Presentació Estudi 'Dones en els consells d'administració de les empreses de Catalunya', 4 de març de 2014

20 %
80 %
Information about Presentació Estudi 'Dones en els consells d'administració de les...
Business & Mgmt

Published on March 4, 2014

Author: Presscambrabcn

Source: slideshare.net

Description

Presentació de l'estudi sobre la situació actual de les dones conselleres a Catalunya, que s'ha presentat a la Casa Llotja de Mar de Barcelona.

Dones en els consells d’administració de les empreses a Catalunya (II) Llotja de Mar, 4 de març de 2014

OBJECTIUS DE L’ESTUDI RESPONDRE LES SEGÜENTS PREGUNTES: 1. Quantes empreses tenen un 40% de dones en els seus consells d’administració? 2. Com ha evolucionat el percentatge d’empreses que no té cap dona en el seu consell d’administració? 3. Les empreses amb més dones en els seus consells tenen un menor risc? 4. Quina és la participació de les dones en els consells de les empreses públiques? 5. Existeix una correlació positiva entre el repartiment de la plantilla per gènere i la presència de dones en el consell d’administració? 6. Quina participació tenen les dones en els consells de les empreses cotitzades? 7. Quina és la presència femenina en els òrgans directius de les empreses?

PRESÈNCIA DE DONES EN ELS CONSELLS D’ADMINISTRACIÓ A LES EMPRESES CATALANES Font de les dades  Les dades han estat facilitades per en informació comercial, financera i de màrqueting. D&B, empresa líder  La base de dades d’INFORMA s’alimenta de diverses fons d’informació: el BORME (Butlletí Oficial del Registre Mercantil), Dipòsits de Comptes Oficials, BOE (Butlletí Oficial de l’Estat), Butlletins Oficials Provincials i de comunitats autònomes, premsa, investigacions ad hoc i publicacions diverses.  Els resultats s’han obtingut sobre una mostra de 209.695 societats a Catalunya.  Període: febrer 2014

Llei Orgànica 3/07 d’Igualtat efectiva entre dones i homes Article 75. Participació de les dones en els Consells d’Administració de les Societats Mercantils “Les societats obligades a presentar comptes de pèrdues i guanys no abreujats1 procuraran incloure en el seu Consell d’Administració un nombre de dones que permeti assolir una presència equilibrada de dones i homes (40%-60%) en un termini de 8 anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei” (24.03.07). 1Empreses que compleixen almenys dos de les condicions següents: actiu >11.400.000€, facturació >22.800.000 €, treballadors >250. Aquesta mesura afecta a 450 empreses catalanes. Han passat 7 anys i volem conèixer el grau de compliment de la Llei d’Igualtat.

1. Quantes empreses catalanes tenen un 40% de dones en els seus consells d’administració? En % del total d’empreses TOTAL SOCIETATS (209.695) 73% 27% SOCIETATS ART. 75 (450) 89% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Empreses amb >40% dones en el Consell d'Administració Empreses < 40% dones en el Consell d'Administració De les 209.695 societats a Catalunya, 450 empreses presenten un balanç normal i han de procurar tenir un 40% de dones conselleres, però la realitat és que tan sols l’11,3% d’aquestes les tenen (50 empreses). La proporció és més alta en el conjunt de les societats mercantils (27% tenen un 40% de dones en el CA) perquè la majoria estan dirigides per administradors únics i aquí el percentatge de dones és més elevat.

2. Com ha evolucionat el percentatge d’empreses que NO té cap dona en el seu consell d’administració? En % del total d’empreses Empreses >250 treb. ANY 2014 31% 69% ANY 2012 TOTAL Empreses 29% 71% 64% 36% ANY 2014 ANY 2012 66% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Empreses amb almenys una dona en el consell d'administració Empreses sense cap dona en el consell d'administració Actualment, el 69% de les empreses catalanes estan dirigides exclusivament per homes, una mica menys del 71% de 2012. En les empreses de més dimensió aquest percentatge baixa al 64%, però encara és força desequilibrat.

3. És cert que les empreses amb alguna dona en els seus consells tenen un menor nivell de risc de solvencia comercial*? En % d’empreses 40.9 43.7 36.9 31.9 19.8 Amb almenys una dona en CA Sense cap dona en CA 22.3 2.4 Risc elevat Risc mitjà-alt Risc mitjà-baix 2.1 Risc baix (*) Mesura la possibilitat que una empresa cessi la seva activitat comercial o deixi sense satisfer tots els seus deutes en un termini de 12 mesos. Les empreses amb presència femenina en els consells d’administració experimenten un menor risc comercial que aquelles empreses que no compten amb cap dona.

4. Quina és la participació de les dones en els consells de les empreses amb participació majoritària de la Generalitat? Administradors en empreses públiques de la Generalitat 2014 22% 74% 3% Dones Homes 2012 24% 0% 70% 20% 40% 60% 6% 80% 100% Empreses 120% El percentatge de dones conselleres en les empreses amb particapació majoritària de la Generalitat ha disminuït des del 24% el 2012 fins al 22% el 2014.

5. Existeix correlació positiva entre el repartiment de la plantilla per gènere i la presència de dones en el consell d’administració? En % d’empreses que tenen >40% dones en el consell d’administració 32.1% 27.6% 25.9% 14.5% <25% 25-50% 50-75% 75-100% % de mujeres en plantilla En aquelles empreses on les dones superen el 75% de la plantilla és més probable trobar consells d’administració equilibrats

6. Quina és la participació de les dones en els consells de les 35 empreses de l’IBEX? 40% 40% 35% 30% 25% 20% 13.5% 12% 10% 11% 15% 10% 5% 3.3% 9% 5% 6% 0% Font: CNMV La participació de les dones en els consells de l’IBEX-35 ha anat pujant fins assolir el 13,5%, però encara està lluny de l’objectiu del 40%, al que s’arribarà l’any 2031 si mantenim la mateixa tendència. Tanmateix, només 6 empreses catalanes formen part de l’IBEX.

Ordre ministerial ECC/461/2013, de 20 de març de 2013 i Codi Unificat de Bon Govern de 2013 Ordre ministerial ECC/461/2013 . Art. 5.3.f): “L’informe anual de govern corporatiu haurà d’incloure informació relativa al nombre de conselleres que integren el consell d’administració i les seves comissions, així com les seves funcions, tot això amb indicació de l’evolució d’aquesta composició en els últims quatre anys. L’informe també inclourà informació sobre les mesures que s’haguessin adoptat per procurar incloure en el seu consell d’administració un nombre de dones que permeti assolir una presència equilibrada de dones i homes (...)” Codi Unificat de Bon Govern de les empreses cotitzades, revisió 2013: “Desaprofitar el potencial talent del 51% de la població -les dones- no pot ser econòmica racional en el conjunt de les grans empreses del nostre país. S’ha de fer un esforç addicional per a que aquesta presència arribi a la l’alta direcció i als consells d’administració de les societats cotitzades. Per això, recomana que quan sigui escàs o nul el nombre de conselleres, el Consell expliqui els motius i les iniciatives adoptades pera corregir aquesta situació; i que, en particular, la Comissió de nomenaments vetlli per a que: a) Els procediments de selecció no tinguin biaixos implícits que obstaculitzin la selecció de conselleres; b) La companyia busqui deliberadament, i inclogui entre els potencials candidats, dones que reuneixin el perfil professional requerit.” Aquesta recomanació només afecta a l’entorn de 200 empreses espanyoles

7. Quina és la presència femenina en els òrgans directius de les empreses catalanes? En % d’empreses Amb tres o més directives Amb dues directives 6% 10% Amb una directiva 17% 16% 67% 65% Any 2012 Any 2014 33% 8% 11% 35% Sense cap directiva La presència femenina en l’equip directiu de les empreses és igualment baixa però tendeix a millorar. El percentatge d’empreses que compta amb alguna directiva ha passat del 33% el 2012 al 35% el 2014, però encara estem lluny de la paritat.

CONCLUSIONS 1. Només 50 empreses catalanes de les 450 a les que afecta la Llei d’Igualtat, tenen un 40% de dones en els seus consells d’administració. 2. El 69% de les empreses no té cap dona a l’equip directiu, un percentatge lleugerament inferior al de fa dos anys (quan era el 71%), però encara força desequilibrat. 3. El risc de solvència comercial de les empreses és més baix quan hi ha dones en els seus consells d’administració. 4. La presència femenina en els consells d’administració de les empreses públiques amb participació majoritària de la Generalitat ha baixat del 24% al 22% en 2 anys. 5. Les empreses amb plantilles bàsicament femenines tenen consells més equilibrats. 6. En les empreses de l’IBEX-35, les dones conselleres només representen el 13,5%. Si seguim la mateixa tendència trigarem 17 anys més en arribar al 40%. 7. El percentatge d’empreses amb alguna directiva ha augmentat des del 33% al 35%, però encara estem lluny de la paritat.

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Dones en els consells

d’administració de les empreses a Catalunya ... 4 de març de 2014 . ... Participació de les dones en els Consells d’Administració de les
Read more

Anna Mercadé: “En els consells d’administració es ...

... presència de les dones en els consells d’administració de les grans empreses catalanes. L’estudi conclou que ... de Rozas catalunya cinema ...
Read more

Totes les entrades en Publicacions i estudis

Dones en els consells d’administració de les empreses a Catalunya. ... de la presència de dones en els consells d’administració de les empreses ...
Read more

KF K2M – Dones als consells d’administració – ParcUPC

... Dones als consells d'administració . ... i exposarà algunes idees sobre els beneficis per les empreses que vagin incorporant ... març; 07/02/2014
Read more

El 71% de les empreses catalanes no tenen dones als seus ...

El 71% de les empreses catalanes no tenen dones ... tenen dones als seus consells d'administració. ... en els òrgans de govern de les 611 ...
Read more

10 perquès PER LA IGUALTAT - Inici. Generalitat de Catalunya

com la direcció o els consells d’administració de les empreses i ... les dones amb estudis primaris (19,4%) ... en la discriminació de les dones, com ...
Read more

Asodame - Associació de dones emprenedores Odame

Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya. ... de les empreses de dones al ... a les dones, les seves quotes en els consells d ...
Read more

L'Econòmic - Notícia: Feminització rendible

Feminització rendible Una enquesta d'EY revela que les companyies amb dones en l'alta direcció incrementen fins a sis punts el benefici net Malgrat els ...
Read more