Přednáška na FSV UK - Typologie mediálních publik - 15.04.2014

50 %
50 %
Information about Přednáška na FSV UK - Typologie mediálních publik - 15.04.2014
Presentations & Public Speaking

Published on April 30, 2014

Author: filiphunek

Source: slideshare.net

Description

Ti, kdo média užívají, jsou klíčovým faktorem komunikační a ekonomické úspěšnosti médií samotných

Typologie publik Úvod do studia komunikace Filip Huněk

My, kdož konzumujeme a užíváme mediální obsahy • Ti, kdo média užívají, jsou klíčovým faktorem komunikační a ekonomické úspěšnosti médií samotných

Obsah • Co je publikum? • Typologie publika • Vývoj mediálního publika • Vztah publika, média a reklamy • Působení média a publika • Výzkum publika • Literatura

Co je publikum?

Pro začátek Publikum = Uživatelé médií „Kolektivní označení uživatelů nějakého média, či v širším smyslu příjemců nějakého obecně (veřejně) dostupného sdělení“ (Jirák, Köpplová 2009)

Pro začátek Publikum • Čtenáři novin, časopisů • Posluchači rádia, hudby • Diváci televize, filmu • Návštěvníci webových stránek • Uživatelé síťových, sociálních médií

Pro začátek Publikum = Uživatelé médií, kteří však mají vždy nějaké základní společné sociodemografické a sociálněpsychologické charakteristiky

Charakteristika Mediální publikum je množina individuí, kteří se účastní (na jednom místě či rozptýleně v prostoru a/nebo v čase): 1. plánovaného mediálního sledování 2. veřejně prováděné či dostupné činnosti 3. zejména světského charakteru 4. do značné míry dobrovolně 5. v nějakém fyzickém či sociálním kontextu, 6. který nemusí být totožný s kontextem vzniku samotného mediálního sdělení

Typologie publika

Typologie Publikum není statická kategorie Proměňuje se spolu s podmínkami, v nichž se nalézá Vnímání publika ovlivňují: • Společenské podmínky • Ideologie • Technologie • A další

Typologie Na problematiku publika se jinak dívá: • Sociologie • Mediální studia • Komerční sféra • Mediální sféra • Teorie masové společnosti • Apod.

Typologie Publikum se ustavuje buď „ve společnosti“ nebo „v mediálních obsazích“ - příklad: 1. Publikum vytvořené konkrétním produktem (čtenáři MF Dnes) 2. Publikum vytvořené konkrétním typem produktu (posluchači punkrocku, fanoušci akčních filmů) 3. Publikum vytvořené vlastními sociodemografickými rysy (věk, pohlaví, vzdělání)

Typologie Zdroj: (McQuail 2009: 321)

Pojetí publika A) Koncepce pasivního publika • Vychází z přenosového modelu komunikace • Často argumentem pro kritiku masové společnosti (Frankfurtská škola) • Média publikum zneužívají, často slouží elitám • Teorie závislosti publika na médiu - důvody: 1. Řeší nejednoznačnost, odstraňuje nejistoty 2. Formuluje postoje 3. Nastoluje témata 4. Definuje pravdy 5. Nabízí hodnotové střety

Pojetí publika B) Koncepce aktivního publika • Vychází z kulturálního modelu komunikace • Dvoustupňový tok komunikace (Katz & Lazarsfeld) • Teorie názorových vůdců (média působí na autority a ty na ostatní členy skupiny) • Aktivita publika je ovlivněna interpersonálními vztahy

Pojetí publika C) Koncepce interaktivního publika • Nástup nových médií mění pohled na představy o publiku i publikum samotné • Vysoká míra participace publika na konečné podobě konzumovaného sdělení • Vysoká míra interaktivity • Dává uživateli možnost prožívat pocit odezvy média, s nímž pracuje • Pocit publika, že se stává partnerem média

Vývoj mediálního publika

Etapy ve vývoji publika Předchůdce mediálního publika - Obecenstvo • Některé rysy moderního mediálního publika lze vypozorovat již v předmoderních dobách • Publikem byli již diváci antických/středověkých her, divadla či hudebních představení • Jde však spíše o podobnost s mediálním publikem • Blízkost času, místa a obsahu • Veřejný charakter událostí • Světský charakter produkce • Dobrovolnost ve volbě, čemu divák věnuje pozornost

Etapy ve vývoji publika 1. období elitního publika • Přichází v 15. století s vynálezem knihtisku • Historicky první mediální publikum bylo čtenářstvo • O existenci čtenářské obce lze hovořit od konce 16. století • Rozvoj kritického a interpretativního čtení • Symbolem publika budiž polyhistor (univerzální vzdělanec)

Etapy ve vývoji publika 2. období masového publika • S nástupem masového tisku v 19. století a následně s nástupem kinematografie • Potenciálním publikem je celá civilizace • Obsah médií zaměřen na „nejnižšího společného jmenovatele“ • Masové publikum je heterogenní, jediným pojítkem často pouze médium

Etapy ve vývoji publika 3. období specializovaného publika • Vyhraněné, specializované zájmy • Vznik zájmových časopisů, specializovaných stanic • Mediální produkce zaměřena na oslovení konkrétního segmentu populace • Uvnitř skupin homogenizace

Etapy ve vývoji publika 4. období interaktivního publika • Spojeno s fází rozvoje síťových médií • Internet, placené TV kanály • Jedinec může ovlivňovat (i výběrem) mediální obsah • Nesourodost publika a jeho interaktivita • Fragmentarizace publika (opak homogenizace) • Různé typy publika mohou existovat vedle sebe

Vztah publika, média a reklamy

Z pohledu trhu • Mediální publikum • Uživatelé • Spotřebitelé

Z pohledu trhu • Mediální publika jsou zároveň zbožím i spotřebitelem

Z pohledu trhu Publikum = Množina skutečných či potenciálních spotřebitelů mediálních služeb a produktů se známým socioekonomickým profilem

Z pohledu trhu • Uživatel konzument • Občan spotřebitel • Reklamní logika si redefinuje publikum podle sebe • Média a sdělení mění strukturu sdělení podle prodeje

Působení média a publika

Publikum • Model Kódování a dekódování Zabývá se možnostmi uzavírání a otevírání textu, tedy do jaké míry je význam zachycen přímo v mediálním textu a do jaké je naopak utvářen samotným publikem

Publikum • Model Užití a uspokojení Zabývá se především volbou, recepcí a způsobem odezvy ze strany mediálního publika

Výzkum publika

Výzkum publika • Komerční • Komerčně motivovaný výzkum publika, zadávaný přímo médii či třetími stranami s médii spojenými (např. inzerenti, politické strany) • Nekomerční • Zkoumání akademické, vzniká v kontextu oborů jako historie, sociologie, psychologie, literární věda, politologie apod.

Výzkum publika Tři tradice výzkumu publika • Strukturální tradice • Cílem výzkumu je popis publika z hlediska jeho složení a vztahu k sociální struktuře populace jako celku. • Behavioristická tradice • Vzniká původně v oblasti sociální psychologie a snaží se zjistit účinky mediálních sdělení na individuální chování, mínění, postoje a hodnoty. • Kulturální tradice • Vychází z tradice kulturálních studií. Zaměřena na různé možnosti alternativního čtení mediálních obsahů ze strany publik. Zároveň zkoumá média jako integrální součást každodenního života.

Výzkum publika Některé aspekty výzkumu publika • Velikost publika • Složení publika • Pohlaví • Věku • Příjmových kategorií • Vzdělání apod. • Návyky • Postoje • Preference • A mnohé další

Výzkum publika U komerčního výzkumu je cílem: • Poznat počet spotřebitelů či příjemců sdělení daného média či skupiny médií • Změřit, jakou naději má inzerent daného produktu na to, že zvoleným mediálním kanálem bude zasaženo co nejvíce potenciálních spotřebitelů • Predikovat, do jaké míry je možné daným kanálem ovlivnit chování publika při výběru konkrétní služby či výrobku • Neustále vyhledávat nové možnosti uplatnění konkrétní služby či výrobku na (mediálním) trhu

• Web • Návštěvnost • Unikátní návštěvníci • Počet návratů • Strávený čas • Sociální sítě • Počet fanoušků, followerů, • Engagement • Imprese • Kliky Výzkum publika Chování publika je pak prezentováno inzerentům jako • Tisk • Náklad • Ověřený náklad • Prodaný náklad • Čtenost • TV, Rozhlas • Sledovanost, poslechovost (rating) • Podíl na trhu (share)

Literatura

Literatura • Burton, G., Jirák, J. (2001): Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal • DeFleur, M.- Ball-Rokeachová, S. (1996): Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum • Habermas, J. (2000): Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofia • Jirák, J., Köpplová, B. (2009): Masová média. Praha: Portál. • Praha: Portál • McChesney, R. (2009): Problém médií. Všeň: Grimmus • McLuhan, M. (1990): Jak rozumět médiím. Praha: Odeon • McQuail, D. (2002) Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál • Riesman, D. (2007): Osamělý dav. Praha: Kalich

Díky za pozornost Filip Huněk filip@hunek.cz @filiphunek

Add a comment

Related presentations

• Presentación realizada por Verónica Lango Reynoso (candidata a PhD. en Ciencias ...

The Crisis of Journalism Reconsidered: Cultural Power Barcelona, Spain | May 1-3...

We often hear that a presentation needs a good story. But the tricky part is ...

Ecomondo 2014

Ecomondo 2014

November 10, 2014

La marcatura CE degli aggregati prodotti in un impianto di soil washing: i control...

Hermosillo, Sonora.- Para fortalecer la industria engordadora y que la producción ...

Related pages

Filip Huněk - Google+

Přednáška na FSV UK - Typologie mediálních publik ... (na jednom místě či rozptýleně v prostoru a/nebo v čase): ... Typologie mediálních publik.
Read more

Fakulta sociálních věd UK Praha

Public Cancel Save Changes. People. 4,356 likes. 910 visits. About. ... AIESEC CUNI pořádá 25. února na IES FSV UK další z přednášek Youthquake ...
Read more

Fresh Eye

Public Cancel Save Changes. People. 1,456 ... Zatímco pro vás připravujeme březnový FE večer na téma OBRAZ VERSUS ... http://www.tate.org.uk ...
Read more

Prezentace "Český Krumlov 25.-26. listopadu 2005 1 5 ...

Prezentace na téma: ... obsahu v digitální éře krátká úvaha o regulaci obecně a o regulaci v digitální éře zvlášť Milan Šmíd FSV UK ...
Read more

Google

Česká republika : Rozšířené vyhledávání Jazykové nástroje: Inzerujte s Googlem Řešení pro firmy +Google Vše o Googlu Google.com
Read more

Prezentace "Shrnutí metod obsahové analýzy, zadání ...

... zadání závěrečných prací vnecas.wordpress.com necas@fsv ... obsahu mediálních ... TYPOLOGIE MEDIÁLNÍCH PUBLIK 3/ REDEFINICE ...
Read more

tranzit.cz / přednášky & diskuse

15/04/2014 Scénické čtení ... která bude mluvit o studiu typografie na univerzitě v Readingu (UK) ... přednáška / Na přednášce bude představen ...
Read more

Google

Advertising Programmes Business Solutions +Google About Google Google.com © 2016 - Privacy - Terms ...
Read more