Pla de Lectura de Centre. Joan Badia. Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya

0 %
100 %
Information about Pla de Lectura de Centre. Joan Badia. Departament d'Educació....

Published on March 11, 2009

Author: COBDC

Source: slideshare.net

PLA DE LECTURA DE CENTRE: UNA PROPOSTA 25 de febrer de 2009

25 de febrer de 2009

Lectura i escola: Consideracions prèvies Un dels principals sabers escolars Aprenentatge específic, intencionat Base d’altres aprenentatges Implicació de tota la comunitat educativa

Un dels principals sabers escolars

Aprenentatge específic, intencionat

Base d’altres aprenentatges

Implicació de tota la comunitat educativa

Visió tradicional La Mare de Déu, quan n’era xiqueta, anava a costura, a aprendre de lletra.

La Mare de Déu,

quan n’era xiqueta,

anava a costura,

a aprendre de lletra.

Esquema 1) Visió global del Pla de Lectura de Centre 2) El Pla de Lectura de Centre (PLEC) . Definició . Continguts: eixos . Nivells de planificació 3) Condicions d’aplicació del PLEC 4) El Pla de Lectura de Centre i la biblioteca escolar 5) Conclusions

1) Visió global del Pla de Lectura de Centre

2) El Pla de Lectura de Centre (PLEC)

. Definició

. Continguts: eixos

. Nivells de planificació

3) Condicions d’aplicació del PLEC

4) El Pla de Lectura de Centre i la biblioteca escolar

5) Conclusions

Visió global o aproximació primera: (I. Solé, 2006-2007) Què NO és un Pla de Lectura de Centre? > un document burocràtic > una proposta homogènia per a tots els centres > una iniciativa aïllada > una aposta a curt termini

Què NO és un Pla de Lectura de Centre?

> un document burocràtic

> una proposta homogènia per a tots els centres

> una iniciativa aïllada

> una aposta a curt termini

Visió global o aproximació primera Què POT SER un Pla de Lectura de Centre? > Una oportunitat per aprofitar tot el potencial dels centres per afavorir la lectura > Una oportunitat per a la planificació i la coordinació > Una oportunitat per millorar l’accés a la informació > Un compromís amb l’equitat i l’excel·lència > Un projecte que demana lideratge i participació El Pla de Lectura: carta de navegació, manual d’ús, element central de coordinació...

Què POT SER un Pla de Lectura de Centre?

> Una oportunitat per aprofitar tot el potencial dels centres per afavorir la lectura

> Una oportunitat per a la planificació i la coordinació

> Una oportunitat per millorar l’accés a la informació

> Un compromís amb l’equitat i l’excel·lència

> Un projecte que demana lideratge i participació

El Pla de Lectura: carta de navegació, manual d’ús, element central de coordinació...

Visió del Pla de Lectura de Centre (I. Solé) El Pla de Lectura busca que cada alumne tingui l’oportunitat de gaudir llegint, assoleixi el domini de les habilitats lingüístiques i esdevingui un usuari competent i crític de les TIC. És un compromís amb la cohesió de la comunitat educativa perquè vol proporcionar a cadascun l’oportunitat d’establir una bona relació amb la lectura. Addicionalment, promou un conjunt de valors, com el respecte a les opinions diverses, el respecte pel coneixement i el sentit crític; i actituds, com les que porten a saber trobar en un mateix les possibilitats que ofereixen llegir, escriure, parlar; la satisfacció dels temps d’oci, la capacitat de pensar i projectar una mirada personal, i alhora contrastada, sobre la realitat.

El Pla de Lectura busca que cada alumne tingui l’oportunitat de gaudir llegint, assoleixi el domini de les habilitats lingüístiques i esdevingui un usuari competent i crític de les TIC. És un compromís amb la cohesió de la comunitat educativa perquè vol proporcionar a cadascun l’oportunitat d’establir una bona relació amb la lectura. Addicionalment, promou un conjunt de valors, com el respecte a les opinions diverses, el respecte pel coneixement i el sentit crític; i actituds, com les que porten a saber trobar en un mateix les possibilitats que ofereixen llegir, escriure, parlar; la satisfacció dels temps d’oci, la capacitat de pensar i projectar una mirada personal, i alhora contrastada, sobre la realitat.

El Pla de Lectura de Centre: definició Conjunt d’objectius, metodologies, estratègies per aprofitar tot el potencial dels centres educatius i per promoure l’aprenentatge de la lectura (competència lectora) l’aprenentatge a través de la lectura (competència informacional) el gust per llegir i - la formació d’usuaris .

Conjunt d’objectius, metodologies, estratègies per aprofitar tot el potencial dels centres educatius i per promoure

l’aprenentatge de la lectura (competència lectora)

l’aprenentatge a través de la lectura (competència informacional)

el gust per llegir i

- la formació d’usuaris .

El Pla de Lectura de Centre: contingut Hem estructurat el PLEC entorn de tres eixos fonamentals: a) La competència lectora l’aprenentatge de la lectura) b) La competència informacional (aprendre a través de la lectura). Implica també la formació d’usuaris de la informació. c) El gust per llegir

Hem estructurat el PLEC entorn de tres eixos fonamentals:

a) La competència lectora l’aprenentatge de la lectura)

b) La competència informacional (aprendre a través de la lectura). Implica també la formació d’usuaris de la informació.

c) El gust per llegir

La competència lectora: Què és? La competència lectora consisteix a comprendre i emprar els textos escrits i a reflexionar-hi i implicar-s’hi per assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i el potencial de cadascú i participar en la societat. (PISA, 2009)

La competència lectora consisteix a comprendre i emprar els textos escrits i a reflexionar-hi i implicar-s’hi per assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i el potencial de cadascú i participar en la societat. (PISA, 2009)

Què implica el terme “competència” en el cas de la lectura? Conjunt d’habilitats o operacions cognitives (descodificar, coneixement de vocabulari i gramàtica, interpretació d’estructures lingüístiques i textuals, coneixement del món...) metacognitives (ajustament, control, adequació al propòsit...)

Conjunt d’habilitats o operacions cognitives (descodificar, coneixement de vocabulari i gramàtica, interpretació d’estructures lingüístiques i textuals, coneixement del món...) metacognitives (ajustament, control, adequació al propòsit...)

Novetats de PISA 2009 ... implicar-s’hi... : Apel·lació a les característiques afectives i comportamentals: interès, gaudi de llegir, sensació de control, dimensió social... . .. textos escrits ...: Textos manuscrits, impresos i electrònics .

... implicar-s’hi... : Apel·lació a les característiques afectives i comportamentals: interès, gaudi de llegir, sensació de control, dimensió social...

. .. textos escrits ...: Textos manuscrits, impresos i electrònics .

La competència informacional: Què és? Adquisició d’habilitats i destreses per localitzar, avaluar, usar i comunicar la informació de forma efectiva. Implica totes les àrees del currículum. Contempla els continguts clàssics de la formació d’usuaris de biblioteques o punts d’informació. Relació amb el currículum i amb les competències transversals.

Adquisició d’habilitats i destreses per localitzar, avaluar, usar i comunicar la informació de forma efectiva.

Implica totes les àrees del currículum.

Contempla els continguts clàssics de la formació d’usuaris de biblioteques o punts d’informació.

Relació amb el currículum i amb les competències transversals.

Gust per llegir: Algunes consideracions Adquisició d’un hàbit basat en el goig de la lectura, formació del gust personal, desig del lector... Implica prèviament un bon nivell de competència lectora i llibertat per llegir... El centre ha de promoure i facilitar contextos lectors. Element central de la dinamització a través de la biblioteca escolar.

Adquisició d’un hàbit basat en el goig de la lectura, formació del gust personal, desig del lector...

Implica prèviament un bon nivell de competència lectora i llibertat per llegir...

El centre ha de promoure i facilitar contextos lectors.

Element central de la dinamització a través de la biblioteca escolar.

El Pla de Lectura de Centre: Nivells de planificació (I) Nivell I: Definició, objectius, funcions del PLEC. Elements del centre en relació amb la lectura: PEE, PLC, altres. Responsabilitats del claustre en el PLEC Paper i caràcter de la biblioteca del centre.

Nivell I:

Definició, objectius, funcions del PLEC.

Elements del centre en relació amb la lectura: PEE, PLC, altres.

Responsabilitats del claustre en el PLEC

Paper i caràcter de la biblioteca del centre.

Pla de Lectura de Centre: Nivells de planificació (II) Nivell II: Esquema bàsic del Pla de Lectura del Centre: Justificació. Objectius generals. Anàlisi (interna i externa): situació actual, recursos... Programació: objectius, actuacions... Recursos: Biblioteca escolar, d’aula, TIC, implicació famílies... Formació del professorat. Difusió del Pla de Lectura del Centre. Seguiment i avaluació (formativa): revisió i propostes de millora.

Nivell II: Esquema bàsic del Pla de Lectura del Centre:

Justificació.

Objectius generals.

Anàlisi (interna i externa): situació actual, recursos...

Programació: objectius, actuacions...

Recursos: Biblioteca escolar, d’aula, TIC, implicació famílies...

Formació del professorat.

Difusió del Pla de Lectura del Centre.

Seguiment i avaluació (formativa): revisió i propostes de millora.

El Pla de Lectura de Centre: Nivells de planificació (III) Nivell III Pautes per recollir actuacions que el centre ja estigui duent a terme sobre la lectura i permetre la reflexió i la coordinació d’esforços per assolir uns objectius comuns. Estratègies innovadores o d’incentivació de la lectura.

Nivell III

Pautes per recollir actuacions que el centre ja estigui duent a terme sobre la lectura i permetre la reflexió i la coordinació d’esforços per assolir uns objectius comuns.

Estratègies innovadores o d’incentivació de la lectura.

Condicions d’aplicació del PLEC: (I. Solé, 2006-2007) Condicions de partida: materials, recursos, formació, assessorament... Lideratge participatiu Voluntat transformadora

Condicions de partida: materials, recursos, formació, assessorament...

Lideratge participatiu

Voluntat transformadora

El PLEC i la biblioteca escolar Element central. Concepció de biblioteca com a espai de trobada, punt d’accés a la informació, centre de documentació i de recursos, centre de formació d’usuaris...

Element central.

Concepció de biblioteca com a espai de trobada, punt d’accés a la informació, centre de documentació i de recursos, centre de formació d’usuaris...

Conclusions a) El Pla de Lectura no ha de ser entès com un document burocràtic, sinó com una eina que estableixi les fites i permeti una dinàmica de treball flexible i alhora rigorosa per assolir-les. b) Potser és més important el camí que no pas arribar a alguna fita.

a) El Pla de Lectura no ha de ser entès com un document burocràtic, sinó com una eina que estableixi les fites i permeti una dinàmica de treball flexible i alhora rigorosa per assolir-les.

b) Potser és més important el camí que no pas arribar a alguna fita.

Conclusions c) Tenim necessitat d’una visió sistèmica del context escolar: el Pla de Lectura de Centre (i la biblioteca) han de formar part d’un projecte de centre caracteritzat per l’autonomia, la participació i l’adequació a l’entorn. d) Tot el centre s’ha de sentir responsables dels resultats escolars. e) Els serveis i recursos de l’entorn també s’han de sentir concernits per l’èxit escolar i educatiu dels centres.

c) Tenim necessitat d’una visió sistèmica del context escolar: el Pla de Lectura de Centre (i la biblioteca) han de formar part d’un projecte de centre caracteritzat per l’autonomia, la participació i l’adequació a l’entorn.

d) Tot el centre s’ha de sentir responsables dels resultats escolars.

e) Els serveis i recursos de l’entorn també s’han de sentir concernits per l’èxit escolar i educatiu dels centres.

El Pla de Lectura de Centre Comptem amb tots i totes vosaltres! Moltes gràcies!

Comptem amb tots i totes vosaltres!

Moltes gràcies!

Add a comment

Related pages

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ...

Generalitat de Catalunya Departament d ... Centre d'Estudis Jurídics i Formació ... 11.00 Pla de lectura de centre. Joan Portell Rifà ...
Read more

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ... lectura) duts a terme per centres educatius públics i privats concertats, ... Joan Badia i Pujol.
Read more

Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de ...

Pla de Lectura del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Joan Badia ... Col·laboració de les biblioteques públiques amb els centres ...
Read more

Pla de lectura 15-1-08 - Home - Algar

PLA DE LECTURA DE CENTRE ... Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ... Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
Read more

Inici. Departament d'Ensenyament

Normativa d'educació; ... Portal de centres del Departament. ... La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades ...
Read more

Lectura Fàcil. DIXIT. Generalitat de Catalunya

Artigas i Bustins, Lídia. Lectura fàcil: fem la informació accessible a tothom. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i ...
Read more

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ...

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ... EL PLA DE LECTURA DE CENTRE ... Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
Read more

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament ...

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament ... Institut Joan Brossa, ... Consorci d'Educació de Barcelona 1.
Read more

El Projecte de convivència del Departament d’Educació

Joan Badia i Pujol Educar; Núm.: 43 ... El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya impulsa un projecte de ... als diversos centres d ...
Read more