Perspective Week 1 January 5 Tagalog Service

100 %
0 %
Information about Perspective Week 1 January 5 Tagalog Service
Spiritual
v e

Published on January 5, 2014

Author: faithworksc

Source: slideshare.net

P E R S P E C T I V E - 1 ANO F NGAYON ? 7 I L I P O S 1 : 1 -

F I L I P O S 1 : 1 - 7 1 Mula kina Pablo at Timoteo na mga alipin ni Cristo Jesus, Para sa mga taga-Filipos na tagasunod ni Cristo Jesus, gayundin sa mga tagapangasiwa aat mga tagapaglingkod: b 2 Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Jesu-Cristo. Ang Panalangin ni Pablo Para sa mga Taga-Filipos

F I L I P O S 1 : 1 - 7 3 Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. 4 Tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagalak 5 dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng Magandang Balita tungkol kay Cristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. 6Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesu-Cristo.

F I L I P O S 1 : 1 - 7 7 Minamahal ko kayo, kaya dapat lang na pahalagahan ko kayo nang ganito at dahil magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos, noon pa man nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng Magandang Balita at kahit ngayong ako'y nakabilanggo.

M AY R O O N M G A PA N G YAYA R I N A H I N D I N AT I N N A U U N AWA A N K U N G B A K I T N A N G YA R I .

A N G D I Y O S AY L A G I N G M AY DAHILAN KUNG BAKIT N A N G YAYA R I A N G M G A P A N G YAYA R I S A A T I N G B U H AY.

H I N D I M A N N AT I N M A I N T I N D I H A N K U N G B A K I T N A N G YAYA R I A N G M G A I T O N G U N I T TAY O AY D A PAT M A G T I WA L A S A D I Y O S .

2 TANONG N A D A PAT I S I P I N S A O R A S N G K A H I R A PA N S A B U H AY

ANO ANG NAIS NG DIYOS?

F I L I P O S 1 : 1 2 12 Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang nangyari sa akin ay nakatulong nang malaki sa ikalalaganap ng Magandang Balita.

F I L I P O S 1 : 1 3 13 Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Cristo.

A N G PA G S U B O K N A I Y O N G N A PA G TA G U M PAYA N AY M A G I G I N G I S A N G M A K A PA N G YA R I H A N G PAT O T O O N G K A B U T I H A N AT K ATA PATA N N G D I Y O S .

A N G I Y O N G K A P I G H AT I A N , K A L U N G K U TA N , K A H I N A A N AT PA G B A G S A K AY M A A A R I N G G A M I T I N N G D I Y O S U PA N G M A K A PA G L I N G K O D AT M A G B I G AY N G K A L U WA L H AT I A N S A K A N YA .

F I L I P O S 1 : 1 4 14 At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita.

ANO ANG L AY U N I N NG DIYOS?

F I L I P O S 1 : 1 5 - 1 8 15 Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Cristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo, ngunit mayroon din namang nangangaral nang may tapat na hangarin.16 Si Cristo'y ipinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang Magandang Balita.

F I L I P O S 1 : 1 5 - 1 8 17 Ngunit ang iba ay nangangaral nang di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. 18 Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko pa nga na si Cristo ay naipapangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng ibang mga

PA G N A L A M A N M O N A A N G M G A B A G AY N A H I N D I M A H A L A G A , M A A A R I M O N G PA G T U U N A N N G PA N S I N K U N G A N U A N G T U N AY N A MAHALAGA

A N U A N G T U N AY N A M A H A L A G A ? A N G D I Y O S AY M A H A L A G A . A N G M G A R E L A S Y O N N AT I N AY M A H A L A G A . A N G B U H AY N A WA L A N G H A N G A N AY M A H A L A G A .

F I L I P O S 1 : 2 1 - 2 4 21Sapagkat para sa akin, si Cristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. 22 Ngunit kapag ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakipakinabang din sapagkat ako'y makakagawa pa ng mabubuting bagay. Hindi ko malaman kung alin ang aking pipiliin.

F I L I P O S 1 : 2 1 - 2 4 23 May pagtatalo sa loob ko; gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Cristo, sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. 24 Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito.

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

Salary - Wikipedia, the free encyclopedia

... [5] or the price of ... old on 1 January 2014 is 1485,60 Euro gross salary / month plus 8% holiday ... not to have the minimum salary ($455 per week) ...
Read more

Interaction - English - Tagalog Translation and Examples

interaction perspective, ... English US, Tagalog, Translation, human translation, ... Public Holidays 1 January New Year's Day ...
Read more

Tagalog | LinkedIn

... Web Developer at Public Service, Tagalog Language Instructor at CIT ... Van Victor Bareng / April 5, 2015. ... Phil Smithson / January 1, ...
Read more

Holy Week - Wikipedia, the free encyclopedia

... the Holy Week services ... Much of the hymn is written from the perspective of the sinful woman: ... Each day service is divided into 5 "hours"; ...
Read more

Perspective - definition of perspective by The Free Dictionary

... English dictionary definition of perspective. n. 1. a. A view or vista. b. ... 5. one's mental view of facts, ideas, etc., and their ...
Read more

Interactive - English - Tagalog Translation and Examples

... Interaktibo, English, Tagalog ... Public Holidays 1 January ... small bamboo pin, and string. First, find a rib of a banana around 1.5 is ...
Read more

January 5, 2014 - Solemnity of the Epiphany of the Lord

National Bible Week; Readings - Audio; Reflections - Video; ... January 5, 2014 ... Gospel mt 2:1-12
Read more

Kokomo Perspective - kokomoperspective.com | News, sports ...

Kokomo Daily. Daily headlines from the Kokomo Perspective directly in your inbox.
Read more

National Academy of Medicine » Perspectives

NAM Perspectives are expert commentaries and discussion papers by leading voices in health and ... Found 183 Results Page 1 of 37. Next >> ... January 27 ...
Read more

Home - Bureau of Internal Revenue

The Alphalist Data Entry and Validation Module version 5.1 is now ... or Electronic Bureau of Internal Revenue ... related frontline services. ...
Read more