

Author: sabanci

Source: authorstream.com

Slide1:  การประชาสัมพันธ์เชิงรุก PROACTIVE PUBLIC RELATIONS เนื้อหาการบรรยาย:  เนื้อหาการบรรยาย Slide3:  ท่านคิดว่า “ประชาสัมพันธ์” คืออะไร ท่านต้องการให้กลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์อย่างไรต่อหน่วยงาน เรากำลังนำเสนอ อะไร ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ลองหาคำตอบเพิ่มเติมว่า Slide4:  PR PR * Slide10:  Everybody sees things in a different way What is PR?:  What is PR? Identity Development Communication Management Issue Management Crisis Communication Goodwill, Value, Belief Creation Image Building Reputation Management Relationship Management Brand Equity Slide12:  + “Building and maintain a base of loyal customers is no easy task. It requires more than just selling buying a product or a service. The key is to build relationships with customers” -Scarborough & Zimmerer- “ The world of business is changing so fundamentally that new ways of managing are required, and our business depends more than ever on how well we build and manage networks of relationships.” -Wayne Baker- Slide13:  “You cannot depend on the product alone to build consumer confidence. It’s the rapport, the empathy, the dialogue, the relationship, and the communication you establish with the stakeholders that makes the difference.” -Schultz, Tannenbau & Lauterborn- + Slide14:  Audiences Professionals การกำหนดความหมายของการประชาสัมพันธ์ Slide15:  Public Relations Tools ขอบเขตของการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน:  ขอบเขตของการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน Slide17:  เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การปรับเปลี่ยนกระแส และกรอบแนวคิดของสังคม การสร้างวัฒนธรรมด้านธรรมาภิบาล การสร้างความสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ การสร้างคุณค่าตราสินค้า การทำกิจกรรมเพื่อสังคม การเป็นข่าวที่มีผลบวก กับองค์กร การเผยแพร่ข่าวสาร สนับสนุนกระบวนการสื่อมวลชน การกระพือข่าวแบบปากต่อปาก ข้อเท็จจริง และความจริงใจ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม สนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดและการขาย งานเบื้องหลังอย่างแท้จริง ไม่มีกฎกติกาหรือสูตรตายตัว * การสร้างแบรนด์ การวางแผนที่เป็นประโยชน์ การสื่อสารที่ผ่านบุคคลที่สาม การสร้างชื่อเสียง การได้พื้นที่ข่าว การสร้างฐานความเชื่อมั่น การสร้างคุณค่าตราสินค้า Slide18:  Branding CRM CEM IMC Experiential Marketing Corporate Identity MPR Hybrid Marketing Relationship Management Brand Touch Point CSR : Corporate Social Responsibility Brand Sense Relationship Marketing Moment of Truth Brand Equity Return On Investment Value-driven Approach Brand Identity Celebrity Marketing Ambient Media Data Mining Corporate Reputation Strategic Planning Lateral Marketing Rebranding Below the line Blue Ocean Strategy Above the Line Idea Centric Crisis Corporate Image Through the Line Brand Experience Red ocean Hi-tech marketing Tie in promotion KPI Point of Difference Stakeholders Oriented Retro Marketing Hi-touch Marketing Database Marketing Innovative Media Breakthrough Loyalty Program Brand Architecture Emotional Marketing Brand Equity Creative Media Event Management * Slide19:  Scope of Public Relations มุมมองที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์:  มุมมองที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ มุมมองของการประชาสัมพันธ์แนวใหม่:  มุมมองของการประชาสัมพันธ์แนวใหม่ กระบวนการคิดสำหรับนักประชาสัมพันธ์แนวใหม่:  กระบวนการคิดสำหรับนักประชาสัมพันธ์แนวใหม่ รูปแบบการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน:  รูปแบบการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน ลักษณะของการสื่อสาร:  ลักษณะของการสื่อสาร การสื่อสารโดยใช้ภาษาพูด (วัจนภาษา) การสื่อสารโดยใช้ภาษากาย ภาษาท่าทาง (อวัจนภาษา) การสื่อสารทางบวก การสื่อสารทางลบ ปัญหาของการสื่อสาร:  ปัญหาของการสื่อสาร ความแตกต่าง (ประสบการณ์ความเป็นมา ความต้องการ ความพึงพอใจ ความคิดเห็น) การใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา การไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การไม่พยายามเข้าใจ การตำหนิ การโจมตี **การรู้ไม่เท่าทันการสื่อสาร** การสื่อสารทางบวก:  การสื่อสารทางบวก การสื่อสารที่มุ่งทำให้ผู้รับพอใจ และทำให้เกิดความภูมิใจ เช่น การถามและรับฟังความคิดเห็น การชื่นชม การพูดคุยด้วยความเป็นมิตร การนำเสนอสิ่งที่ต้องการ การประนีประนอม แนวคิดเชิงพุทธ:  แนวคิดเชิงพุทธ การสื่อสารเชิงบวก (แนวพุทธ):  การสื่อสารเชิงบวก (แนวพุทธ) ในดี มีเสีย ในเสีย มีดี ใช้ให้ถูกจังหวะ มาให้ถูกที่ อะไรก็ดีได้ทั้งนั้น การมองโลกเชิงบวก คือ วิธีการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ความจริงมีสองด้านรวมอยู่ในตัวเสมอ ต่างแต่ว่าจะเลือกหยิบด้านใดขึ้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น การเลือกจดจำเฉพาะด้านดีของผู้อื่น การทำสิ่งดีๆ จากจิตที่ประกอบด้วยความกรุณา การประชาสัมพันธ์กับการสนทนาวิสาสะ:  การประชาสัมพันธ์กับการสนทนาวิสาสะ กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากความพยายามที่จะเข้าใจโลกทัศน์และวิถีชีวิตของคนอื่นให้ลุ่มลึกอย่างปราศจากอคติ การทำความเข้าใจในความแตกต่างและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การเรียนรู้เพื่อตระหนักถึงคุณค่าอันเป็นแก่นของความรักและความห่วงใยต่อผู้อื่น การเรียนรู้ที่แท้จริง คือ การตระหนักรู้ถึงความเหมือนและความต่าง และการหาแนวทางที่จะทำให้เราดำรงชีวิตอยู่กับความต่างได้โดยรู้ว่าในความต่างนั้นยังคงมีความเหมือนอยู่ด้วยเช่นกัน การสื่อสารเชิงบวก (ตามแนวคิดการสนทนาวิสาสะ) เปรียบเสมือนกับการสร้างสะพานซึ่งเชื่อมพื้นที่ทางสังคม และวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและหลากหลาย แต่ก็สามารถเดินกลับไปกลับมาแวะไปมาหาสู่กันได้ตลอดเวลา โดยปราศจากการขีดเส้นแบ่งความแตกต่าง ความเป็นเขาและความเป็นเรา การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน:  การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน = การสื่อสารเชิงบวก + ความรู้สึกที่ดี การสนทนาวิสาสะ+ การปรับตัว กระบวนการการประชาสัมพันธ์แนวใหม่:  กระบวนการการประชาสัมพันธ์แนวใหม่ Slide32:  แนวคิดและทฤษฎี การศึกษาวิจัยร่วมกัน การวางแผนร่วมกัน การเตรียมความพร้อมกลุ่ม การสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์ การสนทนาวิสาสะ เครือข่ายพันธมิตร ผู้นำจิตสาธารณะ (คุณธรรม) ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น การเตรียมความพร้อมกลุ่ม 1 2 3 4 พันธมิตรร่วม กิจกรรมรวมกลุ่ม 5 พื้นฐานของการคิดเชิงบวก (แนวพุทธ) กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม พันธมิตรภาครัฐ กลุ่ม พันธมิตรภาคธุรกิจ พันธมิตรองค์กรอิสระ ระดับการสื่อสารเชิงบวก ความยั่งยืน Slide36:  Brand Equity (Corporateness) คือ มูลค่าขององค์กร หรือคุณค่าความเป็นองค์กร (ทั้งทางกาย ใจ และจิตวิญญาณ) ที่สั่งสมเรื่อยมาจนกลายเป็นมูลค่าเงินอันมหาศาล เพราะมีคนรู้จัก ยอมรับ อยากซื้อ อยากขาย อยากใช้ประจำ อยากทำธุรกรรมร่วม การคิดแบบ 360 องศา Slide37:  ความจงรักภักดีที่มีต่อแบรนด์ หรือความเป็นองค์กร (Brand Loyalty) ความรู้สึกและการรับรู้ต่อชื่อแบรนด์ (Brand Awareness) การยอมรับคุณภาพที่อยู่ในใจของผู้ใช้แบรนด์ (Perceived Quality) ความเกี่ยวข้องของแบรนด์กับความรู้สึกบางอย่างซึ่งเป็นที่ยอมรับ (Brand Association) สินทรัพย์อื่นๆ ของแบรนด์ที่สร้างการยอมรับไว้ (Brand Assets) การคิดแบบ 360 องศา Slide38:  - Internal Relations - External Relations Slide39:  Key Antecedents Corporate Identity Corporate or Leadership Vision Corporate Strategy Marketing Mix Factors Channel Availability Share of Distribution Conventional Mass Media Direct Marketing Promotions Product Characteristics Packaging Pricing Brand/Corporate Perception Brand/Corporate Relationship brand loyalty brand premium Brand/Corporate Awareness Public Relations Process Research, Planning Communication, Evaluation Reciprocity Responsibility Reporting Relationship nurturing Brand/ Corporate Image Brand/Corporate Reputation Brand Equity Factors Permeation Distinctiveness Value Brand Personality Brand Potential Competitive Inoculation Financial outcomes Outcome กระบวนการ 360 องศา Slide40:  Public Relations Process How relations with all stakeholders are and should be managed… Research organization opportunity publics Objectives output impact Programming planning implementation Evaluation preparation process program Stewardship reciprocity responsibility reporting relationship nurturing Strategies Tactics Slide41:  PR + ED PR as Stewardship The added step of stewardship not only ensures continuity in the public relations process but also promotes ethical behavior by practitioners and their organizations… As stewards, public relations practitioners are attentive to every aspect of the organization’s behavior that might affect relations with supportive publics. They serve as agents of accountability and the organization’s conscience. Real stewardship has inescapably moral obligations and responsibilities. Stewardship:  Stewardship กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์:  กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์:  กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ Slide46:  การสร้างความสัมพันธ์ภายนอก creating outside contact Social accountability Community relations Cultural sensitivity Governmental relations Political and economic concern กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์:  หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์:  หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ GOVERNMENT AFFAIRS:  GOVERNMENT AFFAIRS MEDIA RELATIONS:  MEDIA RELATIONS Article in Business Thai MEDIA RELATIONS:  MEDIA RELATIONS COMMUNITY PROJECTS:  COMMUNITY PROJECTS EVENT MARKETING:  EVENT MARKETING EVENT MARKETING:  EVENT MARKETING Alfa Romeo Grand Launch TRAVEL & TOURISM:  TRAVEL & TOURISM PATA Project Phoenix Slide56:  IT INDUSTRY TELECOM INDUSTRY:  TELECOM INDUSTRY Launch Alcatel One Touch 525 ENTERTAINMENT:  ENTERTAINMENT MTV Asia Award ENTERTAINMENT:  ENTERTAINMENT MTV ASIA AWARD Bangkok Post PROPERTY:  PROPERTY NPA Grand Sales I

Add a comment

Related presentations

Related pages

Home | Proactive PR - Communications that count

Proactive International PR is a UK-based internationally-focused, B2B public relations consultancy with a strong emphasis on telecommunications and technology.
Read more

The Advantages of Proactive PR | Chron.com

In general, proactive PR gives a company the opportunity to seize control of the public relations messages that are presented to the public. With an ...
Read more

ProActive Communications | public affairs, public ...

ProActive Communications is an innovative strategic communications firm delivering public affairs, public relations, digital media and brand management ...
Read more

PRoactive: The Public Relations Job Hunter's Guide eBook ...

Lesen Sie PRoactive: The Public Relations Job Hunter's Guide von Jeff Domansky mit Kobo. Having trouble finding a real PR job? Applied for dozens of public ...
Read more

Home - AltitudePRAltitudePR

Proactive Public Relations. Altitude Public Relations is a Denver-based firm providing media relations for high tech companies seeking recognition ...
Read more

Reactive vs. Proactive Public Relations: Importance ...

In this lesson, the terms reactive and proactive public relations will be defined as well as providing information as to why they are important...
Read more

PR Needs To Shift From Reactive To Proactive - The Future Buzz

I’m convinced that public relations practitioners need to flip their thinking. Simply: from reactive to proactive. In a world where every company is a ...
Read more

Proactive vs. Reactive in PR Planning | eHow

Proactive vs. Reactive in PR Planning. With a proactive public relations strategy, a company performs an internal audit, identifies positive brand or ...
Read more

Proactive PR - Home

Proactive PR - Home
Read more

Public Relations - Ward | Award Winning Houston Public ...

Public Relations Planning and Strategy precedes results. As public relations counselors who operate as a seamless extension of our clients, we become ...
Read more