Presentation of Sanskrit

50 %
50 %
Information about Presentation of Sanskrit
Education

Published on December 21, 2011

Author: kunalaggarwal

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: ivaYaya : Slaaok: AiBaYaok gaga- Anauraga isaMgalaa ihmaaMSau caaOhana kunaala Aga`vaala inaSaaMt gauPta d\vaara : PowerPoint Presentation: pRiqavyaaM ~IiNa r%naaina jalaMnnaM sauBaaiYatma\ . maUZ,O paYaaNaKNaDoYau r%nasaM&a ivaQaIyato ..1.. Baavaaqa- : [sa saMsaar maoM vaastivak r%na tao tIna hI hOM : jala , Anna AaOr sauMdr vaaNaI ikMtu maU#a- laaoga [nakao r%na nahIM maanato.vao ijasao r%na maanato hOM , vao vaastva maoM r%na nahIM haoto . vao tao p%qar ko TukD,o hI haoto hOM . PowerPoint Presentation: yaid sa%sa D\gairtao BaivaYyaisa BaivaYyaisa . Aqa duja-nasaMsagao- pitYyaisa pitYyaisa ..2.. Baavaaqa- : yaid tuma sajjanaaoM kI saMgait maoM Aasa@t haoMgao tao Apnao klyaaNa maaga- sao yau@t hao jaaAaogao AaOr yaid tuma duja-naaoM kI saMgait maoM Aasa@t rhaogao tao Apnao klyaaNa maaga- sao Ba`YT hao jaaAaogao . PowerPoint Presentation: gacCna\ ippIlakao yaait yaaojanaanaaM Satanyaip . AgacCna\ vaOntoyaao|ip pdmaokM na gacCit ..3.. Baavaaqa- : ga$D kI tulanaa maoM caIMTa ek inaba-la p`aNaI hO . Vah calata huAa BaI kafI dUr tk calaa jaata hO jabaik ga$D, ek Sai@tsampnna jaIva hO @yaaoMik vah na calata huAa BaI ek pga BaI par nahIM krta hO . [sa p`kar manauYya kao Aalasa CaoD,kr pirEama krnaa caaihe . pirEamaI vyai@t hI sada saflata p`aPt krta hO . PowerPoint Presentation: Saaokao naaSayato QaOya-M , Saaokao naaSayato Eautma\ . Saaokao naaSayato sava-M , naaist Saaoksamaao irpu: ..4.. Baavaaqa- : Saaok QaOya- kao naYT krta hO . Saaok Saas~&ana kao naYT krta hO . Saaok saba kuC naYT kr dota hO . Saaok ko samaana Sa~u nahIM hO . PowerPoint Presentation: gaaOrvaM p`aPyato danaat\ na tu iva%tsya saHcayaat\ . isqait$ccaO: pyaaodanaaM pyaaoQaInaamaQa: isqait: ..5.. Baavaaqa- : dana sao gaaOrva p`aPt haota hO laoikna Qana ko saMcaya sao nahIM . vaYaa- ko $p maoM jala ka dana krnao vaalao baadlaaoM kI isqait }^McaI haotI hO prntu jala kao QaarNa krnao vaalao samaud`aoM kI isqait naIcaI haotI hO . PowerPoint Presentation: sad\iBastu laIlayaa p`ao@tM iSalaailaiKtmaxarma\ . Asad\iBa: Sapqaonaaip jalao ilaiKtmaxarma\ ..6.. Baavaaqa- : sajjanaaoM ko d\vaara sahjata sao khI gayaI baat caT\Tana pr ilaKo gayao Axar kI Baa^Mit haotI hO tqaa duja-naaoM ko d\vaara SapqapUva-k khI gayaI baat panaI maoM ilaKo gayao Axar kI Baa^Mit haotI hO . PowerPoint Presentation: Bavaint nama`astrva: flaaod\gamaO: , navaambauiBaBaU-irivalaimbanaao Ganaa: . Anauwta: sa%pu$Yaa: samaRiwiBa: , svaBaava evaOYa praopkairNaama\ ..7.. Baavaaqa- : vaRxa flaaoM ko Aagamana pr Jauk jaato hOM . Baadla nayao jalaaoM sao yau@t haonao pr A%yaiQak Jauk jaato hOM . sajjana sampnnata sao yau@t haonao pr nama` hao jaato hOM . yah praopkairyaaoM ka svaBaava hI hO . PowerPoint Presentation: kaYzadignajaa-yato maqyamaanaad\ BaUimastaoyaM Knyamaanaa ddait . saao%saahanaaM naas%yasaaQyaM naraNaaM maagaa-rbQaa: sava-ya%naa: flaint ..8.. Baavaaqa- : ijasa p`kar lakD,I kao Aapsa maoM rgaD,nao sao Aaga ]%pnna haotI hO tqaa BaUima kao Kaodnao sao jala inaklata hO ]saI p`kar saahsaI manauYya d\vaara ]icat idSaa maoM ike gae saBaI p`ya%na fladayak haoto hOM . PowerPoint Presentation: vayaimah pirtuYTa: valklaOs%vaM dukUlaO: sama [h pirtaoYaao inaiva-SaoYaao ivaSaoYa: . Sa tu Bavait dird`ao yasya tRYNaa ivaSaalaa manaisa ca pirtuYTo kao|qa-vaana\ kao dird`: ..9.. Baavaaqa- : kuC vyai@t tao saamaanya Baaojana va vas~ p`aPt krko santuYT hao jaato hOM tqaa kuC ivaSaoYa p`kar kI vastuAaoM sao hI santuYT haoto hOM . Prntu ijasaka mana santuYT hao jaae tao ]sako ilae iksaI BaI bahumaUlya pdaqa- kI AavaSyakta nahIM rhtI . PowerPoint Presentation: eoSvaya-sya ivaBaUYaNaM saujanata SaaOya-sya vaa@saMyamaao &anasyaaopSama: kulasya ivanayaao iva%tsya pa~o vyaya: . Ak`aoQastpsa: xamaa balavataM Qama-sya inavyaa-jata savao-Yaamaip sava-karNaimadM SaIlaM pr BaUYaNama\ ..10.. Baavaaqa- : manauYya ko AcCo cair~ kao hI ]saka sabasao baD,a AaBaUYaNa batayaa gayaa hO . Anya saBaI AaBaUYaNa gaaoNa hOM .eosaa vyai@t hI sava-~ sammaana p`aPt krta hO . PowerPoint Presentation: Qanyavaad

Add a comment

Related presentations

Related pages

Sanskrit PowerPoint Slide - Presentations

Upload and Share PowerPoint Presentations. ... Texts from Ancient India in Sanskrit; Mathematics: Study of quantity (how much?), change (how fast?), ...
Read more

PPT – The Sanskrit tradition PowerPoint presentation ...

The Sanskrit tradition. Panini the first 'modern' grammarian. Panini, inspired by Shiva ... modern version could be: ... Modern terms from Sanskrit ...
Read more

sanskrit - View millions of PowerPoint presentations! Free ...

Rashtriya Sanskrit Sansthan MBA Project reports starts from Rs.1500/- - Prof .Prakash Bhosale helps for MBA Project report of RSSU.
Read more

Sanskrit PowerPoint Templates and PPT Slides

Sanskrit PowerPoint Templates and PPT Slides. Toggle navigation. Get Free Templates. ... With over 30,000 presentation design templates to choose from, ...
Read more

Sanskrit Knowledge-Systems Project-Papers

The Sanskrit Knowledge-Systems Project investigates the structure and social context of Sanskrit science and knowledge from 1550 to 1750.
Read more

Hindu Loyalty - A Presentation Of The Views And Opinions ...

Hindu Loyalty - A Presentation Of The Views And Opinions Of The Sanskrit Authorities On The Subject Of Loyalty: Amazon.de: Sourindro Mohun Tagore ...
Read more

Best Sanskrit PowerPoint Templates, Backgrounds and Slides

Best Sanskrit PowerPoint Templates and Slides - Beautiful, Professionally-designed Royalty Free PPT Presentation Templates and Backgrounds .
Read more

Introduction to Sanskrit Part 1 - Learning Sanskrit

Introduction to Sanskrit Part 1 Why should one study Sanskrit? There are several reasons to study the subtle and refined language of Sanskrit.
Read more