Premipera la convivència def

0 %
100 %
Information about Premipera la convivència def
Education

Published on January 30, 2014

Author: jovesenxarxa

Source: slideshare.net

Description

Bases del concurs pels premis de convivència de Joves en Xarxa a Santa Coloma.

PREMI A TREBALLS DE RECERCA CONVIVÈNCIA I DRETS CIVILS El projecte Joves en Xarxa sorgeix a finals de 2011 a partir de la col·laboració entre institucions públiques i privades per a la concertació de projectes socials especialment adreçats als i les joves colomencs. Al seu desenvolupament, el projecte fixa com una línia de treball prioritària la incidència sobre els centres d’educació secundària de la ciutat, promovent actituds principis: emprenedores i pràctiques de civisme vinculades als següents principis 1. Que els joves puguin aprendre a ser i actuar de forma autònoma, exercint la llibertat responsable, i una autoestima que els hi doni l’opció de prendre decisions, en el seu procés d’emancipació personal i socialització. 2. Que puguin aprendre a conviure, desenvolupant els valors fonamentals de la convivència, la responsabilitat cívica, la justícia i l’equitat. 3. Que puguin difondre la utilització del diàleg i la mediació per abordar els conflictes, identificar i rebutjar els comportaments i actituds discriminatòries envers persones i col·lectius. El curs acadèmic 2011/12 es va dur a terme la primera edició d’aquest certamen, establint bases satisfactòries de col·laboració amb el professorat i les institucions implicades. En conveni amb: 1

OBJECTIUS: Proposem la realització d’un premi escolar dirigit als/les alumnes de la ESO dels Instituts d’Educació Secundaria de Santa Coloma de Gramenet amb l’objectiu de debatre i posar sobre la taula alguns dels temes i preocupacions dels/les joves. La participació en el premi està adreçada a tots/es els joves de l’ESO i grups de joves d’aules específiques. Aquesta proposta educativa vol promoure l'autocrítica, l'actitud oberta i flexible i el compromís dels i les joves. A través de la recerca, la reflexió i el treball en equip, ajudar a prendre consciència de la necessitat del cercar espais comuns de convivència de realitats culturals i socials diverses, de les desigualtats de gènere i dels conflictes intergeneracionals. Aquests espais han de servir de referència per a tothom, respectant les diferents identitats a través de l’extensió de la cultura de la pau, els valors del civisme i del bon veïnatge. La realització dels treballs ha de promoure la transformació i posar en evidencia les conductes i situacions que puguin esdevenir dificultats entre els/les joves dels instituts. El certamen, a més de la reflexió, pretén també recollir propostes i d’accions per a desenvolupar en el centre educatiu o en aquells espais de la vida quotidiana dels joves. En conveni amb: 2

METODOLOGIA: L’educació en valors ha de ser present en la vida del centre, impregnant el seu Projecte educatiu, educatiu contemplant el treball des de totes les matèries curriculars així com des de les activitats que tenen lloc dins i fora del espai educatiu. Proposem partir de la seqüencia didàctica com a eina per treballar l’anàlisi, la recerca i la reflexió dels joves sobre les seves dificultats de convivència, sent aquest un instrument per la millora de les seves eines personals, per a la gestió de situacions que puguin esdevenir conflicte, i la prevenció de la violència. L’oportunitat pedagògica del desenvolupament d’un treball permet als i les joves, partint de la seva experiència, fer un procés que parteix del que se sap o del que es pensa que se sap, del que s'opina, qüestionar-ho, plantejar hipòtesis, decidir itineraris, cercar informació, definir estratègies, establir criteris... i arribar a conclusions que obriran noves preguntes. I sobre tot arribar a propostes comunes i consensuades. Amb aquest treball també oferirem a l’alumnat oportunitats per vincular la seva recerca amb els aprenentatges desenvolupats a les diferents curriculars. àrees curriculars La seqüència que proposem és: 1. Generar un espai de sensibilització i debat amb els/les joves i establir un compromís i implicació en la realització d’una proposta de treball, per tal que la participació i treball realització del treball per al premi permeti un disseny consensuat entre el professors i l’alumnat. 2. Contrastar les informacions amb fonts diverses utilitzant també fonts "alternatives" que diverses, es facin ressò de les informacions i opinions de les persones que viuen aquella situació en primera persona. Cercar en el seu cas literatura o vídeo/fòrum de debat sobre el tema.1Es important que s’inclogui totes les aportacions fetes pels propis joves. 3. Triar activitats i seqüenciar-les per generar un procés de reflexió i aprenentatge que permeti visibilitzar i crear un espai d’expressió.2 4. Cercar la fonamentació a partir del coneixement de la pròpia realitat i a través d’experiències d’experiències similars. 5. Es crearà un producte final, amb una vessant creativa, que tindrà que anar acompanyat d’una memòria descriptiva de tot el procés realitzat pel grup classe 1 Podeu trobar la Guia de Lectura de Convivència i Drets Civils, amb tots els materials disponibles a les biblioteques públiques de la ciutat a http://bibliotecavirtual.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=54bd0c7a-0161-409c-b5df5eee8de71c50&groupId=10934 2 Veure apartat “ACTIVITATS DE SUPORT” En conveni amb: 3

Per últim, és desitjable que el treball que es presenti al premi inclogui el plantejament d'alternatives per a la resolució de conflictes des d’una via pacífica i de convivència entre els i les joves de la ciutat. TEMES A ESCOLLIR • Identitat juvenil, respectant els interessos personals i grupals. Incloent les noves identitats virtuals. Treballar des del conflicte cap a una transformació positiva dels mateixos. Propostes i millora de la relació entre els/les joves a partir d’accions educatives. • Dilemes morals aplicats a conductes de risc que afecten la convivència i la integritat personal i la dels altres, especialment en relació a les relacions de gènere, intergeneracionals e interculturals. Analitzar i proposar millores o bones pràctiques. • Elements del context social i cultural, inclosos els mitjans de comunicació i la publicitat, que condicionen el sistema de valors propi i que generen prejudicis i tòpics. Analitzar especialment els estereotips que tendeixen a imposar-se com a models de conducta. Fer una proposta de millora aplicada als centres educatius. • Identificació i anàlisi de situacions d'incompliment dels drets humans, en concret amb els/les joves. Coneixement de mecanismes per combatre i denunciar l'incompliment i la violació dels drets humans. Reflexió crítica sobre les garanties i límits dels drets i les llibertats civils. ACTIVITATS DE SUPORT Per poder fer aquest procés de reflexió des del projecte Joves en Xarxa s’ofereix tota una sèrie de tallers i activitats de suport als grups de joves i al professorat per poder desenvolupar la gestió del treball per al premi. Aquesta oferta anirà inscrita a la proposta de treball que decideixi el grup de joves i el professorat així com dels objectius que és plantegi. que Per tant el ventall de possibilitats passa per recursos educatius, biblioteques, activitats artístiques, aprenentatge i servei, teatre social, vídeo participatiu o tallers específics de cada tema. Des del projecte Joves en Xarxa, en cada cas es cercarà els recursos adients i es donarà suport, assessorament i recolzament al professorat. En conveni amb: 4

Podeu consultar amb els tècnics de la Fundació Integramenet (Cèlia Premat, tel. 660 08 14 07) o del Servei de Convivència de l’Ajuntament (mirallesam@gramenet.cat) sobre les activitats disponibles, que es poden adaptar a les necessitats de cada centre. En conveni amb: 5

Requisits dels concursants Podran presentar-se únicament propostes grupals Format i extensió El resultat final del treball pot tenir qualsevol suport pot ser una exposició, un vídeo, suport: una revista, un blog, una cançó, una proposta de teatre... En qualsevol cas, l’argumentació haurà d’estar fonamentada en un document escrit seguint els criteris d’extensió que us adjuntem . Es valorarà l’originalitat La part escrita, ha de tenir una extensió mínima de 9 pàgines DIN A4, en format de font Arial 12 pts a 1,5 espais entre línies. L’extensió màxima serà de 16 pàgines. En aquest apartat s’explicarà tot el procés del grup fins a arribar al treball final, fent una explicació i una descripció dels debats, processos i dificultats del grup de treball. així com una descripció de les activitats realitzades. Es poden realitzar annexes en qualsevol format: fotografies, bibliografies, etc. Els treballs sense faltes d’ortografia i amb una bona qualitat de redacció. El treball del concurs es presentarà acompanyat de còpia del qüestionari d’inscripció . En conveni amb: 6

Inscripció: Els centres interessats hauran de fer arribar el Butlletí d’Inscripció al Servei de Convivència de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a Av. Generalitat 112 de Santa Coloma de Gramenet. Per correu electrònic a: mirallesam@gramenet.cat. La data límit per a rebre els butlletins d’inscripció és el 22 de Novembre. Cada centre pot optar amb el número de treballs, presentats per separat, que consideri oportú. Només cal un full d’inscripció per grup. Premis: El primer premi consistirà en una jornada lúdica, a escollir entre les propostes que l’organització farà arribar als centres. De manera extraordinària, el jurat nomenarà també premiarà el treball en equip i d’altres consideracions respecte al procés d’elaboració, amb un premi honorífic. Termini de presentació: Els treballs es lliuraran com a màxim el 26 d’abril de 2014. El jurat emetrà el seu dictamen el dia 30 de maig , en un acte públic. Es presentaran per escrit al Servei de Convivència de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a Av. Generalitat 112 de Santa Coloma de Gramenet. S’haurà de presentar també per correu electrònic a: mirallesam@gramenet.cat. Tota la documentació haurà de lliurar-se en sobre tancat sense cap indicació. En un sobre tancat a part s’hi incorporaran les següents dades: Institut, Grup Classe, Tutor, Contacte. Es rebrà una notificació via correu electrònic de confirmació de rebuda. En conveni amb: 7

Criteris de valoració: Es valorarà especialment els treballs que Incloguin treball de camp, prospecció i investigació sobre el terreny a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet i que mostrin pluralitat de visions i plantejaments sobre el tema escollit. Facin una presentació que resulti original. Donin una visió positiva dels joves i la ciutat. Incloguin en les seves conclusions projectes, alternatives de gestió o propostes viables i realitzables. Contribueixin a millorar la convivència entre joves en qualsevol de les seves vessants i enforteixin les relacions i la cultura de la pau. Contribueixin a posar en valor la diversitat cultural i la reflexió ciutadana a través de la promoció de valors positius, la resolució pacífica de conflictes, la lluita contra els estereotips, etc. Jurat i normes de funcionament El premi no només correspondrà a qui elabora els treballs sinó també al professor/a corresponent que hagi impulsat el treball. format El jurat estarà format per: un exdirector-directora d’un institut d’ensenyament secundari de la ciutat, un representant del Centre de Recursos Pedagògics de la ciutat, un membre del servei de convivència de l’Ajuntament de Santa Coloma i un representant de les biblioteques de la ciutat. La decisió del jurat és inapel·lable. Els participants cedeixen al Servei de Convivència, com a institució convocant del concurs els drets a distribuir, difondre i executar les propostes presentades. La propietat intel·lectual correspon en exclusiva als autors dels mateixos. En conveni amb: 8

Add a comment

Related presentations

Related pages

Definición de convivencia - Qué es, Significado y Concepto

Convivencia es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u otros). En su acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a la ...
Read more

convivencia translation English | Spanish dictionary | Reverso

convivencia translation english, Spanish - English dictionary, meaning, see also 'convivencial',connivencia',conveniencia',conveniencias', example of use ...
Read more

Concepto de convivencia - Definición y Concepto

Con el concepto convivencia se conoce a la coexistencia física y pacífica entre individuos o grupos que deben compartir un espacio. Se trata entonces de ...
Read more

La Convivencia - Wikipedia, the free encyclopedia

La Convivencia ("The Coexistence") is the period of Spanish history from the Muslim Umayyad conquest of Hispania in the early eighth century until the ...
Read more

Convivir al natural DEF on Vimeo

Trailer de algunos de los momentos vividos en la jornada de Convivencia llevada a cabo en Mezalocha por el alumnado del CRA Orba el 19 de mayo de 2016.
Read more

convivència - Diccionari Català - WordReference.com

convivència - WordReference English dictionary, questions, discussion and forums. All Free.
Read more

Definición de conciencia - Qué es, Significado y Concepto

Resulta difícil precisar qué es la conciencia, ya que no tiene un correlato físico. Se trata del conocimiento reflexivo de las cosas y de la actividad ...
Read more