Presentatie haagse hogeschool

50 %
50 %
Information about Presentatie haagse hogeschool

Published on February 5, 2014

Author: hanshoornstra

Source: slideshare.net

Alumnirelaties in het beroepsonderwijs. Tips en ervaringen van De Haagse Hogeschool Nationale Studiedag Alumnirelaties voor het MBO 30 januari 2014 Utrecht

Prins Willem Alexanderschool, Dordrecht Basisschool De Haghe, Princenhage

Waarom alumnibeleid?

Definities Alumnus (m), alumna (vr) (meervoud: alumni / alumnae). Latijn voor ‘pleegkind’ of ‘leerling’ 1 kwekeling, leerling 2 oud-student, afgestudeerde Alumnibeleid Alumnibeleid is het beleid waarmee een kennisinstelling een Levenslange, wederzijds zinvolle relatie met haar alumni onderhoudt. (Beleidsplan Alumnirelaties 2013-2017, p. 5)

Weet jij hoeveel…            Afgestudeerden jouw instelling heeft? Contactgegevens van alumni nog actueel zijn? Van de eigen alumni binnen jouw instelling werkzaam zijn? Stageplekken de opleidingen van jouw instelling via alumni binnen halen? Alumni als gastdocent / lid werkveldcommissie zouden willen optreden? Alumni er bij een bepaald bedrijf werken? Alumni er in de regio Amsterdam wonen en werken? Alumni er naar het buitenland vertrokken zijn? Kinderen van alumni dit jaar eindexamen doen en ‘prospect’ zijn? Alumni na hun MBO-diploma doorgestroomd zijn naar het HBO? Alumni een belangrijke prijs gewonnen hebben?

De Haagse Hogeschool wist:             +/- 60.000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Waarom alumnibeleid? Alumni kunnen bijdragen aan: 1. Instroom branding / ambassadeurschap / levenlang leren 2. Versterking van het onderwijs accreditatie, stage- en afstuderen, voorlichting, curriculumtoetsing 3 Internationaliseringsdoelstellingen international classroom / meer samenwerking met buitenlandse kennisinstellingen 4. Fondsenwerving time, talent, treasure

MBO alumni en doorstroom HBO     62.500 nieuwe MBO-4 alumni (2012-2013) 31.092 HBO-inschrijvers (2013) hebben een MBO-diploma 1.741 daarvan aan de HHS (2013) Directe doorstroom MBO-HBO lag tussen 2005 en 2010 op 40,9 % (Bronnen: MBO-raad / Vereniging Hogescholen)

Waarom alumnibeleid? “Alumnibeleid hoort bij de taak van de moderne kennisinstelling. Om een kennisinstelling te zijn, dient de hogeschool de relatie aan te gaan met de omgeving. De hogeschool moet zich realiseren dat zijn oud‐studenten na verloop van tijd mogelijk sleutelposities innemen in de maatschappij en hierdoor belangrijke partners voor de hogeschool kunnen worden. Alumni zijn externe relaties, maar met een speciale antenne voor de hogeschool. Die antenne gaat pas in de actieve stand staan als de hogeschool een beroep op ze doet. In dat geval kunnen de alumni fungeren als de meest toegewijde adviseurs en ambassadeurs van de instelling.” (Beleidsplan Alumnirelaties 2013-2017, p. 7)

4 typen motieven om actief te worden  Extrinsiek, op jezelf gericht  Extrinsiek, op anderen gericht  Intrinsiek, op jezelf gericht  Intrinsiek, op jezelf gericht

1. Extrinsiek, op jezelf gericht     Because this activity is important to me It makes me feel like a worthy person It makes me feel proud It will make me feel useful

2. Extrinsiek, op anderen gericht     It could help me expand my network I could receive recognition from others It will help me meet external (friends / family / lecturers / society) expectations of me It adds something to my CV

3. Intrinsiek, op jezelf gericht     It sounds like a fun and pleasant thing to do It contributes to my personal development It will give me the opportunity to learn new things It will provide the opportunity to meet old friends

4. Intrinsiek, op anderen gericht     It’s my duty to participate It is the moral/ethical thing to do It allows me to give back to the society/ university / lecturers It gives me an opportunity to help others

Waarom alumnibeleid? Alumni vragen het aan ons!

 94% vindt het een goed idee dat HHS investeert in alumnirelaties  70% wil een levenslange, wederzijds zinvolle relatie met de HHS  67% wil een hechtere band met de HHS dan dat zij nu ervaart  47% ervaart alleen een band met de opleiding  41% ervaart zowel een band met de opleiding als de instelling  54% is trots op HHS afkomst (40% neutraal, 6% negatief)  73% is bereid iets te betekenen voor de HHS  3% is bereid om financieel bij te dragen aan HHS  76% bezoekt geen activiteiten meer van de HHS

Onze ondervraagde alumni willen dat HHS hen         Faciliteert bij opbouwen professioneel netwerk Helpt bij vinden van een baan Professionaliseringsmogelijkheden aanbiedt Vervolgonderwijs aanbiedt Faciliteert bij sociale activiteiten (reünies, borrels) Informeert over ontwikkelingen op De Haagse Hogeschool Benadert over stage- en afstudeerplekken Benadert om als expert te kunnen optreden

Vraag…? Beste Sarah, Ik ben op zoek naar de Sarah Westdijk die in 1999 aan De Haagse Hogeschool is afgestudeerd bij de HEBO. Ben jij dat wellicht? In dat geval zou ik graag namens het Alumnibureau van De Haagse Hogeschool met je linken. De hogeschool wil actief het contact met haar oud-studenten onderhouden en activiteiten voor hen organiseren. Hiervan houd ik je graag op de hoogte. Hartelijke groet, Jan Geerts Alumnirelaties De Haagse Hogeschool

Antwoord…! Beste Jan, Ik ben inderdaad de Sarah Westdijk die je zoekt en ik zou graag lid willen worden van de Linkedin groep. Mijn zus Maaike Lilypally is eveneens in 1998 afgestudeerd aan de HEBO. Vraagje kun jij mij helpen aan de contactgegevens van het HEBO stagebureau, wij zijn namelijk op zoek naar een leergierige, klantvriendelijke internationale student met studierichting CM voor een stage bij Amsterdam RAI Met vriendelijke groeten / With kind regards, Sarah Westdijk

Opdracht CvB “Formuleer in samenwerking en afstemming met andere stakeholders binnen de hogeschool (…) instellingsbreed alumnibeleid en ontwikkel tevens indicatoren waaraan alumnibeleid op decentraal niveau getoetst kan worden.” (CvB opdracht aan C&M, 17 mei 2011)

Gedeelde verantwoordelijkheid  Gedeelde verantwoordelijkheid  Centraal en op niveau van academie / opleiding  Bouwen aan binding en trots vanaf dag 1

Rol academies / opleidingen  Alumnistrategie in relatie tot onderwijs  Binding alumni met student en opleiding  Feedback alumni op curriculum  Arbeidsmarktoriëntatie

Centrale rol  Belangenbehartiger van alle alumni  Uitvoerder van hogeschoolbreed programma  Binding met de hogeschool als geheel  Minder directe binding met onderwijs “Het opzetten en uitvoeren van een hogeschoolbreed alumniprogramma dat de binding tussen (oud‐)studenten en De Haagse Hogeschool als geheel stimuleert en maakt dat zij trots zijn op hun (verleden aan de) hogeschool. Door dit uit te dragen, dragen zij bij aan de reputatievorming van De Haagse Hogeschool. Zij zijn ambassadeurs van het Haagse onderwijs.” (Beleidsplan Alumnirelaties 2013-2017, p. 14)

Wie zijn je parels?

Wie zijn je parels?  Bekende Nederlanders

Gert-Jan van den Ende (CE, 1993)

Achmed Aboutaleb (Elektrotechniek 1987)

Cor Pot (HALO, 1978)

Wie zijn je parels?  BN’ers  Aansprekende werkgever

Youssef Eddini (FD, 1993)

Youssef Eddini (FD, 1993)

Wie zijn je parels?  BN’ers  Aansprekende werkgever  Aansprekende (sport)prestatie

Yara van Kerkhof (BT, 2014)

Wie zijn je parels?  BN’ers  Aansprekende werkgever  Aansprekende (sport)prestatie  Aansprekend product

Robin Foolen (IPO, 1997)

Robin Foolen (IPO, 1997)

Wie zijn je parels?  BN’ers  Aansprekende werkgever  Aansprekende (sport)prestatie  Aansprekend product  Aanprekende carrière

Esther de Lange (ES, 1998)

Esther de Lange (ES, 1998)

Alumnibureau 2013-2014

Begroting 2014  2 fte  Alumnibudget NL  Alumnibudget INT (programma Internationalisering) € 137.000 € 100.000

Jaarplan 2014 Twee hoofddoelstellingen: 1. Ondersteunen van opleidingen en academies / op orde krijgen van de basisvoorzieningen / randvoorwaarden / interne processen 2. Contact opbouwen en onderhouden met alumni / vergroten van binding met de HHS om alumni te laten bijdragen aan hogeschooldoelen als instroom, onderwijs(kwaliteit), studiesucces en internationalisering

Hoofddoelstelling 1  Professioneel, centraal alumnidatabeheer  Verankering van alumnibeleid en –organisatie alle niveaus in de organisatie  Uitwisseling van kennis en ervaring / betere samenwerking tussen organisatieonderdelen  Een beter instrumentarium zoals interne processen, websites en database(s)  Meten van succes: resultaten van inspanningen kunnen meten

Concreet:  Compleet en actueel centraal beheerd databestand (CRM)  4 x per jaar alumnicoördinatorenoverleg  Nulmeting (wie doet wat voor en met alumni?)  Ondersteuning opleidingen bij formuleren alumnibeleid  Ondersteuning bij organiseren van evenementen  Ondersteuning bij maken (deel)selecties alumnibestanden  Ondersteuning bij opstellen / verzenden mailings

Hoofddoelstelling 2  Bijdragen aan gevoel van binding en trots bij afstudeerders en alumni  Bijdragen aan toename instroom nieuwe bachelor-, master- en post-hbo     studenten Alumni dragen bij aan studiesucces Alumni dragen bij aan onderwijs(kwaliteit) Alumni en hogeschool wisselen in kader van leven lang leren kennis uit: kennisdeling Alumni dragen bij aan een helder profiel van de hogeschool (= internationaliseringsdoelstelling)

Concreet:  CPC-loop (9 maart 2014)  Alumninieuwsbrief (april, september, december)  Alumninet – LinkedIn – Twitter  Aankleding gebouwen tijdens afstuderen  Afstudeercadeau  Afstudeermappen  Afstudeerfilmpje  Bibliotheekvoorzieningen voor alumni  HHS Alumninetwerk + alumnipas  Coachcafé  1e Hogeschoolbrede Alumnidag (09-11-2013)

De Haagse Hogeschool Alumnirelaties alumni@hhs.nl

Add a comment

Related pages

Presentatie Haagse Hogeschool by Twynstra Gudde Webmanager ...

HET NIEUWE WERKEN Presentatie Haagse Hogeschool September 2013 Caroline de Vos Adviseur Huisvesting & Vastgoed - Bevlogen - Betrokken - Resultaatgericht
Read more

Presentatie Haagse Hogeschool | Harry Heithuis | LinkedIn

De afgelopen week een presentatie gehouden tijdens een door studenten van de faculteit Facility Management van de Haagse Hogeschool georganiseerd evenement ...
Read more

Presentatie Haagse Hogeschool by Wouter Bruijning on Prezi

Make your likes visible on Facebook? Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline. You can change this under Settings ...
Read more

Presentaties - Hbo-opleidingen Hogeschool Inholland

Den Haag: Haagse Hogeschool. Presentaties 2010. M. Bijvoets. Presentatie Pubers in de JGZ in het kader van de Bijeenkomst Kennisnetwerk JGZ. Utrecht: NJI.
Read more

Jelle presentatie hhs - YouTube

Jelle presentatie hhs ... Presentatie hardcopy SLB portfolio Rick Swijnenburg ... Komst van The Lighthouse De Haagse Hogeschool ...
Read more

Presentatie pr HHS - YouTube

Presentatie voor PR-cie Haagse Hogeschool ... ESCBO project Siemens / Burton ( Elektrisch Rijden elektrische auto electric car presentation ) ...
Read more

The Lighthouse - De Haagse Hogeschool - Facebook

The Lighthouse - De Haagse Hogeschool is on Facebook. ... Op 12 mei om 16.00 uur geeft Hans Aarsman een presentatie in de Speakers' Corner. See More.
Read more

haagse hogeschool | Tumblr

haagse hogeschool < > Most recent. Most popular Most recent. Filter by post type. All posts. Text. Photo. Quote. Link. Chat. Audio. Video. Ask. Hiding ...
Read more