Peticija građana MZ Ripač protiv gradnje deponije smeća na području MZ RIPAČ - Drugi dio

50 %
50 %
Information about Peticija građana MZ Ripač protiv gradnje deponije smeća na području MZ...

Published on February 24, 2014

Author: ABC-PORTAL

Source: slideshare.net

Description

Peticija građana MZ Ripač protiv gradnje deponije smeća na području MZ RIPAČ

- Veliki broj postojećih izvora pitke vode: Karanavac. Bukovac, Ljeskovica, Teočak,Pasjak,Kruškovača,
Svetinja
- Nema stručne analize o morfološkim nalazima na terenu, poroznost terena, uticaj deponije smeća na okolne izvore i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stanovništva
- lzrađena studija izvodljivosti koja je urađena na područu USK ne uzima u razmatranje predloženi lokalitet

Postojeća deponija smeća, HITNO ukloniti sa postojećeg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kako bi se
smanjile potencijalne zaraze i trovanje stanovništva

Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki hroj postoleCih izvora pitke vode: Karunavac. Bukovac. Lieskovica, Teo0ak,Pasiak,KruSkovaea. Svetinja 2 Nems strutnc analize o morfolo5konr nalazimir na terenu, porozJrosa terena, uricaj deponije smede na okolne izvore injihov uticaj na rijeku Unu izdravlie lokalnog stnovni5lva ,l - lzradena studija izvodljivosti kojaje uradena na podru{ju LJSK-a nc uzima u razmatranje predloZeni lokalitet HITNO ukloniti sa postojeCeg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kaliobi itrovanje stanovniStla Postojeda deponija smeCa, 4 smanjile potencijalne Jedinstveni matidni broi Ime i prezime Red.br. se zaraze Potpis (. ,/ fLla /44 ZZ );,t,n r+zt,I Z} a'L'1,-4/.,/ s [/ /, f/, /t-o zf R,*r'zrl € u?a. 3Jc .t /./ 9 cF/' -7<- E0i- rlc,3+K (,C 6J KSi.ls6L"i z6 ) i6,/ /,/ /2 O L1/ // ii/ ct;t/ L< Prz/i4 2g Wr,/l t1 ., ,'.-, ** ..y'o..:r<d//5czs . -;.? tL /.i; S€t//a1 ,-( L;/-L A tt t-tt 2' &/6e,3J t?E 7 r,l c r[ T.a lZf) -lL,( cS {J.1,4 J'i Etti4LuC <r n;Et )L ,fZ/*4 r'1 .,,, Z c,r- ZZ r/................ l)c ({ Zc.t tL lD , -- ,,l >)/4 lp JJ Ju4A t'. .? /' 01 )-f ,' /(,tts cci f liJ;..y'..t(,ll ?--to3t9-/ 1/:'.r: t :t /{ 41ti * ;-.,C /- . a lllLtC a y',,t-JlO t'/h/L .,./td Aa-.^-.-- aP, W-rA fra) #,--,,*/Z /]-1 , ",*ri 1)r r'> i'fs . /,c.t, (../7 tZi Gr0,,". tl,il,*,,t, ta/r/(n i/-, f4Z. f 1.u./ '.' lLrire at :'ul,Ll)ya- ,1t n I I !,.,/, n' L f? .i z, z {./y'.i cc< 'LqD ,r'. r,f 9--//ei /,i a8/ zJ 7i .''> /=/"u- ,h"-- /'c/a /f / ( €ZC c r/- rf {/Z { o.{C zc-c Lc /r//2 .? JT fa r':7/.."J lr 1Lrc //rt/.,', . g S ,,/ oD .l/s tJ eS t't Zt c 9L 13 v./z6e'49 L7C'Cl.i/,t/////) ,, r.a , , ,- 3ocK,4 ?tt 4K S i rZ ri_. ) (/ clO t f /?./.4sc.tc f/2.r'z /-tC41/8/./oau //c /JlZl/io:t< V"-rr.,',-/ 0 /../ ,/**n A,uLr(! '/,12'/ o/r)*, --Ve*"2 [U.k/ (ft-,'" /ii,.' #r*J Peticiia MZ_Deponija sm

 • Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnj e deponije smeca na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojeCih iz!ora pitke vode: Karanavac, Dukovac. Ljeskovica, Teotak,Pasjak,Kru5kovaca, Svetinja , Nema strudne analize o morfolo5kom nalazima na terenu, poroznost - izvore i njihov uticaj na riieku [Jnu i zdravljc lokalnog stnovniStva - terena, uticaj deponije smede na okolne Izradena studija izvodljir osti kojaje uradenu na podrulju USK-a ne uzima u razmatranje predloZeni lokalitet HITNO ukloniti sa postojedeg lokalileta i isti dovesti u uredno stanje kakobi se smanjile potencijalne zaraze i trovanje stanovnilrva Postojeda deponija smeca, 4 .f ,r/€f .t {l t-/.1 {t 4 "i t. ?t,Jrtl Y.! A/F Z ll .;6 z €rtttt/ qL. 5r T5, (|zl . Z, r'/ 1;6 //idJq /<CZL/C4 kcZL/c J /,,,' 4z a / /. // /< ZXt'nratn i //i / (.' r 7 u o LNs: Y r 16 n ./ L , ,z JL,-A ,.p :(C Z a ..,.. ..< /:/ !s.L/tc il. /,zC,S3b 1//{d;'{ 7(:. E ,J :/ Z 1.,/ o o .Pr,tl., "k"o 1, n^ t9 ./ t. /{rt23t /r'./)'(.-# ;,/l-/t,7 .,4t,.7 r; ,.a lzLutosovr r L Ra Potpis 1( 0'i//( 4 ,{z /r'/ k So S,{ /- t'.tr ttCZtrc,4 /Ur,t/ i( 4e Jedinstveni matidni broi Ime i prezime Red.br. o31c x8>'4too?4 '/Ca t./v E- Lsuu l-leu..rc-u Sxux L,ta^t,lrt, / Slr-rB kqt'o.x,, ) titttr s ku|,tll p(r l' tiTLllA !-o) I 5 r'r/-ti' f.4 Ct1,,loCIdt )Io81+qarf,dj.f I tol( 9)911K rna /{,i; ,L.tza*' C't/Lc' /l-z-t+t*t t M4 - Q--c Ycr, tt c,f,fv etcl ftrn,i.*.In/r, olqk4 //ar)a /,,,i'i,rrnl/, r' L1 o"/ 155 ue 'r, /a ,, i u, ol/r t/ os 0140iib'115o74 5:l i tA t tlr9 Sg/l(A P-- ktt>tttol/ri v ifttC'17.t-r 5s. d.i *"in- 5G d-,e *.J ? E=-r.r Ier^S.14{15M) 7 r' n,'r' R EZ ,' ,7A i- tq-,'o- ?ssi rT s o)os95o1'1501 t CiR ic' (7r t*,'n Lt-l cl= Ftr-,r P^?s.(9lloerl3 vr "s--&a,q-i.-/ 8;eia Hu{*...nss *o9943d4ooo9 E;r; d) VL'.,.|A * r ^t N'trr p D togcY,tt ool fl EA 5{. 5q c"o l_ -?E( art nc 9[.(,1 t Oa4I r I'ri J 2arC ,W / Peticija MZ_Deponija smeCa
 • Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podmEju MZ Ripad - podrudie Flrgar-Karanovac 1 Veiik: broj po*ojeiih izvora pltke vode: Kariaravac. Bukovac, Ljeskovica- Teodak,Pasjak,Kru5kovaia, Svetinja 2 3 o morfololkonr nalaz irna na terenu, poroznost terena, uticaj deponije snreie na okolne izvore injihov uticai na rijeku tJnu izdravlje lokalnog stnor.'niStva }+ma struane analize lzradena studija izvcdljivosti kojaje uradena na podrudiu USK-a ne uzina u razmatranje predloZeri lok:rlitet Postojeda deponija smeia, FIITNO ukloniti sa posto.jedeg lokaliteta 4 i isti dovesti u uredno stanie kakobi se snranjile potencijalne zaraze i trovanj: stalrovniSNa Ime i prezime matlsnr Drot !0a g:z l,lci" *MiJ ltr,,'t SCeraEarq i ct(tt(0Liltte' h fg -{1t1p'7s.[crua )vl)ct-t ic'I( ',.'ioi 4i1,llDot8 ""7ut-!u/ft.. R,e )prtv % /t{g)ltlrc,r t %o?.t?//ae ',l'tvt C tr€ u+- 4 Ll.. .itl-2, C1 ,9;1r: tutC (L'-h tly'(cc ,( 1,t r )rt'ti* Peticija MZ_Deponija smeia
 • t le t n- {trz,Ntscexfl/?,/_ Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeca na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 'l'eoCak,P2sjak,KruSkqvada, 1 Veliki broj postrrieCih izr ora pitke vodr: Kararar uc. Bukur irc. t-.jcskor tca. Svetinja , - Nema strudne analize o morfoloSkom nalaz-ima na terenu, poroznost terena, uticaj deponije smede na okolne in,ore injihov uticaj na rijeku Unu i z.dravlje lokirlnog slnovnislva lzradena studija izvodl.iilosti kojaje uradena n;r potlruCju LJSK-a ne uzima u ra:Tnatranje predloZeni lokalitel PostoieCa rjeponila smeia, 4 smanjile potencijalne Ime iprezime Red.br. / ,7 L. ') S (/ I {' (?" I fLii* i'e' ,liro, ?uf ,t, ie' ,laiy+ el A,+c.l'l,lg I /2 tt se Potpis /(cz9l?//Ml 7Ar,,l hil,Y ffocqq/rw& fiaZnrit ,f,plrn_67, c{,L? 6r1100"( )-/.,.-- e' - c. //owfi/tooz l{i,:9&/fi2.{ j. .stt*rt4 (9Ua*(.,- r)frr'42,f .ud/r.? ?(rii f ,' ,l Jedinstveni matidni broi Itr.Vrru-t-r -{'e, 6.hr" u,t,+a iir Nr e: ! rt ta t, le e,/9t?i/ /w,t ,P. ln. HI1NO ukloniri sa postoicieg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi zaraze irrovanje stunovniSrla llu nrii+t_ 1144?il t to"r ilt, ,t" 1,.-L y ,'r' futril /aa99lGtt2lt4 lkroncjc ,Al4[r, N te 4-t j i t v' lrr.ttt.l u a(gfi il zrc,l //..tt:rr utaD> /Lj,, t..",.'rl /a/"/ /(a'f 8,;f /r.zt e o' , c /nic e (tR,i 5// ( KALAA c11'tg q)_445(;E tt Bttrtta ,:4t49eq1Nttt /Lt ,t' -l' 4qfil,b hrn't+ o{e,.tq{f416sP /e Y/rt+t/'rrdilUotrc 'Ldos|,t1//.tvz l4 rAc 2",113)g//SoA 4y ToLr "4/1ZJ ii (' v /LLANA f,"/,-,--' t2o+ 96{'tloc36 C'al . ")'-"1)rtL,- r 7 ,,10,*1,9, %.*n f*to lto/tt' Peticija MZ_Deponija
 • H{a+/+ iyr lerry7b Peticija Gradana MZ Ripac Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojeiih izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, Teodak,Pasjak.KruSkovaCa, Svetinja 2 1 - Nema strudne analize o morfolo5kom nalazima na terenu, poroznost terena, uticaj deponije smede na okolne izvore i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovni5tva Izradena studija izvodljivosti kojaje uradena na podrudju USK-a ne uzima u ramratranje predloZeni lokalitet . Postoje6a deponija sme6a, 4 HITNO ukloniti sa postojeieg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi Jedinstveni matidni broj Ime i prezime Red.br. u fgu+/l&eq+;e /"L V*Z++,7rtm,i'frttfr -/fr/,of$//{pJ3 -.1 7,7 '7q 7t' ?f, 77 /( 71 se smanjile potencilalne zaraze i trovanje stanovniStva 'lkrtJ 740!"qfrfllo,M , '/,M,nn h*koei tfifl, frr1ru6 4t?,2 h*/z-i Potpis Y*uftr* /./ot" 4t7" // t oia ^t) l: t*e^ 'o/:- /-Zot 4,14 //o,cZ{ s?N*ry //@B ?,,ut[rs..lut{ci, Irl///ot',o' hfN* 01A9$f?J/d*,/^2 #e-i,l;{-viC N'n[rv lz/of{9//wtu ,./r8".,, *,>,-n.) /i?oJ$a-4ta,a^/ Tfpp/rrdw hf,zeA /?/t 99t//wa 4pot;ficfr 14 tP-e# / ffr,rr)* p{*,c,/* rilpl4{€,//.fto8 -lpc,L,a 7a krel, lPto/A't-- (hPd,* /f a39d9//6o"t 'Pr, ^^n,c'o. E.'n^no giTie' hfur44 o9orq^ftozr+ r //aazZ 4P at'/ rt1 /t L- t< f tt g+-tA U lpY-p /C$14 uaTn-fu-- q1 ,1, q,4 2p ,r 1,il -4 .'l j1 Llt Peticija MZ_Deponija smeis
 • (€ui+rt /ybl+ frr|4il4Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripai - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojeiih izv'ora pitke vode: Karanavac. Bukovac, Lleskovica- 1-eoCak,Pasjak,KruSkovada, Svetinja 2 i - Nema struanc analize o inore injihov uticaj na morfblttSkom nalazima na ierenu, poromost terena- uticaj deponije smede na okolne rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnolniStva lzradena studiia izvodl-livosri ko.iaje uradena na podru{-iu LISK-a ne uzima u ruzmatranje predloZeni lokaliter Postojeda deponija smeia. 4 smanjile potsncijalne In a Lf. s /t TL 1. ( I ,lo (tc' Ittti,,i brwl* {/2,'u/ /1.{ /,1 0^ / l./ ,Wt: irrii t (1 , €h,flt,/- qih,rya- /rL,to lf)to Vi{r c sltlDPA f te,,b/ Z e<L /6 ltl il*-i ,i fly' ,-=;>+ t lntrtt /tJ loD","iltrx?4 /{tf,}lt//Jb/6 ?s /J .e^, n 'r )c tE tt o / kx-)/-&l.i e6'^ ro rr, i:' Plt' J4 29 n l-9tl //c"v,.t ,3 ryY-P:*, t''t / t / h'? ry €*f/e &{r-,frf,ur- fu ot qtZ/tntt h/rc' Scto/t, B n y'/cDii Z,/,,,/ 92c,r9de /0c ?/ flr: ?, c/ '2 r,, o /4ot !J(lt.icaz, il"vi r' E cla *"tW4+,0,t IL 1.. Potpis J i,i 1t"br l,Lt Jedinstveni matidni broi c+Lih He ll^-,, I,til.--,' / fcrrt?+ ZQo9 ffi-//a.".^ 'fu' ,He^( t'c ILolj€-34/6t ile i tc' {e r-l l dl.l fi,t ktm,;,ptl1y c<n:+/dtl?4!& /)/{, l,Lwr*illt lt It se irovanje stanovflislva Ime iprezime Red.br. / HITNO ukloniti sa postojcieg lokaliteta i rsti dovesti u uredno stanje kakobi zaraze E lL' .' ,?h{2,,)4- i,lrL'et #h/.' /1it t'el fthn' .Ya< l,;a?4n //{r/r, {,ryi fwtrt {l,,rirb ilTqflltnfr Y,h'(////b- J0M,/V{0//A/6 Uu/r,'t a.lt:/r6ltt,nm 4"ffi fD'c69g4l/,7)h *lzfio,oll koc4fl//.rp/e *eoq /e c99/f /f tu"* /?a'9r9//a*zt, ,r*rv11,^"."li^ itudryfrri/ /ln J/t L/ er;; 5,J./,. '//'/i Cr& c l-/ t 1/!rn^,i y'ttFct /./'tY,-./14.0 ".,1a -!*" flr C ( +ahr&t / //r,t-ro^ '/(rt qtql*tr Vllrq Peticija MZ_Deponija ^
 • D+t++/ + Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeca na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac I Veliki broj postcrjeCih izvora pitke vode: Karanavac. Ilukovac, l-jcskovica, Teocak,Pasjak,KruSkovaCa, S , , 4 vetinj a Nema struene analize o morfolo5kom nalazima na terenu. poroznost Ierena, uticaj deponije smeCe na okolne izr,ore injihov uticaj na rijeku t-inu izdravlic lokalnog srnovniStva Izradena sludija izvodliirosti ko.ia je uradena na podruC,iu LISK-a ne uzima u razrnatranje predloZeni lokaliret Postojeda deponija smeta, HI1NO ukloniti sa posto.ieceg. lokaliteta i isti dovesri u uredno sranje kakobi se smanjile potencijalne zaraze itrovanje stalovniStva (t t. lEtiN"u, ) a #tt.]h cE[-tuout( grp r tr I .-i (EL)LtO t( AN ) p 3t1 n c' 1rtr tfr +' ,( PAK/c /lvA^/* &, C?), /,c r tpt'c' to,- ,9^-n Aleltt'S ,^ Xlo+!{'d,l I Fc.aq Ito:t!5t1,1/ oa6 f lh tl,1.NT t,1 ccco //oq3t',r//r/,f Elx,c' 4 tJA Eirrc ///,eF4 n Potpis Vsrtuct,tl +-'frDtt+ trllq.Clt{@E h ,V Jedinstveni matidni broj Ime iprezime Red.br. otc 4 / "t ]?/llf,cc / C'*kort'( V€Rtv Velil*v,l A*, r QAIo"1 h('i ; I C 1-[,u- /.) A - / {t't.tC rl'dq //91j//fotcl /t// 1st//{o!9 /r l11,t'rd, tir,ffi&.t/Ntt --9^orri,. Ct- qrWTWticrq lgtq/W//rou t/_ {rLi fitrti,rctrrtt l{e/ryate- /'1 t,,'i.e eAL) 0t c;Xlc44ou41 /Ll it"iJ r L{iraic^ lbloqt,atl{hL tl /q c r /E /r- fi.t'1 A.l (" ;'rt t{ ll'r,l4;* lq I,p ,= / r-. laP/ff,//{c,rt1' C / ?11 r4t/ ilil6t IJ / ,..,/,.^ 4d7P Ufc,td* 42* Cttrl (tr('r/ ,, ( l.t'c t-+/" /: ,j< "J I Jrn, I //1d/4 I-r'l' a' I q?cc/ //+/,11 ni{ oe q( I trc.8 /tt /Zf QA//tc/l lo^ r-r,,oruc, rtA,r, ,7 wl aDrurulftVol Z-a-af)t-rfi1 fi-&:na qi{ Ik _ tofu49q//tnr Petici.ja MZ_Deponiia
 • ,9+11+14- Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripac - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postdeCih izvora pitke vode: Karanar,ac, []ukovac. t,.ieskovica. TeoCak,pasjak,KruSkova4a, Svetinia ? Nema struene analizc o morfbloSkom nalaz.ima na terenu, poroznost terena, uticaj deponije smece na okolne iirr.ore i njihov uticai na rijcku Unu i zdravlie lokalnog slnovniStva 4 lzradena studija izvodljivosti ko.iaje uradena na podrueiu USK-a ne uzima u razmatranje predlo2eni lokalitet PosrojeCa deponija smeCa, l{l'l-},io ukloniti sa postoieieg lokalirera i isti dovesti u uredno sranje kaliobi se smanjile potencijalne zaraze i trovanje stanovnislva Red.br. ?JI iltzlot {trGTaw Jedinsweni rnatidni broj Ime iprezime 0't t? L^ 4 r/1 L-t ( 1zie/ {eiTf,,,e t+ ait'*$t,rt,<q- L, L*aL/" tt,ilt+ l. t' 26 ,TY 14, 'E+tcit' ,Zffr;? ! I zrb' 4tf4+ €tz,'a . Elt,rl 7ra/ prl<"fh/ tg 1/Vrf/ fr,,rrt,a ,j oP/r/99q4/nc, oU02%W {epl gfi//,lppl, 'l-ttt.u ./Nnl n k, aqruE31//w,, //af(rilwry ,...7t U'I .1 5 JY !).5 b gL &'c qfl.fYc rL( {u€ flr3"r^ l' i' t%;,-rA fue i-r"r ,r: o Pl;ie;o /lr;),r .i Irft u,Qr e ec +hfL t)1( ?tZic: ^ w llp,L't W;*- q4 {cL,'tt Hu,lti r , / )v -( 1,.' t , r t t Cl/cy-ctq d{ot'f3*//.bt2, :L& 9,,1 c hc+.ur,zz r/-,:t|,i d/#y1.eqtr#E //' r ( -2;/) / t z, !lcil4NlcciC cA -d .ft1|e, O r(o-t"4(s//.t"ob -tQt,t lbW4 {Lttoezt ,1 cr --{-E-,, -84 rlopf b&%1 tt4 {.bO h Potpis c+.3t i54 / io| c 31c3g,t= llccc< l/cft,'l15oc g CI)'-{4A*ht )cz1 n€q# fit'oe/ A td/Z%,qilo"*.r' I -,t ){w) Q <-^+z-'oz,'"' {n l4'€;,Q A:,-z_ lloetz l*, ,, ,a o -M4!4)Tin a) ('tt A t) ,./^ , tr. t. et,c t*uolT c.rr////(oe( D, 2Yffi3s'2loo03 €,s Lf /l ert /; L-1,/^ r rl lfin tr rt Peticija MZ_Deponlja
 • h+a*/+ Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac I veliki broj posrojedih in'ora pitke vode: Karanavac, Bukolac. [-.icskr.rvica, 1-eodak,pasjak,Kruskolaca, Svetinia , 3 Nema strudne analize o morfololkom nalazima na terenu. poroznost tercna, uticaj deponije smede na okolne izr.orc i njihor uticaj na rilcku Unu i zdrar l.je lokalnog srnovniSn a lzradena studija izvodljivosti kojaje uradcnu na porjrue_1u LISK-I ne uzima u rozmalranje predloZeni lokalitet PostojeCa deponija smeca, 4 smanjile potencijalne Red.br. (tl (t- 0 IlllN0ukloniti sa zaraze i hne iprezime r,l (L fi .J'9 fl' t0 r;p,c./ Fl7l->- ni?314/loc1o/ e {rv,'! vt+i+ 1/ E*'t/c4- Re,th,, Itzaho* ilnau l/ tJ 4-. f ,f{-),' "" Jt<,'e' ,' {tilJrLl x: 1 r g t/+/(/ r ' 4U+rt*l Ar,"t&4/a,^ 2{ri 9tgl/ltt Cr?tc/ ?qnrJ4 : r //e(f €//b",,{' //t,! .- Fw 0Nbf 4(//(p/,t Ct'rio {[*" 1^let10t//,ru,, /t'|L?r///,rb /,L N lr4(z//euL tii,'llt lhll PtTtwht tl lt'{' zi1,x r',',/ * riVf.X,cq -h,n, qq.:( {."JJ i)^ ., s. (N;b/ 99//*/Q ,f .fQt f ra.t /t'e{*tQ//ftzx 4 '; ,?;,/r{n lvLret (+-- /Q/cfff//W,fv -4" /- Yr,-fr tn |.r,v, !+ral / J4rcdVd. -Ct<-"t AattP {ra,'e €tp.'c'hciY; (r,',,,( {T c) rr.,,i C,a /?o'?gYztt*", iq r,* lg=7 i,2 N tr'+ ty Potpis 2q p3o tl::oz I )a: fr Jedinstveni matiini broj - c/ 11 1, €l/2:4 Ait I VE dovesti u uredno stanje kakobi se /snsia/ /s'aol, l'rc.,{t t247a*t t' _t*t/ 2a2f4 Lv l,g iisti iiti ct Hfen"l+: (i? Lt postrrjcdeg lokalirera rovanje stanovniStva , /the f 'trc( ?Wtrc // N06gr6fi.t,or 4 ivc"rAv tR/ci n..1,/ r: 24o<qv t/tot, (I c l6lc qg tt+ttt) Ah r d,L, c. ' 'n?ore .!i c lo:<,y ltccl I *.ry, t'il*o/*t, l|11,t 11x,i11;;ri/1: Peticija MZ_Deponija
 • h +,t+/ +- Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije sme6a na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojecih izvora pitke vode: Karanurac. Bukovac, l-jeskovica, Teocak,pasjak.Kruskovaca, Svetinia , - Nema struCne analize o morfoloSkom nalaz.ima na ierenu. poroznost terena, uticaj deponije smeCe na okolne inore i nlihov utica.i na rijeku Unu i z.dravljc, lokalnog stntrr nistva Izradena studija izvodljivosti kojajc uradena na podruilu USK-a ne uzima u rdzmatranje predlozeni lokalitet Postojeda deponija smeia, 4 smanjilc IllTNO ukloniti sa postojcfeg |okalirera i isti dovesti u uredno Jedinstveni matidni bro.j Ime i prezime Red.br. Crpir ftrlt-t4 6.t c- CI, XJ, n/1 (?a r.1 trzr(' AJ nrc E+/c'c/ Vo(ilux. t+t/c /e"x')+, t ltr t?,, ra|,n.,,- ,,, Itqo+wuL'dtt,41',24:lt1 E Y4 Yt_ 1,1, Y tr a/c' X,t4ll l'/d-tnuor,t Alr( l-f UJAt:ov: c H{i/Lt t HU) I !o/tc t'1C e<p ! NUJ Plto,r,, F t,eLF NuJfUoV/L 9,A !fru i,1 Potpis /' r://,z/d 0|,r,(, J3c'!1?2tlrorL 6( #Uktc' #47 1,4y'Q, +e , I 6r fr3 stanje kakobi se potencijalne iaraz-e i trovanje stanovniSr,a / 'Z*-;* 4//,:,,2 loatl6l,/lw9 &,u) r'fin*ld Lfrc tcil-rllcut "- Olaeg,te tF.,r'tL l/r.t/, ?['er,/6c//wll tc // rk/lY/( 4-( ,,r 1,-v ,'i ,n-- ./w * ['," * i /,t^lrllz//tcr{ &1or,qr4 l{eil4 lXtog Vloo /tf: 6,/y'r7;nrr',.' frr{r, /ox;4tr;oze c/lirorrr, r' Nerltk /go<l;rttt ole -rl,Lry6,ynv I Vng-f> t.{o31rstisc:; .!5o,2,9-t'2 //ob.7 - 'rii brj--1 U*eJ?€+lo#G- 16 +u )-)- *! 11 r'f u, r,4 tuou 1 1 LcoN ,a:A lifi Mvr| *t;+QW+ LLoLlVl ltlASs clc*Etttcotl ;[,^.r"^:x, .] Jl ,tr@r: ' h,kPfiu,ir;,v' JbR' f{pl1fit to*> _ ,f, (;"0 I " *Jlq,:*cw7-+slilua tl clTc rt,'e' h,t-r,r+ ,'l/Zf.t:jV/tb$Z h cf t l,/tt,l t ,-*1/.,'*- J t. - Peticija MZ
 • h+u+L+ Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripac - podrudie Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojedih izvora pitke vode: Karanar ac, llukovuc. [..ieskor'ica. Teo0ak,Pasjak,Kru5kovaCa, Svetinj 2 ' a Nema struCne analize o morfbloSkom nalaz.ima na terenu. poroznost terena, uticaj deponije smeCe na okolne in'ore injihov uticai na rijeku Unu izdravljc lokalno-e stnovniStva lzradena studija izvodliivosri kojaje uradena na podru{ju USK-a ne uzima u razmatrarje predloleni lokalitet Postojeia deponija smeda, HITNO ukloniti sa postojeieg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kaliobi se zaraze itrovanje slanovni5tva 4 smanjile potencijalne Red.br. !o ?.,$e rur lrlc (t tu ,',, p') tr1 Jedinstveni matidni brol Ime i prezime It [,',i L rTfu XQh,z.; fi",(r; Z/M91'tV'/',p4 o&l lllruJtl t LLt {{ e|ctqw7l,fct rl />e b^r d 1t'H4d{p 0Lo9['e /./k i Att c 6 It Zl lcflI Itse{'? 6?//lc.{-(/ Potpis ('Pliiu'ru nn-n l)z,z^ ,z 1L/*4^A n[><-: Z; :1.'..-r t' c' Peticija MZ_Deponija
 • Peticija Gradana MZ Ripac Protiv gradnje deponije sme6a na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postoje6ih izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, Teodak,Pasjak,KruSkovala, Svetinja , Nema strudne analize o morfolo5kom nalazima na terenu, poroznost - izvore i njihov uticaj na rijeku Unu izdravlje lokalnog stnovniStva - Izradena studija izvodljivosti kojaje uradena na podrudju USK-a ne uzima u razmatranje predloZeni lokalitet HITNO ukloniti ,-- , Postoieda deponija smeia, 4 terena, uticaj deponije smeie na okolne sa postoieieg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi se smanjile potencijalne zaruze itrovanje stanovnistva Jedinstveni matidni broi Ime i prezime Red.br. i lYerrrC CSlYfllV fYerric" R,cnrrn la 6 6n ru/d7 404 g6if/cao6e* /- Potpis 1 b b Y urrt lY i r,5 0^s-,{{ffi( Eoit,o ,dffulb *,lo(r,(.E - -</- fJu+ru {L/^1,'; fu.v* t -n- oS{66rrt* &''?" NoFaJ-6//&, latqlc,t ltozza'r/tu/r /t-o???Y//@t' oo6X'rt.l l0 bRsqq 9-hKra c.lohtSo ll5oo r. LLt.:'t r. t SgS?_ Ltt,: t r o Ota"lcL (, f ,t S1la nNfllr a ,fu*'" vr! ltlb lttols tetutii a un-wNrq 2- t'towl 0506%145o!{ c t-otprprrn* o,(o{ g{l l6ss5 zo1134S(19o3 isnerC Nr(Bprcs gtroiI rrrttTgrf{l )9o$a0r$64t, l7 ?-ct R tsrE s kA- .srAu r cJ. 2AOtigS6tlgcx,c la 4olq cttl [*ls /l Mcar./. h,ooo l8o5Ec{,ttmaa b2 A e,O /5 lvtPovii tr/d tts le R*rSt V^l-14 IV tl 'L-,/e- (3"./^u frx l'lt ,<a Ka,r S ska ftlfiWtmoo nfLa Q*4v"' tl /L BnJr,- J/L---l--^*' l-/ro,ul.7r..uo btbsq. Nrrn to B.tl" 23fo?ta /kZee 6 7 t2 ,/ -,.- frrfu^ &-/.- Tcrd: R{L. ,.-oL- fu;-^,l. {fb/, no.ru', &)a;a'L a#<l (2);; fiUr'aPeticija MZ_Deponija smeia
 • Peticija Gradana MZ Ripae Protiv gradnje deponije sme6a na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postoje6ih izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, Teodak,Pasjak,Kru5kovad4 Svetinja , o morfoloSkom nalazima na terenu, poroznost terena, uticaj deponije smeie na okolne izvore i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovnistva Nema strudne analize ? " Izradena studija izvodljivosti kojaje uradena na podrudju USK-ane uzimau razmatranje predloZeni lokalitet 4 smanJlle potenctlalne zataze l trovanJe stanoYnlslva Postoieia deponiia smeia. HITNO-ukloniti sa postoieiep lokalireta i isti dovesti u uredno stanje kakobi se ,- Jedinstveni matidni broj Ime i prezime Red.br. At Rtsrr<r* AL 7Tt P t c G6J aa tOCRlrio,t D4 N0C (LS 2e ay Mr Kot )^t *- lflugvnr rrorv ko 2-$Q-ovkn lD g"l3a D5s6g5A,{ {oo5{ ttvlcl, at Sv (C A BRO44 NLK/} /5otg4//4@p.5 , {i.013 3tt@00 e-1ni ilu rt -:t Dta L^I<a Pltw-, ^ltVL.rtMt n *a2 4A2l a3 i,rrl,-? Jo ,rfih f;r{-;"1 nfitit /n* lootgSl4{oot{. a? 3{ (*NrR Oryovg5 8.2>uo 18.U%.1ll5o0f^ stOSjEt'il@zfi oStX1161,1ooffi Potpis @-*lr*-, *,n'nWar>o 4 :Cuu/c,4 t D n.i,, ,lh rh, lu; ._%ria--? ffiz)./? :?hG-(x(>.-, .D%aru IAFI;: ,/il-. ,cl)rd- Peticija MZ_Deponija smeia
 • Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podruEje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojeiih izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, Teodak,Pasjak,KruSkovada. Svetinja , Nema strucne analize o morlolo5kom nalazima na terenu, poroznost terena, uticaj deponije - izvore i niihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovni5tva '? smeie na okolne Izrailena studija izvodljivosti kojaje uradena na podrudju USK-a ne uzima u razmatranje predloZeni lokalitet Postojeia deponija smeia, HITNO ukloniti sa postojeieg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi 4 smanjile potencijalne zaraze i trovanje stanovnistva Jedinstveni matidni broj Red.br. Ime i prezime I uflhp.rvr c (R.kA ,2J 2 u,f&Lrtlvq_ Lwslf r pq 1,. "..x-*) o,{ o +--sY,.'e- J se Potpis rt8 ttao8 ocilA/k l19s3.l 5oL,l //'( t,{/ll )"/".uu'"" {!w"o'd hq-8/ {too6't C//.'it .r,.,, r dt< 14,a J]*r>.put ,lu;l;v' 4 ;i.di( 5 , [,], "-( t-{cLi.r1 Seir 'rA bc'Lae +tLroad lJ "nL, Je c" urf Ap orr r C .5eAS *Dqsg l lot>o 6 J.t, tpq to t., ! (, , I _,4A'ttv0Urc &Hrer ( aiL+11o02 ..t^1.o,r ,,^ 1.l(ra. t i Y e o ? lo tJ t2 t+hsA oMgX{e// { tt )- , '5 r, 5t u rt txozl€5/12111 6'e-4--/t i] il]1"Ivr,titI e vi( lrtflll4luLt8 $Q*oo-z-: r- -A' ry'n r** c^' ft, nua,/, o 40 77 61 : bSL J'J.//na,.rnr?4 (' i/ // !)a ircr rnot . 4,,1 sn{op..t-t:., lJ, p-vA Ue l'vrt g Krg ri l't (HsrI ttru0eT t4 K[5r s€N KA i hcql4150c8 ,t005i h0{{50is t{lotg, t,(01$( uISljl r{](Jr$,i I.,t,it(, lttn1ttnr:,c,, '<,?rt qlsyr"l "Lc ; t+o't rrut .l 9,e,d'6;--- t5 /e 17 lo I o ll) Peticija MZ_Deponi.ja smeia
 • ,t s#, ,/ Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje s8-)c2 deponije sme6a na podrudju lvIZ Pritoka - podrudje }kgar-Karanovac Teocak'PasjalqKruSkova!8' 1 vcliki broj postoje(ih izvora pitke vodc: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, Svctinja Nerna sfruCne analizc o morfolOlkom nalazima na terenu, porozrost tCtcna' uticaj deponije smede na okolnc , - iarorc i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog surovniStua 1 r lzaltena surdija izrrodljivosti . koja je uradcna na podruIju USK-a nc r'.ima u raznraEanjc predloleni lokalitct postoje6a dcponija smcda" HITNO ukloniti sa postojedeg lokaliteta i isti dovesti u uedno stanje kakobi sc srnanjile potenc[lalne zaraze i trovanje stanovnistva Ime i prezime nolgThl{,

  S{n, L Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje podruEje Flrgar-Karanovac deponije sme6a na podrudju MZ iritoka TeocakJasjak'Ikr5kova[a' pitkc vode: Karanavac' Bukovac' Ljeskovica" 1 Veliki broj postojodih izvora Svetinja ^Ncmastrudnearralizcomorfolo*omnalazimanaterenu'porozrosttcrc,!r4uticajdeponijcsmo6cnaokolnc 2 na rijcku unu i zdravlje lokalnog smovniswa ;;;i;iih"" 3 uticaj prcdlotcni tokditct podru[ju USK-a nc uzima u raznatranjc Izadcna strdila ia,odljivosti koja je uradena na Posojedadeponijasmc6eHlTNouklonitisap.ostojcdeglokalitctaiistidovestiuurednostanjekakobisc slne zrrat i trovanje stanovni5tva 4 $nadile Potmcij Red.br. ,l a,w,D, 1 >dLtc' e/t*?14 Ehc' 1u/"ipeq. {. 2.1,,^. 2^ li 5 Da,-U € 4aj. €tso- 5"0: V (, 9. lo t4 42. R Jedinsweni matiEni broj Ime i prezime ! )^r1' /a -Mc'/ten"l PotPis -9k4r' ,.<o2!lrnttqltd- W--- tqo?qallM t -;rq4m W ll2NWt4lx )/o3g|r/toot3 l//ot311t* o3o/.?55//fols i),:i,'o'?fP- +*il 16 l$i ffi-r2y 1/74a' l7o)Je ],/ezt6! -rtrj,,z' fu".*o o 4olX?ol6re , r{ , /rt M tu a2?flt4ttlw tu M @/l96dd,L t -krtrn,6 to/916 t,l f o tl( /liptin 4qu?r/|6,2s2t 060 8q re, t6Js.; Z S,+l e @186iGe.s( t4 Z:r>t ott/ (* l6 Tdiawte, &,niln L3oe'rettr6qq l+, M -*"i"fu;ele,- uom4la.{tf tN. l1 lq #* k"qL il1ltqYqtn*$t Ltot)^fll*)7r) L_ /_ nuii I Trnn:i-fuln /s. '4,1)rso** ^rt F*^ l4n*gSZlrpod tu l"{erc"al €rr<c 8.;2, o4-,zr- jnt;or,nec, 6r,^bA *ft$Wbu,cL W 'm.et /- ww. / oyl*o$s - Peticija Mz-DePonija smeda
 • S -tr, 3 Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje deponije smeCa na podrudju IvIZ Pritoka - podrudje lhgar-Karanovac 1 Vcliki broj postojedih izvora pitke vodc: Karanavac, Bukovac, Ljeskovic4 Teodak,Pasjak Kruilkovada' Svainja , Nma stnrlne analizc o morfolo5kom nalazima na tercnu, porrozrost tcrcna, uticaj dcponijc smcdc na okolne - izvore i njihov uticqi na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovniSwa I " Izrailena studlia izvodljivosti koja je uradcna na podruCju USK-a ne uzima u raznatranjc prcdloleni lokalitet 4 Postojofa dcpon{ia smeda, HITNO ukloniti sa postojedeg lokalitcta i isti dovcsti u urcdno stanje kakobi sc smanjilc potcncijalne zaraze i tovanje stanovni5tva Ime i prezime z5lossl 140064 'E{lst{llato ?.4 Lr i..ar novc iL ir S,l.t tHOV 5 o84?6 //o lo locl {zll +o /3 Ptqe*-t e&"-s I L?o 51t/ 00 Et"(l o+qb{0^hroNQT Peticija MZ_Deponija smeda
 • 5+.. t Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje deponije smeda na podrudju MZ Pritoka - podrudje fkgar-Karanovac 1 Vctiki broj postojcdih izvora pi*c vode: Karanavac, Bukovac, Ljeskovicq Teoaak,Pasjakfinrlkovada Svainja , Nema studne analize o morfoloSkom nalazima na terenu, poroarost lcren4 uticaj deponiic smcdc na okolnc - izvore i njihov uticaj na rijeku Unu i zdrav$e lokalnog stnovni5tva 1 - Irradena studija izvodljivosti kojaje uradena na podrudju USK.a ne uzima u razrnauanje predloZeni lokalitet Posojcda dc'ponlja smeda, HITNO ukloniti sa postojedeg lokalitcta i isti dovesti u uredno stanje kakobi se 4 smanjile porcnclialne zarazc i tovanje stanovnistva Jedinstveni matidni broi lme i prezime Red.br. ?*ti Pxoe Potpis offi2stlodL2 tp',i" tLd, fuic Hu{a looffigLtttSod ,ft&rryItl >'e i i c' ./4 enlit 11oe qPZ4Kzs,ts A.;.-/z' kot tl> c.i *4e*oo AraVrc' Hetqsp fuosgQ.q4lafi . fil{/c,A>- t&A(w Hrcb; .{or.n,';o Hq;.lrnt H*,c,^l,'o Itr,{29 Ito54,{ , kortatAlsBd Nj;,l;; X^^di tagrctlczs4t l-alac L,^e€ r4-A fl 24eqa//ear/, z -te,i-r r/os^-. ,lLlul; JiJ" 81.,"-,r{ ..ll /a-b e c,lag,*t l4 i,|ttc l- {+SH/*l orl'ct B-da'.c q ?JEV / e ZIRKA Z*V€,yttu* 7;t, b' Jrr'n ;, o 2so6t 9?/A4r7 (ol,'1" fl.d,,,' ,a 1/a196/ o /e$/2 2Hq hgl/,fr ,o %oUz'e /Oo9qUt tof? {7r/'t -Eu4vb' ,H,rqs /4a99kz/to tlri,r' ,?*tz 5nr*,2 EJ',:,^ 3orr,'/ v oc7r e Se-t i,ru Ari rn &#r'ilot"l-A r9utuc' fr"ir*r,t 'A(ui@,r t e fir,lnant 4. 4rhxad 4f*P,vV72Pn 0A41 $*st r.q o+e 4 L,ll56,ft o h +.E So, , An' t 0063t441065, o*tgxlollto ottottgsSl60ltc BerioTdq !fi/)nry1fil)fffl t Jin" J-Ac /X"-,lpt* ,rl/,--i; i,Lrr/",/, {^- . Peticija MZ_Deponija sme6a
 • S*r-. f Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje deponije sme6a na podrudju MZ Pritoka - podrudje lkgar-Karanovac 1 Veliki broj postojcCih izvora pitkc vode: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, Teo6ak,Pasjak,Kru5kovatrg Svainja , Ncma stsulne analizc 6 66rf6lsilom nalazima na tcrenu, pomzrost - iryorc i njihov uticaj na rijcku Unu i zdravlje lokalnog shovni3tva 1 - tcrcna, utioaj dcponijc smede na okolne Izadena surdija izvodljivosti koja je uradcna na podrudju USK-a nc uzima u raznraEanjc predloteni lokalitct HITNO ukloniti sa postojedeg lokalircta i isti dovesti u uredno stanje kakobi se zarazc i trovanjc stanovnilwa Postojeda dcponija smedg 4 snujilc potcnciialne ,1, 2 Jedinstveni matiEni broj Ime i prezime Red.br. Potpis fihi [fr,".*- *P-*ttil d'he'?*o[in* z uwilczglq RvEpwtc'KeuOD 24fr.*1.161o.(L '1r. CZhrc' llocsl1tsWE L*,i /Nuf{4 ft;bn h;," l!rtin^^.r; -S.;*,^ 29-olqaorAl@ -Mr;"*ri,tEnc-z M,,L^^* ii fni. l@ffi{rB6P s Did. cbh,e' ItafrSlle&z frl- lehte' 6. itrt/c' s€/// rA 1"oA1S€ l€$t C;hr/' Y",trl;L 2. Fezntro' 3*sn, u* *o81Cil154v Ttrrt*,c J*X,r,-,-,n ( fupn,c' /rs*,,y ilorglcllt9ll f"n^n" IbAer^ f- KUfKowc Az-a/n0 roflgh&t/oae VLIL* &}*,o^o :), h. 40. r$-t,'! to>-, /$L47tllmtt u^u^1r,.(J l>-n // kn /A 13. {nu -t4. /r. la. IY, A iirtzL lv1,..s r, ttunilC Yhdd.n thu*,* Ftvnn- ,oJ,rtg%gl/.iil d.-n tlllT+ltt!tL llnttfJk 4/to ut t ureu ,Lldget6an *etutJoud ISIEI KtttztwyovtZ " mas JltjsPL riipn mtiai u! fulrodera.r ii, F{.-oa- $oa$Aziltu* {h. Ka oLCo' It ot{:2l9lM no, gbibai e?d/fr2,18& boqNtl,fozl {oluwarut' fifutl lo' /lal.irnnavic'He m ,lg,lMalao4 /g r,kolna r/.,,,'; M*^r-^ ApgcP, ,ffi' A 7<t"rtd {&t*L /,L Peticija MZ_Deponija sme6a
 • s6r ,6 Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje deponije smeda na podnrdju MZ Pritoka - podruEje [Irgar-Karanovac lVelikibrojpostojedihizvorapitkcvode:Kararravac,Bukovac,Ljcskovica'TeodakJasjak,Iklskovata' Svainja o morfololkom smcdc na okolnc nalazima na tcfenu, pofoanost tcrcna" utic4i deponijc ^ z NsrDa suuEoc stralize 3 u lzradena st.dija izvodljivosti kbja jc ,rarlena na podrudju USK-a ne "7ima izrrorc i njihov uticaj na rijcku Unu i zdravljc lokalnog strovnistva raaaranjc predloteni l&ali&f ' dovesti u urtdno sunje kakobi sc Po*ojcda dcponija srncta, HITNO r*loniti sa postojoCcg tokaliteta i isti 4 smanjilc potoncijalne zraze i tovanjc stanovni5wa , Ime i prezime Red.br. NCN A.&{ 6l$S Avic' l-l iaJ+onr ft'fur' WdtC lfl{H/^,+ KerTTrt leQeZ t*+rln t{eruttru* Up^0,*1il.' &( trecx,s{rc' $EEros Jedinstveni matidni broj lo6S"Jtko4 l( c't Xt2( [at{ I ',tsl ,,ar,r,;r/ nA,or*4 1lktrr*r Eiac 4",-;irr'FuEt I !60r%r,g@4 ddftr63.2ro, llau,ql+ll U3 )efi+{.44+.rft T TIF,I'' 74,4 (]*ae 4lo/, q6ghd 4,.^r.nt {y-^ r0&.?ww rW b//%z//5d7 O7*;-r;./ ,lzxa Y)W{b Ldrra*"Krr-r'l ' Gdrtb -ii*rc' 9ec rn eztasct c€U$..1 2?09360laraza e6o Sqt4laaz. %:*Si.>ie nj,rJ..' SOrceSZl"ow [,rrAmvrd ttnui[, e stu tlt,o$sat| ZAreat Daart-,>ntn' ^Lr) ZMM iTL',** ,J- D8 osftzJ,tfol: 040T0{i44M18 Uufrila W;eil filn{a ttlo87st1449O ffu*u,dnqe* PoPis ho?gelilwe" s1o$tSZl,l@13 /laracrflay, osalfkil1ei Allgtiilsole ililhilad -W(ffi fr 'ail; tkn;*;'Ce- W Peticua Mz-DePonija smeca
 • s-h, Peticija Gradana MZPntoka Protiv gradnje deponije smeda na podrudju IvIZ Pritoka - podrudje Flrgar-Karanovac 1 Vcliki broj postojedih izvora pitkc vodc: Karanavac, Bukovac, Ljcskovica" Tcodak,Pasjak,KruSkovatr, Svctinja , Nema stnrCne analizc o morfololkom nalazima na terenu, porozrost terenq uticaj deponije smcde na okolnc iaore i njihov uticaj na rijcku Unu i zdravljc lokalnog shovni5tva - Izradcna shrdija iarodljivosti koja jc uradcna na podnrtrju USK-a nc uzima u raznatanje prcdtolcni lokalita 4 Postojeca dcponija smcda" HITNO ukloniti sa postoje&g lokalitcta i isti dovcsti u uredno stanje kakobi sc smanjile potcncijalne zanzc i rovanjc starovniswa SrootJ ulY/uu Soc356l,loo3E y' rtti firLavt V-r^A*r"*) lbrrfltzr. H42 r //4 M(YtD r [ur]td r / 08069q6/o6-1 I0+ot6?t0@o Tspu JeA r nt/ tu%lwlrot te 22.o -33 Peticija MZ_Oeponija smeCa
 • SU^. 8 Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje deponije sme6a na podrudju MZ Pritoka - podrudje flrgar-Karanovac 1 vcliki broj postojedih izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Ljcskovicq TeoEak'Pasjak'KruSkovalo' Svctinja I 3 smcde na okolnc Ncma stsuEnc analize o morfoloskom nalazima na tcr€nu, porozrost tcrenq uticaj deponijc stnovnilwa iaorc i nliho, uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog lokalirct Iaadena studi.la izvodljivosti koja je uradcna na podrudju uSK-a nc uzima u raalatranjc Predlozeni HITNO ukloniti sa postojeceg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanjc kakobi se Postojeca deponija smedg 4 murjile potcncljalnc zaraze i rovanjc stanovni5tva Ime i prezime e.f'te-) 1.,-^1,4 ZoSXe ur osl59tt. Peticija MZ-DePonija smeCa
 • S {-r. q Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje deponije sme6a na podruEju MZ Pritoka - podrudje llrgar-Karanovac pitke vodc: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica" Teodak,PasjalqKruskovaca' 1 veliki broj postoje6ih izvora Svainja na okolnc nalazima na tcrenu, porozlost tercna' uticaj dcponiie smo6e ^ Nema strucnc analizc o morfoloskom I izvorc i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovni5wa 3 rszltatranjc prcdlozcni lokaliat Iaud"na stodi3a izvodljivosti koja jc uradana na podrucju USK'a nc uzima u u urcdno stanjc kakobi sc Postojcda deponija smed8, HITNO ukloniti sa postoje6eg lokaliteta i igti dovesti 4 smujilc irotencijalnc zarazc i tovanje stanovni5wa $69t1 Ll4ooLo il8bltsog lffi] !.I,-t[{l.i t,rux.uEl /,t oo,6r f101953/6Yrv brtn/./r,qn Peticija MZ-DePonija sme6a
 • 3{r,4O Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje deponije sme6a na podrudju MZ Pritoka - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Vcliki broj postdedih izvora pitkc vodc: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, Teoaak,Pasjak,KruSkovaas, Svctinja , ' 3 Nana stulne analize o morfololkom nalazima na tercnu, poroaost teren4 uticqi dcponlic sme6c na okolnc izvorc i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovniSwa Izrud*" r*dija izvodljivosti koja jc uradena na podruCju USK-a nc uzima u razn&anje prcdloZcni lokalita Postojoca deponija smc{4 HITNO ukloniti sa postdeCeg lokaliteta i isti dovesti u urcdno stanje kakobi sc zarazc i tovurjc sanovniltva Ime i prezime H.^,l..nori6 -b.niaq M*i/.a,,,orie Hed.inq t2fr71c cEEt{€}'ttJ ti + t6 tl36+.ro?1 loSX31t,aOLL hoq,selt0so0 LLo23q!46 t3H"t7 i) o/dlflll oo?ts,{///M3 Peticija MZ_Deponija smeda

  S*., rlrl Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje deponijesme6anapodrudjuMZPritoka.podrudje}Irgar.Karanovac lvclikibrojpostojedihizvorapitkcvoda:Karanavac,Bukovac,Ljcskovica'Teocak'Pasjak'KruSkovada' Svctinja . Nema strucne analiza o morfoloskom z dcponlic smece na okolnc nalazima na terenu, porozrost tereNla' uticaj io,o." i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovni5wa 3 4 prcdlotcni lokalirct podrudju uSK'a nc uzima u razmarranjc Izrattena snrdga iaodljivosti koja jc uradena na u rucdno sunjc kakobi se postojccs dc?onija smo6q HITNO ukloniti sa postojeceg lokalitcta i isti dovesti sms4iilc potcncijalne zaraze i trovanje stanovniswa Ime i prezime 'ttc' -/ C€/t tt' JUIPL Peticija MZ-DePon'rja smeda

  S lr-. /Z Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Pritoka - podrudje Hrgar-Karanovac Tcodak'Pasj8kfiruSkovala, 1 Vetiki broj postojcdih izvora pitke vodc: Karanavac, Bukovac, Ljcskovica, Svctinja , Ncma su'uEnc analize o morfololkom nalazima na terenu, porozlost - izvore i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovni5tva 3 4 tcrma, uticaj deponije smo6c na okolnc Izradcna snrdila izvodljivosti koja je uradena na podruEju USK-a ne uzima u rarrratranjc predloZcni lokalitct Postojo6a dcponiia smeca, HITNO ukloniti sa postojedeg lokalitca i isti dovcsti u urcdno stanjc kakobi sc smanjilc porcncijalne zaraze i rovanjc stanovnisNa

  t r. Peticija S 6n' lb Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje deponije sme6a na podrudju MZ Pritoka - podruEje Fhgar-Karanovac 1 Veliki broj postojedih iarora pi*e vode: Karanavac, Bukovac, Ljcskovic4 Tcodak,PasjalqKruSkovaas' Svctinja Ncms sfiuanc a[alize o morfololkom nalazima na ler€nu, porozrost tcrcnq uticaj dcponiic srno6c na okolnc , 2 izvort i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravljc lokalnog stnovni5wa ' tradena snrdija izvodljivosti kojajc uradena na podrudju USK-a nc uzima u ra.anatranje prcdlolcni lokalitct 4 PoSoje6a deponija smcda, HITNO ukloniti sa postojedeg lokaliteu i isti dovesti u urcdno *anjc kakobi sc soanjilc zaraze i trovanje stanovn i5tva Peticija MZ-Deponija smeCa

 • Add a comment

  Related pages

  Bihać: Vlast u službi građana? Evo primjera kada to ...

  ... izgradnju deponije na ... grupe građana MZ Ripač i MZ Pritoka; “Na neregularno ... na području MZ Ripač. 3. Ova Peticija nije ...
  Read more

  PRIJETE POPLAVE: U Gračanici se izlio Vrbas, Sana prijeti ...

  ... Obilne kišne padavine koje su zabilježene na području grada Bihaća u protekla ... Ripač i Pritoka. U Privilici ... Na području MZ Gračanica ...
  Read more

  Mjesec: Septembar 2011 - Ljutočka Dolina | Web ...

  ... optuženog za ratni zločin protiv civila na području ... oko 6000 građana iz dvije MZ ... dio historijskog sata održanog danas na na ...
  Read more