Prednaska1 stat

50 %
50 %
Information about Prednaska1 stat
Education

Published on September 25, 2007

Author: dexterka

Source: authorstream.com

Prednášky zo štatistiky:  Prednášky zo štatistiky „Sú tri druhy lží : lož, odsúdeniahodná lož a štatistika' Disraeli Štatistika je vrchol nevyvvratiteľného, lebo má magické kúzlo matematickej presnosti' „Štatistika je presný súčet nepresných čísel' Štatistika ako vedná disciplína:  Štatistika ako vedná disciplína Definujeme ju ako vedu o metódach kvantitatívneho hodnotenia vlastností hromadných javov 3 významy pojmu „štatistika': praktická činnosť – získavanie údajov štatistické údaje – konkrétne výsledky výpočtov vedná disciplína – súbor metód a postupov Etapy vývoja štatistiky:  Etapy vývoja štatistiky 3 etapy: popisná štatistika- popis štátu, „status' stav, resp. štát, politická aritmetika - úplný popis obyvateľstva, natalita, mortalita, vývoj obyvateľstva, induktívna štatistika (moderná,analytická), výberové skúmanie, napr. štatistika rodinných účtov a pod., marketingový prieskum, výskum verejnej mienky a pod... 1.2. Základné pojmy :  1.2. Základné pojmy Nevyhnutným predpokladom každého štatistického skúmania je hromadnosť pozorovania Pri hromadnom pozorovaní môže ísť o: jednoduché pozorovanie - získanie údajov pozorovaním, meraním, štatistický prieskum... Experiment - najmä v biologických a iných pokusoch, môže bť realizovaný aj v marketingu... Štatistická jednotka:  Štatistická jednotka - je základný prvok, na ktorom možno skúmať konkrétny prejav určitého hromadného javu a je základným a presne vymedzeným objektom pozorovania Výber štatistickej jednotky je určený cieľom skúmania Napr.: sociálne slabšie rodiny v SR v r.2005 Predmetom skúmania je hromadný jav. Hromadný jav sa skladá z nohých individuálnych javov. Nositelia týchto javov sa nazývajú štatistickými jednotkami Vymedzenie štatistických jednotiek:  Vymedzenie štatistických jednotiek priestorové - musí byť presne vymedzený priestor, napr. Slovensko časové - vymedzenie obdobia, resp. okamihu, napr. kalendárny rok 2005 vecné - obsahové vymedzenie , napr. domácností s čistým príjmom pod 4500 Sk na 1 člena Štatistický súbor:  Štatistický súbor je množina štatistických jednotiek, z ktorých každá vyhovuje určitým vlastnostiam, ktoré vymedzujú štatistický súbor z hľadiska časového priestorového a vecného a v iných vlastnostiach sa štatistické jednotky líšia. Vlastnosti, v ktorých sa štatistické jednotky líšia sú predmetom skúmania. Rozsah štatistického súboru - počet štatistických jednotiek v štatistickom súbore Štatistický súbor študentov:  Štatistický súbor študentov pre štatistický súbor študentov môžu byť spoločné nasledovné vlastnosti: Fakulta' FEM SPU ročník: 1. Škl rok 2005/2006 súbor študentov sa však bude líšiť napr. v študijnom prospechu Táto vlastnosť môže byť predmetom skúmania Základný súbor - populácia:  Základný súbor - populácia Súbor všetkých štatist. jednotiek, ktoré z hľadiska vecného, časového a priestorového vymedzenia do súboru patria Výberový súbor Vybraná časť jednotiek zo základného súboru, predstavuje reprezentatívnu vzorku základného súboru Štatistické znaky:  Štatistické znaky sú vlastnosti štatististických jednotiek Môžeme ich rozdeľovať z rôznych hľadísk: a) podľa toho, či sa nachádzajú na všetkých štat. jednotkách daného súboru ich delíme na: spoločné - vymedzujú štatist. súbor variabilné - sú predmetom štat. skúmania Slide11:  b) podľa toho, ako charakterizujú vlastnosti štat. jednotiek: - nepriame, zistiteľné len nepriamo, napr. meranie kvality výrobku - priame- priamo merateľné, napr. príjem c) podľa charakteru na: - vecné - časové - priestorové Slide12:  d) vecné štat. znaky delíme podľa ich charakteru na: kvantitatívne - merateľné, môžu byť: spojité - nadobúdajú ľubovoľné hodnoty z ohraničeného alebo neohraničeného intervalu, napr. mesačný príjem, výdavky na potraviny, výška žien a pod. diskrétne - nadobúdajú izolované, väčšinou celočíselné hodnoty, napr. vek, počet nezaopatrených detí, počet rokov praxe v odbore... Slide13:  kvalitatívne znaky, slovné, môžu byť: dichotomické- alternatívne napr. pohlavie polynomické - multinomické, množné napr. vzdelanie, alebo druh športu …. Slide14:  Rozdelenie štatistických znakov VECNÉ 1.3. Etapy štat. skúmania:  1.3. Etapy štat. skúmania Štatistické skúmanie sa skladá z troch etáp: Slide16:  Formy štat. zisťovania: výkazníctvo : daňové priznanie, výsledovka, súpis – cenzus obavateľstva, marketingový prieskum, anketa i iné panel domácností Štat. zisťovanie: z hľadiska počtu jednotiek: vyčerpávajúce - ak zisťujeme informácie o jednotkách celého základného súboru výberové - ak zisťujeme informácie len o výberovom súbore Slide17:  Podľa dĺžky resp. periodicity časového intervalu štatistického zisťovania poznáme: štatistické zisťovania: - jednorázové - bežné - periodické - pravidelne sa opakujúce - nepravidelné -opakujúce sa v nepravidelných intervaloch Štatistické triedenie:  Štatistické triedenie Prvá fáza spracovania štatististických údajov, usporiadanie jednotiek štatistického súboru do skupín (tried) podľa určitého štat. znaku alebo znakov, vymezenie typiských skupín... štatist. znak, ktorý je kritériom pri triedení nazývame triediacim znakom. Slide19:  Základné kritériá pri triedení: zásada úplnosti - triedy musia byť vytvorené tak, aby každá jednotka mala šancu byť do niektorej z tried zatriedená zásada jednoznačnosti - triedy musia byť vytvorené tak, aby o každej jednotke bolo jednoznačne rozhodnuté do ktorej z tried má byť zaradená Slide20:  Klasifikácia triedenia podľa druhu triediaceho znaku: z hľadiska časového - vytvorenie časových radov z hľadiska vecného - kvalitatívne - kvantitatívne z hľadiska priestorového - priestorové zoskupenie jednotiek, napr. regionálne zatriedenie podnikov Slide21:  Rozdelenie podľa počtu triediacich znakov:- jednostupňové - viacstupňové Triedenie podľa hĺbky: - typologické - prehĺbené - analytické Triedenie podľa kvalitatívnych. znakov (asociačné triedenie):  Triedenie podľa kvalitatívnych. znakov (asociačné triedenie) Označenie kvalitatívnych znakov - A, B, C, ... Varianty, obmeny znakov označujeme: napr. dichotomické - a,  alebo a1 , a2 polynomické – a1, a2, a3, .... trieda – určitá skupina štat. jednotiek, ktorá má rovnakú obmenu (variant) alebo kombináciu obmien štat. znaku Slide23:  Príklad: máme 81 pracovníkov a evidujeme u nich: A- pohlavie, B - vzdelanie, C - funkcia každý znak má len dve obmeny a1 -  muži b1 - VŠ c1- vo funkcií a2 - ženy b2- bez VŠ c2- bez funkcie Označenie triedy – triednym symbolom (a1) = 38 (b1) = 17 (c1) = 14 (a2) = 43 (b2) = 64 (c2) = 67 triedny symbol triedna početnosť Slide24:  Podvojné triedenie kombinovanie 2 triediacich znakov súčasne, výsledkom sú: asociačné tabuľky (rozmer 2 x 2), oba triediace znaky sú alternatívne kontigenčné tabuľky- aspoň jeden zo znakov má viac ako 2 varianty Asociačná tabuľka -výsledok triedenia podľa pohlavia (A) a funkcie (C) :  Asociačná tabuľka -výsledok triedenia podľa pohlavia (A) a funkcie (C) Zamyslenie nad výsledkom asociačnej tabuľky:  Zamyslenie nad výsledkom asociačnej tabuľky Možno konštatovať, že približne rovnomerne sú vo funkciách zastúpení muži aj ženy A/N ? Ak áno, tak prečo. Ak nie, čo sa Vám žiada prepočítať… Ak ste prepočítali niečo naviac, napr. percentá, tak aká je teraz vaša odpoveď. Na niečo ste zrejme zabudli !!!! Asociačná tabuľka umožňuje analyzovať súvislosti medzi znakmi Triedenie podľa kvantitatívnych znakov - variačné triedenie:  Triedenie podľa kvantitatívnych znakov - variačné triedenie Kvantitatívne znaky označujeme písmenami z konca abecedy – X, Y, Z, ... ich obmeny – x1, x2, x3, ..xj.. xn kde j = 1....n Triedenie súboru o rozsahu n na m počet tried. Rozlišujeme: - triedenie jednoduché - rozdelenie početností - skupinové - intervalové rozdelenie početností Rozdelenie početností :  Rozdelenie početností Použijeme ho vtedy, keď triediaci znak je diskrétny s malým počtom obmien, variantov n i – absolútne početnosti ( počet nezaopatrených detí) i=1,2,3,4....m x i – hodnota znaku Rozdelenie početností:  Rozdelenie početností Použijeme ho vtedy, keď triediaci znak je diskrétny s malým počtom obmien, variantov ni – absolútne početnosti ( počet nezaopatrených detí) i=1,2,3,4.…m m počet tried, obmien xi – hodnota, obmena znaku Intervalové rozdelenie početností :  Počet intervalov (m) Rozpätie intervalu (h) Intervalové rozdelenie početností Slide31:  Rozdelenie platov :  Rozdelenie platov Rozdelenie platov - histogram:  Rozdelenie platov - histogram

Add a comment

Related presentations

Related pages

prednaska2 - slidegur.com

Toggle navigation Slidegur. Explore
Read more

Státověda, přednáška 1 - Ius Wiki

ustavni-pravo/pfuk/statoveda/prednasky/prednaska1.txt · Poslední úprava: 2010/10/18 23:33 autor: 90.179.229.201; Kromě míst, ...
Read more

Čech, přednáška 1 - Ius Wiki

historie/pfuk/cech/prednasky/prednaska1.txt · Poslední úprava: 2014/10/02 10:22 autor: 195.113.8.138; Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, ...
Read more

Google

Advertising Programmes Business Solutions +Google About Google Google.com © 2016 - Privacy - Terms. Search; Images; Maps; Play; YouTube; News; Gmail ...
Read more

Mezinárodní právo a vztahy I - karasmodel.wz.cz

Leona Kaleilan (nevím, jestli je to správně) pro výklad byla s největší pravděpodobností použita kniha – Mezinárodní právo veřejné, Jiří ...
Read more

Zimný semester - old.fem.uniag.sk

... prednaska1-em.pdf=Predmet a metódy ekonometrickej analýzy (prednáška)] [attachment:cviko1-prazdne-em.xls=Cvičenie 1 - Opakovanie lineárnej ...
Read more

prednaska4 - slidegur.com

Toggle navigation Slidegur. Explore
Read more

Snímek 1 - mujweb.cz

Pojem „příroda“. Pohled na vztah člověka a přírody. Přednáška 1
Read more