Physics 4,5,6 summary

50 %
50 %
Information about Physics 4,5,6 summary
Education

Published on March 2, 2014

Author: nu2524

Source: slideshare.net

Description

สรุปฟิสิกส์

ทบทวนสูตรฟิ สิกส์ ก่อนสอบ 1 (สรุปสูตรมีประโยชน์ ในการช่ วยเตือนความจา นักเรียนจะต้ องมีความรู้มาบ้ างแล้ ว …และแนะนาว่ านักเรียนควรบันทึกความรู้ของนักเรียนเพิ่มลงไปด้ วย) การเคลื่อนที่แนวตรง อัตราเร็วเฉลี่ย การเคลือนทีแนววงกลม ่ ่ ทังหมด ้ เฉลี่ย ความเร็วเฉลี่ย ทังหมด ้ ⃑ เฉลี่ย ⃑ ความเร่ ง ⃑ ⃑ ⃑ สมการการเคลือนทีใน 1 มิติ ด้วยความเร่ง(a)คงที่ ่ ่ 1. v  u  at 1.ถามความเร็วสูงสุด(vmax)ที่ขับได้โดยรถไม่ไถล ออกนอกโค้ง 2.รถเอียงทามุมกับแนวดิ่ง 2. v2  u 2  2as 3. s   u  v  t    2  การหาระยะทางในช่วงวินาทีใดๆ tan   v2 Rg 3. รถเลียวโค้งบนถนนเอียงที่ไม่มีแรงเสียดทาน ้ 4. s  ut  1 at 2 2 5. s  vt  1 at 2 2 tan   v2 Rg s  vmax 2 Rg 4. การเคลื่อนที่เป็นวงกลมรูปกรวย(คว่า) ( ) แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 1. (วัตถุหยุดนิง , ความเร็วคงที) ่ ่ 2.  F  ma (แรงที่มีทิศเดียวกับการเคลือนที่เป็ น +) ่ ⃑ ปฏิกิริยา 3.⃑ กิริยา แรงเสียดทานสถิต เสมอ! มีค่าได้ต้ งแต่ จนถึง ั 5. หาความสัมพันธ์ระหว่างคาบ(T) กับรัศมีวงโครจร(R) (เงือนไข: ต้องโคจรรอบดาวดวงเดียวกันเท่านั้น) ่ ฉุด ถ้า ฉุด แรงเสียดทานจลน์ 2 วัตถุจะเริ่ มเคลื่อนที่ มีค่าเดียว ไม่ขึ้นกับแรงฉุด กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 3.หาระยะทางในแนวระดับ t 4.หาระยะสูงสุด หาความเร่งสูงสุด( amax   A2 ) SHMลูกตุมนาฬิกา ้ 2u sin  จานวนรอบ เวลา f  u 2 sin 2 g  u 2 sin 2   hmax    2g     vmax  A ) a  x 2 T  2 g v    2  x 2 หาความเร่ง( ) เมื่อทราบระยะกระจัด( ) เวลา จานวนรอบ u2 2 sin  cos   g Sx  หาความเร็ว( ) เมื่อทราบระยะกระจัด( ) u sin  g t S x การเคลือนทีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (SHM) ่ ่ รูจานวนรอบรูเ้ วลา ้ สูตรลัด : ยิงวัตถุพงเฉียงขึนแล้ว ตกกลับบนพืนระดับเดิม ุ่ ้ ้ 2.หาเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมด 3 ความร็วสูงสุดหรือความเร็วที่จุดสมดุล( คานวณแนวราบกับแนวดิ่งแยกกัน โดย แนวราบมีสตรเดียวคือ ู 1.หาเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จาก จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสูงสุด  T2   R2       T1   R1  1 2 l g g l SHM,มวลติดสปริง T  2 m k 1 2 k m f 

ทบทวนสูตรฟิ สิกส์ ก่อนสอบ 2 (สรุปสูตรมีประโยชน์ ในการช่ วยเตือนความจา นักเรียนจะต้ องมีความรู้มาบ้ างแล้ ว …และแนะนาว่ านักเรียนควรบันทึกความรู้ของนักเรียนเพิ่มลงไปด้ วย) งานและพลังงาน การเคลือนทีแบบหมุน ่ ่   0   t s R v  R สูตรหางาน - ถ้าพูดถึงแรงใดก็ให้ใช้แรงนั้นคานวณแรงอื่นไม่เกี่ยว ๐ - งานของแรงเสียดทานเป็นลบ - ถ้าแรงกับการเคลื่อนที่มีทิศตั้งฉากกันงานเป็นศูนย์เสมอ 2  2  0  2 a R    0     t  2 1 2   t   t 2 ๐ 1 2   t   t 2 โมเมนต์ความเฉือย (Moment of inertia) ่ 2 I   mi Ri กาลัง (P) เฉลีย ่ เฉลีย ่ สมการงาน&พลังงาน m , , โมเมนตัมและการดล โมเมนตัม( ⃑ ) ความสัมพันธ์พลังงานจลน์กบ ั โมเมนตัม Ek  สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุน ่   p  mv สมดุลต่ อการเลื่อนตาแหน่ ง ขึ ้น = ลง ซ้ าย = ขวา p2 2m ทฤษฏีของลามี (ใช้กับสมดุล 3 แรง) แรงกับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม สมดุลต่อการหมุน ทวน = ( ) พท กราฟ( กฎการอนุรกษ์โมเมนตัม ั ∑ ⃑ ก่อนชน การชนแบบยืดหยุน ∑ ่ ∑ โดย สภาพยืดหยุน ่ ความเค้น (Stress)   F A ∑ ⃑ หลังชน ก่อนชน ) ตาม หลังชน สาหรับใน 1 มิติ u1  v1  u2  v2 การชนแบบยืดหยุนใน 2 มิติ ( ชนแบบบิลเลียด ) ่ หลังชนจะแยกออกจากกัน 90 องศา ความเครียด (Strain) มอดูลัสของยัง(Young’s Modulus) ( ) ( )

ทบทวนสูตรฟิ สิกส์ ก่อนสอบ 3 (สรุปสูตรมีประโยชน์ ในการช่ วยเตือนความจา นักเรียนจะต้ องมีความรู้มาบ้ างแล้ ว …และแนะนาว่ านักเรียนควรบันทึกความรู้ของนักเรียนเพิ่มลงไปด้ วย) ของไหล 1.ความหนาแน่น เสียง 1.อัตราเร็วเสียงในอากาศนิ่ง m V  วัตถุ 2.ความถ่วงจาเพาะ 2.บีต (Beat) น้า  Pg   gh 2.เข้าสมการ P  Po  Pg 4.แรงกระทาในแนวราบด้านข้างเขือน ่ 2 3.ความเข้ มเสียง 6.ความดันของของเหลวทีอยูนงในหลอด,เครืองอัดไฮดรอลิก ่ ่ ิ่ ่ ใช้หลักการ:ของเหลวเนื้อเดียวกัน ต่อถึงกัน ที่ระดับเดียวกันPสัมบูรณ์เท่ากัน 4.ระดับความเข้ มเสียง 9.ความตึงผิว   F L V 10.อัตราการไหล Q   vA t 1 1 P   v12   gh1  P2   v12   gh2 1 2 2 มักใช้ คกบ v1 A1  v2 A2 ู่ ั 12.แรงยกปีกเครืองบิน ยก ( ล่าง บน ) ่ ปี ก บน ล่าง โดย ล่าง บน อัตราเร็วของของเหลวทีพงออกจากรูรวด้านข้างภาชนะ (กรณีรูรวเล็ก ่ ุ่ ั่ ั่ ( ทิศจากแหล่งกาเนิด(S) ไปผู้ฟง (L) เป็น + เสมอ ั 8.คลื่นกระแทก แสงกับทัศนอุปกรณ์ สมการการคานวณเกียวกับกระจกโค้งและเลนส์ ่  f 2.การคานวณความต่างเฟส ́ และ ตื ้น ตื ้น ลึก ความยาวโฟกัสของแว่นสาหรับคนสายตาสัน ้ ความยาวโฟกัสของแว่นสาหรับคนสายตายาว ระยะ D,d คือระยะที่มองเห็นชัดด้วยตาเปล่า เลนส์บางวางประกบกัน ตื ้น ลึก 3.สมบัตการหักเห ิ ลึก 4.สมบัตการแทรกสอดของคลืน (กรณีเฟสตรงกัน) ิ ่ แนวบัพ(N) แนวปฎิบพ(A) ั Path diff S1P –S2P  = n

Add a comment

Related presentations

Related pages

chapter 4, 5, 6, summary of thermodynamics - YouTube

chapter 4, 5, 6, summary of thermodynamics ... summary of ch# 7, ... Physics Happy Hours 1,299 views.
Read more

Physics 4,5,6 summary - Education

Physics 4,5,6 summary. by nu2524. on May 29, 2015. Report Category: Education
Read more

Physics 4,5,6 summary - Education - documents.mx

Share Physics 4,5,6 summary. Embed size(px) start on ...
Read more

Physics Chapter 4 Flashcards | Quizlet

Conceptual Physics 10th e. by Paul G. Hewitt Summary of Terms, Summary of Formulas, ... Conceptual Physics 10th e. by Paul G. Hewitt Summary of Terms, ...
Read more

Physics of Waves (Dover Books on Physics): Amazon.de ...

... Physics of Waves (Dover Books on Physics) jetzt kaufen. ISBN: ... It's such a great summary book for grad students who already learned waves at ...
Read more

Conceptual Physics--Chapter 7: Energy Flashcards | Quizlet

Conceptual Physics--Chapter 7: Energy ... Conceptual Physics 10th e. by Paul G. Hewitt Summary of Terms, Summary of Formulas, and Terms Within the Textbook.
Read more

A Short History of Physics - Florida State University

A Short History of Physics Bernd A. Berg ... Hindu-Arabic numeral system0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. ... Summary and conclusions
Read more

OCR 21st C Additional Science GSCE (2012) - P4,5,6 by ...

2012 specification statements made into summary booklets which ... OCR 21st C Additional Science GSCE ... Three sets of Taboo cards for GCSE Physics.
Read more

Work and Energy Review - Physics

... #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 ... A physics cart is released from rest at an elevated position along an inclined plane; ... Energy and Power » Work and ...
Read more