Prezentare Cult Market Research

75 %
25 %
Information about Prezentare Cult Market Research

Published on March 16, 2009

Author: cpacatrini

Source: slideshare.net

PREZENTAREA COMPANIEI Bucuresti, Romania Discover opportunities, Solving problems, Understanding consumers Through cultural knowledge

Despre noi Suntem o echipă multidisciplinară specializată în cercetări de marketing şi sociale, consultanţă şi comunicare. Cu ajutorul expertizei combinate pe care o avem în marketing, sociologie, comunicare, ştiinţe politice sau statistică explorăm atitudinile şi comportamentele consumatorilor. Apoi le analizăm pentru identificarea celor mai bune soluţii pentru clienţii nostri. Background-ul educaţional solid pe care îl avem este garanţia unei abordări fundamentate ştiinţific a cercetării de piaţă. Experienţa noastră în domeniul marketing research-ului este de peste 7 ani de cercetare ştiinţifică şi practică în diverse domenii: FMCG Auto Retail Petrol şi gaze Real estate Media, etc. Trecând prin cele mai mari companii de cercetare sau departamente de marketing ale unor importante companii româneşti sau multinaţionale, avem o cunoaştere solidă a pieţelor şi a mediului de marketing research din România.

Suntem o echipă multidisciplinară specializată în cercetări de marketing şi sociale, consultanţă şi comunicare.

Cu ajutorul expertizei combinate pe care o avem în marketing, sociologie, comunicare, ştiinţe politice sau statistică explorăm atitudinile şi comportamentele consumatorilor. Apoi le analizăm pentru identificarea celor mai bune soluţii pentru clienţii nostri.

Background-ul educaţional solid pe care îl avem este garanţia unei abordări fundamentate ştiinţific a cercetării de piaţă.

Experienţa noastră în domeniul marketing research-ului este de peste 7 ani de cercetare ştiinţifică şi practică în diverse domenii:

FMCG

Auto

Retail

Petrol şi gaze

Real estate

Media, etc.

Trecând prin cele mai mari companii de cercetare sau departamente de marketing ale unor importante companii româneşti sau multinaţionale, avem o cunoaştere solidă a pieţelor şi a mediului de marketing research din România.

De ce noi? Suntem o echipă de experţi în sociologie şi comunicare cu o bogată experienţă în cercetarea de marketing. Flexibilitatea noastră în abordarea relaţiei cu clienţii se bazează pe o comunicare continuă şi pe reacţia noastră promptă la cerinţele acestora. Având avantajul unei echipe mici dar foarte dinamice putem răspunde rapid întrebărilor şi cerinţelor urgente ale clienţilor. Întodeauna pornim de la înţelegerea cât mai clară a clientului şi a pieţei pe care acesta activează, ajutându-l să definească problemele sau nevoile de consultanţă pe care le are. Suntem orientaţi către soluţii: orice proiect se încheie cu o etapă de consultanţă şi de implementare a rezultatelor cercetării, găsind împreună cea mai bună soluţie pentru client. Servicii complete de consultanţă în: Cercetare de marketing Strategie de marketing Comunicare Datorită controlului atent al costurilor din timpul studiilor putem oferi cele mai bune preţuri raportate la calitatea ridicată a serviciilor pe care le oferim.

Suntem o echipă de experţi în sociologie şi comunicare cu o bogată experienţă în cercetarea de marketing.

Flexibilitatea noastră în abordarea relaţiei cu clienţii se bazează pe o comunicare continuă şi pe reacţia noastră promptă la cerinţele acestora.

Având avantajul unei echipe mici dar foarte dinamice putem răspunde rapid întrebărilor şi cerinţelor urgente ale clienţilor.

Întodeauna pornim de la înţelegerea cât mai clară a clientului şi a pieţei pe care acesta activează, ajutându-l să definească problemele sau nevoile de consultanţă pe care le are.

Suntem orientaţi către soluţii: orice proiect se încheie cu o etapă de consultanţă şi de implementare a rezultatelor cercetării, găsind împreună cea mai bună soluţie pentru client.

Servicii complete de consultanţă în:

Cercetare de marketing

Strategie de marketing

Comunicare

Datorită controlului atent al costurilor din timpul studiilor

putem oferi cele mai bune preţuri raportate la calitatea ridicată a serviciilor pe care le oferim.

Metode Pentru a ob ţ ine o imagine c â t mai complet ă , studiile noastre presupun combinarea mai multor metode calitative şi cantitative de cercetare: Abordarea cantitativ ă m ă soar ă opiniile şi atitudinile oamenilor prin intervievarea pe baz ă de chestionar a unui e ş antion de persoane fie fa ţă în fa ţă (la domiciliu, în magazine, la locul de munc ă , etc), fie telefonic sau cu ajutorul internetului. Abordarea calitativ ă exploreaz ă şi aprofundeaz ă comportamente sau atitudini prin interviuri în profunzime, discu ţ ii de grup, tehnici proiective, observa ţ ii directe, experimente. Abordarea cercet ă rii prin prisma marketingului cultural este o noutate în pia ţ a din Romania. Acest tip de cercetare se adr e seaz ă at â t companiilor multina ţ ionale care activeaz ă pe pie ţ e diferite c â t şi companiilor locale care au consumatori din culturi diferite. Diferen ţ ele culturale exist ă nu numai î ntre consumatorii din diferite ţă ri ci şi î ntre consumatorii din medii diferite, cu experien ţ e, educa ţ ie, profesi i diferite.

Pentru a ob ţ ine o imagine c â t mai complet ă , studiile noastre presupun combinarea mai multor metode calitative şi cantitative de cercetare:

Abordarea cantitativ ă m ă soar ă opiniile şi atitudinile oamenilor prin intervievarea pe baz ă de chestionar a unui e ş antion de persoane fie fa ţă în fa ţă (la domiciliu, în magazine, la locul de munc ă , etc), fie telefonic sau cu ajutorul internetului.

Abordarea calitativ ă exploreaz ă şi aprofundeaz ă comportamente sau atitudini prin interviuri în profunzime, discu ţ ii de grup, tehnici proiective, observa ţ ii directe, experimente.

Abordarea cercet ă rii prin prisma marketingului cultural este o noutate în pia ţ a din Romania. Acest tip de cercetare se adr e seaz ă at â t companiilor multina ţ ionale care activeaz ă pe pie ţ e diferite c â t şi companiilor locale care au consumatori din culturi diferite.

Diferen ţ ele culturale exist ă nu numai î ntre consumatorii din diferite ţă ri ci şi î ntre consumatorii din medii diferite, cu experien ţ e, educa ţ ie, profesi i diferite.

Servicii STUDII ASUPRA CONSUMATORILOR aceste studii analizeaz ă : comportamentul de consum, stilul de via ţă , cultura consumului pe diferite segmente de clien ţ i. de asemenea, ele evalueaz ă ş i gradul de satisfac ţ ie al clien ţ ilor, nemul ţ umirile, nivelul de loialitate. Aceste studii contribuie la: eficientizarea campaniilor de marketing şi comunicare, la cre ş terea gradului de satisfac ţ ie al clien ţ ilor, la fidelizarea acestora la eficientizarea strategiilor de v â nzare ş i, în final, la cre ş terea v â nz ă rilor. Servicii

STUDII ASUPRA CONSUMATORILOR

aceste studii analizeaz ă :

comportamentul de consum,

stilul de via ţă ,

cultura consumului pe diferite segmente de clien ţ i.

de asemenea, ele evalueaz ă ş i gradul de satisfac ţ ie al clien ţ ilor, nemul ţ umirile, nivelul de loialitate.

Aceste studii contribuie la:

eficientizarea campaniilor de marketing şi comunicare,

la cre ş terea gradului de satisfac ţ ie al clien ţ ilor,

la fidelizarea acestora

la eficientizarea strategiilor de v â nzare

ş i, în final, la cre ş terea v â nz ă rilor.

STUDII DE POZI Ţ IONARE analiza concuren ţ ei, studierea mediului în care compania activeaz ă , analiza comparativ ă a valorilor brandurilor concurente contribuie la adaptarea eficient ă la pia ţă ş i consolidarea sau repozi ţ ionarea eficient ă a brandului propriu. percep ţ ia consumatorilor asupra diferitelor branduri concurente , rela ţ ia dintre diferitele culturi ale consumatorilor (tipologii, profile) ş i brandurile preferate/ consumate sunt factori importan ţ i care contribuie la atragerea de noi segmente de clien ţ i , dezvoltarea de noi produse sau cre ş terea fidelit ăţ ii actualilor clien ţ i. Servicii

STUDII DE POZI Ţ IONARE

analiza concuren ţ ei,

studierea mediului în care compania activeaz ă ,

analiza comparativ ă a valorilor brandurilor concurente

contribuie la adaptarea eficient ă la pia ţă ş i consolidarea sau repozi ţ ionarea eficient ă a brandului propriu.

percep ţ ia consumatorilor asupra diferitelor branduri concurente ,

rela ţ ia dintre diferitele culturi ale consumatorilor (tipologii, profile) ş i brandurile preferate/ consumate

sunt factori importan ţ i care contribuie la atragerea de noi segmente de clien ţ i , dezvoltarea de noi produse sau cre ş terea fidelit ăţ ii actualilor clien ţ i.

STUDIILE ASUPRA ANGAJA Ţ ILOR (EMPLOYEE RESEARCH) vizeaz ă evaluarea satisfac ţ iei angaja ţ ilor analiza comportamentul ui acestora în timpul diverselor activit ăţ i, rela ţ iile formale ş i informale dintre angaja ţ i, nivelul de integrare în cadrul echipei, identificarea liderilor informali, tipologii de membri ai echipei. de asemenea: este m ă surat ă eficien ţ a structurii organizatorice sunt identifica ţ i factori de disfunc ţ ionalitate . Studierea managementului de la diferite niveluri, gradul de coordonare ş i orientare spre aceea ş i viziune ş i obiective reprezint ă o alt ă dimensiune a studiilor organiza ţ ionale ş i de personal pe care le putem realiza. Servicii

STUDIILE ASUPRA ANGAJA Ţ ILOR (EMPLOYEE RESEARCH)

vizeaz ă

evaluarea satisfac ţ iei angaja ţ ilor

analiza comportamentul ui acestora în timpul diverselor activit ăţ i,

rela ţ iile formale ş i informale dintre angaja ţ i,

nivelul de integrare în cadrul echipei,

identificarea liderilor informali,

tipologii de membri ai echipei.

de asemenea:

este m ă surat ă eficien ţ a structurii organizatorice

sunt identifica ţ i factori de disfunc ţ ionalitate .

Studierea managementului de la diferite niveluri, gradul de coordonare ş i orientare spre aceea ş i viziune ş i obiective reprezint ă o alt ă dimensiune a studiilor organiza ţ ionale ş i de personal pe care le putem realiza.

STUDIILE ASUPRA ANGAJA ŢI LOR (EMPLOYEE RESEARCH) Abordarea cultural ă a cercetarii îşi are o eficien ţă aparte în studiul asupra expatilor şi a modului în care ace ş tia percep şi sunt percepu ţ i de c ă tre angaja ţ ii rom â ni. Evaluarea culturii organiza ţ ionale , modul în care aceasta este adaptat ă , comunicat ă ş i integrat ă de c ă tre to ţ i angaja ţ ii. Analiza percep ţ iei ş i a atitudinii angajatului fa ţă de clien ţ ii companiei reprezint ă un instrument esen ţ ial de m ă surare a eficien ţ ei personalului şi a rolului acestuia în tra n smiterea valorilor companiei c ă tre exterior. Toate aceste studii au un impact direct asupra eficien ţ ei financiare a organiza ţ iei mai ales în contextul actualei crize economice, necesit ăţ ii de cre ş tere a eficien ţ ei muncii şi de sc ă dere a costurilor. Servicii

STUDIILE ASUPRA ANGAJA ŢI LOR (EMPLOYEE RESEARCH)

Abordarea cultural ă a cercetarii îşi are o eficien ţă aparte în studiul asupra expatilor şi a modului în care ace ş tia percep şi sunt percepu ţ i de c ă tre angaja ţ ii rom â ni.

Evaluarea culturii organiza ţ ionale , modul în care aceasta este adaptat ă , comunicat ă ş i integrat ă de c ă tre to ţ i angaja ţ ii.

Analiza percep ţ iei ş i a atitudinii angajatului fa ţă de clien ţ ii companiei reprezint ă un instrument esen ţ ial de m ă surare a eficien ţ ei personalului şi a rolului acestuia în tra n smiterea valorilor companiei c ă tre exterior.

Toate aceste studii au un impact direct asupra eficien ţ ei financiare a organiza ţ iei mai ales în contextul actualei crize economice, necesit ăţ ii de cre ş tere a eficien ţ ei muncii şi de sc ă dere a costurilor.

ANALIZA DE PRODUS Ajut ă la atingerea scopurilor precum : Un nou design al produslui şi validarea acestuia prin cercetarea de pia ţă , evaluarea produselor existente . Designul analizei de produs va fi influen ţ at de targetul acelui produs c â t ş i de pozi ţ ionarea general ă şi strategia de marketing a companiei. Urm ă torii pa ş i arat ă c â nd este necesar ă o analiz ă de produs pentru a cre ş te ş ansa unor decizii optime şi a unui impact de succes pe pia ţă: Observarea oportunit ăţ ilor Generarea conceptului Cercetare calitativ ă Re-definirea conceptelor Testarea conceptului Design-ul produsului Testarea pie ţ ii Servicii

ANALIZA DE PRODUS

Ajut ă la atingerea scopurilor precum :

Un nou design al produslui şi validarea acestuia prin cercetarea de pia ţă ,

evaluarea produselor existente .

Designul analizei de produs va fi influen ţ at de targetul acelui produs c â t ş i de pozi ţ ionarea general ă şi strategia de marketing a companiei.

Urm ă torii pa ş i arat ă c â nd este necesar ă o analiz ă de produs pentru a cre ş te ş ansa unor decizii optime şi a unui impact de succes pe pia ţă:

Observarea oportunit ăţ ilor

Generarea conceptului

Cercetare calitativ ă

Re-definirea conceptelor

Testarea conceptului

Design-ul produsului

Testarea pie ţ ii

ANALIZA DE PRODUS Studiile de produs (realizate pe consumator sau B2B) au o abordare global ă , utiliz â nd cele mai potrivite metode de cercetare în fiecare etap ă a unui design de produs. Scopul acestui tip de studiu este de alinia noutatea designului unui produs la cererea pie ţ ei. Î n cazul dezvolt ă rii de noi produse, pentru fiecare etap ă , utiliz ă m diferite solu ţ ii de cercetare : Analiza produsului Studii de pre ţ Testarea conceptului Testarea pie ţ ii Dezvoltarea conceptului Generearea ideii de baz ă Studii de brand Evaluarea oportunit ăţ ii de pia ţă Studiu de pozi ţ ionare Servicii

ANALIZA DE PRODUS

Studiile de produs (realizate pe consumator sau B2B) au o abordare global ă , utiliz â nd cele mai potrivite metode de cercetare în fiecare etap ă a unui design de produs.

Scopul acestui tip de studiu este de alinia noutatea designului unui produs la cererea pie ţ ei.

Î n cazul dezvolt ă rii de noi produse, pentru fiecare etap ă , utiliz ă m diferite solu ţ ii de cercetare :

Analiza produsului

Studii de pre ţ

Testarea conceptului

Testarea pie ţ ii

Dezvoltarea conceptului

Generearea ideii de baz ă

Studii de brand

Evaluarea oportunit ăţ ii de pia ţă

Studiu de pozi ţ ionare

C ontact CULT MARKET RESEARCH Adresa: Strada Ţ iglina 33, Sector 3 Bucure ş ti, Rom â nia Tel: + 40 21 32 0 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 Email: [email_address] Site: www.cult-research.ro Blog: http://cultresearch.wordpress.com

CULT MARKET RESEARCH

Adresa: Strada Ţ iglina 33, Sector 3 Bucure ş ti, Rom â nia

Tel: + 40 21 32 0 32 70

Fax: + 40 21 320 32 74

Email: [email_address]

Site: www.cult-research.ro

Blog: http://cultresearch.wordpress.com

Add a comment

Related pages

cpacatrini - HubSlide

Prezentare Cult Market Research Cult Market Research represents a multidisciplinary team sp...
Read more

Evaluari Cult Market Research - Totul despre mediul de lucru

Evaluari Cult Market Research - totul despre firma, companie, mediul de lucru, atmosfera, salarii, bonusuri, promovare, management, interviu, cv, recrutare.
Read more

Master Sociologia Consumului si Marketing | Facebook

- 11:05 –11:20 – Discurs si prezentare Jarek Malinowski, ... Cult Market Research. Market Research Consultant. IMAS Marketing & Sondaje. Research Service.
Read more

In portofelele nativilor digitali romani, cu 1424 si Cult ...

... (Research Manager, Cult Market Research), doi dintre creatorii raportului, ne-au raspuns la cateva intrebari despre bugetele nativilor digitali ...
Read more

Strategia OMV Petrom - Despre OMV Petrom - OMV Petrom

OMV Petrom prezentare pentru investitori, (1.86 MB, PDF) Strategia OMV Petrom – actualizare 2021, (0.65 MB, PDF) ... (Cult Market Research, 2015) Detalii
Read more

OMV Petrom

Prezentare pentru investitori; Recunoaştere. ... Cea mai implicată companie în susținerea ONG-urilor din România (Cult Market Research, 2015) Detalii
Read more

Research: companii mentionate pe IQads

Cult Market Research; D&D Research; Daedalus Millward Brown; eResearch Corp; Exact Cercetare si Consultanta; ... Adauga prezentare de companie. Branding, ...
Read more

Studiu Leonidas: E în avantajul bărbaților să se gândească ...

Preferă să schimbe tipul de cutie și modul de prezentare, ... Studiul Leonidas Ciocolată Belgiană a fost efectuat de Cult Market Research în ...
Read more