PRESENTACIÓ CORPORATIVA

67 %
33 %
Information about PRESENTACIÓ CORPORATIVA

Published on August 18, 2008

Author: MASALBORNA

Source: slideshare.net

Description

Presentació de l'entitat: visió global de la Fundació

Montseny 10, 12 I Pol. Ind. Sant Pere Molanta I 08734 Olèrdola I Barcelona I T. 902 19 11 04 I F. 93 818 13 52 I e-mail: [email_address] I www.masalborna.org PRESENTACIÓ CORPORATIVA

La finalitat genèrica de la Fundació Mas Albornà és la de millorar , en tots els àmbits, les condicions de vida de les persones amb disminució psíquica o malaltia mental, especialment en els de la salut, formatiu, laboral, familiar i social. FINALITAT I BENEFICIARIS DE LA FUNDACIÓ Podran ser beneficiaris de la Fundació les persones afectades per una discapacitat psíquica o que pateixin una malaltia mental i que tinguin la seva residència a la comarca de l’Alt Penedès o, en cas de no residir-hi, mantinguin amb ella vincles familiars, socials o laborals que, a judici del patronat, justifiquin l’interès de la Fundació. Finalitat Beneficiaris

La finalitat genèrica de la Fundació Mas Albornà és la de millorar , en tots els àmbits, les condicions de vida de les persones amb disminució psíquica o malaltia mental, especialment en els de la salut, formatiu, laboral, familiar i social.

PATRONAT Patronat Comissió executiva Sr. Martí Solé Sr. Ricard Rafecas Sr. César Martín Sr. Marcel Esteve Sr. Joan Amat Sr. Francesc Olivella Sra. Ignàsia Farran Sr. Jordi Painous Sr. Josep Lluís Bonet Sr. Albert Calzada Sr. Francesc Rica Sr. Xavier Campanyà Sr. Pere Mata Sr. Xavier Colomer Sr. Lluís Huguet President Vicepresident Secretari Ajuntament de Vilafranca del Penedès Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia Consell Comarcal de l’Alt Penedès Fundació l’Espiga Fundació Miguel Torres Fundació Privada Ferrer Sala (Freixenet) Unió Empresarial del Penedès Unió General de Treballadors Sr. Martí Solé Sr. Ricard Rafecas Sr. César Martín Sra. Ignàsia Farran Sr. Jordi Painous Sr. Xavier Colomer Sr. Pere Mata Sr. Xavier Campanyà Sr. Lluís Huguet President Vicepresident Secretari Fundació l’Espiga Fundació MiguelTorres

ESTRUCTURA Llar Residència Centre Ocupacional ÀREA ASSISTENCIAL Serveis Municipals Enclavaments laborals ÀREA EMPRESARIAL Serveis Mediambientals Manipulats Servei d’Inserció laboral

ÀREA ASSISTENCIAL Centre Ocupacional Servei de Llar-Residència i lleure

C entre de dia que ofereix atenció assistencial i capacitadora a les persones amb discapacitat que tenen uns rendiments laborals limitats. E s troba dividit en dues ubicacions: al municipi de Les Cabanyes i al d’Olèrdola. A ctualment dóna servei a 67 persones. • Hàbits per a l'autonomia personal: taller prelaboral, psicomotricitat, etc. • Hàbits per a l'autonomia social: activitats, tallers, sortides... • Llenguatge i comunicació • Activitats esportives • Desenvolupament de les capacitats a través de programes individuals. CENTRE OCUPACIONAL ÀREES D’INTERVENCIÓ

C entre de dia que ofereix atenció assistencial i capacitadora a les persones amb discapacitat que tenen uns rendiments laborals limitats.

E s troba dividit en dues ubicacions: al municipi de

Les Cabanyes i al d’Olèrdola.

A ctualment dóna servei a

67 persones.

CENTRE OCUPACIONAL. Activitats Taller del paper d’aigües Taller de costura Taller d’horticultura Taller de premsa i taller de cinema Taller d’activitat laboral Taller paper reciclat Taller de molla de pa Taller de teatre Activitats esportives: trekking, piscina i gimnàstica Activitats d’informàtica i TIC Ofereix un ampli ventall d’activitats i programes individualitzats per a les necessitats específiques de cada usuari. Sortides mensuals i activitats de lleure Elaboració de productes artesanals Productora audiovisual

S ervei social que ofereix acolliment residencial a persones que estiguin rebent altres serveis de la Fundació. U bicat al s municipi s de Les Cabanyes i a Vilafranca del Penedès. A ctualment dóna servei a 54 persones. LLAR-RESIDÈNCIA I LLEURE • Treball de la higiene, salut i seguretat • Control i aprenentatge de l’alimentació i nutrició • Aprenentatge de la v ida a la llar: economia, convivència, responsabilitats, obligacions, tasques domèstiques... • Seguiment amb les f amílies • Ús dels recursos comunitaris per a la integració social • Ús responsable dels serveis ciutadans i participació en les obligacions comunitàries i el teixit social. ÀREES D’INTERVENCIÓ

S ervei social que ofereix acolliment residencial a persones que estiguin rebent altres serveis de la Fundació.

U bicat al s municipi s de Les Cabanyes i a Vilafranca del Penedès.

A ctualment dóna servei a 54 persones.

LLAR-RESIDÈNCIA I LLEURE. Activitats Potenciació de l’autonomia a la pròpia llar així com oferta d’activitats per al temps de lleure i vacances per tal de garantir la total normalització de la vida de les persones usuàries del servei. Lleure Vida a la llar i participació

ÀREA EMPRESARIAL Manipulats Serveis Municipals Serveis Ambientals Enclavaments laborals Servei d’inserció laboral

M as Albornà desenvolupa la seva activitat empresarial en la majoria de municipis de l’Alt Penedès, essent una de les empreses amb més implantació a la comarca IMPLANTACIÓ A LA COMARCA

P ossibilita la integració al mercat laboral de les persones amb discapacitat i malaltia mental en diferents àrees d’activitat econòmica. L a seu central s’ubica al Polígon Industrial de Sant Pere Molanta (Olèrdola) tot i que els diferents serveis s’estenen per gairebé tot l’Alt Penedès. A ctualment té contractats 205 treballadors , representant una de les 10 empreses més grans de la comarca per volum. CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

R ealització de tasques de • manipulació • muntatge de components • envasats • etiquetatges • retractilats • oficina tècnica • quantificació i classificació de productes • destrucció industrial de documents Affinity Castellblanch Freixenet Guarro Casas René Barbier Robert Bosch Segura Viudas Solimix Miquel Torres Tigsa Zanini Manipulats I SERVEIS INDUSTRIALS Actualment es treballa pels sectors de l’automoció, alimentació animal, vitivinícola... Serveis versàtils i competitius que manipulen més de 2 milions de components anualment CLIENTS

R ealització de tasques de

• manipulació

• muntatge de components

• envasats

• etiquetatges

• retractilats

• oficina tècnica

• quantificació i classificació de productes

• destrucció industrial de documents

• D estrucció a nivell industrial de tot tipus de documents i materials confidencials de les empreses institucions: cd’s, arxius, etc. • T asca amb possibilitat de ser realitzada a la pròpia empresa per a garantir la màxima seguretat de les dades. • T reballs a mida per a cada necessitat. • T otal garantia de confidencialitat, seguint la normativa de la LOPD. Destrucció de documents I SERVEIS INDUSTRIALS Destrucció de documents de caire confidencials a casa del client, per a garantir la protecció de les dades

S ervei integral especialitzat en la gestió de les necessitats que poden tenir Ajuntaments i empreses. R ealització de tasques de • jardineria • neteja viària • senyalització horitzontal i vertical • obres • manteniment de mobiliari urbà • etc. Avinyonet del Penedès Les Cabanyes El Pla del Penedès Font-Rubí La Granada Olèrdola Olesa de Bonesvalls Pacs del Penedès Sant Cugat Sesgarrigues Sant Pere de Riudebitlles Sant Quintí de Mediona Sant Sadurní d’Anoia Santa Margarida i els Monjos Subirats Torrelavit Torrelles de Foix SERVEIS MUNICIPALS AJUNTAMENTS CLIENT Gestió professional amb presència a la majoria de municipis de l’Alt Penedès

S ervei integral especialitzat en la gestió de les necessitats que poden tenir Ajuntaments i empreses.

R ealització de tasques de • jardineria • neteja viària • senyalització horitzontal i vertical • obres • manteniment de mobiliari urbà • etc.

T otalment especialitzats en la neteja dels carrers i places dels municipis: • Neteges mecàniques , manuals i amb aigua a pressió . • Neteja i manteniment d’embornals. • Buidat de papereres, neteja de l’entorn de tot tipus de contenidors. Neteja Viària I SERVEIS MUNICIPALS Servei de reforç i suport específic de neteja en dates especials: festes majors, concerts, trobades...

M anteniment de les zones verdes municipals: tractaments fitosanitaris, podes, instal·lacions de reg... E studis i projectes urbanístics. O bres noves : jardineria, obra civil, instal·lacions.... Neteja,desbrossada i manteniment de camins, carreteres, solars, zones forestals... Jardineria I SERVEIS MUNICIPALS

R ealització de qualsevol tipus de senyalització horitzontal de carrers, urbanitzacions i polígons industrials. I nstal·lació i manteniment de la senyalització vertical. Senyalització i manteniment viari I SERVEIS MUNICIPALS N eteja i manteniment de qualsevol element de mobiliari urbà. Instal·lació de bancs, papereres, pilones, jocs nfantils, etc.

• S erveis de proximitat a l’ajuntament. • M àxima garantia de qualitat avalada pel compliment de la norma ISO 9014 i el certificat de transportistes autoritzats. • G estió integral dels residus: transport, emmagatzematge… • S erveis: SERVEIS AMBIENTALS Experts en la gestió de residus i sensibilització mediambiental • Gestió de deixalleries • Campanyes de sensibilització ambientals

• A ssessorament en gestió de residus: normatives, construccions, reformes... • G estió integral dels equipaments. • N eteja i clausures d’abocadors. • E xperiència en la gestió de residus. • E studis i projectes. • S ervei de Portamòbil (deixalleria mòbil) Gestió de deixalleries I SERVEIS AMBIENTALS Servei de gestió de residus amb certificació ISO

• I deació, planificació, gestió, control i avaluació de resultats. • C ampanyes transversal amb doble valor: ambiental i social. • G ran efectifitat, impacte i ressò. • D irigides a tota mena de públics objectius: ciutadania, comerços, escoles… • C ampanyes integrals de sensibilització, educació i informació en matèria ambiental. Campanyes de sensibilització I SERVEIS AMBIENTALS Campanyes amb un doble valor

N ova fórmula de treball que possibilita una total adaptació a les necessitats productives i de logística: els enclavaments. U n grup de treballadors del Centre Especial de Treball, sota les directrius d’un encarregat , es desplaça a les instal·lacions del client per a realitzar-hi tasques. O ferim, a més, un servei d’assessorament en RSC ( Responsabilitat Social Corporativa ). Miguel Torres Comercial Química Massó Robert Bosch Utymat Gedia Ceva Logistics ENCLAVAMENTS LABORALS EMPRESES CLIENT

N ova fórmula de treball que possibilita una total adaptació a les necessitats productives i de logística: els enclavaments.

U n grup de treballadors del Centre Especial de Treball, sota les directrius d’un encarregat , es desplaça a les instal·lacions del client per a realitzar-hi tasques.

O ferim, a més, un servei d’assessorament en RSC ( Responsabilitat Social Corporativa ).

SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL • S ervei integral per a la inserció laboral de persones amb discapacitat o malaltia mental. • E specialistes i experts integració laboral: posem en relació treballadors i empreses. • O ferim solucions laborals que responen a les expectatives de les persones que busquen feina i les entitats que requereixen de treballadors. Assessorament integral en matèria de RSC i inserció laboral (LISMI ) a les empreses. Borsa de treball a empreses. Estudi del lloc de treball i determinació de les c aracterístiques i possibilitats laborals. Recerca de perfils laborals. Establiment del projecte d'inserció més escaient a les necessitats del lloc de treball: treball amb suport, enclavament laboral, etc. Seguiment permanent de l'itinerari d'inserció i suport i assessorament a la persona. Avaluació dels resultats SERVEIS QUE OFERIM Mas Albornà també ofereix un servei d’assessorament a les empreses en matèria d’inserció laboral, en el marc del programa “Incorpora” impulsat per l’Obra Social de La Caixa.

L’ORGANITZACIÓ Voluntariat Cooperació Projectes

VOLUNTARIAT, PROJECTES I COOPERACIÓ SAP Servei complementari extern i de suport als treballadors per a la millora de la vida laboral. VOLUNTARIAT Voluntaris que col·laboren amb l’entitat en dos projectes: curs d’alfabetització (treballadors del CET) i entrenador de futbol (creació del propi equip). PROJECTE A MALI “ Prêt-à-intégrer” té la finalitat d’integrar social i laboralment persones amb discapacitat i malaltia mental. En col·laboració amb CCONG i Sant Tomàs de Vic. CALENDARI SOCIAL Fet amb personatges famosos de la comarca, la televisió, la ràdio i el Barça. L’objectiu és l’arrelament al territori. NOU EDIFICI Construcció del nou Centre Ocupacional a Vilafranca que allotjarà també les oficines i la seu central de la Fundació. VIU LA VINYA Projecte de creació d’un enclavament laboral a Torres consistent en un equip de formadors per a escolars.

CONTACTE Montseny 10, 12 I Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08734 Olèrdola I Barcelona t. 902 19 11 04 I f. 93 818 13 52 e-mail: [email_address] www.masalborna.org Genís Espín Responsable de Serveis Empresarials -Enclavaments, destrucció de documents i manipulats - [email_address] Àlex Fortuny Responsable de Serveis Empresarials (institucions) - Jardineria, neteja viària, medi ambient - [email_address] Paco Espín Tècnic d’inserció laboral [email_address] Josep Vilamajó Director Tècnic del Centre Ocupacional [email_address] Joan Clotet Director Executiu joan.clotet @ masalborna.org

Add a comment

Related pages

Presentació corporativa - Benvingut/da a la pàgina principal

Presentació corporativa Veure la presentació corporativa en catal ...
Read more

presentación corporativa - English translation – Linguee

Many translated example sentences containing "presentación corporativa" – English-Spanish dictionary and search engine for English translations.
Read more

Presentació Corporativa del Grup Abertis (Català) - YouTube

Presentació Corporativa del Grup Abertis (Català) ... PRESENTACION CORPORATIVA FUXION - Duration: 17:04. Lucio Cristobal 96 views. 17:04
Read more

Hermanas Hospitalarias | Presentación oficial

Apresentação Corporativa; descargar presentación ; De corazón a corazón . Introducción. Identidad. Hospitalidad. Modelo Asistencial. Identidad ...
Read more

Presentación Corporativa FCC - YouTube

Presentación Corporativa FCC Grupo FCC. Subscribe Subscribed Unsubscribe 238 238. ... Presentacion Corporativa Jeunesse Global - Duration: 11:35.
Read more

Presentación corporativa SEARCH IN auf Pinterest

Sieh nach, was Guillermo Martinez auf der Pinterest-Pinnwand „Presentación corporativa SEARCH IN“ gepinnt hat. Pinterest ist ein visuelles ...
Read more

Presentación corporativa 2013 by AquaChile - issuu

Title: Presentación corporativa 2013, Author: AquaChile, Name: 1311_aquachile_s_corporate_presenta, Length: 47 pages, Published: 2013-11-25T00:00:00.000Z
Read more

Presentación corporativa IFFE 2012 - Video Dailymotion

Presentación corporativa IFFE 2012. Sign In * Upload Upload. Create an account or sign in for a tailor-made video experience. Sign Up / Sign In.
Read more