Plan marketingowy i strategia marki - podstawowe roznice

50 %
50 %
Information about Plan marketingowy i strategia marki - podstawowe roznice

Published on November 6, 2016

Author: SzymonSowik

Source: slideshare.net

1. S Z Y M O N S Ł O W I K S T R A T E G I A M A R K I V S . P L A N M A R K E T I N G O W Y N A C Z Y M P O L E G A R Ó Ż N I C A ? H T T P : / / W W W . S Z Y M O N S L O W I K . P L /

2. S T R A T E G I A długa perspektywa spójna ze strategią biznesową niezależna od kanałów zorientowana na zaistnienie w świadomości klienta i zapewnienie rozwoju firmy przez lata uwzględniająca otoczenie i jego dynamikę realizowana w każdym obszarze działania firmy

3. P L A N krótsza perspektywa oparty o konkretny budżet uwzględniający konkretne kanały zorientowany na konkretne, mierzalne cele biznesowe dostosowany do bieżącej sytuacji musi wpisywać się w założenia strategii

4. Plan to sposób rozgrywania bitwy, potyczki lub kampanii - definiuje ruchy taktyczne i operacyjne. Strategia to plan na wygranie wojny i utrzymanie władzy.

5. Plan marketingowy może być regularnie kalibrowany, zmieniany w zależności od zmian w otoczeniu, nowych kanałów komunikacji itp. Strategia marki nie powinna być zmieniana wraz z każdą zmianą zarządu, agencji etc. Zaistnienie w świadomości konsumentów jako marka wymaga konsekwencji.

6. Plan marketingowy musi realizować założenie strategii, lecz może wykorzystywać różne formy kreacji. Strategia marki powinna opierać się uniwersalnych, długookresowych preferencjach głównej grupy docelowej.

7. Plan marketingowy może w większym stopniu opierać się na testach, próbach nowych formatów, kanałów, na "kreatywnych" pomysłach. Strategia powinna zakładać element kreacji, lecz musi mieć bardzo solidne fundamenty w postaci analizy realiów rynkowych.

8. Plan marketingowy może zakładać komunikację w odwołaniu do bieżących wydarzeń i cech poszczególnych segmentów użytkowników (np. precyzyjne targetowanie do podgrup) Strategia to odwoływanie się do kluczowych potrzeb (racjonalnych i emocjonalnych). Decydujemy, czy mówimy o bezpieczeństwie, przygodzie, komforcie, ambicji...

9. Nie daj sobie wmówić, że lista tematów publikacji na blogu, wybór formatów postów, czy nawet kanałów promocji to strategia marketingowa.

10. Plan marketingowy powinien w pierwszej kolejności opierać się na wypełnieniu założeń strategii marki. Na przykład nie promujmy produktu klasy premium za pomocą przeceny 10%!

11. Plan marketingowy nie może wynikać z samych założeń finansowych i sprzedażowych. Takie podejście może doprowadzić do stagnacji firmy i przez nieuwzględnienie długookresowych trendów doprowadzić do utraty udziału w rynku.

12. Strategicznym celem firmy jest przetrwanie w możliwie najlepszej kondycji - zdobywanie rynku/-ów i trwałe zaistnienie w świadomości konsumentów. Skupianie się na krótkookresowym bilansie nie zawsze służy realizacji tego celu.

13. Aby ułożyć dobry plan marketingowy, konieczna jest znajomość dostępnego budżetu. Najpierw budżet - potem plan. W innym przypadku plan nigdy nie będzie optymalny i nie będzie SMART.

14. Sposoby formułowania strategii zmieniają się wraz z przeobrażeniem modeli zachowania konsumentów w długiej perspektywie czasowej. Jednocześnie relacja między strategią marki i planem marketingowym pozostaje niezmienna.

Add a comment