Ppp wod-kan

50 %
50 %
Information about Ppp wod-kan
Business & Mgmt

Published on March 10, 2014

Author: ukinpoland

Source: slideshare.net

www.collect.plWsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ul. Noakowskiego 24 00-668Warszawa www.ippp.pl info@ippp.pl ©MWJ

Perspektywy PPP w sektorze wodno-kanalizacyjnym w Polsce Warszawa, 18.02.2014 r. 2

 Wszelkie zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w odniesieniu do :  wodociągów i zaopatrzenia w wodę,  kanalizacji, gmina będzie mogła powierzyć na podstawie umowy partnerowi prywatnemu /koncesjonariuszowi (art. 3 ust. 1 u.g.k.).  Ramy prawne współpracy z partnerem prywatnym w sektorze wod.-kan. wyznaczają:  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.),  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.),  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). 3 PPP w sektorze wod.-kan. – ramy prawne

 Potencjalne zakresy współpracy:  budowa (rozbudowa, przebudowa) i eksploatacja nowych sieci wodno- kanalizacyjnych,  eksploatacja istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych.  W obu przypadkach wynagrodzeniem partnera prywatnego będą przychody z eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej, tj. opłaty pobierane z tytułu sprzedaży kluczowych usług (dostaw wody, odbiór ścieków). 4 PPP w sektorze wod.-kan. – ramy prawne

5 PPP w sektorze wod.-kan. – ramy prawne Schemat transakcji bez SPV:

6 PPP w sektorze wod.-kan. – ramy prawne Schemat transakcji z SPV:

 W okresie od 2009-III kw. 2013 r. liczba wszystkich ogłoszonych projektów wyniosła 277, z których 224 ogłoszenia dotyczyły nowych postępowań (53 ogłoszenia dotyczy projektów z lat poprzednich).  W rozpatrywanym okresie podpisanych zostało 58 umów (stanowiących 21% liczby wszystkich ogłoszeń) z czego wynika, iż blisko co piąte postępowanie zostało zakończone podpisaniem umowy.  W przypadku, gdyby rozpatrywać jedynie ogłoszone postępowania nowych projektów, wówczas co czwarty projekt zakończył się podpisaniem umowy (stanowi 26% nowych ogłoszeń). 7 Rynek PPP w Polsce

 Wśród 58 projektów zakończonych podpisaniem umowy 46 z nich znajduje się w fazie realizacji, 6 w fazie eksploatacji, w 5 przypadkach została rozwiązana umowa natomiast w jednym przypadku nie nastąpiła realizacja, gdyż projekt został przeniesiony na listę rezerwową (tym samym utracona została dotacja z Unii Europejskiej).  W okresie od 2009-III kw. 2013 r. liczba wszystkich ogłoszonych projektów dotyczących gospodarki wodno-kanalizacyjnej wyniosła 19, w tym dla 7 zawarto umowy. 8 Rynek PPP w Polsce

 Przed wejściem w życie ustawy o PPP oraz ustawy o koncesjach zrealizowano kilka przedsięwzięć w sektorze wod.-kan. wpisujących się w koncepcję PPP. Przykład:  W 1992 r. Miasto Gdańsk utworzyło spółkę joint venture Saur Neptun Gdańsk Polska S.A.:  Kapitał w spółce objęło Miasto Gdańsk (49 %) oraz inwestor zagraniczny, francuska grupa Saur (51 %),  Miasto wniosło do spółki majątek związany z realizacją usług wodno- kanalizacyjnych, a partner francuski wniósł pieniądze.  Miasto Gdańsk powierzyło spółce na podstawie 30-letniej umowy prowadzenie systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gdańska i okolicznych gmin.  W 2005 r. nastąpiła zmiana struktury współpracy - Miasto powołało nową spółkę ze 100 % udziałem gminy i przekazało jej na własność infrastrukturę eksploatowaną przez Saur Neptun Gdańsk S.A. 9 PPP w sektorze wod.-kan. – umowy typu PPP (przed 2009 r.)

 Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych zterenu Gminy Konstancin-Jeziorna.  Strona publiczna: Gmina miejsko-wiejska Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie) ,  Strona prywatna: SAUR Konstacja Sp. z o.o.  Wartość przedsięwzięcia: 338 000 000 zł  Model prawny: PPP (model koncesyjny)  Okres trwania umowy: 32 lata (od 01.10.2012 r.). 10 PPP w sektorze wod.-kan. – zawarte umowy (od 2009 r.)

 Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo:  Strona publiczna: Gmina Kiszkowo (woj. wielkopolskie),  Strona prywatna: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rybnie Wielkim  Wartość przedsięwzięcia: 3.000.000 zł  Model prawny: koncesja na usługi  Okres trwania umowy: 3 lata (od 18.12.2009 r.)  UWAGA! W 1.12.2012 zawarto nową umowę na 3 lata między tymi samymi stronami.  Koncesja na świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię, prowadzenie remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Smołdzino.  Strona publiczna: Gmina Smołdzino (woj. pomorskie),  Strona prywatna: Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.  Wartość przedsięwzięcia: 654 200 zł  Model prawny: koncesja na usługi  Okres trwania umowy: 1 rok (od 15.09.2011 r.)  UWAGA! W 1.09.2012 zawarto nową umowę na 15 lat między tymi samymi stronami. 11 PPP w sektorze wod.-kan. – zawarte umowy (od 2009 r.)

 Koncesja na świadczenie usług w zakresie gospodarki energetycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie osiedla mieszkaniowego w m. Siemirowice.  Strona publiczna: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni (woj. pomorskie),  Strona prywatna: Wspólne Przedsiębiorstwo PROMEX T. Ciarkowski, M. Czachowski Sp. Jawna  Wartość przedsięwzięcia: 17 710 000 zł  Model prawny: koncesja na usługi  Okres trwania umowy: 15 lat (od 28.10.2011 r.)  Koncesja na zarządzanie, administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatacja gminnej sieci kanalizacji w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży.  Strona publiczna: Gmina Brudzeń Duży (woj. mazowieckie)  Strona prywatna: Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „GEA-NOVA” Sp. z o.o.  Wartość przedsięwzięcia: 86 400 zł  Model prawny: koncesja na usługi  Okres trwania umowy: 15 lat (od 01.01.20112 r.) 12 PPP w sektorze wod.-kan. – zawarte umowy (od 2009 r.)

 Koncesje (PPP) na budowę i eksploatację sieci:  budowa i zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew,  uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej gminy wraz z budową oczyszczalni ścieków w Skawicy Stecowie (gmina Zawoja),  rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o ok. 70 km sieci w systemie podciśnieniowym (część wschodnia gminy) i w systemie grawitacyjno – tłocznym (część południowo- zachodnia gminy) w gminie Niepołomice,  budowa oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z elementami kanalizacji gminy w Ornotnowicach Śląskich,  budowa oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z elementami kanalizacji gminy w Celestynowie,  Koncesje utrzymanie i eksploatację sieci:  zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków, prowadzenie remontów i modernizacji sieci wodno-ściekowej na terenie gminy, utrzymanie infrastruktury w gminie Michałowice,  prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina. 13 PPP w sektorze wod.-kan. – wybrane projekty

 Według badań Banku Światowego w latach 1991-2006 w krajach rozwijających się rozpoczęto 526 projektów w sektorze wodno-kanalizacyjnym z udziałem podmiotów prywatnych o łącznej wartości ok. 52 mld $. Najczęściej stosowanym modelem realizacji tego typu przedsięwzięć były kontrakty koncesyjne (384 przedsięwzięcia), w tym 44 % stanowiły przedsięwzięcia związane z budową całkowicie nowych instalacji. Umowy dotyczące dzierżawy i zarządzania siecią zastosowano w 121 przypadkach.  W Wielkiej Brytanii, we Francji, w Czechach i w Hiszpanii udział sektora prywatnego w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym jest większościowy (w tym ok. 90 % w Wielkiej Brytanii, 70 % we Francji).  W takich krajach, jak Grecja, Włochy, Węgry, Australia, Brazylia, Portugalia, Niemcy, Meksyk i USA udział kapitału prywatnego w sektorze wod.-kan. waha się od 20 do 40 %.  W Belgii i Irlandii udział kapitału prywatnego jest znaczny (30-40 %) jedynie w rynku usług odprowadzania ścieków.  Udziału sektora prywatnego w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Polsce mieści się w przedziale 3-5 % rynku. 14 PPP w sektorze wod.-kan. – Polska na tle innych

 Stosownie do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przyjętego przez Radę Ministrów w 2003 r. i kolejnych jego aktualizacji konieczna jest:  budowa 30 641 km sieci kanalizacyjnej,  modernizacja 2 883 km sieci kanalizacyjnej,  modernizacja lub rozbudowa 569 oczyszczali ścieków,  budowa 177 nowych oczyszczalni.  Nakłady finansowe na realizację zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięć szacowane są na kwotę: 31,9 mld zł, w tym:  na systemy kanalizacyjne 19,2 mld zł,  na oczyszczalnie ścieków 11,4 mld zł,  na zagospodarowanie osadów 1,3 mld zł. 15 PPP w sektorze wod.-kan. – wyzwania

Realizacja istotnej części założeń KPOŚK ze środków własnych gmin (przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych), przy ograniczonych możliwościach wsparcia ze środków publicznych NFOŚiGW lub funduszy unijnych, nie jest możliwa z uwagi na lukę finansową.  Lukę finansową zapełnić może kapitał prywatny pozyskany w ramach PPP i koncesji.  Wzrost liczby postępowań i zawieranych umów PPP i koncesji w sektorze wod.-kan. w ostatnich latach wskazuje na zwiększającą się gotowość do „wpuszczania” kapitału prywatnego do sektora wod.-kan.  Brak istotnych barier prawnych dla rozwoju PPP.  Neutralność zobowiązań finansowych z tytułu PPP dla państwowego długu publicznego.  Nowa Perspektywa Finansowa UE wyraźnie sprzyjać będzie wsparciu dla tzw. projektów hybrydowych. 16 PPP w sektorze wod.-kan. – szansa dla PPP i koncesji

www.collect.plWsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Instytut PPP  ul. Noakowskiego 24, 00-668 Warszawa  tel. (22) 435-95-02  faks (22) 482-10-50  e-mail info@ippp.pl  www.ippp.pl 17 Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ul. Noakowskiego 24 00-668Warszawa tel./mobile: 48 696 040 242 www.ippp.pl info@ippp.pl marcin.wawrzyniak@ippp.pl DZIĘKUJĘMY ZA UWAGĘ • adw. Marcin Wawrzyniak

Add a comment

Related presentations

Related pages

Public-Private Partnership (PPP). A Course in the Frame of ...

Public-Private Partnership (PPP). A Course in the Frame of the PPPUE (UNDP) Collaborative Learning Course 2400-ZEWW176
Read more

Jahresübersicht Messe Nürnberg | Gruppe Metropolregion ...

PPP-Projekt der Metropolregion Nürnberg fensterbau/frontale 24.03. - 27.03.2010 Internationale Fachmesse Fenster, Tür und Fassade Technologien ...
Read more

Warsztaty sektorowe PPP WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Szanowni Państwo, W imieniu Centrum PPP oraz Sponsorów wydarzenia, serdecznie zapraszamy na Warsztat PPP w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym.
Read more

Ppp wod-kan - Business - docslide.pl

5. 5 PPP w sektorze wod.-kan. – ramy prawne Schemat transakcji bez SPV: 6. 6 PPP w sektorze wod ...
Read more

Internationale Fachmessen - Hoch- und Tiefbau ...

WOD-KAN Ausstellung für die Wasserversorgung und Abfallwassersysteme: ... African PPP (Public Private Partnership) Conference: jährlich: 24.10 - 26.10 2016:
Read more

PPP a sektor wodno-ściekowy w Polsce. Możliwości i ...

8-9 listopada 2016 odbył się XIX Kongres WOD-KAN-EKO. Relację znajdziesz TUTAJ. *** 8-9 listopada 2016 odbył się XIX Kongres WOD-KAN-EKO.
Read more

o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce - centrum-ppp.pl

RAPORt o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym w Polsce ⁄ 2013 3 wyKaz sKrÓtÓw 4 WPROWADZENIE 5 1. PPP JaKo Forma zarzĄDzania realizacJĄ usluG PublicznycH 8
Read more

Warsztaty sektorowe PPP WODOCIĄGI I KANALIZACJA

11:50 – 12:50 Zagraniczne doświadczenia i dobre praktyki PPP w sektorze wod-kan. Projekt BOT w Chinach – perspektywa operatora. (Eksperci Tahal Polska)
Read more