Personal Data Protection Aspects of Inclusive e-Government by Ms. Marijana Marusic, Directorate for personal data protection of R.M.

50 %
50 %
Information about Personal Data Protection Aspects of Inclusive e-Government by Ms....

Published on December 7, 2007

Author: Metamorphosis

Source: slideshare.net

Description

Presentation by Ms. Marijana Marusic, Directorate for personal data protection of R.M. at the third International Conference e-Society.Mk: Personal Data Protection Aspects of Inclusive e-Government, November 29, 2007, Skopje Macedonia

Заштита на личните податоци на Интернет Маријана Марушиќ, Директор на Дирекција за заштита на личните податоци Скопје, 29 ноември 2007 година

СОДРЖИНА ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПРАВА НА СУБЈЕКТОТ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 1 ПРАВО НА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 3 4 5

СОДРЖИНА ТЕХНИЧКИ И ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 6 СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 7 ПРИВАТНОСТА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ВО Р.МАКЕДОНИЈА 8 ОБЈАВУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА ИНТЕРНЕТ 9 ПОДАТОЦИ ЗА КОМУНИКАЦИСКИОТ СООБРАЌАЈ 10

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ Личен податок - секоја информација која се однесува на идентификувано лице или на лице кое може да се идентификува. Име и презиме; Адреса; ЕМБГ; Телефонски број; E- поштата (независно дали се приватни или службени); IP адресата (независно дали е фиксна или динамичка); account -и на различни web сервиси и итн. Сите лични податоци не уживаат еднаков степен на заштита. Постојат „чувствителни“ лични податоци кои се посебно заштитени: личните податоци кои го откриваат расното и етничкото потекло , политичкото уверување, верското уверување, членството во синдикална организација, здравствената состојба или сексуалниот живот се посебна категорија на лични податоци. посебна заштита ужива и ЕМБГ кој претставува универзален идентификатор на граѓанинот и може да се обработува само по претходна согласност на субјектот на лични податоци или под услови утврдени со закон.

Личен податок - секоја информација која се однесува на идентификувано лице или на лице кое може да се идентификува.

Име и презиме;

Адреса;

ЕМБГ;

Телефонски број;

E- поштата (независно дали се приватни или службени);

IP адресата (независно дали е фиксна или динамичка);

account -и на различни web сервиси и итн.

Сите лични податоци не уживаат еднаков степен на заштита.

Постојат „чувствителни“ лични податоци кои се посебно заштитени:

личните податоци кои го откриваат расното и етничкото потекло , политичкото уверување, верското уверување, членството во синдикална организација, здравствената состојба или сексуалниот живот се посебна категорија на лични податоци.

посебна заштита ужива и ЕМБГ кој претставува универзален идентификатор на граѓанинот и може да се обработува само по претходна согласност на субјектот на лични податоци или под услови утврдени со закон.

ПРАВО НА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Правото на заштита на личните податоци, како основно право на човекот и г раѓанинот е загарантирано со Уставот на Република Македонија (Член 18) со кој се гарантира сигурноста и тајноста на личните податоци. Законот за заштита на личните податоци (Службен в есник на РМ 7/05), ја утврдува правната и институционална рамка за заштита на личните податоци во Република Македонија. Конвенција бр.108/81 за заштита на физичките лица која се однесува на автоматската обработка на личните податоци, Совет на Европа .

Правото на заштита на личните податоци, како основно право на човекот и г раѓанинот е загарантирано со Уставот на Република Македонија (Член 18) со кој се гарантира сигурноста и тајноста на личните податоци.

Законот за заштита на личните податоци (Службен в есник на РМ 7/05), ја утврдува правната и институционална рамка за заштита на личните податоци во Република Македонија.

Конвенција бр.108/81 за заштита на физичките лица која се однесува на автоматската обработка на личните податоци, Совет на Европа .

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ личните податоци да се обработуваат во согласност со закон ; личните податоци да се собираат за конкретни, јасни и со закон утврдени цели ; личните податоци кои се соби раат, да се соодветни, релевантни и не преобемни во однос на целите заради кои се собираат и обработуваат; личните податоци да се точни и ажурирани ; личните податоци да се чуваат не подолго од времето што е потребно да се исполнат целите поради кои податоците се собрани за натамошна обработка.

личните податоци да се обработуваат во согласност со закон ;

личните податоци да се собираат за конкретни, јасни и со закон утврдени цели ;

личните податоци кои се соби раат, да се соодветни, релевантни и не преобемни во однос на целите заради кои се собираат и обработуваат;

личните податоци да се точни и ажурирани ;

личните податоци да се чуваат не подолго од времето што е потребно да се исполнат целите поради кои податоците се собрани за натамошна обработка.

ПРАВА НА СУБЈЕКТОТ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ Право на информираност Право на пристап Право на исправка и бришење

Право на информираност

Право на пристап

Право на исправка и бришење

НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ Контролорот; Дирекцијата (по барањата за утврдување повреда на правото на заштита на личните податоци) - I степен – Комисија, II степен – директор; Управен суд на Р.Македонија (по управна тужба против конечно решение на Дирекцијата); Основни судови (за надомест на штета)

Контролорот;

Дирекцијата (по барањата за утврдување повреда на правото на заштита на личните податоци)

- I степен – Комисија, II степен – директор;

Управен суд на Р.Македонија (по управна тужба против конечно решение на Дирекцијата);

Основни судови (за надомест на штета)

ТЕХНИЧКИ И ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ Контролорот мора да примени соодветни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци, кои се однесуваат на: оневозможување на случајно или незаконско уништување на податоците; оневозможување на неовластено: преправање, ширење или пристап до личните податоци.

Контролорот мора да примени соодветни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци, кои се однесуваат на:

оневозможување на случајно или незаконско уништување на податоците;

оневозможување на неовластено:

преправање,

ширење или

пристап до личните податоци.

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ВРШЕЊЕ НА УПРАВЕН НАДЗОР НАД ЗАКОНИТОСТА НА ПРЕЗЕМЕНИТЕ АКТИВНОСТИ ПРИ ОБРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ И НИВНА ЗАШТИТА; ПОСТАПУВАЊЕ ПО БАРАЊА НА ГРАЃАНИТЕ; ДАВАЊЕ МИСЛЕЊА, ОЦЕНКИ И УКАЖУВАЊА ПОДИГАЊЕ НА ЈАВНА СВЕСТ Извор ДЗЛП

ВРШЕЊЕ НА УПРАВЕН НАДЗОР НАД ЗАКОНИТОСТА НА ПРЕЗЕМЕНИТЕ АКТИВНОСТИ ПРИ ОБРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ И НИВНА ЗАШТИТА;

ПОСТАПУВАЊЕ ПО БАРАЊА НА ГРАЃАНИТЕ;

ДАВАЊЕ МИСЛЕЊА, ОЦЕНКИ И УКАЖУВАЊА

ПОДИГАЊЕ НА ЈАВНА СВЕСТ

ПРИВАТНОСТА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Интернет страниците се средства преку кои можат да се собираат лични податоци за нивните корисници и на тој начин да се следат нивните навики и да се врши нивен profiling.

Интернет страниците се средства преку кои можат да се собираат лични податоци за нивните корисници и на тој начин да се следат нивните навики и да се врши нивен profiling.

За потребите на оваа презентација беше извршен преглед на страниците на сите министерства и дел од единиците на локалната самоуправа

На ниту една од прегледаните страници нема Privacy policy или сличен документ, кој би ги информирал граѓаните за обработката на нивните лични податоци кои се собираат при сурфањето на интернет страниците (има забелешка за авторски права); На некои од страниците има можности за регистрирање за e-newsletter , но нема опција за откажување; Нема информации за тоа што станува со e- поштата на оние кои се пријавуваат/ регистрираат; Има форма за контакт, но нема никаква информација за тоа дали прашањата што се поставуваат се доверливи иако се бара име, презиме, e- пошта и телефони. Заклучоци од прегледот на страниците се:

На ниту една од прегледаните страници нема Privacy policy или сличен документ, кој би ги информирал граѓаните за обработката на нивните лични податоци кои се собираат при сурфањето на интернет страниците (има забелешка за авторски права);

На некои од страниците има можности за регистрирање за e-newsletter , но нема опција за откажување;

Нема информации за тоа што станува со

e- поштата на оние кои се пријавуваат/ регистрираат;

Има форма за контакт, но нема никаква информација за тоа дали прашањата што се поставуваат се доверливи иако се бара име, презиме, e- пошта и телефони.

На дел од интернет страниците се објавени лични податоци на граѓани на Република Македонија; Потребно е да се најде баланс помеѓу потребата за транспарентна работа на државните органи и заштита на правото на приватност на граѓаните ; За граѓаните да ги користат услугите од Е-Влада мора да им се гарантира приватноста на интернет страниците.

Објавување на личните податоци на интернет (1) Објавувањето на лични податоци на Интернет мора да биде во согласност со Законот за заштита на личните податоци Во најголем број случаи потребна е претходна согласност на субјектот на личните податоци; За посебните категории на лични податоци потребна е посебна согласност;

Објавувањето на лични податоци на Интернет мора да биде во согласност со Законот за заштита на личните податоци

Во најголем број случаи потребна е претходна согласност на субјектот на личните податоци;

За посебните категории на лични податоци потребна е посебна согласност;

Објавување на личните податоци на интернет (2) - Потребно е да се гарантира правото на пристап, исправка и бришење на личните податоци - Информација за контролорот - Целта на обработката

- Потребно е да се гарантира правото на пристап, исправка и бришење на личните податоци

- Информација за контролорот

- Целта на обработката

Објавување на личните податоци на интернет (3) Објавувањето на податоците на Интернет претставува обработка на личните податоци согласно ЗЗЛП; Објавувањето на личните податоци на Интернет значи трансфер на податоци во трети земји; Слободата на изразување не може секогаш да биде оправдување за објавување на лични податоци на Интернет.

Објавувањето на податоците на Интернет претставува обработка на личните податоци согласно ЗЗЛП;

Објавувањето на личните податоци на Интернет значи трансфер на податоци во трети земји;

Слободата на изразување не може секогаш да биде оправдување за објавување на лични податоци на Интернет.

Податоци за комуникацискиот сообраќај IP адресата е личен податок; Податоци за интернет сообраќај: Датум и време на логирање на интернет корисникот; Листа на веб страни што ги посетил интернет корисникот; Податоците за сообраќајот треба да се избришат или да се направат анонимни веднаш штом ќе престане потребата за нив, Законот за електронските комуникации (член 112).

IP адресата е личен податок;

Податоци за интернет сообраќај:

Датум и време на логирање на интернет корисникот;

Листа на веб страни што ги посетил интернет корисникот;

Податоците за сообраќајот треба да се избришат или да се направат анонимни веднаш штом ќе престане потребата за нив,

Законот за електронските комуникации (член 112).

Ви благодарам на вниманието Маријана Марушиќ [email_address] Тел : ++ 389 (2) 32 44 760 Факс : ++ 389 (2) 32 44 766

Ви благодарам на вниманието

Маријана Марушиќ

[email_address]

Тел : ++ 389 (2) 32 44 760

Факс : ++ 389 (2) 32 44 766

Add a comment

Related pages

MLC Personal Protection Portfolio - Documents

MLC Personal Protection Portfolio Australia. Life Insurance and Income Protection. et a Save up to 40% on Life Insurance in with Australia's #1 Life ...
Read more