Personal reflections on family life

0 %
100 %
Information about Personal reflections on family life
Education

Published on February 20, 2014

Author: glennrivera520

Source: slideshare.net

Description

Ito ang ilan sa aking mga pananaw tungkol sa pamilya.

Mga Personal na Repleksiyon Pamilya muna

Pamilya muna • Kailangan mong pahalagahan ang pamilya • Utang na loob muna sa pamilya, lalo na sa mga nag-alaga sa’yo, ang dapat na umiral habang lumalaki ka at lalo’t higit kapag ikaw ay may trabaho na • Habang lumalaki ang tao sa ika-20 at 21 siglo, mas mahalaga ang pag-aaral kaysa sa ibang bagay lalo na kung ito ay libre • Kapag ikaw ay lumaki na at nakatapos na ng pag-aaral, ang dapat mong pahalagahan ay ang pagtatrabaho at pagbuhay sa pamilya mo at pinagkakautangang loob • Mas mahalaga sa isang tao ang sakripisyo upang makatulong muna sa pamilya kaysa ang iisipin ng ibang tao sa kanya

Pamilya muna • Sa buhay ng tao, sa iyong pamilya ka unang natututo • Ang pamilya ang nagsisilbing gabay kung ano ang tama at mali, ano ang dapat at hindi at ano ang katanggap tanggap sa pampubliko at pribadong buhay • Ang pamilya ang nagiging sandigan at sandalan ng tao sa kanyang paglaki • Ang pamumuhay kasama ang pamilya ay isang pangmatagalang pagsasama kung saan ang bawat isa ay may dapat na gampanang papel upang ang isang buong tahanan ay tumagal at lumago

Pamilya muna • Ang ama ang haligi ng tahanan na umaagapay sa lahat ng anak, maging sa ina, kung paano itataguyod ang pamilya. Kung sakaling walang ama ang isang tahanan, ang ina, lolo, lola o nakatatandang kapatid ang dapat na maging otoridad ng isang pamilya • Ang haligi o puno ng tahanan ang nagsisilbing huwaran at gabay ng pamilya. Siya ang magsasabi kung ano ang mga dapat na isa-prayoridad ng pamilya lalo na sa mga gastusin ng tahanan at mga nais nitong gawin habang ang pamilya ay lumalago o nabubuhay • Sa isang pamilya, ang utos ng haligi o puno ng tahanan, lalo na kung ito ay batay sa mga utos ng Diyos at simbahan, ay dapat na masunod at walang sinuman ang dapat na sumuway lalo na ang mga anak

Pamilya muna • Sa isang pamilya na mayroong isang ama, ang tatay ang magiging huwes ng tama at maling gawi ng mga anak • Kailangan ng ama, bilang isang puno ng isang pamilya, ang gabay ng isa pang higit na nakatataas sa kanya – ang mga tagapag-taguyod ng batas ng lipunan at kaluluwa – ang gobyerno at simbahan • Ang ama ay kailangang patuloy na nakikihalubilo sa mga ibang tao upang matuto pa kung paano ang tama o wastong pagpapamilya at pagtatrabaho • Ang ama ang magiging taga-desisyon kung saan at paano gagastahin ang ipon ng pamilya

Pamilya muna • Sa desisyon ng isang ama, ang mga anak ay mag-aaral ng batay lamang sa kung ano ang praktikal na paraan upang mas madaling makapag-trabaho. Kung sakaling iba man ang gustong maging kurso ng anak, sisikapin dapat ng ama na ipaintindi sa anak ang kanilang sitwasyon at kukuha siya ng lahat ng taong dapat kumausap sa anak kung ano lamang ang dapat niyang kuning kurso, ayon na rin sa kanilang kakayahang pampinansiyal • Ang ama ay dapat na maparaan sa mga bagay-bagay at kayang kontrolin ang kanyang asawa sa kung ano ang magandang gawin para sa mga anak

Pamilya muna • Higit sa barkada, ang pamilya lalo na ang mga magulang and dapat na masusunod kung ano ang makabubuti sa mga anak • Tungkulin ng ama, kasama ng ina, na ipaalala sa mga anak ng paulit ulit na ang layunin ng pamilya ay maging buo ito at mas tumagal pa, kung hindi man lumago o yumaman • Kung sakaling napariwara na ang mga anak dahil sa barkada, tungkulin ng ama, kasama ng ina, lolo, lola at nakatatandang mga kapatid na nakakaintindi, na gamitin lahat ng taktika o paraan upang ang bata ay magbalik-loob sa nanay at tatay at sundin ang kalooban ng lahat ng miyembro ng pamilya

Pamilya muna • Sa buhay ng pamilya at lahat ng miyembro nito, kailangang iwasan ang mga bagay na magdudulot ng sakit, pighati o kamatayan • Kailangang matutunan ng lahat ng miyembro ng pamilya na ang mga bagay na nasa loob at labas ng kanilang tahanan ay maaaring mawala kung sila ay magkakawatak-watak • Ang pagiging Kristiyano ng mga miyembro ng pamilya ay kailangang mapahalagahan • Ang pamilya ay dapat na buo lalo na sa paniniwala sa Diyos at kung maaari ay iisang relihiyon lang dapat ang kinaaaniban

Pamilya muna • Sa mga panahong wala ng inspirasyon ang pamilya sa pagtatagumpay nito, dapat na isipin ng mga magulang na ang pangunahing layunin ng pamilya ay mabuhay ng mas matagal kumpara sa iba • Kung maaari ay gawing halimbawa ang ibang pamilya sa paglago ng sariling pamilya • Ang mga kaaway ng pamilya, kung mayroon man, ay magsisilbi namang dahilan upang higit pang magsumikap ang lahat ng miyembro nang sa gayon ay hindi sila matalo sa labanan at hindi maangkin ang kanilang mga yaman o ari-arian

Pamilya muna • Ang ina ang magsisilbing ilaw ng tahanan • Sa pagiging isang ina, mas mahalaga sa pamilya ang pagiging praktikal na nanay lalo na kung kakaunti lamang ang badyet • Ang pagkakaroon ng anak ay isang praktikal na layunin na kailangan upang magkaroon ng gagabay sa magasawa kung sakaling sila ay tumanda na. Isa rin itong emosyonal na katuparan ng pagiging babae at lalaki kung saan ang inyong seksuwal na pagkakaugnay bilang babae at lalaki na mag-asawa ay nagiging buo at makabuluhan

Pamilya muna • Sa konteksto ng pagkakapasa ng RH o Reproductive Health Bill, ang pagkakaroon ng anak ay dapat na nakabatay sa sosyo-ekonomikal na kakayahan ng mga magulang. Ang pagkakaroon ng mga anak ay magiging desisyon ng mga magulang lalo na ng nanay na magdadala ng mga ito at mag-aalaga sa bahay • Sa isang ideyal na pamilya, ang ina ang dapat na masusunod sa kung ano ang kakainin at iinumin ng mga anak batay sa mga umiiral na pamantayan ng pamahalaan at ng lipunan • Ang ina ay dapat na nagpapasuso ng anak at walang bisyo na maaaring makasira sa anak lalo na habang siya ay nasa sinapupunan pa lamang

Pamilya muna • Ang nanay ay kailangang patuloy na makihalubilo sa mga kapwa niya nanay upang mas marami pa siyang matutunan sa pag-aalaga at pagpapalaki ng mga anak • Anumang bisyo na makasasama sa pamilya ay dapat na iwasan kapwa ng ina at ama habang maliliit pa ang kanilang mga anak • Sa pagpapaaral ng mga anak, kailangang mayroong tumutulong sa bata na maintindihan ang kanyang mga leksiyon tuwing gabi o kaya ay weekend

Pamilya muna • Ang pagkakaroon ng weekend at holidays ay dapat na samantalahin ng mga magulang lalo na kapag ang mga anak ay wala ng ibang magawa sa bahay • Sa isang mahirap na pamilya, higit na mas mahalaga ang pagsasama-sama ng pamilya lalo na kapag walang pasok ang mga bata • Sa tuwing may kaarawan na kailangang ipagdiwang, kailangan na nariyan ang mga magulang lalo na kapag kakain na. Di bale kung wala mang handa, basta may mapagsasaluhan at buo ang pamilya

Pamilya muna • Ang mga magulang ang magiging tulay ng mga anak sa labas na mundo. Sila ang magtuturo ng tamang asal sa kanilang pakikihalubilo sa iba pang mga tao lalo na sa mga kamag-anak • Maliban sa mga itinuturo sa paaralan, ang mga magulang ay dapat na nagsisilbi ring guro ng mga anak sa kung paano ang tama at wastong pakikipag-kapwa-tao at pagpapakatao • Kapag may mga reunion ang mga magkakamag-anak, kailangang samantalahin ito ng mga magulang upang maipakilala ang kanilang mga anak at makilala nila ang iba pang mga kamag-anak • Ang pakikitungo sa mga kamag-anak ang magsisilbing daan ng mga bata upang matuto pa silang makisalamuha sa ibang tao

Pamilya muna • Ang mga anak ay nagsisilbing ekstensyon ng mga magulang. Sila ang sumasalamin sa katauhan ng kanilang mga magulang. Ika nga, kung ano ang puno, siya rin dapat ang bunga. Kailangang sikapin ng isang huwarang mag-asawa na maging mabuti ang gawi ng kanilang mga anak • Ang mga bata ay dapat na matuto kung paano maging katulad ng kanilang mga magulang. Sila ay dapat na magpakita rin ng tama at wastong pakikipagkapwa-tao at pakikisama sa iba • Ang mga anak ang magpapatuloy ng nasimulan ng mga magulang

Pamilya muna • Sa pagpapalaki ng mga anak, anumang natutunan ng mga bata ay dapat na igalang ng mga magulang at sikaping iwasto ang anumang mga mali na kanilang nakukuha sa labas ng tahanan. Tandaan, ang layunin ng isang pamilya ay maging buo ito at mabuhay nang mas matagal ang lahat ng miyembro • Sa lahat ng pagkakataon, lagi dapat na isipin ng anak ang kapakanan ng buong pamilya, lalo na ng kanilang mga magulang • Ang pagiging isang anak ay nangangahulugan ng pagiging isang bunga ng paghihirap at pagsisikap ng mga magulang

Pamilya muna • Ang pagiging anak ay nagsisimula sa pananaw kung nasaan ka sa isang pamilya at kung paano ka dapat matuto sa iyong mga magulang. Ang awiting “Anak” ni Ka Freddie Aguilar at ang “Batang-Bata Ka Pa” ng Apo Hiking Society ay mga magagandang gabay sa pagiging isang anak

Pamilya muna • Sa pagiging isang anak, dapat na alam mo kung para saan ang iyong mga ginagawa. Isipin lagi na ikaw ay repleksiyon ng iyong mga magulang. Kung maaari ay dapat na umayon ka sa kung ano ang reputasyon at karakter ng iyong mga magulang lalo na kung sila ay mabubuting mga tao • Sa pagkakaroon ng mga anak, mahalaga na ang pangalan nila ay alinsunod sa mabubuting tao sa kasaysayan. Maaaring pangalanan sila sunod sa pangalan ng mga santo at santa o kaya mga bayani at huwarang mga tao dito man o sa labas ng bansa. Diba may mga tao na pinangalanan base sa Bibliya? Ito ay upang sila ay sumunod sa yapak ng mga nasa Bibliyang ito

Pamilya muna • Ang mga anak ay dapat na mapag-sikapang mapagtapos ng pag-aaral sapagkat sa pagaaral, may yaman silang mamanahin. Sa pagaaral, matututo sila sa buhay at magkakaroon ng hangaring mas mapakaganda pa ang kanilang katayuan sa buhay. • Madalas sa mga nagtatrabaho ngayon sa mga magagandang kumpanya ay produkto ng mahusay na pag-aaral at paaralan

Pamilya muna • Ang edukasyon ay isang napaka-halagang bagay na dapay ay pinahahalagahan ng isang mabuting anak • Ang pagkakaroon ng magandang edukasyon ay isa ring paraan upang hindi basta-bastang apihin ang pamilya lalo na ang mga anak • Ang mga taong may magandang edukasyon ay bibihira ring hamakin ng mga kamag-anak na nakapagtapos

Pamilya muna • Sa pag-aaral, lagi dapat nating isipin na ang tunguhin natin bilang mga anak ay ang pagkakaroon ng ating mga magulang ng maipagmamalaki. Sikapin dapat ng ating mga anak na sila ay maging kapuri-puri sa paningin ng ibang tao. Lagi nating tandaan, nabubuhay ang pamilya para sa lahat ng miyembro nito at dapat na maging mas matagal ang buhay ng lahat ng miyembro kung maaari

Pamilya muna • Sa pagkakaroon ng kaaway ng pamilya, maaari itong gamitin upang higit pang maging buo at matibay ang pamilya. Lagi dapat nating isipin na anumang oras ay matatalo tayo ng ating mga kaaway kung kaya ay dapat na matuto tayong makipag-kompetensiya sa kanila • Sinumang mga tao na gustong sirain ang imahe at katiwasayan ng ating pamilya ay maituturing nating kaaway. Sa mga magulang, magagamit natin ang ating mga kaaway upang pagsabihan ang ating mga anak na dapat pa silang maging mas magaling upang hindi matalo ng mga kaaway ang pamilya

Pamilya muna • Sa sinumang pamilya na naniniwala sa family planning at talagang hindi pa kayang magpalaki ng mga anak lalo na kung sila ay higit sa isa, dapat na isipin na ang gastos ay maaaring magpabagsak sa pamilya. Panatilihin dapat ng pamilya ang tamang bilang o dami ng mga anak na kaya lamang tustusan. Sa panahon ngayon, iba na ang praktikal • Sa ekonomikong pag-aaral ng pagpapamilya, anumang makaaapekto sa negatibong pamamaraan sa kakayanan ng mga magulang upang tustusan ang mga pangangailangan ng mga anak ay “masama” o hindi makabubuti sa buong mag-anak. Samakatuwid, kung ang buong mag-anak ay hindi na wasto ang paggastos, dapat itong maitama at humingi na ng tulong sa mga eksperto sa pananalapi

Add a comment

Related presentations

Related pages

Reflections of Life, Love, Relationships, Family and a ...

“When the Rubber of Faith Meets the Road of Life ... Family , Relationships, and ... Our Journey Reflections on Marriage Reflections on Life Everyday ...
Read more

Reflection on Family - Research Papers - 631 Words

Reflection on Family. Only available on StudyMode ... REFLECTION PAPER FAMILY LIFE CYCLE INTERACTIONS AND THE THEARPIST Zuleika Liriano Mercy College ...
Read more

lifeloveandmarketing | Personal Reflections on Life ...

Personal Reflections on Life, Family, and Marketing ... The QR code. This is a type of two-dimensional bar code, first designed for the automotive industry ...
Read more

FAMILY LIFE Some personal reflections on the past 20 years

The Frankenberg Group works with family businesses to find productive approaches to the intricacies of doing business as a family. The Frankenberg Group is ...
Read more

Sample Personal Reflection And Application - Blog About ...

This sample essay outlines one author's reflection on her life. ... Ultius Blog Ultius Sample Personal Reflection And ... and my family’s impact on ...
Read more

How Do I Write a Good Personal Reflection

How do I write a good personal reflection? ... Similarities or contrasts to your own life (i.e. experiences you can identify with) 3) ...
Read more

Life Reflection Stories – Celebrations of Life

Recent research indicates that children who know their family life stories and history have higher ... Writing our Life Reflection Stories should not be ...
Read more

Personal Reflection | Focus on the Family

Donate Now Strengthen families with your gift ... Personal Reflection; ... List the people and activities in your life in order of most important ...
Read more

Personal Reflections - blogspot.com

Personal Reflections Friday, May 20, ... having our own family, ... Welcome to the sometimes confused meanderings of a busy personal and professional life.
Read more