Prezentare 27febr2014 dir201355

50 %
50 %
Information about Prezentare 27febr2014 dir201355
Education

Published on February 27, 2014

Author: imipqnet

Source: slideshare.net

Transpunerea și implementarea Directivei 2013/55/UE IMI PQ 27 februarie 2014

Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pie ței interne („Regulamentul IMI”) - www.cnred.edu.ro   Termen de transpunere - 2 ani de la data intrării în vigoare Transpunerea în legislația națională: A) Transpunerea dispozițiilor privind sistemul general de recunoaștere Modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 (anexe, republicare)  Modificarea și completarea metodologiilor de recunoa ștere elaborate de AC-uri în baza Legii nr. 200/2004 

B) Transpunerea dispozițiilor privind sistemul de recunoa ștere automată pentru profesiile sectoriale:  Modificarea și completarea HG nr. 1477/2003  Modificarea și completarea legisla ției specifice privind exercitarea profesiilor sectoriale  Modificarea și completarea Metodologiilor de recunoa ștere elaborate de AC-uri  Notificarea planurilor de dezvoltare profesională continuă  Punerea în aplicare a programului de revalorizare pentru calificările de asistent medical generalist ob ținute anterior aderării

C) Norme de punere în aplicare a Regulamentului IMI (N.B. Regulamentul IMI se aplică în mod direct)  emiterea CPE – cardului profesional european prin IMI  notificarea noilor titluri de calificare profesională pentru profesiile sectoriale prin IMI  utilizarea mecanismului de alertă prin IMI

Introducerea CPE COM va elabora, până la sfârșitul anului 2014, actul de punere în aplicare care va conține:  Lista profesiilor pentru care se va emite CPE  Documentele-suport care vor fi introduse în IMI  Cum, când și pentru ce documente se pot solicita traduceri și copii certificate,  Procedurile privind plata,  Utilizarea aplicațiilor online,  Posibila creare, în IMI, a unui repertoriu/baza cu diplome (pentru profesiile cărora li se aplică sistemul general),  Necesitatea creării unei interfețe pentru ter ți (angajatori, pacien ți) în vederea verificării validității și autenticității CPE.

Introducerea CPE CPE este un certificat electronic, printabil în orice format, care presupune gestionarea calificărilor profesionale prin intermediul IMI. Platforma web va fi accesibilă pentru profesioni ști, autorită ți competente și terți (numai pentru verificarea validită ții); va fi creată o interfață separată (front-end vs. back-end). Lista profesiilor: s-a manifestat interes pentru aprox. 50 de profesii (pentru profesia de ghid de turism nu s-a manifestat un interes), precum: toate profesiile reglementate sectorial, inginer, ghid montan, fizioterapeut, agent imobiliar, dietetician, chimist, logoped etc. Informațiile prevăzute pe cardurile profesionale eliberate la nivel național trebuie corelate cu cele men ționate pe CPE .

Accesul parțial: condiția generală: profesionistul este calificat pe deplin pentru a exercita în SM de origine activitatea profesională pentru care solicită accesul parțial în SM gazdă;  condiția specifică: diferențele ca atare dintre activitatea profesională exercitată legal în SM de origine și profesia reglementată în SM gazdă sunt atât de mari încât aplicarea de măsuri de compensare ar însemna să se ceară solicitantului să urmeze întregul program de educație și formare cerut în SM gazdă pentru a avea acces deplin la profesia reglementată în SM gazdă;  aplicare: de către AC-uri, de la caz la caz, stabilindu-se, în mod obiectiv și transparent, disjungerea/separarea activită ților profesionale 

Recunoașterea stagiului profesional:  condiția generală: accesul la o profesie reglementată în SM de origine este condiționat de efectuarea unui stagiu profesional  SM de origine recunoaște stagiile profesionale efectuate într-un alt SM  SM de origine ia în considerare stagiile profesionale efectuate într-un stat terț  obligativitatea pentru AC-urile din SM de origine: de elabora, în cadrul termenului de transpunere de 2 ani, a orientărilor cu privire la organizarea și recunoașterea stagiilor profesionale efectuate într-un alt stat membru sau într-o țară terță, în special cu privire la rolul supraveghetorului stagiului profesional

Obligativitatea utilizării Punctului de Contact Unic:    Obligația SM de a crea posibilitatea ca toate cerințele, procedurile și formalitățile legate de accesul la aspecte le reglementate de Directivă să fie îndeplinite prin mijloace electronice, prin intermediul PCU sau al AC-urilor relevante. AC-urile pot să solicite ulterior copii certificate, în cazul în care există îndoieli justificate și atunci când este strict necesar. Toate procedurile se desfășoară în conformitate cu art . 8 privind ghișeele unice din Directiva 2006/123/CE .

COM creează și gestionează o bază de date disponibilă publicului cu profesiile reglementate din SM, care include o descriere generală a activităților care corespund fiecărei profesii. Cerințe de reglementare: cerințele nu trebuie să fie direct sau indirect discriminatorii pe bază de cetățenie sau reședință; cerințele trebuie să fie justificate prin motive imperative de interes general; cerințele trebuie să fie adecvate pentru asigurarea îndeplinirii obiectivului urmărit și nu trebuie să depă șească ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv. 

   Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European COM (2013) 676 final Evaluarea reglementărilor naționale privind accesul la profesii Cluster 1: toate profesiile reglementate din sectoarele economice în care modernizarea cadrului legislativ ar putea contribui în mod considerabil la ocuparea forței de muncă și la cre șterea economică: serviciile pentru întreprinderi, construc țiile, industria manufacturieră, sectorul imobiliar, transportul, comer țul cu ridicata și cu amănuntul. Cluster 2: celelalte sectoare: educația, sectorul divertismentului, serviciile sociale și de sănătate, serviciile de re țea altele decât transporturile, administrația publică, turismul, alte servicii/activități.

      14 martie 2014 – finalizarea exerci țiului de transparen ță pentru toate profesiile 4 aprilie 2014 – publicarea hărții europene a profesiilor reglementate 30 aprilie 2014 – finalizarea screeningului și a evaluării pentru profesiile din Clusterul 1 Iunie 2014 – prima reuniune de evaluare pentru profesiile din Clusterul 1 15 septembrie 2014 - finalizarea screeningului și a evaluării pentru profesiile din Clusterul 2 Noiembrie 2014 - prima reuniune de evaluare pentru profesiile din Clusterul 2

Evaluarea necesității și proporționalită ții - COM consideră necesare:  elaborarea unei metodologii comună, care să permită obținerea de rezultate comparabile și să conducă la o evaluare obiectivă, care să răspundă scopului urmărit;  luarea în considerare efectul cumulativ al reglementărilor;  includerea în analiză a unor date economice;  analizarea efectului reglementărilor asupra mediului de afaceri/profesioniștilor/consumatorilor. Exercițiul prezintă un caracter extins, incluzând profesii reglementate de alte acte UE (nu și profesii care implică exercitarea autorității publice).

Exemple de aplicare:  PT efectuează o analiză exhaustivă și o reformă a profesiilor reglementate.  IT și-a revizuit cadrele de reglementare orizontale.  ES a prezentat un proiect de lege privind delimitarea competențelor ordinelor profesionale între sectoare.  Reforme sectoriale au fost lansate, de asemenea, în PL, CZ și SI și au fost anunțate în DK.  Reforme suplimentare în AT, DE sau FR.

Vă mulțumim! www.cnred.edu.ro

Add a comment

Related presentations

Related pages

Prezentare 27febr2014 dir201355 - HubSlide

Transcripts - Prezentare 27febr2014 dir201355. 1. Transpunerea și implementarea Directivei 2013/55/UE IMI PQ 27 februarie 2014; 2. Directiva 2013/55/UE a ...
Read more