advertisement

Presentació Balanç Social Economia Solidària

0 %
100 %
advertisement
Information about Presentació Balanç Social Economia Solidària
Business & Mgmt

Published on March 13, 2014

Author: BS_XES

Source: slideshare.net

advertisement

BALANÇ SOCIAL DE LA XARXA D'ECONOMIA SOLIDARIA

QUÈ ÉS L'ECONOMIA SOLIDARIA? Conjunt de pràctiques econòmiques de producció, comercialització, consum, finançament i distribució que: – persegueixen la satisfacció de necessitats i el desenvolupament integral de l’ésser humà i de la comunitat en comptes de la maximització del benefici econòmic. – s’organitzen de forma democràtica – actuen amb compromís social i ambiental

MARC CONCEPTUAL MODEL ECONÒMIC DOMINANT i mesura... PRODUCTIVITAT EXTERNALITATS NEGATIVES ECOLÒGIQUES SOCIALS Incentiva COMPETITIVITAT LUCRE COOPERACIÓ BÉ COMÚ Incentiva CREIXEMENT ECONÒMIC EFICACIA ECONÒMICA MODEL D'ECONOMIA SOLIDÀRIA IMPACTE ECOSOCIAL i mesura... genera CONSTRUCCIÓ DE MERCAT SOCIAL EXTERNALITATS POSITIVES ECOLÒGIQUES SOCIALS CONSTRUCCIÓ DE MERCAT CAPITALISTA genera S'orienta a la maximització dels beneficis S'orienta a les necessitats humanes

QUÈ ÉS EL MERCAT SOCIAL? CONSUM RESPONSABLE FINANCES ETIQUES COMERCIALITZACIÓ JUSTA PRODUCCIO COOPERATIVA DISTRIBUCIÓ SOLIDÀRIA DE LA RIQUESA Moneda Social com a eina de construcció del mercat social El Mercat Social es nodreix de les pràctiques quotidianes de les organitzacions (empreses, entitats i administracions) i de les persones (consumidores i usuàries).

QUÈ ENS PROPOSEM? Difondre i incentivar les entitats i empreses de l'ESS perquè facin el BS. Situar el BS de la XES com un instrument de RSO de referencia en el sector de l'ESS. Donar a conèixer a la ciutadania més conscient l'existència del BS. El Balanç Social és una eina dissenyada des de i per a l'ESS i amb vocació transformadora respecte la incentivació d'un nou model econòmic i socioempresarial.

A QUI ENS DIRIGIM? Empreses i entitats de l'ESS. Entitats representatives del sector. Mitjans de comunicació (generals i especialitzats) i entitats i persones prescriptores (consultores, administració, cambres de comerç, sindicats, organismes de promoció econòmica...) interessades en la de RS i l'ESS. L'ESS és multisectorial i abasta una gran diversitat d'organitzacions (en formes jurídiques, tamany i sectors d'activitat).

QUÈ ÉS EL BALANÇ SOCIAL? METODOLOGIA D'AUTODIAGNOSI senzilla operativa universal aportacions socials aportacions ecològiques aportacions laborals aportacions professionalsperiòdica Que descriu, mesura i incentiva... voluntària El Balanç Social mesura i descriu pràctiques socials, econòmiques i ambientalment responsables més enllà del compliment de la legislació vigent. aportacions econòmiques

UTILITATS DEL BSXES Utilitats externes: >> Publicar els BS de les organitzacions. >> Publicar els BS agregat. >> Donar visibilitat i difondre la Responsabilitat Social de les organitzacions de l’ESS. Utilitats internes: >> Prendre consciència de les aportacions ecosocials de l'organització i del sector. >> Detectar fortaleses i debilitats >> Incentivar processos de millora contínua

DEBILITATS I FORTALESES DEBILITATS >> Dificultats per part de les entitats d'alliberar temps i recursos per fer el BS. >> Resistències al canvi davant la possibilitat de visibilitzar resultats no desitjables. >> Manca de definició d'un procés de verificació i auditoria de les entitats que sol·liciten el segell. FORTALESES >> Realitzar el BS requereix una dedicació d'entre 4 i 10 hores depenent de la mida de l'organització. >> El BS no és prescriptiu, només vol incentivar petits canvis en la cultura i pràctiques de les entitats. >> Es preveu posar en marxa un procés d'avaluació presencial de les entitats que solicitin el segell.

ESTRUCTURA DEL QÜESTIONARI + 2 preguntes + 11 preguntes + 11 preguntes + 20 preguntes + 5 preguntes = 68 preguntes Democràcia Igualtat Medi Ambient Compromís Social Qualitat Laboral Qualitat Professional Dades generals 15 preguntes + 6 preguntes

DIAGRAMA DE PROCEDIMENT CONFECCIÓ DEL BALANÇ SOCIAL AVALUACIÓ D'OBJECTIUS I ACCIONS DE MILLORA PREPARACIÓ DE DADES PER AL QÜESTIONARI GENERAL COMPROMÍS AMB EL BALANÇ SOCIAL BALANÇ SOCIAL AGREGAT SEGELL OPTATIU > Presa de la decisió > Assignació de recursos > Calendarització del procés Administració i recollida dels qüestionaris << Confecció del Balanç Social << DIFUSIÓ INTERNA REGISTRE >> Acceptar i signar la declaració de principis de la XES. DIFUSIÓ EXTERNA

EL SEGELL El segell BSXES és un distintiu de confiança que cal sol·licitar expressament, i que certifica l'acceptació voluntària de: 1. les condicions de coherència i transparència fixades per la comissió de Balanç Social de la XES. 2. l'abonament d'una quota de 180 € més iva. CAMPANYA 2012-2013 BALANÇ SOCIAL DECLARACIÓ CERTIFICADA DE COMPROMÍS per a l’elaboració del Balanç Social 2011 de la XES Reunida la junta de govern de l’empresa/entitat ….......................................... amb NIF …................... i domicili fiscal …......................................................, CERTIFICA Que, tenint present el principi de voluntarietat del Balanç Social de la XES, l’organització que representem està interessada a participar en la campanya 2012-2013 de Balanç Social per avaluar les aportacions socials, econòmiques i ambientals de l'exercici 2012, i es compromet a: 1. Retornar els qüestionaris dins els terminis estipulats per la Comissió de Balanç Social de la XES. 2. Facilitar només dades certes i vertaderes. 3. Penjar al propi web els resultats del seu Balanç Social. 4. Establir, com a mínim, tres objectius de millora per a l'exercici 2013- 2014, relacionats amb els indicadors del Balanç Social i especificats quantitativament; intentar assolir-los durant l'exercici en curs, i comprometre's a fer-ne després el seguiment i l'avaluació corresponent. [descriure indicadors i valors a assolir] Objectiu 1:.................................................................................... Objectiu 2:..................................................................................... Objectiu 3:.................................................................................... 5. Permetre a la XES verificar i/o auditar, mitjançant visita concertada, qualsevol paràmetre del Balanç Social per garantir-ne la seva fiabilitat i validesa, en cas que es valori oportú. 6. Visibilitzar en les seves comunicacions el segell que acredita que ha confeccionat el Balanç Social, que li serà dispensat per la XES si porta a terme aquests compromisos. I, perquè consti, signem aquest certificat. ….............................., ...... de/d' ….................................. del 2013. President/a

www.ensenyaelcor.org

www.bsxes.org

QÜESTIONARI DE BS (1/4)

QÜESTIONARI DE BS (2/4)

QÜESTIONARI DE BS (3/4)

QÜESTIONARI DE BS (4/4)

QÜESTIONARI DE BS (4/4)

QÜESTIONARI DE BS (4/4)

QÜESTIONARI DE BS (4/4)

INFORMACIÓ I CONTACTE www.ensenyaelcor.org www.bsxes.org @ mail informació: info@bsxes.org @ mail contacte: ruben@bsxes.org Telèfon: 688 902785 Xarxa d'Economia Solidària Comissió de Balanç Social C/ Casp 43, baixos. Local Grup ECOS, 08010 Barcelona

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

BALANÇ SOCIAL DE LA XARXA D’ECONOMIA SOLIDARIA ...

BALANÇ SOCIAL DE LA XARXA D’ECONOMIA SOLIDARIA. Presentació. Xarxa d’Economia Solidària (XES) Comissió de balanç social, 2013 To download ...
Read more

BALANÇ SOCIAL DE LA XARXA D'ECONOMIA SOLIDARIA

EL SEGELL Si bé el Balanç social és totalment gratuït, el segell és un distintiu que acredita que s'ha fet el Balanç Social i que dona garantia ...
Read more

Balanç social d’una mostrade l’economia solidària ...

... moment només el facin servir empreses i entitats de l’economia social i solidària. ... PRESENTACIÓ BALANÇ SOCIAL 2009. L’economia solidària, ...
Read more

Presentació: FEM BALANÇ SOCIAL

Presentació: FEM BALANÇ SOCIAL [Hi ha una economia que és solidària, fem-la visible] La Comissió de Balanç Social us convida a la presentació dels ...
Read more

la XES - Xarxa d'Economia Solidària

... de Balanç Social: TERMINI DE PRESENTACIÓ DE ... per l'economia Social i Solidària. La presentació va ... Economia Social i Solidària ...
Read more

XES | Balanç Social

... la informació i instruccions necessàries per elaborar el Balanç Social. ... Presentació BS2013: ... Economia Solidària Comissió de Balanç ...
Read more

Economia Solidària (@XES_cat) | Twitter

The latest Tweets from Economia Solidària (@XES_cat). Xarxa Economia Solidària - Promovem el balanç social http://t.co/BjT4Gx60XX i fem la Fira d ...
Read more