Φύλλο εργασίας για την δημιουργία Photo story με θέμα τον "Σωματικό Εκφοβισμό"

25 %
75 %
Information about Φύλλο εργασίας για την δημιουργία Photo story με θέμα τον "Σωματικό...
Education

Published on March 11, 2014

Author: pitm

Source: slideshare.net

΢ωματικόσ Εκφοβιςμόσ Φφλλο εργαςίασ. Οριςμόσ ΢ωματικόσ: φυςικόσ τραυματιςμόσ ι απειλι τραυματιςμοφ προσ κάποιον. Εκδθλϊνεται με ςπρωξίματα, ςκουντιματα, αγκωνιζσ, γροκιζσ και κλοτςιζσ, τρικλοποδιζσ, χτυπιματα με αντικείμενα, τςιμπιματα και δαγκωνιζσ, περιοριςμό του άλλου μζςω ςωματικϊν πρακτικϊν. Εργαςία Δθμιουργία ιςτορίασ με λήψη ςειράσ φωτογραφιϊν με ςυννεφάκια ομιλίασ. Στθν ιςτορία κα πρζπει να παρουςιάηονται: 1. Το φαινόμενο. 2. Οι ςυμμετζχοντεσ – όλοι οι ρόλοι. 3. Τα ςυναιςκιματα του κφματοσ. 4. Μινυμα – Σφνκθμα κατά τθσ ςχολικισ βίασ Ανάπτυξη Συγγραφι ςεναρίου ςτο ςχετικό φφλλο Δθμιουργία storyboard ςτο ςχετικό φφλλο Διανομι ρόλων, ηθτάμε βοικεια από τισ άλλεσ ομάδεσ για να ςυμπλθρωκοφν τα άτομα αν χρειάηεται. Λιψθ φωτογραφιϊν Επεξεργαςία ςτο word, powerpoint. ?? ΠΡΟ΢ΟΧΗ : ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΑΛΛΕ΢ ΟΜΑΔΕ΢ ΝΑ ΚΑΣΑΛΑΒΟΤΝ ΣΟ ΘΕΜΑ ΢Α΢.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Δημιουργία μη αυτόματων ...

... για να βελτιώσετε την ... Δημιουργία μη ... φύλλο εργασίας με τον ...
Read more

Τρόποι μορφοποίησης φύλλου ...

Στυλ κελιών Για την ... με τον τρόπο για να ... ένα φύλλο εργασίας τον ...
Read more

Δημιουργία Ομάδας Εργασίας για ...

... την δημιουργία ενός ... Ομάδας Εργασίας για τον ... με θέμα την ...
Read more

Εύκολη Γιαουρτόπιτα Με Φύλλο ...

Φύλλο εργασίας για την ... για την δημιουργία Comic με ... Photo story με θέμα τον ...
Read more

ΕΛΠ 12 Θέμα 1ης εργασίας - Documents

Φύλλο εργασίας για την ... για την δημιουργία Comic με ... Photo story με θέμα τον ...
Read more

φύλλο εργασίας, Ιμπρεσιονισμός

φύλλο εργασίας, ... την Iωάννα Φλάνδρα στο πλαίσιο του σεμιναρίου E-Learning για την ...
Read more

Φύλλο κοντάκτ - Βικιπαίδεια

Ένα φύλλο κοντάκτ ... photo-index) με ένα σύνολο ... εικόνας gimp για την δημιουργία ...
Read more

Οδηγίες για την δημιουργία του ...

Οδηγίες για την δημιουργία ... νέο φύλλο εργασίας ... για δημιουργία wiki με ...
Read more

Μόνο το πρώτο φύλλο εκτυπώνει ...

... μόνο το πρώτο φύλλο εργασίας ... εργασίας με την ... για ένα θέμα που ...
Read more