Presentation Åbo, Finland 2014 01-16 Informationsfärdighet i praktiken: Bibliotekarie och lärare i samverkan – elevernas informationskompetens i fokus

0 %
100 %
Information about Presentation Åbo, Finland 2014 01-16 Informationsfärdighet i praktiken:...
Education

Published on February 1, 2014

Author: Edvina

Source: slideshare.net

Description

Åbo Informationskompetens 2014 01-16 - Informationsfärdighet i praktiken: Bibliotekarie och lärare i samverkan – elevernas informationskompetens i fokus.

Fungerande undervisning i informationsfärdighet, effektiv handledning i informationshantering med undervisning i kritiskt tänkande samt ständigt pågående lässtimulering är A och O för dagens skolelever. Presentationen gjordes vid Monica Ehrenstråles fortbildningsdag i Åbo, Finland 2014-01-16

ÅSTORP cc licensed ( BY NC SA ) flickr photo by Juha Riissanen: Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

Presentation del 1 • • Vad gör man i skolan idag för att ge eleverna informationskompetens och förbereda dem för ett livslångt lärande? Fungerande undervisning i informationsfärdighet, effektiv handledning i informationshantering med undervisning i kritiskt tänkande samt ständigt pågående lässtimulering är A och O för dagens skolelever. • • • Fortbildningsdag med Monica Ehrenstråle (Nilsson) Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, Åbo, Finland 2014-01-16 • • Del 2 och fortsättning på presentationen hittar du på Googlesite - Informationsfärdighet Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se https://sites.google.com/site/infofardighet/

Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

Monica Ehrenstråle This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.Attribution: Foto: Jonn Leffmann monica.ehrenstrale@astorp.se

Vem är hon? http://farm4.staticflickr.com/3131/2864043200_e92d8d6ff8.jpg Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

Program 9.30-10.30 INFORMATIONSKOMPETENS Vi belyser vad – varför – hur – kring begreppet informationskompetens/ informationsfärdighet? 10.40-12.00 Exempel på undervisning i informationsfärdighet – ett samarbetsprojekt mellan pedagog och bibliotekarie Förmiddagens föreläsning kommer att varvas med praktiska övningar 12.00-13.00 LUNCH 13.00 - 14.00 Forts undervisning i informationsfärdighet – ett samarbetsprojekt mellan pedagog och bibliotekarie 14.00 – 14.30 Pedagogiska bord 14.30- 14.50 Fika 14.50 – 15.50 Digital presentation – verktyg för marknadsföring och information 15.50 – 16.30 Sammanfattning av dagen. Vad har vi lärt oss av våra samtal? Vilka nya tankar har vi fått? Prioriteringar? Framtid? Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

Informationskompetens Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

INFORMATIONSKOMPETENS? Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

Avkodning Högre krav Snabb förändringstakt Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

INFORMATION LITERACY INFORMATIONSKOMPETENS TRANSLITERACY Bibliotekskunskap? Användarutbildning? Kunskap om katalogsystemet? MEDIAFÄRDIGHET Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

INFORMATIONSFÄRDIGHET Att kunna fokusera och definiera aktuell problemställning i relation till sitt sammanhang och utifrån detta söka, värdera, analysera, utvinn a, presentera relevant och intressant information för att ge svar på de frågor som problemet eller uppdraget kräver. Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

Analytisk färdighet – förmågan att ifrågasätta källor och innehåll, förmågan att kunna utvinna relevant och trovärdig information men också förmågan att vara öppna för olika infallsvinklar som för oss är främmande och annorlunda. Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

Digital färdighet – flexibelt – och etiskt förhållningssätt inte bara till dagens utan även framtidens digitala verktyg Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

Finns det en plan? Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN UTKAST 12.11.2012 3. ”Den grundläggande utbildningens uppdrag och mål - Den grundläggande utbildningens uppdrag - Nationella mål för undervisning och fostran o Utveckling till humana människor och samhällsmedlemmar o Behövliga kunskaper och färdigheter o Främjande av bildning, jämlikhet och livslångt lärande - Mångsidig kompetens som förutsätts i framtiden o Tänkande och lärande o Kommunikation, kulturella färdigheter och uttrycksförmåga o Förmåga att ta hand om sig själv och hantera vardagen, trygghet o Multimodala färdigheter o Färdigheter i informations- och kommunikationsteknik o Arbete, studier och kompetens som behövs i arbetslivet o Delaktighet, påverkan och ansvar” LÄS MER 2014 Temaområdena som ingår i läroplansgrunderna från 2004 är: •Att växa som människa •Kulturell identitet och internationalism •Kommunikation och mediekunskap •Deltagande, demokrati och entreprenörskap •Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling •Trygghet och trafikkunskap •Människan och teknologin Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

3. Kommunikation och mediekunskap MÅL Eleven skall lära sig att uttrycka sig mångsidigt och Syftet med temaområdet Kommunikation och mediekunskap ansvarsfullt och att tolka andras sätt att kommunicera är att utveckla uttrycksförmågan och lära sig att utveckla sin förmåga att hantera information och Interaktionsfärdigheterna, främja förståelsen för mediernas att jämföra, välja och utnyttja den information som han eller ställning och betydelse och att utveckla förmågan att hon har sökt fram använda media. De kommunikativa färdigheter som betonas lära sig att förhålla sig kritiskt till innehållet i den information är delaktighet, växelverkan och gemenskap. som förmedlas av medierna och att begrunda hithörande Eleven skall öva sig i mediekunskap både som användare och etiska och estetiska värden i kommunikationen producent. lära sig att skapa och förmedla information och att utnyttja media ändamålsenligt lära sig att använda olika slag av medier och medieteknik både i informationssökning, informationsförmedling och i olika interaktionssituationer. Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

LGR11 Kursplaner för grundskolan ”….söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.” ”…. utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.” ”….Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor ” Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

LÄS MER LGR11 …. Big5: • analysförmåga • kommunikativ förmåga • metakognitiv förmåga • förmåga att hantera information • begreppslig förmåga ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. ” Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

KUNSKAP och INFORMATION …relaterar till varandra men är olika Omvandling av information till kunskap är en process som innebär TOLKNING Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

KÄLLKRITISK GRANSKNING Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

KÄLLKRITIK ursprung historievetenskapen Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

Definitioner • Urvalet • Tillförlitligheten • Sannolikheten • • • • Äkthet Tidssamband Tendensfrihet Oberoende Läs mer: Källkritik av Torsten Thurén (2013). Förlag Liber Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

ÄKTHET •Uppfatta rätt •Minne och glömska •Påverkan och beroende •Tradering •Frisering •Partiskhet

FRISERING AV FAKTA

Roosevelt Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

MANIPULERA Mer….

Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

12-18 åringar Bara en elev av 10 kollar vem som gjort webbsidan! Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

Google generationen University College London (2008) Information Behaviour of the Researcher of the Future ('Google Generation' project) http://www.ucl.ac.uk/infostudies/research/ciber/downloads/

•Var ligger Åsneryd? •Hur är klimatet? •Sevärdheter? Skriv in sökord på Google: Åsneryd Monica Ehrenstråle monica.ehrenstrale@astorp.se

Fortsättning på presentationen hittar du på följande sidor: Googlesite - Informationsfärdighet

Add a comment

Related presentations

Related pages

Välutformade vårdlokaler i Finland – hur ger det nytta ...

Presentation Åbo, Finland 2014 01-16 Informationsfärdighet i praktiken: Bibliotekarie och lärare i samverkan ... elevernas informationskompetens i fokus.
Read more

www.ifla.org

och lärare har til gång til effektiva ... elevernas och lärarnas undervisnings ... informationskompetens och kulturel och ...
Read more