Prawo autorskie a TI

50 %
50 %
Information about Prawo autorskie a TI

Published on January 31, 2008

Author: dorjan

Source: slideshare.net

Description

Krótki przewodnik po prawie autorskim dla nauczycieli

Krótki przewodnik dla nauczycieli Prawo autorskie a TI

Rola nauczycieli Postęp techniczny kryzys prawa autorskiego Sposób przeciwdziałania łamaniu prawa autorskiego „wychowywanie” Zadanie dla nauczycieli

Postęp techniczny kryzys prawa autorskiego

Sposób przeciwdziałania łamaniu prawa autorskiego

„wychowywanie”

Zadanie dla nauczycieli

O czym będzie mowa? Przepisy prawne Podstawowe pojęcia Przykładowe problemy szkolne

Przepisy prawne

Podstawowe pojęcia

Przykładowe problemy szkolne

POLSKIE PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z PRAWEM AUTORSKIM - ustawy: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - 4.02.1994 r. Ustawa o ochronie baz danych – z 27.07.2001 roku w kształcie z 10.11.2002 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – z 18.07.2002, weszła w życie 10.03.2003 Ustawa Prawo własności przemysłowej - 30.06.2000 Ustawa o radiofonii i telewizji - 29.12.1992, z późniejszymi zmianami

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - 4.02.1994 r.

Ustawa o ochronie baz danych – z 27.07.2001 roku w kształcie z 10.11.2002

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – z 18.07.2002, weszła w życie 10.03.2003

Ustawa Prawo własności przemysłowej - 30.06.2000

Ustawa o radiofonii i telewizji - 29.12.1992, z późniejszymi zmianami

POLSKIE PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z PRAWEM AUTORSKIM - ustawy: Ustawa Prawo prasowe - 26.01.1984, z późniejszymi zmianami Ustawa o dostępie do informacji publicznej - 6.09.2001 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - 15.12.2000 Ustawa o ochronie danych osobowych - 29.08.1997 Ustawa o kinematografii - 16.07.1987 Ustawa o podpisie elektronicznym - 18.09.2000 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - 16.04.1993 z późniejszymi zmianami

Ustawa Prawo prasowe - 26.01.1984, z późniejszymi zmianami

Ustawa o dostępie do informacji publicznej - 6.09.2001

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - 15.12.2000

Ustawa o ochronie danych osobowych - 29.08.1997

Ustawa o kinematografii - 16.07.1987

Ustawa o podpisie elektronicznym - 18.09.2000

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - 16.04.1993 z późniejszymi zmianami

POLSKIE PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z PRAWEM AUTORSKIM - inne akty normatywne: Konstytucja RP z dn. 2.04.1997 Kodeks Cywilny (tu szczeg.: roszczenia, współwłasność, umowy o dzieło, przyrzeczenie publiczne) Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kodeks postępowania karnego Kodeks pracy Kodeks celny Ustawa o zamówieniach publicznych Ustawa Prawo budowlane ustawy podatkowe i inne

Konstytucja RP z dn. 2.04.1997

Kodeks Cywilny (tu szczeg.: roszczenia, współwłasność, umowy o dzieło, przyrzeczenie publiczne)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks postępowania karnego

Kodeks pracy

Kodeks celny

Ustawa o zamówieniach publicznych

Ustawa Prawo budowlane

ustawy podatkowe i inne

Podstawowe pojęcia Utwór Przedmiot prawa autorskiego

Utwór

Przedmiot prawa autorskiego

Utwór czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia, sposobu wyrażenia.

czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze,

ustalony w jakiejkolwiek postaci,

niezależnie od wartości,

przeznaczenia,

sposobu wyrażenia.

Przykłady: strona internetowa, praca dyplomowa, program komputerowy, zdjęcie, artykuł, utwór muzyczny, film, książka ...

strona internetowa,

praca dyplomowa,

program komputerowy,

zdjęcie,

artykuł,

utwór muzyczny,

film, książka ...

Nie podlegają ochronie pomysły, metody i procedury, będące podstawą algorytmów, znaki i symbole - w tym państwowe oraz dotyczące samorządu terytorialnego, akty normatywne (kodeksy, ustawy, rozporządzenia), proste informacje prasowe...

pomysły,

metody i procedury, będące podstawą algorytmów,

znaki i symbole - w tym państwowe oraz dotyczące samorządu terytorialnego,

akty normatywne (kodeksy, ustawy, rozporządzenia),

proste informacje prasowe...

Bazy danych - szczególny przypadek „Twórcze” podlegają wyjątkowej ochronie Dozwolone jest: Zwielokrotnienie dla użytku prywatnego (wyjątek – elektroniczne) korzystanie w celach zilustrowania nauczania lub badań naukowych

„Twórcze” podlegają wyjątkowej ochronie

Dozwolone jest:

Zwielokrotnienie dla użytku prywatnego (wyjątek – elektroniczne)

korzystanie w celach zilustrowania nauczania lub badań naukowych

Utwór jest chroniony Bez rejestracji Bez adnotacji Bez formalności

Bez rejestracji

Bez adnotacji

Bez formalności

Podmiotem prawa autorskiego może być każda osoba , niezależnie od tego, czy posiada zdolności do czynności prawnych np. małoletni , ubezwłasnowolniony z powodu choroby psychicznej Nie może jedynie samodzielnie dysponować prawami autorskimi.

może być każda osoba , niezależnie od tego, czy posiada zdolności do czynności prawnych np.

małoletni , ubezwłasnowolniony z powodu choroby psychicznej

Prawo autorskie przysługuje twórcy , o ile ustawa (o prawie autorskim i prawach pokrewnych) nie stanowi inaczej.

Prawo autorskie przysługuje twórcy , o ile ustawa (o prawie autorskim i prawach pokrewnych) nie stanowi inaczej.

Autorskie prawa: Osobiste Majątkowe

Osobiste

Majątkowe

Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem,

chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem,

W szczególności chronią prawo do: autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

autorstwa utworu,

oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo,

nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,

decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,

nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Autorskie prawa majątkowe Wyrażają się w wyłącznym prawie twórcy do: korzystania i rozporządzania utworem, do wynagrodzenia za korzystanie z utworu przez inne osoby.

Wyrażają się w wyłącznym prawie twórcy do:

korzystania i rozporządzania utworem,

do wynagrodzenia za korzystanie z utworu przez inne osoby.

Przenoszenie praw majątkowych Autorskie prawa maj ą tkowe mog ą przej ś ć na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy.

Autorskie prawa maj ą tkowe mog ą przej ś ć na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy.

Z utworu może korzystać Lub nim rozporządzać tylko osoba uprawniona: Twórca, Osoba, która nabyła prawa majątkowe, Osoba posiadająca licencję.

Lub nim rozporządzać tylko osoba uprawniona:

Twórca,

Osoba, która nabyła prawa majątkowe,

Osoba posiadająca licencję.

Ograniczenia monopolu autorskiego Dozwolony użytek prywatny (osobisty) Dozwolony użytek publiczny Nie można: naruszać normalnego korzystania z utworu, godzić w słuszne interesy twórcy.

Dozwolony użytek prywatny (osobisty)

Dozwolony użytek publiczny

Nie można:

naruszać normalnego korzystania z utworu,

godzić w słuszne interesy twórcy.

Dozwolony użytek prywatny Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego

Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego

Zakres własnego użytku osobistego obejmuje Krąg osób pozostających w związku osobistym (rodzina) W stosunku towarzyskim (koledzy) Warunek - brak korzyści materialnych

Krąg osób pozostających w związku osobistym (rodzina)

W stosunku towarzyskim (koledzy)

Warunek - brak korzyści materialnych

Uwaga! Tak określany użytek osobisty nie dotyczy programów komputerowych !!!

Tak określany użytek osobisty nie dotyczy programów komputerowych !!!

Dozwolony użytek publiczny Prawo przedruku Prawo cytatu Specjalne uprawnienia instytucji o charakterze oświatowym i ośrodków informacyjnych

Prawo przedruku

Prawo cytatu

Specjalne uprawnienia instytucji o charakterze oświatowym i ośrodków informacyjnych

Cytowanie Urywków rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, Dozwolone jest jedynie w utworach stanowiących samoistną całość W zakresie uzasadnionym : wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem, prawami gatunku twórczości (pastisz, parodia, karykatura)

Urywków rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości,

Dozwolone jest jedynie w utworach stanowiących samoistną całość

W zakresie uzasadnionym :

wyjaśnianiem,

analizą krytyczną,

nauczaniem,

prawami gatunku twórczości (pastisz, parodia, karykatura)

Warunek Podajemy źródła Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.

Podajemy źródła

Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.

Specjalne uprawnienia szkół Szkoły mogą w celach dydaktycznych: Korzystać z opublikowanych utworów Sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów opublikowanych utworów

Szkoły mogą w celach dydaktycznych:

Korzystać z opublikowanych utworów

Sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów opublikowanych utworów

Specjalne uprawnienia szkół Szkoły mogą w celach dydaktycznych: Udostępniać nieodpłatnie egzemplarze utworów opublikowanych (biblioteki, gazetki szkolne)

Szkoły mogą w celach dydaktycznych:

Udostępniać nieodpłatnie egzemplarze utworów opublikowanych (biblioteki, gazetki szkolne)

Przykładowe problemy szkolne Prace nauczycieli i uczniów Szkolna strona internetowa Gazetka szkolna

Prace nauczycieli i uczniów

Szkolna strona internetowa

Gazetka szkolna

Prace nauczycieli i uczniów Do wykorzystania na zajęciach w szkole Specjalne uprawnienia szkół Do publikacji Autorskie prawa osobiste

Do wykorzystania na zajęciach w szkole

Specjalne uprawnienia szkół

Do publikacji

Autorskie prawa osobiste

Szkolna strona internetowa Rozpowszechnianie Ochrona wizerunku

Rozpowszechnianie

Ochrona wizerunku

1.Rozpowszechnianie na stronach WWW Dopóki nie uzyskamy zgody autora na umieszczenie dzieła na stronie WWW, nie mamy prawa tego zrobić. Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia .

Dopóki nie uzyskamy zgody autora na umieszczenie dzieła na stronie WWW, nie mamy prawa tego zrobić.

Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia .

Zgoda na rozpowszechnianie Najczęściej wyrażona w formie umowy licencyjnej – może być ustna. Umieszczona bezpośrednio w publikacji.

Najczęściej wyrażona w formie umowy licencyjnej – może być ustna.

Umieszczona bezpośrednio w publikacji.

2. Ochrona wizerunku: Dwa wyjątki: 1) rozpowszechnianie wizerunku osoby znanej, jeśli fotografię wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, np. jest ona elementem zgromadzenia, krajobrazu czy imprezy publicznej.

Dwa wyjątki:

1) rozpowszechnianie wizerunku osoby znanej, jeśli fotografię wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, np. jest ona elementem zgromadzenia, krajobrazu czy imprezy publicznej.

Gazetka szkolna Wersja drukowana (bezpłatna) Specjalne uprawnienia szkół Prawo cytatu Wersja internetowa Prawo cytatu

Wersja drukowana (bezpłatna)

Specjalne uprawnienia szkół

Prawo cytatu

Wersja internetowa

Prawo cytatu

Przestrzeganie prawa Znajomość przepisów Ich umiejętna interpretacja Chęć przestrzegania

Znajomość przepisów

Ich umiejętna interpretacja

Chęć przestrzegania

Dziękuję za uwagę Artykuł z rozwinięciem tematu: www.oeiizk.edu.pl Kontakt: [email_address]

Artykuł z rozwinięciem tematu:

www.oeiizk.edu.pl

Kontakt:

[email_address]

Add a comment

Related pages

More about Prawo autorskie a TI

Prawo autorskie a TI. Krótki przewodnik dla nauczycieli. Rola nauczycieli. Postęp techniczny kryzys prawa autorskiego Sposób przeciwdziałania łamaniu prawa ...
Read more

Samuraijito (Moji-ti/Samurito) - Bols

How to make a Samuraijito (Moji-ti/Samurito) Glass. Long Drink. Garnish. Mint twig. ... Prawo autorskie; Social. INNE. Install the cocktail iPad web app; Change ...
Read more

PRAWO AUTORSKIE

PRAWO AUTORSKIE zajmuje się ochroną twórczych produktów naszego intelektu, takich jak utwory muzyczne, programy komputerowe, utwory literackie, plastyczne i inne
Read more

Prezentacje multimedialne a prawo autorskie , Internet ...

Prezentacje multimedialne a prawo autorskie . red. 13-09-2008, ostatnia aktualizacja 13-09-2008 07:00. Komentuj. A; A; A; źródło: Rzeczpospolita + Zobacz więcej ...
Read more

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów ...

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Krótki przewodnik dla nauczycieli Prawo autorskie a TI.
Read more

Prezentacja "PRAWO AUTORSKIE Co należy wiedzieć ...

PRAWO AUTORSKIE Co należy ... Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Krótki przewodnik dla nauczycieli Prawo autorskie a TI.
Read more

IV TI ZSRCKU w Kościelcu 2010 - YouTube

Czołówka filmu Studniówkowego IV kl. Technikum Informatycznego w Kościelcu, w całości stworzona przez naszą klasę bez udziału profesjonalnej firmy ...
Read more