Polskie korzenie ekonomii społecznej

50 %
50 %
Information about Polskie korzenie ekonomii społecznej
Education

Published on February 19, 2014

Author: szymonsurmacz

Source: slideshare.net

Description

Pionierzy przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Założenia ideowe Towarzystwa Kooperatystów (1906), Edward Abramowski, Romuald Mielczarski, podstawy idowe ruchu kooperatystów

Korzenie Ekonomii Społecznej a perspektywy spółdzielczości w Polsce Szymon Surmacz surmacz@soo.org.pl

Dwa modele „ekonomii społecznej” (podział aksjologiczny) ● ● Filantropia i opiekuńczość Solidarność i samoorganizacja

Stanisław Staszic 1816 r Hrubieszowskie Rolnicze Towarzystwo Wspólnego Ratowania się w Nieszczęściach

Wizjonerzy, ideolodzy, politycy, nauczyciele, księgowi... Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej (1905) Towarzystwo Kooperatystów (1906)

Towarzystwo Kooperatystów Edward Abramowski Romuald Mielczarski Stanisław Wojciechowski Leon Supiński Stefan Żeromski Maria Dąbrowska Stanisław Thugutt ...

Towarzystwo Kooperatystów Zadaniem Towarzystwa Kooperatystów jest propaganda ruchu spółdzielczego w  Polsce, zarówno za  pomocą upowszechniania idei kooperatyzmu, jak i  organizowania stowarzyszeń tego typu, mianowicie stowarzyszeń spożywczych, spółek rolnych włościańskich, kas wzajemnej pomocy i  ubezpieczenia oraz wszelkich innych zrzeszeń, gdzie zasada współdziałania i samopomocy znaleźć może zastosowanie życiowe.

Towarzystwo Kooperatystów Towarzystwo zapatruje się na  kooperatyzm z  trojakiego punktu widzenia: 1) jako na  szkołę wychowawczą ludu pod  względem polityczno-społecznym, w  której wyrobić się mogą istotne podstawy demokracji: uzdolnienie do  samorządu i do zbiorowego załatwiania spraw swoich, uzdolnienie wyzwalające naród spod opieki biurokratycznorządowej; 2) jako na  instytucje społeczne zdolne podnieść dobrobyt materialny i kulturę umysłową ludu; 3) jako na  przejście do wyższego ustroju ekonomicznego, opartego na  zasadach wspólności i sprawiedliwości społecznej.

Towarzystwo dąży: 1. do  organizowania wśród ludności robotniczej stowarzyszeń spożywczych, które by przeobrażały dywidendę w fundusz wspólny stowarzyszonych i dzięki temu mogły prowadzić swoją własną produkcję (piekarnie, warsztaty obuwia, ubrań itd.) oraz zakładać swoje własne instytucje kulturalne (szkoły, biblioteki) i kasy pomocy wzajemnej;

Towarzystwo dąży: 2. do  organizowania wśród ludności włościańskiej spółek rolnych, dostępnych dla najuboższych nawet warstw i mających na  celu nie tylko wspólny zakup przedmiotów gospodarskich, lecz i organizowanie różnych przedsiębiorstw zrzeszonych rolnych, instytucji kulturalnych i  pomocy wzajemnej;

Towarzystwo dąży: 3. do organizowania wśród ludności robotniczej, miejskiej i wiejskiej kas pożyczkowo-oszczędnościowych, które by miały za  zadanie szeroką pomoc wzajemną w  wypadkach bezrobocia, strajków, choroby, kalectwa itd., a zarazem roztoczyły działalność w zakresie zdrowotności ludu, zakładając szpitale, sanatoria ludowe, łaźnie itd., ażeby i ta dziedzina społeczna przeszła z rąk dobroczynności w ręce kooperatyzmu.

Edward Abramowski (1868-1918)

Edward Abramowski (1868-1918) Zamiast przyjmować gotowe rzeczy i warunki, jakie im stawiają kapitaliści, filantropi i państwo, uczą się sami być twórcami swego życia, jako ludzie wolni, których nikt do tego nie przymusza. I w tym to właśnie spoczywa olbrzymie znaczenie kooperatywy, że ona uczy tej wolności twórczej, że w niej wytwarza się prawdziwa demokracja. Demokracja zaś i wolność tworzy się wtedy dopiero, gdy ludzie, zamiast żądać reform od państwa, przeprowadzają te reformy sami, mocą dobrowolnej solidarności, gdy zamiast człowieka jako „głosu wyborczego”, zamiast pionka w ręku biurokracji lub przywódców partyjnych, zamiast takiego, który umie tylko albo panować, albo słuchać, zjawia się człowiek jako wolny twórca życia, umiejący bez przymusu działać solidarnie z innymi i życie doskonalić. (E.Abramowski)

Romuald Mielczarski (1871-1926)

Romuald Mielczarski (1871-1926) Idealista – marzył całe życie o  Polsce i o sprawiedliwości społecznej, na której winna być oparta, a równocześnie trzeźwy rachmistrz, który sumiennie obliczał każdy krok naprzód, zanim go postawił. Trzeźwy idealista. Osobliwy marzyciel, któremu udało się wszystkie swoje marzenia wcielić w realne formy życia. (S. Thugutt)

Równość, braterstwo, jakość i efektywność ;-) … Kooperacja bowiem nie tylko przebudowuje stosunki społeczne, ale równocześnie przekształca dusze i wychowuje ludzi, którzy przebudową pokierować są zdolni. W kooperatywie niezorganizowany dotychczas tłum, zapoznając się z koniecznościami gospodarczymi, uczy się praktykować solidarność, poczyna rozumieć, należycie oceniać, więcej, kochać wspólne dobro. Kooperatywa jest szkołą, w której kształcą się i dojrzewają talenty administracyjne, techniczne i organizatorskie (R. Mielczarski)

i statut… W obrębie samej spółdzielni członek może otrząsać się z nędzy, osiągnąć pewien skromny dobrobyt, nie może jednak kosztem innych członków bogacić się do  woli. Ażeby tego nie czynił, wprowadza się postanowienia o równości głosów, o niskim oprocentowaniu kapitału, o odmiennym podziale zysków, które go hamują w sposób całkiem dostateczny (S. Thugutt)

Rola „liderów” Kto z inteligencji chce pracować w kooperacji i nie mieć potem gorzkiego uczucia zawodu, ten musi pozbyć się instynktów pańskich, jakimi wszyscy dziedzicznie jesteśmy przepojeni, i wiedzieć, że jedynym zadaniem inteligenta jest być miłującym swój zawód nauczycielem, szczodrze rozdającym skarby swojej wiedzy wśród tych, którzy jej łakną (R. Mielczarski)

Rok 2012

Stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne pomiędzy pożytkiem publicznym a działalnością gospodarczą

Stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne Stowarzyszenie jest to zbiorowa i swobodna praca ludzi dla osiągnięcia pewnego celu. Sami oni muszą tutaj myśleć nad tym, jak mają postępować, by cel ten osiągnąć; muszą wkładać własną energię, pomysłowość, pracę, ażeby stowarzyszenie rozwijało się pomyślnie i przynosiło korzyści. Do współdziałania tego wszyscy są powołani jednakowo, z różnymi prawami i obowiązkami; każdy może być twórcą wspólnego dobra, tak samo, jak może przez nieudolność i niedbałość zaszkodzić sobie i innym (E. Abramowski)

Podsumowanie Zamiast człowieka o duszy niewolniczej, który ogląda się tylko na cudze rozkazy i cudzą pomoc, wytwarza się w stowarzyszeniach typ człowieka silnego, o niepodległym umyśle i charakterze, który poznał i własną wartość jako człowieka, i wartość dobrowolnej solidarności – jako potęgi ludzkiej (E. Abramowski)

Więcej: http://lewicowo.pl/pierwsze-dokumenty-ws-towarzystwa-kooperatystow/ http://lewicowo.pl/category/teksty/spoldzielczosc/ http://nowyobywatel.pl/biblioteka-obywatela/braterstwo-solidarnosc-wspoldzialanie/ http://nowyobywatel.pl/biblioteka-obywatela/razem-czyli-spolem/

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kooperatywa - Ekonomia Społeczna

Polskie korzenie przedsiębiorczości ... a z drugiej strony odkrywanie ekonomii społecznej jako odpowiedzi na paternalizm państwa opiekuńczego, jako
Read more

Polskie korzenie ekonomii społecznej - Education

Esklaster klaster ekonomii społecznej - 1 slajd 1. ESKLASTER korzyści z udziału w Klastrze oddziaływuje na zwiększenie obrotów firm czynnie ...
Read more

Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej ...

„Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej” - forum Ekonomia Społeczna ... podmiotów ekonomii społecznej oraz placówek edukacyjnych, ...
Read more

Korzenie ekonomii społecznej a spółdzielczość w ...

Korzenie ekonomii społecznej a spółdzielczość w Polsce Autorzy. ... a jej zasady potwierdzone w ramach ekonomii społecznej w Polsce.
Read more

Historia polskiej ekonomii społecznej - OSES 2013 ...

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. 2004 r. ... I Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej w Krakowie korzenie ekonomii społecznej w Polsce
Read more

Szkic do historii ekonomii społecznej w Polsce

Szkic do historii ekonomii społecznej w Polsce Spis treści Wstęp 5 „Nie dla nas, Panie, nie dla nas, lecz dla chwały Twego imienia” 7
Read more

Poznaj "Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej"

Stowarzyszenie 'Obywatele Obywatelom', które realizuje projekt 'Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej', ... U źródeł ekonomii społecznej;
Read more

Kooperatywa. Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej

Kooperatywa. Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej to wybór tekstów jednej z najważniejszych dla polskiej spółdzielczości i w ogóle ...
Read more

Copy of Historia polskiej ekonomii społecznej - Oses 2013 ...

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. ... I Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej korzenie ekonomii społecznej w Polsce ekonomia społeczna ...
Read more