Permbledhja e pergjithshme pzhu

50 %
50 %
Information about Permbledhja e pergjithshme pzhu
Marketing

Published on February 15, 2014

Author: FeritFazliu1

Source: slideshare.net

Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2012-2022 PLANI ZHVILLIMOR URBAN PRISHTINA 2012-2022 ECURIA E PROJEKTIT PËRMBLEDHJA E PËRGJITHSHME SH TATOR 2013

30/09/2013 Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2012-2022 Drejtorinë e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit Nga: Konsorciumi “Hidroing-DK, Ekonerg, Urbanistica” Emri i Projektit: PLANI ZHVILLIMOR URBAN, PRISHTINE 2012-2022 Raporti i përgjitshëm: Ky raport përfshinë periudhën korrik 2012- shtator 2013, periudhë në të cilën është punuar “Plani Zhvillimor Urban” për Prishtinën. Pas vendimit 01.nr. 35-1016 të K. Komunal të Prishtinës të dt 16.07.2008. Konzorciumi “Hidroing-DK, Ekonerg dhe Urbanistica”, ka nënshkruar Kontratën nr. 616 12 013 211 të dt.19.06.2012 për hartimin e Planit Zhvillimor Urban Prishtinë 2012-2022 dhe ka ndermarrë hapat e nevojshëm për punimin e këtij Plani me rëndesi të veçantë për qytetin e Prishtinës. Hartimi i Planit Zhvillimor Urban 2012-2022, i është besuar kompanisë "Hidroing-DK" Shpk. në bashkëpunim me kompanitë: "Urbanistica" dhe "Ekonerg" nga Kroacia. Konzorciumi i Kompanive të lartëpërmendura ka zhvilluar aktivitete profesionale të kohëpaskoheshme dhe sipas dinamikës së propozuar, me stafin e Drejtorisë së Urbanizmit dhe institucionet apo palet tjera relevante. Gjithashtu janë mbajtur takime të shumta edhe me drejtoritë dhe komisionet përkatëse të Komunës së Prishtinës, përfshirë Asamblenë Komunale. Shumica e takimeve janë mbajtur në hapësirat e Drejtorisë për Urbanizëm ku është prezentuar progresi javor dhe është analizuar hollësisht rrejdha e punëve. Gjatë takimeve të zhvilluara perveç stafit te kompanisë sonë kanë qenë edhe stafi i kompanisë e cila ka qenë duke punuar Planin zhvillimor Komunal (në menyrë që keto dy plane të jenë të koordinuara) si dhe stafi menaxhues i projektit dhe stafi mbështetës nga ana e drejtorisë së urbanizmit . Në vazhdim është kronologjia e takimeve të veçanta duke përjashtuar takimet e shpeshta me stafin e brendshëm të kesaj Drejtorie: 19.07.2012 04.08.2012 16.08.2012 21.08.2012 23.08.2012 23.08.2012 30.08.2012 06.09.2012 13.09.2012 17.09.2012 04.10.2012 05.10.2012 11.10.2012 12.11.2011 Takim informues me nënkryetarin Avdullah Hoti; Takim inforumues –“ Punëtoria e shtatorit; Prezantimi i Profilit urban; Takim inforumues për punëtori; Percaktimi i kufirit të PZHU-PZH”; Prezentimi i draftit të parë; Takim informues në urbanizëm; Takim informues nëurbanizëm; Prezentimi i draftit të dytë; Takim informues- Diskutim për kufirin me Graçanicën; Takim informues –finalizimi i Gjendjes ekzistuese; Takim ne Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit; Takim informues; Prezentimi i draftit të tretë me Këshillin e Ekspertëve; Adresa: Bajram Kelmendi str. Nr35, loc. 28, 10000 Prishtinë,KOSOVË Mob: +377 44 276 734; +386 49 276 734; Email: info@hidroing-dk.com, info@hidroing-dk.com, www.hidroing-dk.com Data: Reference : Për:

Prezantimet para Bordit të Drejtorëve, Komitetit për Politikë dhe Financa, drejtorive tjera relevante si dhe Asamblesë janë percjellë gjithmonë me dorëzimin e materialeve përkatëse: Janë dorëzuar këto materiale (Këtu nuk përfshihet një numër i konsideruar i hartave të dedikuara për punëtori apo stafin e urbanizmit) : 23.08.2012 13.09.2012 22.10.2012 28.12.2012 23.01.2013 14.06.203 17.06.2013 18.06.2013 17.07.2013 13.07.2013 19.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 Dorëzimi i kopjeve të forta dhe CD të draftit të parë të Profilit urban Dorëzimi i kopjeve të forta dhe CD të drafit të dytë të Profilit Urban Dorëzimi i kopjeve të forta dhe CD të draftit të tretë të Profilit Urban Dorëzimi i kopjeve të forta dhe CD të draftit të PZHU-së Dorëzimi i 40 kopjeve digjitale të draftit të PZHU-së Dorëzimi i 25 kopjeve digjitale te prezentimit te PZHU-se Dorëzimi i 25 kopjeve të forta dhe digjitale (CD) të draftit final të PZHU-së Dorëzimi i 5 kopjeve të forta dhe 20 kopje digjitale (CD) të draftit final të PZHU-së Dorëzimi i 5 kopjeve të forta dhe 3 CD të draftit të PZHU-së Dorëzimi i 40 kopjeve digjitale CD të PZHU-së Dorëzimi i 70 kopjeve të forta dhe 70 kopje digjitale të PZHU-së Dorëzimi i 5 kopjeve të forta të PZHU-së Dorëzimi i 5 kopjeve digjitale të PZHU-së Dorëzimi i 3 kopjeve të plastifikuara të pjesës grafike të PZHU-së Dorëzimi i 5 kopjeve të plastifikuara 140*170, destinimi i sipërfaqeve Adresa: Bajram Kelmendi str. Nr35, loc. 28, 10000 Prishtinë,KOSOVË Mob: +377 44 276 734; +386 49 276 734; Email: info@hidroing-dk.com, info@hidroing-dk.com, www.hidroing-dk.com 26.11.2012 Takimi javor per PZHU dhe PZHK 05.12.2012 Takim ne nenkryetarin Hoti 06.12.2012 Takim me stafin e komunës dhe përfaqesues të Hekurudhës së Kosovës (PZHU+PZHK) 18.12.2012 Punëtoria: Vizioni i PZHU-se 28.12.2012 Dorezimi I draftit te pare te PZHU-së 11.01.2013 Takim me kryetarin Isa Mustafa dhe Stafin e Urbanizmit – Tema e Takimit:Mundesia e rritjes se siperfaqes së zones Urbane 14.01.2013 Prezentimi I Varianteve per kufinjë PZHK dhe PZHU 29.01.2013 Takim me neënkryetarin Avdullah Hoti 31.01.2013 Prezentim para kryetarit Isa Musatafa 07.02.2013 Takim me stafin e Urbanizmit- Diskutime rreth destinimit dhe analizave që duhet bërë 19.02.2013 Takim me Stafin e Urbanizmit – planet rregulluese 11.03.2013 Takim me drejtorin dhe stafin e Urbanizmit rreth ecurise së PZHK-së dhe PZHU-së 18.03.2013 Takim me stafin e urbanizmit / Punetori 25.03.2013 Takim me stafin e urbanizmit / Punetori 02.04.2013 Takim me Urbanizem dhe VSM 17.04.2013 Takim me Stafin e Urbanizmit (Sistemimi I dokumentit dhe harmonizimi me PZHK) 06.06.2013 Takim me stafin e Urbanizmit – Diskutim për infrastrukturë rrugore (ora10:00) 06.06.2013 Takim me hartuesitë e Prishtinës së Re; Harmonizimi me planet rregulluese (ora 13:00) 10.06.2013 Prezentim para Bordit të Drejtorëve – 13.06.2013 Takimi me drejtorinë e urbanizmitdhe PZHU 18.06.2013 Takimi me drejtorinë e urbanizmit dhe PZHU 20.06.2013 Prezentim para bordit për Politikë dhe Financa 28.06.2013 Prezentim para Asamblesë Komunale – Miratimi për diskutim publik 12.07.2013 Takim rreth vërejtjeve të pjesës tekstuale/ PZHU-Urbanizem 24.07.2013 Prezentim ne Komunë para palëve të interesit 16.08.2013 Preznetim dhe diskutim me qytetaret e Bardhoshit 22.08.2013 Diskutim PZHU- Prishtina e Re 28.08.2013 PZHU-Arberi- Kalabri 01-17.09.2013 –Takime te perditshme (përfshirë fundjaven) me stafin e urbanizmit rreth përmbylljes së projektit 24.09.2013 – Miratimi i planit nga Asambleja Komunale e Prishtinës

07.06.2013 Lagja “Kodra e Trimave”, shkolla fillore "Asim Vokshi" 06.07.2012 Zona e qytetit te vjeter, shkolla e mesme teknike “28 nentori” 06.07.2012 Fshati Llukar, shkolla fillore "Ganimete Tërbeshi" Adresa: Bajram Kelmendi str. Nr35, loc. 28, 10000 Prishtinë,KOSOVË Mob: +377 44 276 734; +386 49 276 734; Email: info@hidroing-dk.com, info@hidroing-dk.com, www.hidroing-dk.com Debatet publike me qytetarë

Lagja “Dardania”, shkollafillore "Xhemajl Mustafa" 07.07.2012 LagjaBregu I diellit / Mat, shkollafillore "Iliria" Adresa: Bajram Kelmendi str. Nr35, loc. 28, 10000 Prishtinë,KOSOVË Mob: +377 44 276 734; +386 49 276 734; Email: info@hidroing-dk.com, info@hidroing-dk.com, www.hidroing-dk.com 07.07.2012

08.07.2013 Hapja e Debatit Publike Adresa: Bajram Kelmendi str. Nr35, loc. 28, 10000 Prishtinë,KOSOVË Mob: +377 44 276 734; +386 49 276 734; Email: info@hidroing-dk.com, info@hidroing-dk.com, www.hidroing-dk.com 30.07.2013 Takim me qytetaret e Bardhoshit

Takim informues me nenkryetarin z.Avdullah Hoti 19.07.2012 Adresa: Bajram Kelmendi str. Nr35, loc. 28, 10000 Prishtinë,KOSOVË Mob: +377 44 276 734; +386 49 276 734; Email: info@hidroing-dk.com, info@hidroing-dk.com, www.hidroing-dk.com Disa nga fotot e takimeve/ punetorive

06.06.2013 Punetori me PZHU 12.06.2013 Prezentim Bordi i Drejtorëve Adresa: Bajram Kelmendi str. Nr35, loc. 28, 10000 Prishtinë,KOSOVË Mob: +377 44 276 734; +386 49 276 734; Email: info@hidroing-dk.com, info@hidroing-dk.com, www.hidroing-dk.com Prezentim ne komune 18.12.2012

28.06.2013 Prezentim para Kuvendit të Komunës 17.09.2013 Komiteti për politikë dhe financa Adresa: Bajram Kelmendi str. Nr35, loc. 28, 10000 Prishtinë,KOSOVË Mob: +377 44 276 734; +386 49 276 734; Email: info@hidroing-dk.com, info@hidroing-dk.com, www.hidroing-dk.com 20.06.2013 Prezentim Komiteti per Politike dhe Financa

Me respekt, Eta MORINA, kordinatore e projektit __________________ "Hidroing-Dk”, sh.p.k, Prishtinë Prishtinë, 30/09/2013 Adresa: Bajram Kelmendi str. Nr35, loc. 28, 10000 Prishtinë,KOSOVË Mob: +377 44 276 734; +386 49 276 734; Email: info@hidroing-dk.com, info@hidroing-dk.com, www.hidroing-dk.com 24.09.2013 Prezentimi para Kuvendit Komunal

Add a comment

Related presentations

Brands are more invested today than ever before on curating and distributing paid,...

Marketers need to be creating and publishing original content across many differen...

As content marketing continues to increase in popularity in every industry, more m...

Il Direct Email Marketing (DEM) è una tipologia di marketing diretto che usa la po...

This presentation contains all 120 rules from Part 1 of the 2nd edition of "Email ...

Olá, somos o Paulo Bernardes e o Pedro Silvestre, temos uma ambição em comum de me...

Related pages

Format Gjeometrike.kimi e Pergjithshme - Documents

Permbledhja e pergjithshme pzhu 1. Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2012-2022PLANI ZHVILLIMOR URBAN PRISHTINA 2012-2022 ECURIA E PROJEKTIT ...
Read more

Programi Mjekesi e Pergjithshme - Documents

Permbledhja e pergjithshme pzhu 1. Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2012-2022PLANI ZHVILLIMOR URBAN PRISHTINA 2012-2022 ECURIA E PROJEKTIT PËRMBLEDHJA ...
Read more

Faqe 1 nga 127 - Ueb sajtet e komunave te Republikes Kosoves

Faqe 5 nga 127 Legjenda Përmbledhëse Hyrje:OBJEKTIVI i Planit Zhvillimor Urban në Komunën e Junikut 1. PROFILI I ZHVILLIMIT HAPËSINOR DHE ANALIZA E ...
Read more

Raport mbi gjendjen e planifikimit dhe menaxhimit ...

PZHU dhe atyre Rregulluese krahasuar këtë me hartimin e planeve që përfshijnë tërë . 11 territorin e komunës (PZHK). Komunat si: Prishtina, ...
Read more

GJENDJA E MJEDISIT NË KOSOVË 2008-2010 - BALLINA ...

PZHU Planet Zhvillimore Urbane REC Qendra Rregjionale për Mjedis SHBO 5 Shpenzimi Biokimik i Oksigjenit SHKO Shpenzimi Kimik i Oksigjenit
Read more

Raport nga pjesëmarrja e publikut në identifikimin e ...

Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Prishtinës Opština Priština –Municipality of Prishtina Raport nga pjesëmarrja e
Read more

REALITET APO PREMTIM ZGJEDHOR?

ndryshimet e PZHU-së, duke rritur etazhitetin në P+9, etj. Komunat në bazë të ligjit për
Read more