Ppp wod-kan

50 %
50 %
Information about Ppp wod-kan
Business & Mgmt

Published on March 10, 2014

Author: ukinpoland

Source: slideshare.net

www.collect.plWsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ul. Noakowskiego 24 00-668Warszawa www.ippp.pl info@ippp.pl ©MWJ

Perspektywy PPP w sektorze wodno-kanalizacyjnym w Polsce Warszawa, 18.02.2014 r. 2

 Wszelkie zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w odniesieniu do :  wodociągów i zaopatrzenia w wodę,  kanalizacji, gmina będzie mogła powierzyć na podstawie umowy partnerowi prywatnemu /koncesjonariuszowi (art. 3 ust. 1 u.g.k.).  Ramy prawne współpracy z partnerem prywatnym w sektorze wod.-kan. wyznaczają:  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.),  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.),  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). 3 PPP w sektorze wod.-kan. – ramy prawne

 Potencjalne zakresy współpracy:  budowa (rozbudowa, przebudowa) i eksploatacja nowych sieci wodno- kanalizacyjnych,  eksploatacja istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych.  W obu przypadkach wynagrodzeniem partnera prywatnego będą przychody z eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej, tj. opłaty pobierane z tytułu sprzedaży kluczowych usług (dostaw wody, odbiór ścieków). 4 PPP w sektorze wod.-kan. – ramy prawne

5 PPP w sektorze wod.-kan. – ramy prawne Schemat transakcji bez SPV:

6 PPP w sektorze wod.-kan. – ramy prawne Schemat transakcji z SPV:

 W okresie od 2009-III kw. 2013 r. liczba wszystkich ogłoszonych projektów wyniosła 277, z których 224 ogłoszenia dotyczyły nowych postępowań (53 ogłoszenia dotyczy projektów z lat poprzednich).  W rozpatrywanym okresie podpisanych zostało 58 umów (stanowiących 21% liczby wszystkich ogłoszeń) z czego wynika, iż blisko co piąte postępowanie zostało zakończone podpisaniem umowy.  W przypadku, gdyby rozpatrywać jedynie ogłoszone postępowania nowych projektów, wówczas co czwarty projekt zakończył się podpisaniem umowy (stanowi 26% nowych ogłoszeń). 7 Rynek PPP w Polsce

 Wśród 58 projektów zakończonych podpisaniem umowy 46 z nich znajduje się w fazie realizacji, 6 w fazie eksploatacji, w 5 przypadkach została rozwiązana umowa natomiast w jednym przypadku nie nastąpiła realizacja, gdyż projekt został przeniesiony na listę rezerwową (tym samym utracona została dotacja z Unii Europejskiej).  W okresie od 2009-III kw. 2013 r. liczba wszystkich ogłoszonych projektów dotyczących gospodarki wodno-kanalizacyjnej wyniosła 19, w tym dla 7 zawarto umowy. 8 Rynek PPP w Polsce

 Przed wejściem w życie ustawy o PPP oraz ustawy o koncesjach zrealizowano kilka przedsięwzięć w sektorze wod.-kan. wpisujących się w koncepcję PPP. Przykład:  W 1992 r. Miasto Gdańsk utworzyło spółkę joint venture Saur Neptun Gdańsk Polska S.A.:  Kapitał w spółce objęło Miasto Gdańsk (49 %) oraz inwestor zagraniczny, francuska grupa Saur (51 %),  Miasto wniosło do spółki majątek związany z realizacją usług wodno- kanalizacyjnych, a partner francuski wniósł pieniądze.  Miasto Gdańsk powierzyło spółce na podstawie 30-letniej umowy prowadzenie systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gdańska i okolicznych gmin.  W 2005 r. nastąpiła zmiana struktury współpracy - Miasto powołało nową spółkę ze 100 % udziałem gminy i przekazało jej na własność infrastrukturę eksploatowaną przez Saur Neptun Gdańsk S.A. 9 PPP w sektorze wod.-kan. – umowy typu PPP (przed 2009 r.)

 Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych zterenu Gminy Konstancin-Jeziorna.  Strona publiczna: Gmina miejsko-wiejska Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie) ,  Strona prywatna: SAUR Konstacja Sp. z o.o.  Wartość przedsięwzięcia: 338 000 000 zł  Model prawny: PPP (model koncesyjny)  Okres trwania umowy: 32 lata (od 01.10.2012 r.). 10 PPP w sektorze wod.-kan. – zawarte umowy (od 2009 r.)

 Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo:  Strona publiczna: Gmina Kiszkowo (woj. wielkopolskie),  Strona prywatna: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rybnie Wielkim  Wartość przedsięwzięcia: 3.000.000 zł  Model prawny: koncesja na usługi  Okres trwania umowy: 3 lata (od 18.12.2009 r.)  UWAGA! W 1.12.2012 zawarto nową umowę na 3 lata między tymi samymi stronami.  Koncesja na świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię, prowadzenie remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Smołdzino.  Strona publiczna: Gmina Smołdzino (woj. pomorskie),  Strona prywatna: Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.  Wartość przedsięwzięcia: 654 200 zł  Model prawny: koncesja na usługi  Okres trwania umowy: 1 rok (od 15.09.2011 r.)  UWAGA! W 1.09.2012 zawarto nową umowę na 15 lat między tymi samymi stronami. 11 PPP w sektorze wod.-kan. – zawarte umowy (od 2009 r.)

 Koncesja na świadczenie usług w zakresie gospodarki energetycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie osiedla mieszkaniowego w m. Siemirowice.  Strona publiczna: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni (woj. pomorskie),  Strona prywatna: Wspólne Przedsiębiorstwo PROMEX T. Ciarkowski, M. Czachowski Sp. Jawna  Wartość przedsięwzięcia: 17 710 000 zł  Model prawny: koncesja na usługi  Okres trwania umowy: 15 lat (od 28.10.2011 r.)  Koncesja na zarządzanie, administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatacja gminnej sieci kanalizacji w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży.  Strona publiczna: Gmina Brudzeń Duży (woj. mazowieckie)  Strona prywatna: Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „GEA-NOVA” Sp. z o.o.  Wartość przedsięwzięcia: 86 400 zł  Model prawny: koncesja na usługi  Okres trwania umowy: 15 lat (od 01.01.20112 r.) 12 PPP w sektorze wod.-kan. – zawarte umowy (od 2009 r.)

 Koncesje (PPP) na budowę i eksploatację sieci:  budowa i zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew,  uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej gminy wraz z budową oczyszczalni ścieków w Skawicy Stecowie (gmina Zawoja),  rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o ok. 70 km sieci w systemie podciśnieniowym (część wschodnia gminy) i w systemie grawitacyjno – tłocznym (część południowo- zachodnia gminy) w gminie Niepołomice,  budowa oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z elementami kanalizacji gminy w Ornotnowicach Śląskich,  budowa oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z elementami kanalizacji gminy w Celestynowie,  Koncesje utrzymanie i eksploatację sieci:  zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków, prowadzenie remontów i modernizacji sieci wodno-ściekowej na terenie gminy, utrzymanie infrastruktury w gminie Michałowice,  prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina. 13 PPP w sektorze wod.-kan. – wybrane projekty

 Według badań Banku Światowego w latach 1991-2006 w krajach rozwijających się rozpoczęto 526 projektów w sektorze wodno-kanalizacyjnym z udziałem podmiotów prywatnych o łącznej wartości ok. 52 mld $. Najczęściej stosowanym modelem realizacji tego typu przedsięwzięć były kontrakty koncesyjne (384 przedsięwzięcia), w tym 44 % stanowiły przedsięwzięcia związane z budową całkowicie nowych instalacji. Umowy dotyczące dzierżawy i zarządzania siecią zastosowano w 121 przypadkach.  W Wielkiej Brytanii, we Francji, w Czechach i w Hiszpanii udział sektora prywatnego w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym jest większościowy (w tym ok. 90 % w Wielkiej Brytanii, 70 % we Francji).  W takich krajach, jak Grecja, Włochy, Węgry, Australia, Brazylia, Portugalia, Niemcy, Meksyk i USA udział kapitału prywatnego w sektorze wod.-kan. waha się od 20 do 40 %.  W Belgii i Irlandii udział kapitału prywatnego jest znaczny (30-40 %) jedynie w rynku usług odprowadzania ścieków.  Udziału sektora prywatnego w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Polsce mieści się w przedziale 3-5 % rynku. 14 PPP w sektorze wod.-kan. – Polska na tle innych

 Stosownie do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przyjętego przez Radę Ministrów w 2003 r. i kolejnych jego aktualizacji konieczna jest:  budowa 30 641 km sieci kanalizacyjnej,  modernizacja 2 883 km sieci kanalizacyjnej,  modernizacja lub rozbudowa 569 oczyszczali ścieków,  budowa 177 nowych oczyszczalni.  Nakłady finansowe na realizację zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięć szacowane są na kwotę: 31,9 mld zł, w tym:  na systemy kanalizacyjne 19,2 mld zł,  na oczyszczalnie ścieków 11,4 mld zł,  na zagospodarowanie osadów 1,3 mld zł. 15 PPP w sektorze wod.-kan. – wyzwania

Realizacja istotnej części założeń KPOŚK ze środków własnych gmin (przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych), przy ograniczonych możliwościach wsparcia ze środków publicznych NFOŚiGW lub funduszy unijnych, nie jest możliwa z uwagi na lukę finansową.  Lukę finansową zapełnić może kapitał prywatny pozyskany w ramach PPP i koncesji.  Wzrost liczby postępowań i zawieranych umów PPP i koncesji w sektorze wod.-kan. w ostatnich latach wskazuje na zwiększającą się gotowość do „wpuszczania” kapitału prywatnego do sektora wod.-kan.  Brak istotnych barier prawnych dla rozwoju PPP.  Neutralność zobowiązań finansowych z tytułu PPP dla państwowego długu publicznego.  Nowa Perspektywa Finansowa UE wyraźnie sprzyjać będzie wsparciu dla tzw. projektów hybrydowych. 16 PPP w sektorze wod.-kan. – szansa dla PPP i koncesji

www.collect.plWsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Instytut PPP  ul. Noakowskiego 24, 00-668 Warszawa  tel. (22) 435-95-02  faks (22) 482-10-50  e-mail info@ippp.pl  www.ippp.pl 17 Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ul. Noakowskiego 24 00-668Warszawa tel./mobile: 48 696 040 242 www.ippp.pl info@ippp.pl marcin.wawrzyniak@ippp.pl DZIĘKUJĘMY ZA UWAGĘ • adw. Marcin Wawrzyniak

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Public-Private Partnership (PPP). A Course in the Frame of ...

Public-Private Partnership (PPP). A Course in the Frame of the PPPUE (UNDP) Collaborative Learning Course 2400-ZEWW176
Read more

Jahresübersicht Messe Nürnberg | Gruppe Metropolregion ...

PPP-Projekt der Metropolregion Nürnberg fensterbau/frontale 24.03. - 27.03.2010 Internationale Fachmesse Fenster, Tür und Fassade Technologien ...
Read more

Warsztaty sektorowe PPP WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Szanowni Państwo, W imieniu Centrum PPP oraz Sponsorów wydarzenia, serdecznie zapraszamy na Warsztat PPP w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym.
Read more

Ppp wod-kan - Business - docslide.pl

5. 5 PPP w sektorze wod.-kan. – ramy prawne Schemat transakcji bez SPV: 6. 6 PPP w sektorze wod ...
Read more

Internationale Fachmessen - Hoch- und Tiefbau ...

WOD-KAN Ausstellung für die Wasserversorgung und Abfallwassersysteme: ... African PPP (Public Private Partnership) Conference: jährlich: 24.10 - 26.10 2016:
Read more

PPP a sektor wodno-ściekowy w Polsce. Możliwości i ...

8-9 listopada 2016 odbył się XIX Kongres WOD-KAN-EKO. Relację znajdziesz TUTAJ. *** 8-9 listopada 2016 odbył się XIX Kongres WOD-KAN-EKO.
Read more

o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce - centrum-ppp.pl

RAPORt o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym w Polsce ⁄ 2013 3 wyKaz sKrÓtÓw 4 WPROWADZENIE 5 1. PPP JaKo Forma zarzĄDzania realizacJĄ usluG PublicznycH 8
Read more

Warsztaty sektorowe PPP WODOCIĄGI I KANALIZACJA

11:50 – 12:50 Zagraniczne doświadczenia i dobre praktyki PPP w sektorze wod-kan. Projekt BOT w Chinach – perspektywa operatora. (Eksperci Tahal Polska)
Read more