Prezentacja 10 02-2014

88 %
13 %
Information about Prezentacja 10 02-2014
Business & Mgmt

Published on March 10, 2014

Author: ukinpoland

Source: slideshare.net

w w w. n f o s i g w. g o v. p l Finansowania inwestycji wodno-ściekowych ze środków NFOŚiGW Ewa Kamieoska Zastępca Dyrektora Departament Ochrony i GospodarowaniaWodami Warszawa, 18 lutego 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w w w. n f o s i g w. g o v. p l Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej • 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska; • powołany w okresie zmian ustrojowych 1989 roku; • ok. 550 pracowników, w tym ponad 200 inżynierów; • unikatowy na skalę światową kluczowy element systemu funduszy ekologicznych i filar ochrony środowiska;

w w w. n f o s i g w. g o v. p l Traktat akcesyjny Główne postanowienia Traktatu Akcesyjnego w zakresie wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych: 1. Osiągnięcie co najmniej dobrego stanu wód w terminie do 31.12.2015 r. 2. Wyposażenie aglomeracji ≥ 2000 Równoważnej Liczby Mieszkaoców (RLM) w systemy kanalizacji zbiorczej i w oczyszczalnie ścieków do 31.12.2015 r. 3. Osiągnięcie przez aglomeracje zgodności z dyrektywą, z których ładunek zanieczyszczeo biodegradowalnych stanowi:  do 2005 r. → 69%  do 2010 r. → 86%  do 2013 r. → 91%  do 2015 r. → 100%

w w w. n f o s i g w. g o v. p l Prawo wodne USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Art. 43. 1. Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkaoców powyżej 2 000 powinny byd wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakooczone oczyszczalniami ścieków, zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 2. Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalnośd gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych(…). Art. 208. 1. Obowiązek o którym mowa w art. 43 ust. 1 gminy tworzące aglomeracje zrealizują w terminach określonych w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych (…).

w w w. n f o s i g w. g o v. p l KPOŚK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Zgodnie z ustawą Prawo wodne, KPOŚK wskazuje aglomeracje, które powinny byd wyposażone w określonych terminach w systemy kanalizacji zbiorczej oraz w oczyszczalnie ścieków. KPOŚK zawiera również wykaz przedsięwzięd obejmujących budowę oraz modernizację kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych oraz terminy ich realizacji. Ponadto, KPOŚK odnosi się do gospodarki osadowej. KPOŚK to „narzędzie” do wypełnienia zobowiązao wynikających z Traktatu Akcesyjnego, w zakresie aglomeracji i ich wyposażenia w systemy kanalizacji zbiorczej oraz w oczyszczalnie. Traktat Akcesyjny w tym obszarze odwołuje się do dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow- komunalnych.html

w w w. n f o s i g w. g o v. p l KPOŚK Roboczy projekt IV Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - IV AKPOŚK W ramach KPOŚK w latach 2003 - 2010 została wybudowana sied kanalizacyjna o długości ok. 46 872 km. Do realizacji w latach 2011 – 2015 gminy zaplanowały jeszcze do wybudowania ok. 40 620 km sieci kanalizacyjnej i ok. 2 200 km sieci do modernizacji. Nakłady na realizację przedsięwzięd ujętych w IV AKPOŚK Koszt inwestycji zaplanowanych przez aglomeracje i zgłoszonych do IV AKPOŚK wynosi 37,53 mld zł, z czego na:  budowę sieci kanalizacyjnej 26,91 mld zł,  inwestycje związane z oczyszczalniami ścieków 9,44 mld zł,  zagospodarowanie odpadów 1,17 mld zł.

w w w. n f o s i g w. g o v. p l KPOŚK Roboczy projekt IV Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - IV AKPOŚK IV AKPOŚK dotyczy 1647 aglomeracji, w których zlokalizowanych jest 1848 oczyszczalni ścieków komunalnych. Zakres rzeczowy planowanych przez aglomerację inwestycji obejmuje:  budowę ok. 40 620 km nowej oraz modernizację ok. 2 200 km sieci kanalizacyjnej,  budowę 221 nowych oczyszczalni ścieków komunalnych,  modernizację 125 oczyszczalni,  rozbudowę 107 oczyszczalni,  rozbudowę i modernizację 347 oczyszczalni,  modernizację części osadowej w 211 oczyszczalniach. Ponadto, 224 aglomeracji wymaga dodatkowych inwestycji, niezaplanowanych wcześniej, na 278 oczyszczalniach w celu dostosowania do art. 5.2. dyrektywy.

w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Częśd 1) Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Częśd 2) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych H

w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Cel programu: poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych do 2015 roku poprzez wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków, zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Beneficjenci:  jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,  podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadao własnych jednostek samorządu terytorialnego.

w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Forma i intensywnośd dofinansowania:  dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,  dopłaty do ceny wykupu obligacji,  pożyczki.

w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Częśd 1) Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Rodzaje przedsięwzięd: Przedsięwzięcia w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które uzyskały pozytywną ocenę spełnienia kryteriów merytorycznych II stopnia obejmujące:  budowę i modernizację systemów kanalizacji zbiorczej,  budowę, rozbudowę lub modernizacje oczyszczalni ścieków komunalnych. W przypadku realizacji kompleksowych projektów w zakres przedsięwzięcia może zostad włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej, pod warunkiem, iż co najmniej 50% kosztów całkowitych przedsięwzięcia dotyczy kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków.

w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Częśd 1) Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wybrane warunki) 1) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych  do 1,5% w skali roku i nie może przekroczyd oprocentowania kredytu,  łączna kwota dopłat nie może przekroczyd 15 % wykorzystanej kwoty kredytu,  wysokośd kredytu nie może byd niższa niż 2 000 000 zł 2) dopłaty do ceny wykupu obligacji (kuponowych)  do 15% wartości objętej emisji obligacji przeznaczonej na przedsięwzięcie  wartośd emisji obligacji nie może byd niższa niż 2 000 000 zł 3) pożyczki  oprocentowanie pożyczki: stałe 2,5% w skali roku Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2007 r. do 30.06.2016 r.

w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Częśd 2) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Rodzaje przedsięwzięd:  budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (także w zakresie dotyczącym przetwarzania osadów ściekowych),  budowa, rozbudowa lub modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej (zakres przedsięwzięd zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji).

w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Częśd 2) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (wybrane warunki) 1) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych  do 1,5% w skali roku i nie może przekroczyd oprocentowania kredytu,  łączna kwota dopłat nie może przekroczyd 15 % wykorzystanej kwoty kredytu,  wysokośd kredytu nie może byd niższa niż 1 000 000 zł, 2) dopłaty do ceny wykupu obligacji (kuponowych)  do 15% wartości objętej emisji obligacji przeznaczonej na przedsięwzięcie,  wartośd emisji obligacji nie może byd niższa niż 1 000 000 zł 3) pożyczki  do 100% kosztów kwalifikowanych,  oprocentowanie pożyczki: stałe 2,5% w skali roku,  minimalna kwota pożyczki wynosi 1 000 000 zł,  kwota umorzenia nie wyższa niż ( 30% lub 35% lub 40% - w zależności od rodzaju przedsięwzięcia).

w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Częśd 2) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (wybrane kryteria dostępu)  przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie gospodarki ściekowej i/lub osadowej,  przedsięwzięcie dotyczy aglomeracji wyznaczonej lub będącej w trakcie wyznaczania/zmiany,  oczyszczalnia ścieków komunalnych będąca przedmiotem dofinansowania będzie po zakooczeniu realizacji przedsięwzięcia spełniała wymagania art. 5 ust.2 i 3 Dyrektywy rady 91/271/EWG,  ścieki komunalne zbierane przez wybudowaną i/lub zmodernizowaną kanalizację sanitarną będącą przedmiotem dofinansowania zostaną odprowadzone do oczyszczalni, która będzie spełniała wymagania art. 5 ust.2 i 3 Dyrektywy rady 91/271/EWG. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2013 r. do 31.12.2016 r.

w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Szczegóły na stronie NFOŚiGW www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/gospodarka- wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/.

w w w. n f o s i g w. g o v. p l Doświadczenia NFOŚiGW – finansowanie ze środków UE (2007-2013) i środków krajowych Podsumowanie – problemy:  wysokie kwoty oszczędności po przetargach,  upadłości wykonawców,  niedotrzymywanie terminów zakooczenia kontraktów,  niewykorzystany limit środków europejskich,  krótki czas do zakooczenia okresu programowania.

w w w. n f o s i g w. g o v. p l Doświadczenia NFOŚiGW – finansowanie ze środków UE (2007-2013) i środków krajowych Wyzwania:  zmiana granic aglomeracji,  aktualizacja KPOŚK - rzetelne oszacowanie potrzeb i budżetu,  opracowanie krajowego programu zagospodarowania osadów ściekowych,  wdrażanie dyrektywy ściekowej wg art. 5.2,  dotrzymanie terminów zakooczenia projektów z perspektywy 2007-2013,  wykorzystanie wybudowanej kanalizacji - podłączenia budynków.

w w w. n f o s i g w. g o v. p l Dziękuję za uwagę

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Prezentacja I Zespołu w OiFP 10.02.2014 - YouTube

Prezentacja I Zespołu w OiFP 10.02.2014 ... Prezentacja drużyny "KIBICOWSKO" 2014 02 10 - Duration: 14:24. Jagiellonia.Net 1,910 views. 14:24
Read more

Prezentacja drużyny "KIBICOWSKO" 2014 02 10 - YouTube

Prezentacja drużyny "KIBICOWSKO" 2014 02 10 ... Prezentacja drużyny Ruchu Chorzów (13.02.2014 r.) - Duration: ...
Read more

Prezentacja 10 02-2014 - Business - docslide.pl

2012 10 06 prezentacja zwyciezcy 1. Nagroda Specjalna KategoriaFACEBOOK LIKE Anna Olbrecht 2. Excellent Design 2012 – Anna Olbrechtkategoria ...
Read more

Prezentacja "Konstrukcje metalowe 2 Egzamin 1 10-02-2014 ...

Prezentacja na temat: "Konstrukcje metalowe 2 Egzamin 1 10-02-2014, godz 10 do 12, s.1.08 1.Forma egzaminu: 6 pytań w limitowanym czasie pisemnych ...
Read more

Włochy, dzień I – 10.02.2014. – prezentacja , przywitanie ...

Włochy, dzień I – 10.02.2014. – prezentacja , przywitanie w szkole włoskiej LICEO CLASSICO w PIETRADEFUSI. Zwiedzanie miasta BENEVENTO / Italy, day ...
Read more

Slajd 1 - zswyry.edupage.org

2/12/2014 10 :42:08 AM Document ... Projekt domyślny Prezentacja programu PowerPoint Prezentacja programu PowerPoint Prezentacja programu PowerPoint ...
Read more

Prezentacja Strategii Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014 ...

PREZENTACJA DOKUMENTU 1. ... 3-6.02.2014 10.10.2013 2.10.2013 Prezentacja Raportu Otwarcia 21.03.2013 ... Copy of Kutno 25 02 2014.
Read more

Publikacje | Bunny Blanc - Part 3

Prezentacja kolekcji „Chicago”, oraz wywiad w magazynie „Modna Bielizna” w roku 2003 10/02/2014
Read more

Prezentacja nowo zakupionych instrumentów barokowych

Prezentacja nowo zakupionych instrumentów barokowych 10/02/2014 7 lutego 2014 r. Podczas XII Forum Muzyka dawna na UMFC w Sali Koncertowej odbyła się ...
Read more