POZİTİF DOĞUM EYLEMİ İÇİN WHO 2018 ÖNERİLERİ

33 %
67 %
Information about POZİTİF DOĞUM EYLEMİ İÇİN WHO 2018 ÖNERİLERİ
Education

Published on September 23, 2018

Author: mitoztip

Source: authorstream.com

Pozitif Doğum Eylemi İçin WHO 2018 Önerileri: Pozitif Doğum Eylemi İçin WHO 2018 Önerileri Op. Dr. Kenan Ertopcu   Slide2: DOĞUM VE 2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ AJANDASI Dünyada her yıl 160 milyon civarında doğum oluyor . Doğum eylemi , doğum ve doğum sonrası erken dönemde risklerin türleri , derecesi ülkelere ve doğum ortamlarına g öre değişiyor . Doğumların çoğunluğu gebeler ve bebekleri için doğum e ylemi başında ve süresinde tanımlanmış risk faktörü veya komplikasyon olmadan gerçekleşiyor . Slide3: Bununla birlikte doğum eylemi ve doğum anne ve bebek için özellikle komplikasyon olursa morbidite ve mortalite riski açısından kritik . Global ajandalar odaklarını genişleterek hem anne ve bebeklerin olası doğum komplikasyonlarından kurtulmalarını hem de sağlıklı yaşamları için tam potansiyellerini üst düzeye çıkarmayı hedefliyorlar . Doğum eyleminde ve doğumda bakımın kalitesini geliştirmek , antenatal veya postpartum bakım stratejilerine göre ölü doğum ,maternal ve yenidoğan mortalitesini azaltmak için en etkili strateji olarak tanımlanmıştır . Slide5: POZİTİF DOĞUM DENEYİMİ KADINLAR ÖNCEK KİŞİSEL VE SOSYOKÜLTÜREL İNANÇ VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK VEYA ÜSTÜNE ÇIKACAK POZİTİF DOĞUM DENEYİMİ İSTERLER. POZİTİF DOĞUM DENEYİMİ - KLİNİK VE PSİKOLOJİK GÜVENLİ BİR ORTAMDA - TEKNİK OLARAK UZMANLAŞMIŞ KLİNİK ÇALIŞANININ , - DOĞUM EŞLİKÇİSİNİN -SÜREKLİ PRATİK VE EMOSYONEL DESTEĞİ İLE -SAĞLIKLI BİR BEBEĞİN DOĞUMUNU İÇERİR. KADINLARIN ÇOĞUNLUĞU MEDİKAL GİRİŞİMLER GEREKLİ OLSA VEYA İSTENSE BİLE, KİŞİSEL BAŞARMA DUYGUSU VE KONTOL İÇİN KARARLARA KATILMAK , FİZYOLOJİK DOĞUM EYLEMİ VE FİZYOLOJİK DOĞUM İSTERLER. Slide7: DOĞUMUN MEDİKALİZASYONU Yıllar boyu araştırmalara rağmen doğumda normallik kavramı evrensel veya standardize değildir . Predominant bakım model i dünyanın birçok bölgesinde sağlık profesyonelinin doğum eylemini kontrol etmesidir . Son 20 yı lda doğumu başlatmak , hızlandırmak , sonlandırmak , düzenlemek veya monitorize etmek gibi uygulamalar artmıştır . Slide8: DOĞUMUN MEDİKALİZASYONU Doğumda aşırı medikalizasyon kadının kendi doğum yapma kapasitesini baskılayarak doğum deneyimine negatif etk i yapmaktadır Kadınların önemli bir bölümüne doğum eylemi sürecinde veya doğumda en az bir obstetrik girişim olduğu kanıtlanmıştır . Sağlıklı gebe kadınlar komplike olmayan vajinal doğumlarda perineal traş , lavman , amniotomy , intravenöz sıvı , antispazmolitik ve antibiyotikler gibi etkili olmayan , potensiyel zararlı uygulamalarla karşı karşıyadır . Slide9: DOĞUM EYLEMİNİN İLERLEMESİ , NORMAL NEDİR ? Son on yılda partogramın en önemli bileşkeleri olan ikaz ve aksiyon çizgilerinin validiteleri çalışmalarla sorgulanmış ve doğum eyleminin 1950 lerde Emmanuel Friedman ın belirlediği sınırlardan daha yavaş olabileceği bildirilmiştir . Doğum eylemini ve doğumu güvenli monitorize etmek için normal doğumu başlatan ve ilerletenin ne olduğunu açıkça anlamak önemlidir . Doğumun başlangıcı , değişik fazlarının süresi ve evrelerinin tanımı ile ilgili konsensus yoktur . Pratikte güvenli zaman sınırları içinde ve servikal dilatasyon paternleri ile normal doğumun nasıl ilerlediği tanımı konusunda belirgin farklılıklar vardır . Günümüzde kullanılan servikografın güvenli sağlıklı doğum eylemini tanımladığı intrapartum bakımın klinik kılavuzunda sorgulanmaya başlamıştır . Slide13: Bu kılavuz herhangi bir sağlıklı bakım biriminde doğum eyleminde ve doğumda tüm sağlıklı gebe kadınların ve bebeklerin bakımına odaklanmıştır . ‘’ Sağlıklı gebe kadın ’’ tanımı kendileri ve bebekleri için risk faktörleri bulunmamış olan veya sağlıklı gözüken tüm gebe kadınlar ve adolesan kızlar için ifade edilmiştir . Doğumda komplikasyon gelişen ve özel bakım gerektiren yüksek riskli gebelikler bu kılavuzun kapsamı dışı ndadır . Bu kılavuz doğum eylemi ve doğumda sağlanması gereken temel bakımı ve doğumun birinci , ikinci ve üçüncü evresine özgü girişimleri içerir . Slide14: ÖNCELİKLİ SORULAR: KADINLARIN İSTEK VE İLGİLERİNE ODAKLANMAK Kılavuz intrapartum bakımda kadın merkezli tanımlanmış girişim ve sonuçlara odaklanmıştır . Kılavuz kadınların doğumda ne istediklerini , ne gereksinimleri olduğu ve nelere değer verdiklerini anlamak için sistematik kalitatif derlemeleri içerir . Kadınlar önceki kişisel ve sosyokültürel inanış ve beklentilerini g erçekleştirecek veya aşacak pozitif doğum deneyimi istemektedirler . Bu nedenle D ünya S ağlık Ö rgütü kadınların doğumdan beklentilerini karşılama amaçlı klinik ve klinik olmayan uygulamaların etkinliği ile ilgili öncelikli soruları t anımlamak için konsultasyon süreci kullanmıştır . Sistematik derlemelerde kadınların doğumda bazı beklentileri ; GİRİŞİM OLMADAN NORMAL DOĞUM DUYARLI İLGİLİ NAZİK SAYGILI PERSONEL KONTROL ALTINDA OLMA ARZUSU SAĞLIKLI ANNE VE BEBEK DOĞUM EŞLİKÇİSİ DESTEĞİ Slide17: KILAVUZU HAZIRLAYAN EKİPLER Slide18: DSÖ POZİTİF DOĞUM DENEYİMİ İÇİN İNTRAPARTUM BAKIM KILAVUZUNDA TOPLAM 56 ÖNERİ KILAVUZDA 27 YENİ ÖNERİ KILAVUZ HAZIRLAMA EKİBİ TARAFINDAN 2017 TOPLANTILARNDAN ADAPTE EDİLMİŞTİR 30 ESKİ ÖNERİ İSE ÖNCEDEN YAYINLANAN DSÖ KILAVUZLARINDAN ALINMIŞTIR. Slide19: DSÖ POZİTİF DOĞUM DENEYİMİ İÇİN İNTRAPARTUM BAKIM KILAVUZUNDA KANIT DÜZEYİNE GÖRE ÖNERİLER; Recommended: This category indicates that the intervention or option should be implemented. Not recommended: This category indicates that the intervention or option should not be implemented. Recommended only in specific contexts: This category indicates that the intervention or option is applicable only to the condition, setting or population specified in the recommendation, and should only be implemented in these contexts. Recommended only in the context of rigorous research: This category indicates that there are important uncertainties about the intervention or option. In such instances, implementation can still be undertaken on a large scale, provided that it takes the form of research that is able to address unanswered questions and uncertainties related both to effectiveness of the intervention or option, and its acceptability and feasibility. ÖNERİLİR ÖNERİLMEZ DURUMA ÖZGÜ ÖNERİ CONTEXT SPECİFİC RECOMMENDATİON CONTEXT OF RİGOROUS RESEARCH TİTİZ ARAŞTIRMA DURUMUNDA ÖNERİLİR Slide20: KILAVUZDAKİ ÖNERİLER DOĞUMUN BAŞLANGICINDAN ERKEN POSTNATAL DÖNEME ZAMAN SIRASIYLA GRUPLANARAK SUNULMUŞTUR. KILAVUZDA ÖNERİLER PRATİKTE DOĞRU UYGULANMASI VE ANLAŞILMASI İÇİN EK UYARI VE AÇIKLAMALAR İÇERMEKTEDİR. Slide21: DOĞUM EYLEMİNDE VE DOĞUMDA BAKIM (BİRİNCİ GRUP ÖNERİLER) ANNELİK BAKIMINDA SAYGI ETKİN İLETİŞİM DOĞUM EYLEMİNDE VE DOĞUMDA DESTEKÇİ EŞLİĞİ BAKIMIN SÜREKLİLİĞİ Slide22: DSÖ POZİTİF DOĞUM EYLEMİ İÇİN İNTRAPARTUM BAKIM KILAVUZU BİRİNCİ ÖNERİ (EK UYARI VE AÇIKLAMALARIYLA) ANNELİK BAKIMINDA SAYGI Slide23: 1. ANNELİK BAKIMINDA SAYGI Tüm kadınların saygınlığına,özeline,mahremiyetini sağlayıcı zarar ve kötü tedaviden uzak özgürlüğünü garanti eden , bilgilendirilmiş seçimini sağlayan ve doğum eylemi ve doğumda sürekli destek sağlayan bakım için organizasyonu tanımlar ve önerilir . ÖNERİLİR Slide24: ANNELİK BAKIMINDA SAYGI HERKES İÇİN GEÇERLİDİR DOĞUM KOMPLİKASYONLARI RİSK DURUMU , DÜŞÜK VEYA YÜKSEK RİSK DOĞUM ORTAMI ,EV VEYA HASTANE HANGİ DÜZEYDE SAĞLIK PROFESYONELİ OLURSA OLSUN ÜLKENİN GELİR DÜZEYİ :DÜŞÜK , ORTA YÜKSEK SAYGINLIK, ÖZELLİK. MAHREMLİK MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTEYİ AZATMAK İÇİN İNSAN HAKLARI TEMELL İ YAKLAŞIM. KADIN VE SAĞLIK PROFESYONEL ARASINDA İNTERPERSONEL DÜZEYDE GİRİŞİM GEREKTİRİR. SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN SAYGIN VE ÖZEL HİZMET VERECEĞİ ÇALIŞMA ORTAMLARI DÜZENLEMELİDİR. ANNELİK BAKIMINA SAYGIYI SAĞLAMAK İÇİN GİRİŞİMLERİN ETKİSİYLE İLGİLİ KANIT DÜZEYLİ ÇALIŞMALAR SINIRLIDIR . DSÖ POZİTİF DOĞUM EYLEMİ İÇİN İNTRAPARTUM BAKIM KILAVUZU BİRİNCİ ÖNERİNİN EK UYARI VE AÇIKLAMALARI Slide25: 2.ETKİN İLETİŞİM Annelik bakımı sağlayanlarla doğumdaki kadınların basit ve kültürel kabul edilebilir yöntemlerle etkin i letişimi önerilir . ÖNERİLİR Slide26: ETKİN İLETİŞİMİN İÇERMESİ GEREKENLER KADINA VE EŞİNE KENDİNİ TANITMA VE İSMİYLE HİTAP ETMEK KADINA VE AİLESİNE GEREK DUYDUKLARI BİLGİYİ TIBBİ TERİMLER KULLANMADAN, RESİM VE GRAFİK MATERYELLERİ EŞLİĞİNDE AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE VERMEK KADININ GEREKSİNİMLERİNİ, TERCİHLERİNİ, SORULARINI POZİTİF BİR TUTUMLA KARŞILAMAK KADINA UYGULANACAK İŞLEMLERİN AÇIKLANDIĞINDAN EMİN OLMAK, PELVİK MUAYENE VE DİĞER İŞLEMLER İÇİN SÖZEL VEYA YAZILI ONAM ALMAK Slide27: 3.DOĞUM EYLEMİNDE VE DOĞUMDA DESTEKÇİNİN EŞLİK ETMESİ Tüm kadınların seçtikleri kişi tarafından doğum eylemi süresinde ve doğumda eşlik edilmeleri önerilir . ÖNERİLİR Slide28: DOĞUMDA GEBEYE HANGİ DESTEKÇİ EŞLİK EDER ? KADININ AİLESİNDEN SOSYAL ÇEVRESİNDEN SEÇTİĞİ HERHANGİ BİR KİŞİ DOĞUM EYLEMİ BOYUNCA VE DOĞUM ANINDA GEBEYE EŞLİK EDER. BUNLAR; PARTNER, EŞ KIZ ARKADAŞ , AKRABA HERHANGİ BİR GRUP ÜYESİ (KADIN GRUBU LİDERİ, SAĞLIK ÇALIŞANI,GELENEKSEL DOĞUM DESTEKÇİSİ) DOULA KADININ İSTEKLERİNE SAYGI ÖNEMLİDİR. (DOĞUMA HERHANGİ BİR EŞLİKÇİ İSTEMESE DE) Slide29: 4.BAKIMIN SÜREKLİLİĞİ Ebe destekli sürekli bakım modelleri , bilinen bir ebe veya ebe grubuyla kadınların antenatal , intrapartum ve postnatal sürekli desteklenmesi iyi fonksiyon gören ebelik programlarında önerilir . DURUMA ÖZGÜ ÖNERİ Slide30: DOĞUMUN EVRELERİ Slide31: DOĞUMUN BİRİNCİ EVRESİ DOĞUMUN BİRİNCİ EVRESİNİN LATENT VE AKTİF FAZLARININ TANIMLANMASI DOĞUMUN BİRİNCİ EVRESİNİN SÜRESİ Slide32: 5.DOĞUMUN BİRİNCİ EVRESİNİN LATENT VEAKTİF FAZLARININ TANIMLANMASI Doğumun birinci evresinin aktif ve latent fazı için aşağıdaki tanımların kullanılması pratik uygulama için önerilir . -Latent birinci evre ,birinci ve sonraki doğumlar için , sancılı uterus kontraksiyonları ve serviksin belirli bir dereceye kadar efasmanı ve dilatasyonun 5cm e kadar yavaşça ilerlemesini içeren değişken serviks değişiklikleri ile karakterize zaman dilimidir . -- Aktif birinci evre , birinci ve sonraki doğumlar için düzenli sancılı Uterus kontraksiyonları ve serviksin çoğunluk efasmanı ve 5 cm den tam açığa kadar dilatasyonu ile karakterize zaman dilimidir . ÖNERİLİR Slide33: 6.DOĞUMUN BİRİNCİ EVRESİNİN SÜRESİ Kadınlar doğumun birinci evresinin latent fazının standart süresinin hiç bir zaman belli olmadığı ve kadından kadına değişeceği konusunda bilgilendirilmelidir . Ancak doğumun birinci evresinin aktif fazı (5cm den tam servikal dilatasyona ) genellikle birinci doğumlarda 12 saati , sonraki doğumlar için 10 saati geçmeyecektir . ÖNERİLİR Slide34: DOĞUMUN BİRİNCİ EVRESİNİN PRİMİPAR VE MULTİPARLAR İÇİN LATENT VE AKTİF FAZLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR Slide35: DOĞUMUN BİRİNCİ EVRESİNİN İLERLEMESİ 7.Doğumu spontan başlayan gebelerde birinci evresinin aktif fazında saatte 1 cm servikal dilatasyon şeklinde threshold ( partograf uyarı çizgisinde belirtilen ) kadınların olumsuz doğum sonuçlarıyla ilgili risk altında olduğunu tanımlamak içIn doğru ve tam değildir .Bu amaçla önerilmemelidir . 8.Doğumun birinci evresinin aktif fazında saatte 1cm den az minimal servikal dilatasyon oranı kadınların bazıları için gerçekçi değildir ve normal doğum ilerlemesi tanımı için kullanılması önerilemez. Sadece saatte 1cm den yavaş servikal dilatasyon oluşu obstetrik girişim için rutin bir indikasyon olmamalıdır . 9.Doğum servikal dilatasyon thresholdu ( sınırı ) 5 cm e ulaşmadan hızlanmayabilir . Bu nedenle fetal ve maternal durum iyi olduğu sürece doğum eylemini hızlandırmak için medikal girişimler veya doğum ( oksitosin augmentasyonu veya sezaryen ) bu t hreshold’dan önce önerilmez . ÖNERİLMEZ ÖNERİLMEZ ÖNERİLMEZ Slide36: PARTOGRAFTA SAATTE 1 CM THRESHOLDUNUN OLUMSUZ DOĞUM SONUÇLARIYLA İLGİLİ UYARI ÇİZGİSİ OLARAK KULLANILMASININ TANISAL DOĞRULUĞU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR ( SOLDAKİ TABLO) TANISAL TEST DOĞRULUĞU İLE İLGİLİ EN BÜYÜK ÇALIŞMADA OLUMSUZ DOĞUM SONUÇLARI FARKLI PREVALANS DÜZEYLERİNİN GÖSTERİLDİĞİ TABLO AŞAĞIDA Slide38: NULLİPAR VE MULTİPAR KADINLARDA SERVİKAL DİLATASYON VE SAAT OLARAK DOĞUMUN İLERLEMESİ Slide39: DOĞUMHANEYE KABUL POLİTİKASI DOĞUMA KABULDE KLİNİK PELVİMETRİ DOĞUMA KABULDE BEBEĞİN İYİLİK HALİNİN RUTİN DEĞERLENDİRİLMESİ 12 CTG -13 PİNARD VEYA DOPPLER PERİNE ,PUBİK TRAŞ DOĞUMA KABULDE LAVMAN Slide40: Spontan doğum eylemi için sağlıklı gebe kadınların doğumhaneye alınmadan doğumun aktif birinci evresine kadar bekletilmesi sadece çok güçlü araştırmalar bağlamında önerilebilir . 10.DOĞUMHANEYE KABUL POLİTİKASI TİTİZ ARAŞTIRMA DURUMUNDA ÖNERİLİR CONTEXT OF RİGOROUS RESEARCH Slide41: 11.DOĞUMA KABULDE KLİNİK PELVİMETRİ Doğumhaneye kabulde rutin klinik pelvimetre sağlıklı gebe kadınlar için önerilmez . ÖNERİLMEZ Slide42: 12.DOĞUMA KABULDE BEBEĞİN İYİLİK HALİNİN RUTİN CTG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNERİLMEZ Sağlıklı gebe kadınların spontan doğum için doğumhaneye kabulünde bebeğin iyi halinin değerlendirilmesi için rutin kardiyotokografi önerilmez . Slide43: DOĞUMA KABULDE VE EYLEM SÜRECİNDE SÜREKLİ KARDİYOTOKOGRAFİ NEDEN ÖNERİLMEZ? DSÖ KILAVUZ HAZIRLAMA GRUBU HEM DOĞUMHANEYE KABULDE HEM DE EYLEM SÜRECİNDE SÜREKLİ KARDİYOTOKOGRAFİNİN DOĞUM SONUÇLARINI BELİRGİN İYİLEŞTİRMEDEN SEZARYEN ORANLARINI VE TIBBİ GİRİŞİMLERİ ARTTIRDIĞI İLE İLGİLİ KANITLARI VURGULAMIŞTIR . SÜREKLİ KARDİYOTOKOGRAFİ DOĞUM EYLEMİ SÜRECİNDE EYLEM VE DOĞUM POZİSYONLARI SEÇİMİNİ ,ÖZGÜRCE DOLAŞMAYI KISITLAMAKTA VE KADININ STRESLİ OLABİLMESİNE NEDEN OLMAKTADIR. Slide44: 13. DOĞUMA KABULDE BEBEĞİN İYİLİK HALİNİN PİNARD VEYA DOPPLER İLE RUTİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNERİLİR Doppler ultrason veya Pinard fetal steteskopu ile bebeğin iyilik halinin değerlendirilmesi doğumhaneye kabulde önerilir . Slide45: VAJİNAL DOĞUM ÖNCESİ RUTİN PERİNE,PUBİK TRAŞ ÖNERİLMEZ. 14.PERİNE ,PUBİK TRAŞ ÖNERİLMEZ Slide46: 15.DOĞUMA KABULDE LAVMAN DOĞUM AUGMENTASYONU KULLANIMINI AZALTMAK AMACIYLA LAVMAN ÖNERİLMEZ . ÖNERİLMEZ Slide47: VAJİNAL TUŞE DOĞUMDA SÜREKLİ KARDİYOTOKOGRAFİ DOĞUMDA BELİRLİ ARALARLA FETAL KALP OSKULTASYONU AĞRI TEDAVİSİNDE EPİDURAL ANESTEZİ AĞRI TEDAVİSİNDE OPİOİD ANALJEZİ Slide48: 16.VAJİNAL TUŞE Düşük riskli kadınlarda doğumun aktif birinci evresinin rutin değerlendirilmesi için 4 saatlik aralarla digital v ajinal muayene önerilir ÖNERİLİR Slide49: Spontan doğumda sağlıklı gebe kadında bebeğin iyilik halini değerlendirmek için sürekli kardiyotokografi önerilmez 17.DOĞUMDA SÜREKLİ KARDİYOTOKOGRAFİ ÖNERİLMEZ Slide50: 18.DOĞUMDA BELİRLİ ARALARLA FETAL KALP OSKULTASYONU Sağlıklı gebe kadınlarda doğumda belirli aralarla Doppler Ultrasonu veya Pinard steteskobu ile f etal kalp atımları oskültasyonu önerilir . ÖNERİLİR Slide51: İNTERMİTTAN OSKULTASYON İÇİN STANDART PROTOKOL VARMIDIR? KARŞILAŞTIRILDIĞINDA FARKLI PROTOKOLLERİN YARARLARI İLE İLGİLİ KANIT YOK OSKÜLTASYON; SIKLIK ; Doğumun aktif birinci evresinde her 15 -30 dakikada bir Doğumun ikinci evresinde her 5 dakikada bir SÜRE ; Her oskültasyon en az 1 dakika sürmeli ZAMANLAMA ; Uterin kontraksiyon sürecinde ve en az 30 saniye sonra KAYIT; Baseline olarak bir dakika içinde vurum sayısı , akselerasyon veya desselerasyon olarak tek sayılmış numara kaydedilir . Slide52: 19. AĞRI TEDAVİSİNDE EPİDURAL ANESTEZİ Doğumda ağrının rahatlatılmasını isteyen sağlıklı gebe kadına tercihleri doğrultusunda epidural anestezi önerilir ÖNERİLİR Slide53: Parenteral opioidler ( fentanil,diamorfin,pethidin ) doğumda ağrının azaltılmasını isteyen sağlıklı gebe kadına tercihleri doğrultusunda önerilir 20. AĞRI TEDAVİSİNDE OPİOİD ANESTEZİ ÖNERİLİR Slide54: AĞRI YÖNETİMİNDE RELAKSASYON TEKNİKLERİ AĞRI YÖNETİMİNDE MANUEL TEKNİKLER DOĞUMUN GECİKMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN AĞRIYI AZALTMAK Slide55: 21.AĞRI YÖNETİMİNDE RELAKSASYON TEKNİKLERİ Ağrı rahtlatması isteyen sağlıklı gebe kadınlarda doğum eylemi sürecinde tercihleri d oğrultusunda progresif kas gevşetilmesi , solunum , müzik , farkındalık,ve diğer relaksasyon teknikleri önerilir . ÖNERİLİR Slide56: 22.AĞRI YÖNETİMİNDE MANUEL TEKNİKLER Ağrı rahatlatması isteyen sağlıklı gebe kadında doğum eylemi sürecinde tercihleri d oğrultusunda masaj veya ılık kompres uygulaması önerilir . ÖNERİLİR Ilık kompresler de değerlendirilmektedir . Ancak kalitatif ve kantitatif kanıtların çoğu masaj ile ilgilidir . Slide57: 23.DOĞUMUN GECİKMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN AĞRIYI AZALTMAK Doğumun gecikmesini önlemek için ağrıyı azaltmak ve augmentasyon kullanımını azaltmak önerilmez . . ÖNERİLMEZ Slide58: ORAL SIVI VE BESİN MATERNAL MOBİLİTE VE POZİSYON VAJİNAL TEMİZLİK DOĞUMUN AKTİF YÖNETİMİ Slide59: 24.ORAL SIVI VE BESİN Düşük riskli kadınlarda doğum eylemi sürecinde oral sıvı ve besin alımı önerilir ÖNERİLİR Slide60: 25.MATERNAL MOBİLİTE VE POZİSYON Düşük riskte gebe kadınların eylem sürecinde mobilizasyon konusunda cesaretlendirilmesi ve dik pozisyonlar önerilir . ÖNERİLİR Slide61: 26.VAJİNAL TEMİZLİK Klorhexidine ile doğum eylemi sürecinde enfeksiyonlardan korunma amacıyla rutin vajinal temizlik önerilmez . ÖNERİLMEZ Slide62: 27.DOĞUMUN AKTİF YÖNETİMİ Doğumun gecikmesini önlemek amacıyla doğumun aktif yönetimi için bakım paketi önerilmez . ÖNERİLMEZ Slide63: RUTİN AMNİOTOMİ ERKEN AMNİOTOMİ VE OKSİTOSİN EPİDURAL ANESTEZİLİ KADINLARDA OKSİTOSİN ANTİSPAZMOLİTİKLER DOĞUMUN GECİKMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN İNTRAVENÖZ SIVI Slide64: 28.RUTİN AMNİOTOMİ Doğumun gecikmesini önlemek için tek başına amniotominin kullanımı önerilmez . ÖNERİLMEZ Slide65: 29.ERKEN AMNİOTOMİ VE OKSİTOSİN Doğumun gecikmesini önlemek için erken amniotomi ve erken oksitosin Augmentasyonunun birlikte kullanımı önerilmez . ÖNERİLMEZ Slide66: 30.EPİDURAL ANESTEZİLİ KADINLARDA OKSİTOSİN Epidural anestezili kadınlarda doğumun gecikmesini önlemek için oksitosin kullanımı önerilmez . ÖNERİLMEZ Slide67: 31.ANTİSPAZMOLİTİKLER Doğumun gecikmesini önlemek için antispazmolitik ajanlar önerilmez . ÖNERİLMEZ Slide68: 32.DOĞUMUN GECİKMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN İNTRAVENÖZ SIVI Doğumun gecikmesini önlemek için intravenöz sıvı kullanımı önerilmez . ÖNERİLMEZ Slide69: DOĞUMUN İKİNCİ EVRESİ DOĞUMUN İKİNCİ EVRESİNİN TANIMI VE SÜRESİ DOĞUM POZİSYONLARI (EPİDURAL ANESTEZİ OLAN KADINLAR) DOĞUM POZİSYONLARI (EPİDURAL ANESTEZİ OLMAYAN KADINLAR) Slide70: DOĞUM POZİSYONLARINDA KADININ TERCİHİNE GÖRE BİREYSELLİK NE DEMEK ? KADINA HERHANGİ BİR DOĞUM POZİSYONU ZORLANMAZ , EN RAHAT BULDUĞU POZİSYON DESTEKLENİR ANCAK SAĞLIK PROFESYONELİ GEBENİN SEÇTİĞİ POZİSYONDA BEBEĞİN İYİLİK HALİNİ YETERLİ MONİTÖRİZE EDEMİYORSA POZİSYON DEĞİŞTİRİLEREK UYGUN MONİTORİZE EDİLECEK POZİSYON BULUNMALIDIR. POZİSYON DEĞİŞTİRİLECEKSE GEREKÇESİ KADINA AÇIKÇA BİLDİRİLMELİDİR. Slide71: 33.DOĞUMUN İKİNCİ EVRESİNİN TANIMI VE SÜRESİ Pratikte doğumun ikici evresinin tanımı ve süresi için aşağıdakilerin kullanılması önerilir . - Doğumun ikinci evresi tam servikal dilatasyon ile bebeğin doğumu arasındaki , kadının bebeğin çıkımı için uterin kontraksiyonları sonucu istemsiz ıkınmanın oluştuğu zaman sürecidir . Kadınların doğumun ikinci devresinin kadından kadına değişken olduğu , genellikle birinci doğumlarda 3 Saat içinde , sonraki doğumlarda 2 saat içinde bebeğin doğumunun tamamlandığı konusunda b ilgilendirilmeleri önerilir . ÖNERİLİR Slide72: NULLİPAR VE MULTİPAR KADINLARDA DOĞUMUN İKİNCİ EVRESİ SÜRESİ Slide73: 34.DOĞUM POZİSYONLARI (EPİDURAL ANESTEZİ OLMAYAN KADINLAR) Epidural anestezi olmayan kadınlarda kadının tercihine göre dik pozisyon dahil bireysel olarak farklı pozisyonlar konusunda cesaretlendirilmesi önerilir . ÖNERİLİR Slide74: 35.DOĞUM POZİSYONLARI (EPİDURAL ANESTEZİ OLAN KADINLAR) Epidural anestezi olan kadınlarda kadının tercihine göre dik pozisyon dahil bireysel olarak farklı pozisyonlar konusunda cesaretlendirilmesi önerilir . ÖNERİLİR Slide75: IKINMA YÖNTEMİ EPİDURAL ANESTEZİLİ KADINLARDA IKINMA PERİNEAL TRAVMAYI ÖNLEME TEKNİKLERİ EPİZYOTOMİ POLİTİKASI FUNDAL BASINÇ Slide76: 36.IKINMA YÖNTEMİ DOĞUMUN İKİNCİ EVRESİNİN BEBEĞİN ÇIKIM FAZINDA KADININ IKINMA İÇİN KENDİ HİSSETİĞİ BASI DESTEKLENMELİDİR. ÖNERİLİR Slide77: 37.EPİDURAL ANESTEZİLİ KADINLARDA IKINMA Sadece perinatal hipoksinin tam değerlendirilidiği ve yönetildiği kaynakları olan kliniklerde ,epidural anestezili kadınlarda , tam dilatasyondan sonra spontan ıkınma hissi gelene kadar 1-2 saat beklenmesi önerlir . DURUMA ÖZGÜ ÖNERİ Slide78: 38.PERİNEAL TRAVMAYI ÖNLEME TEKNİKLERİ Doğumun ikinci evresinde perineal travmayı azaltmak ve spontan doğumu kolaylaştırmak için kadının tercihine ve olanaklara göre perine masajı , ılık kompresler ve ‘’hands on’’ teknikler önerilir . ÖNERİLİR Slide79: 39.EPİZYOTOMİ POLİTİKASI Epizyotominin rutin veya liberal kullanımı spontan vajinal doğumdaki kadınlarda önerilmez . ÖNERİLMEZ Slide80: 40.FUNDAL BASINÇ Doğumu kolaylaştırmak için doğumun ikinci evresinde manuel fundal basınç uygulaması önerilmez . ÖNERİLMEZ Slide81: DOĞUMUN ÜÇÜNCÜ EVRESİ PROFİLAKTİK UTEROTONİKLER GECİKMİŞ KORDON KLEMPLENMESİ KONTROLLÜ KORDON TRAKSİYONU UTERUS MASAJI Slide82: PROFİLAKTİK UTEROTONİKLER 41 . TÜM DOĞUMLAR İÇİN POSTPARTUM HEMAROJİ ÖNLEMİ İÇİN DOĞUMUN ÜÇÜNCÜ EVRESİNDE PROFİLAKTİK UTEROTONİK KULLANIMI ÖNERİLİR. 42. 10 IU OKSİTOSİN (IM/IV) POSTPARTUM HEMAROJİYİ ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLEN UTEROTONİKTİR. 43.OKSİTOSİN BULUNMADIĞI ORTAMLARDA DİĞER ENJEKTABL UTEROTONİKLER ÖNERİLİR.(UYGUNSA ERGOMETRİN/METİLERGOMETRİN VEYA SABİT OKSİTOSİN VE ERGOMETRİN KOMBİNASYONU ,VEYA 600 MİKROGRAM ORAL MİZOPROSTOL ) ÖNERİLİR ÖNERİLİR ÖNERİLİR Slide83: 44.GECİKMİŞ KORDON KLEMPLENMESİ MATERNAL VE YENİDOĞAN SAĞLIĞI VE BESLENMESİ İÇİN 1 DAKİKADAN AZ OLMAMAK KOŞULUYLA GECİKMİŞ KORDON KLEMPLENMESİ ÖNERİLİR ÖNERİLİR Slide84: 45.KONTROLLÜ KORDON TRAKSİYONU DENEYİMLİ DOĞUM PERSONELİNİN OLDUĞU YERLERDE DOĞUM PROFESYONELİ VE DOĞURAN KADIN İÇİN DOĞUM SONRASI KANAMANIN BİRAZ AZALMASI VE DOĞUMUN ÜÇÜNCÜ EVRESİNİN BİRAZ KISALMASI ÖNEMLİYSE KONTROLLÜ GÖBEK KORDONU TRAKSİYONU ÖNERİLİR ÖNERİLİR Slide85: 46.UTERUS MASAJI PROFİLAKTİK OKSİTOSİN UYGULANMIŞ KADINLARA POSTPARTUM KANAMAYI ÖNLEMEK İÇİN SÜREKLİ UTERUS MASAJI ÖNERİLMEZ. ÖNERİLMEZ Slide86: YENİ DOĞAN BAKIMI RUTİN NAZAL VE ORAL ASPİRASYON TEN TENE TEMAS EMZİRME YENİ DOĞAN BEBEĞİN BANYOSU VE İLK POSTNATAL BAKIMI VİTAMİN K İLE HEMAROJİK HASTALIKLARDAN KORUNMA Slide87: 47.RUTİN NAZAL VE ORAL ASPİRASYON AMNİOTİK SIVININ BERRAK OLDUĞU VE YENİDOĞANIN DOĞUM SONRASI SPONTAN SOLUNUMUNUN BAŞLADIĞI DURUMLARDA AĞIZDAN VE BURUNDAN ASPİRASYON ÖNERİLMEZ. ÖNERİLMEZ Slide88: 48.TEN TENE TEMAS KOMPLİKASYONU OLMAYAN YENİDOĞANLAR HİPOTERMİYİ ÖNLEMEK VE EMZİRMEYİ DESTEKLEMEK AMACIYLA DOĞUMDAN SONRA İLK BİR SAAT ANNELERİYLE TEN TENE TEMASTA TUTULMALIDIR. ÖNERİLİR Slide89: 49.EMZİRME DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLILAR DAHİL EMEBİLECEK TÜM YENİDOĞANLAR KLİNİK OLARAK STABİL , ANNE VE BEBEĞİN HAZIR OLMASI KOŞULUYLA DOĞUMDAN SONRA MÜMKÜN OLAN EN KISA ZAMANDA ANNE MEMESİYLE BULUŞTURULMALIDIR. ÖNERİLİR Slide90: EMZİRİLMEK HER BEBEĞİN HAKKIDIR Slide91: 50. VİTAMİN K İLE HEMAROJİK HASTALIKLARDAN KORUNMA TÜM YENİDOĞANLARA DOĞUM SONRASI 1 MG VİTAMİN K İNTRAMUSKULAR UYGULANMALIDIR ( İLK BİR SAAT TEN TENE TEMASTAN VE EMZİRME BAŞLADIKTAN SONRA UYGULANABİLİR) ÖNERİLİR Slide92: 51.YENİ DOĞAN BEBEĞİN BANYOSU VE İLK POSTNATAL BAKIMI BEBEĞİN BANYOSU DOĞUM SONRASI 24 SAAT SONRASINA GECİKTİRİLMELİDİR KÜLTÜREL NEDENLERLE MÜMKÜN DEĞİLSE EN AZ 6 SAAT BEKLENMELİDİR. DIŞ SICAKLIĞA UYGUN GİYSİLER ( ERİŞKİNLERE GÖRE İKİ KAT FAZLA VE ŞAPKA/BAŞLIK KULLANIMI) ÖNERİLİR. ANNE VE BEBEK BİRBİRİNDEN AYRILMAMALI 24 SAAT AYNİ ODADA KALMALIDIR. ÖNERİLİR Slide93: DOĞUMDAN SONRA ANNENİN BAKIMI UTERİN TONUS DEĞERLENDİRİLMESİ KOMPLİKE OLMAYAN VAJİNAL DOĞUMDA ANTİBİYOTİK EPİZYOTOMİ İÇİN RUTİNANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ RUTİN POSTPARTUM MATERNAL DEĞERLENDİRME KOMPLİKE OLMAYAN VAJİNAL DOĞUM SONRASI TABURCU UTERİN TONUS DEĞERLENDİRİLMESİ Slide94: 52.UTERİN TONUS DEĞERLENDİRİLMESİ ERKEN UTERUS ATONİSİNİN BELİRLENMESİ İÇİN POSTPARTUM ABDOMİNAL UTERİN TONUS DEĞERLENDİRİLMESİ TÜM KADINLAR İÇİN ÖNERİLİR ÖNERİLİR Slide95: 53.KOMPLİKE OLMAYAN VAJİNAL DOĞUMDA ANTİBİYOTİK KOMPLİKE OLMAYAN VAJİNAL DOĞUMLARDA RUTİN ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ ÖNERİLMEZİ ÖNERİLMEZ Slide96: 54. EPİZYOTOMİ İÇİN RUTİN ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ EPİZYOTOMİLİ KADINLARDA RUTİN ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ ÖNERİLMEZ. ÖNERİLMEZ Slide97: 55.RUTİN POSTPARTUM MATERNAL DEĞERLENDİRME TÜM POSTPARTUM KADINLARDA RUTİN OLARAK DOĞUM SONRASI İLK SAATTEN İTİBAREN 24 SAAT BOYUNCA VAJİNAL KANAMA, UTERİN KONTRAKSİYONU, FUNDUS YÜKSEKLİĞİ, VÜCUT ISISI, NABIZ DÜZENLİ KONTROL EDİLMELİDİR. TANSİYON DOĞUM SONRASI HEMEN ÖLÇÜLMELİ , EĞER NORMALSE 6 SAAT İÇİNDE TEKRAR ÖLÇÜLMELİDİR. İLK 6 SAAT İÇİNDE İDRAR YAPMASI DOKUMENTE EDİLMELİDİR. ÖNERİLİR Slide98: HERHANGİ BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA KOMPLİKE OLMAYAN VAJİNAL DOĞUM SONRASI SAĞLIKLI ANNE VE YENİDOĞANLAR DOĞUM SONRASI EN AZ 24 SAAT SAĞLIK HİZMETİ ALMALIDIR. 56.KOMPLİKE OLMAYAN VAJİNAL DOĞUM SONRASI TABURCU ÖNERİLİR Slide99: DSÖ İNTRAPARTUM BAKIM MODELİ ŞEMASI TEMEL FİZİKSEL KAYNAKLAR (DONANIM) İŞİNDE UZMAN MOTİVE OLMUŞ SAĞLIK PERSONELİ DOĞUMDA SAYGILI BAKIM SEÇİLEN KİŞİ TARAFINDAN PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLIK ÇALIŞANI ETKİN İLETİŞİMİ AĞRI RAHATLATMA STRATEJİLERİ DOĞUM MONİTORİZASYON DOKUMENTASYON GERİBİLDİRİM ORAL SIVI VE BESİN EYLEMDE VE DOĞUMDA MOBİLİTE VE ÖZGÜRCE POZİSYON SEÇİMİ ÖNCEDEN DOĞUM KLİNİĞİ BELİRLENMESİ BAKIMIN SÜREKLİLİĞİ Slide102: TEŞEKKÜR EDERİM

Add a comment

Related presentations