Pesticidi

50 %
50 %
Information about Pesticidi
Education

Published on February 28, 2014

Author: enchi88

Source: slideshare.net

Description

Upotreba pesticida u poljoprivredi


Autor: učenik Munižaba V.

ПЕСТИЦИДИ

• Ппд пестицидима ппдразумевамп прпизвпде хемијскпг или биплпшкпг ппрекла кпји су намеоени заштити екпнпмски значајних биљака и живптиоапд кпрпва, бплести, штетних инсеката, гриоа и других штетних прганизама. Ппд штетнпшћу се ппдразумева екпнпмска штета људскпј ппљппривреди и индустрији - смаоеое принпса или кпличине квалитета дпбијене хране. Свакп кпришћеое пестицида са спбпм нпси негативне ппследице на екпсистем у кпме се примеоује. Смаоеое упптребе пестицида је један пд темеља пдрживе ппљппривреде и идеја пдрживпг развпја.

Ппдела према намени: • • • • • • • • • • Акарициди – средства за сузбијаое штетних гриоа Фунгициди – средства за сузбијаое гљива Хербициди – средства за сузбијаое кпрпва Инсектициди – средства за сузбијаое штетних инсеката Лимациди – средства за сузбијаое пужева Нематпциди – средства за сузбијаое штетних нематпда Рпдентициди – средства за сузбијаое штетних глпдара Репеленти – средстава за пдбијаое дивљачи Регулатпри раста – средства за регулацију раста биљака Оквашивачи – средства за ппбпљшаое квашљивпсти и лепљивпсти

Рукпваое средствима за заштиту биља: Пре сваке упптребе пптребнп је бити правилнп заштићен, пднпснп нпсити заштитнп пделп, заштитне рукавице и заштитне напчаре. Средства припремати у за тп ппсебнп намеоенпј прпстприји, заштићенпј пд ветра нарпчитп када су у питаоу прашкасти препарати. Накпн упптребе сву апаратуру ,прскалице и ппсуде треба дпбрп ппрати.

Мере ппреза: • Тпкпм третираоа не сме се јести, пити и пушити. • Не вршити третираое пп изузетнп тпплпм и ветрпвитпм времену. • Пп завршенпм третираоу прскалицу ппрати млакпм впдпм.

Складиштеое средстава • Средства се чувају у пригиналнпј и дпбрп затвпреnпј амбалажи, у дпбрп закључанпј, сувпј и прпветренпј прпстприји, удаљенп пд извпра ватре, изван дпхвата деце и неупућених пспба, пдвпјенп пд хране, пића и стпчне хране.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Pesticide - Wikipedia, the free encyclopedia

Pesticide use raises a number of environmental concerns. Over 98% of sprayed insecticides and 95% of herbicides reach a destination other than their target ...
Read more

Pesticida - Wikipedia

Il significato del termine pesticida, derivato dall'inglese “pesticide”, è riferibile ai prodotti destinati a distruggere o tenere sotto controllo ...
Read more

Pesticidi - Wikipedia

Pesticidi su proizvodi hemijskog ili biološkog porijekla koji su namijenjeni zaštiti ekonomski značajnih biljaka i životinja od korova, bolesti ...
Read more

Pesticidi - Wikipedija

Pesticidi (iz engl. pest = štetočina, [iz lat. pestis = pošast, kuga ili bolest] i lat. caedere = ubijati) naziv je za tvari za suzbijanje štetnih ...
Read more

Pesticide — Wikipédia

Un pesticide est une substance chimique utilisée pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles. C'est un terme générique qui rassemble ...
Read more

Pesticidi - YouTube

SVET Povečava - Pesticidi ... This feature is not available right now. Please try again later.
Read more

US EPA Office of Pesticide Programs

Information on pesticides for businesses and consumers.
Read more

Pesticides - European Commission | Choose your language ...

What is a Pesticide? A 'pesticide' is something that prevents, destroys, or controls a harmful organism ('pest') or disease, or protects plants or plant ...
Read more

CBG - Pesticidi - Coordination gegen BAYER-Gefahren ...

8 dicembre 2014 Premio Nobel per Kailash Satyarthi / Monsanto, Bayer, Syngenta hanno beneficiato del lavoro minorile
Read more

Pesticide - definition of pesticide by The Free Dictionary

Fertilizers and soil fertility are covered at length as well as the persistence of pesticide residues, their degradation, environmental transport and ...
Read more