Prawo autorskie a fotografia

50 %
50 %
Information about Prawo autorskie a fotografia

Published on May 11, 2016

Author: centrumcyfrowe

Source: slideshare.net

1. Natalia Mileszyk #nmileszyk Centrum Cyfrowe Creative Commons Polska Prawo autorskie Wprowadzenie

2. Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: © ) – pojęcieprawnicze oznaczające ogół praw przysługującychautorowi utworu albo przepisy upoważniające autorado decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu zniego korzyści. W Polsce: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 zpóźn. zm.) Tradycyjny copyright

3. Przedmiot prawa autorskiego cz. 1 Musi to być rezultat pracy człowieka. Musi to być przejaw działalności twórczej. Musi mieć indywidualny charakter. Jeśli dzieło naszych rąk i umysłu zawiera w sobie pierwiastek indywidualnej działalności twórczej, to mamy do czynienia z utworem oraz z autorem.

4. Podmiot prawa autorskiego cz. 1 W 2011 fotograf National Geographic David Slater upuścił jeden z aparatów podczas fotografowania stada makaków. Jeden z nich zrobił sobie kilkanaście autoportetów. Do kogo należą prawa autorskie?

5. Podmiot prawa autorskiego cz. 2 “Prawo autorskie przysługuje twórcy” - podmiotem praw osobistych może być twórca (osoba fizyczna) “pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe” - podmiotem praw majątkowych może być twórca, pracodawca, spadkobierca, nabywca tych praw

6. Grafika. Piotr Chuchla/Centrum Cyfrowe, CC BY

7. Grafika. Piotr Chuchla/Centrum Cyfrowe, CC BY

8. Zmiana prawa autorskiego na przestrzeni lat

9. • Art. 124 Ustawy o prawie autorskim: „Przepisy ustawy stosuje się do utworów: [..] do których prawa autorskie według przepisów dotychczasowych wygasły, a które według niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony, z wyłączeniem okresu między wygaśnięciem ochrony według ustawy dotychczasowej i wejściem w życie niniejszej ustawy.” Dzieło opublikowane w 1910, autor zmarł w 1949: *wg ustawy z 1926 – prawa wygasłyby w 2000 *wg ustawy z 1952 – wygasły w 1970 *wg ustawy z 1975 – wygasły w 1975 *wg ustawy z 1994 – wygasły w 2000 *wg ustawy z 2001 – wygasną w 2020 Zmiana prawa autorskiego na przestrzeni lat cz. 2

10. Domena publiczna Za domenę publiczną uznajemy dobro  wspólne: zbiór utworów, z których każdy  może korzystać bezpłatnie i wyłącznie  z ograniczeniami wynikającymi  z autorskich praw osobistych, ponieważ  wygasły już do nich autorskie prawa  autorskie majątkowe, bądź też utwory te  nigdy nie były przedmiotem prawa  autorskiego.

11. Problemy i wyzwania

12. Przejście praw majątkowych Dwa rodzaje umów: 1) przeniesienie praw 2) licencja – umowa o korzystanie z utworu. Umowa obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niejwymienione; nie obejmuje przyszłych pól eksploatacji ani przyszłych utworów twórcy. Zasięg obowiązywania; wyłączna / niewyłączna

13. Pola eksploatacji Pole eksploatacji jest to sposób wykorzystania utworu mający samodzielne ekonomiczne znaczenie. Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich znanych polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

14. Dozwolony użytek

15. Utwory osierocone Utwór lub fonogram uznaje się za osierocony, jeżeli żaden z podmiotów uprawnionych nie jest znany lub, nawet jeżeli chociaż jeden z nich jest znany, żaden nie został odnaleziony pomimo starannego poszukiwania podmiotów uprawnionych, przeprowadzonego i zarejestrowanego zgodnie z dyrektywą o utworach osieroconych. Utwory, których prawnoautorska ochrona już ustała, albo które nigdy nie były objęte tą ochroną, nie są zaliczane do osieroconych.

16. Zdjęcia – ustawy z 1926 i 1952 Na mocy art. 21 ustawy z dnia 29 marca 1926 roku o prawie autorskim „prawo autorskie do dzieł fotograficznych, lub otrzymanych w podobny do fotografii sposób gaśnie w dziesięć lat od zdjęcia fotografii […] Prawo autorskie do serii zdjęć fotograficznych, mającej znaczenie artystyczne lub naukowe, gaśnie w pięćdziesiąt lat od śmierci wydawcy”. Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 1952 roku autorskie prawa majątkowe do utworu fotograficznego lub otrzymanego w sposób podobny do fotografii, a także do serii zdjęć fotograficznych, mających znaczenie artystyczne lub naukowe, gasną z upływem lat dziesięciu od pierwszej publikacji.

17. Zdj cia – ustawy z 1926 i 1952 –ę nota prawnoautorska Należy podkreślić, że ustawy o prawie autorskim z 1926 i 1952 roku chroniły fotografię jako utwór, ale pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów o charakterze formalnym przez samego fotografa. Chodziło o zastrzeżenie prawa autorskiego, które mogło być dokonane wyłącznie przez twórcę fotografii.

18. Dzi kuj .ę ę

#nmileszyk presentations

Add a comment

Related pages

§ Fotografia a prawo autorskie – Forum Prawne

Samo wykonywanie zdjęć (prawie*) nigdy nie jest złamaniem prawa. Większość ograniczeń dotyczy tego, co z uzyskanym materiałem dzieje się w ...
Read more

Tomasz Worek. Fotografia. Prawa autorskie

Prawa autorskie Prawa autorskie do przedstawionych na stronie materialów sa zastrzeżone. Jakiekolwiek powielanie, cytowanie lub rozpowszechnianie prac (w ...
Read more

Prawa autorskie - fotografia. - Forum Prawne

Witam. 1. Jestem studentem II roku prawa na UMCS w Lublinie i nie mogę rozgryść pewnego problemu, który napotkał na stowarzyszenie, ktorego
Read more

PRAWO i MEDIA cz.9 Autorskie prawa majątkowe - YouTube

Autor wielu poradników i książek: "Fotograf, fotografia, prawo", "Prawo w mediach", ... Prawo autorskie a gry komputerowe - Duration: 57:45.
Read more

Prawa autorskie - Strona 14 - Canon Board

Polecam książkę "fotograf fotografia prawo" Wojciecha Orżewskiego ( nie ma błędu w nazwisku ) Najważniejszą rzeczą jest to , że zamawiałeś ...
Read more

Prawoautorskie.info - portal prawa autorskiego

Jan Błeszyński, Fotografia jako przedmiot prawa autorskiego, ... Jan Błeszyński, Prawo autorskie wobec technik kopiowania utworów słownych, ...
Read more

GIMP - prawa autorskie - kopia rysunku

prawa autorskie - kopia rysunku ... Myślę, że to jest traktowane jako kradzież własności intelektualnej.
Read more

Prawa autorskie

Vitez ja nie neguję prawa autorskiegi i nie sankcjonuję działania złoczyńców. Jest tylko małe "ale". Interpretacja przepisu zależy od sędziego ...
Read more

Sztuka a prawo autorskie Wybrane zagadnienia - Łada Piotr ...

Sztuka a prawo autorskie Wybrane zagadnienia Łada Piotr. Dostępny. Dostępne mniej niż 10 sztuk. ... Sztuka i fotografia. MONOGRAFIE. €14,09.
Read more

Urheberrechte, Copyrights, Prawa Autorskie, Wieslaw Sadurski

Autorska Galeria Wizja, Światło, Kreacja - Druki Artystyczne, Malarstwo, Grafika, Poezja, Fotografia - Wiesław Sadurski, polski artysta w Berlinie.
Read more