Perancangan strategik math (ppsmi)2008

50 %
50 %
Information about Perancangan strategik math (ppsmi)2008
Education

Published on March 13, 2014

Author: puteraeman3

Source: slideshare.net

Description

ok

VISI KE ARAH MENINGKATKAN PERATUS MATEMATIK NEGERI JOHOR KEPADA 93% TAHUN 2008. MISI Berusaha mendidik dan membimbing murid-murid memahirkan semua kemahiran Matematik supaya mereka mencapai kecemerlangan.

MATLAMAT Pada tahun 2008, 1. Mencapai prestasi Matematik UPSR dengan peratus kelulusan keseluruhan dari 91% (2007) kepada 93% (2008) 1.1 SK 88.77% (2007) kepada 91% (2008) 1.2 SJKC 95.88% (2007) kepada 98% (2008) 1.3 SJKT 88.28% (2007) kepada 91% (2008) 2. Meningkatkan peratus A Matematik dari 40% (2007) kepada 43% (2008) 2.1 SK 32.19% (2007) kepada 35% (2008) 2.2 SJKC 62.57% (2007) kepada 65% (2008) 2.3 SJKT 25.72% (2007) kepada 28% (2008)

PELAN STRATEGIK KURIKULUM (PPSMI – MATEMATIK) 1. Isu strategik: ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KHUSUS INDIKATOR PRESTASI (KPI) 1. Peningkatan peratus keseluruhan Meningkatkan bilangan murid lulus di SK, SJKC dan SJKT. Murid boleh memperolehi gred A hingga C Peratus kelulusan Matematik UPSR kepada 93% 2. Peningkatan peratus A Meningkatkan bilangan murid mendapat A di SK, SJKC dan SJKT. Bilangan murid memperolehi A bertambah Peratus A UPSR meningkat kepada 43%

2. Strategi-strategi utama: ISU STRATEGIK STRATEGI YANG DICADANGKAN ANDAIAN/FAKTA YANG MENYOKONG STRATEGI HALANGAN UNTUK MELAKSANAKAN PENDORONG UNTUK MEMILIH STRATEGI INI 1. Peningkatan peratus keseluruhan 1. Sukatan dihabiskan hingga akhir Mei 2008. 2. Pendedahan kepada teknik menjawab soalan pada bulan Januari. 3. Latih tubi soalan sebenar UPSR dan soalan tambahan dalam dwibahasa pada bulan Jun dan Julai. 4. Pilih tajuk paling minimum sekurang – kurangnya untuk capai gred C pada Murid menguasai semua kemahiran. Murid tahu menjawab soalan matematik. Murid mahir menjawab soalan matematik. Murid mahir menjawab soalan yang senang. Kurang kerjasama semua guru. Murid belum mahir dan yakin. Tiada keselarasan di peringkat daerah dan negeri. Perancangan yang lebih sistematik di peringkat negeri dengan kerjasama guru cemerlang, Pengerusi JKD, Ketua Panitia dan guru Matematik.

bukan Julai dan Ogos. 5. Latih tubi soalan mekanikal pada bulan Julai dan Ogos. 6. Penekanan kepada fakta asas sebagai latihan harian. Murid mahir menjawab soalan mekanikal. Murid hafal fakta dan formula matematik. 2. Peningkatan peratus A 1. Latih tubi modul soalan UPSR tahun lepas pada Jun dan Julai. 2. Soalan berfokus kepada tajuk -tajuk sukar pada Ogos. 3. Fokus kepada tajuk yang lebih mencabar terutama kemahiran baru pada Ogos. Murid mahir menjawab soalan. Mengesan kemahiran belum dikuasai murid. Latih tubi soalan berterusan untuk meningkatkan kemahiran berfikir. Guru matematik kurang mahir strategi untuk mendapatkan A. Sukatan lambat dihabiskan. Kurang soalan dwibahasa di pasaran. Perancangan yang lebih sistematik di peringkat negeri dengan kerjasama guru cemerlang, Pengerusi JKD, Ketua Panitia dan guru Matematik.

PELAN TINDAKAN 2008 ISU STRATEGIK MATEMATIK : [ 1 ] Peningkatan peratus keseluruhan. MATLAMAT STRATEGIK : Meningkatkan bilangan murid lulus di SK, SJKC dan SJKT. INDIKATOR PRESTASI : Peratus kelulusan Matematik UPSR kepada 93% OBJEKTIF : Murid boleh memperolehi gred A hingga C STRATEGI : 1. Sukatan dihabiskan hingga akhir Mei 2008. 2. Pendedahan kepada teknik menjawab soalan pada bulan Januari. 3. Latih tubi soalan sebenar UPSR dan soalan tambahan dalam dwibahasa. 4. Pilih tajuk paling minimum sekurang – kurangnya untuk capai gred C. 5. Latih tubi soalan mekanikal. 6. Penekanan kepada fakta asas sebagai latihan harian.

PROGRAM T/JAWAB TEMPOH KOS & SUMBER OUT PUT INDIKATOR PRESTASI PELAN KONTIGENSI 1. Sukatan dihabiskan hingga akhir Mei 2008. Guru Matematik Hingga Mei 2008 Sukatan Pelajaran Murid menguasai semua tajuk. Disediakan oleh Panitia. 2. Pendedahan kepada teknik menjawab soalani. JKD, Pemeriksa kertas Januari Modul Teknik Menjawab Soalan Murid tahu cara mendapat markah dengan tepat Didedahkan oleh Pemeriksa Kertas 3. Latih tubi soalan sebenar UPSR dan soalan tambahan dalam dwibahasa. Guru Matematik, Guru Cemerlang Jun hingga Julai 2008 Modul Sematik (1) Murid mahir dengan corak soalan UPSR Kertas disediakan oleh pihak sekolah. 4. Pilih tajuk paling minimum sekurang – kurangnya untuk capai gred C Guru Matematik, Guru Cemerlang Julai hingga Ogos 2008 Modul Sematik (2) Murid boleh menjawab soalan untuk dapat C Disediakan oleh Guru Cemerlang dan Guru Sumber 5. Latih tubi soalan mekanikal Guru Matematik, Guru Cemerlang Julai hingga Ogos 2008 Modul Sematik (3) Murid boleh menjawab soalan untuk dapat C Disediakan oleh Guru Cemerlang dan Guru Sumber 6. Penekanan kepada fakta asas sebagai latihan harian. Guru Matematik Januari hingga Mei 2008 Modul Sifir Perdana Boleh digunakan untuk menjawab semua soalan. Disediakan oleh Guru Cemerlang dan Guru Sumber

ISU STRATEGIK MATEMATIK : [ 2 ] Meningkatkan peratus A Matematik kepada 43% MATLAMAT STRATEGIK : Meningkatkan bilangan murid mendapat A di SK, SJKC dan SJKT. INDIKATOR PRESTASI : Peratus A UPSR meningkat kepada 43% OBJEKTIF : Bilangan murid memperolehi A bertambah STRATEGI : 1. Latih tubi modul soalan UPSR tahun lepas. 2. Soalan berfokus kepada tajuk tertentu. 3. Fokus kepada tajuk yang lebih mencabar terutama kemahiran baru.

PROGRAM T/JAWAB TEMPOH KOS & SUMBER OUT PUT INDIKATOR PRESTASI PELAN KONTIGENSI 1. Latih tubi modul soalan UPSR tahun lepas. Guru Matematik Jun hingga Julai 2008 Modul Sematik (1) Murid menguasai semua tajuk. Disediakan oleh Panitia. 2. Soalan berfokus kepada tajuk tertentu. JKD, Guru Matematik Ogos 2008 Modul Sematik (2) Murid mahir dengan corak soalan UPSR Disediakan oleh Panitia 3. Fokus kepada tajuk yang lebih mencabar terutama kemahiran baru. Guru Matematik, Guru Cemerlang Julai hingga Ogos 2008 Modul Sematik (3) Murid mahir dengan corak soalan UPSR Kertas disediakan oleh pihak sekolah.

MAXIMUM ADEQUATE SYLLYBUS – GRED A STUDENTS 1. Whole Numbers 1.1.1. Name and write numbers up to 7 digits. 1.1.2. Determine the place value and digit value of the digits in any whole number up to 7 digits 1.1.3 Express whole numbers in a) decimals b) fractions of a million and vice versa 1.1.4. Compare number values up to seven digits. 1.1.5. Round off numbers to the nearest tens, hundreds, thousands, ten thousands, hundred thousands and millions. 1.2.1. Addition Add any two to three numbers without regrouping. Add any two to five numbers to 10 000 000.

1.3.1 Subtract a) one number from a bigger number less than 10 000 000 without regrouping b) one number from a bigger number less than 10 000 000 with regrouping c) successively from a bigger number less than 10 000 000. 1.4.1 Multiply up to six-digit numbers with a) one-digit number b) two-digit number c) 10, 100 and 1000. 1.5.1 Divide numbers up to seven digits by a) one-digit number b) 10, 100 and 1000 c) two-digit number

1.6.1 Solve a) addition, b) subtraction, c) multiplication, d) division problems involving numbers up to seven digits 1.7.1 Compute mixed operations problems involving addition, subtraction and multiplication. 1.7.2 Compute mixed operations problems involving addition, subtraction and division. 1.7.3 Compute mixed operations problems up to 2 brackets with only two operations. 1.7.4. Solve problems involving mixed operations on numbers up to seven digits.

2 FRACTIONS 2.1 Type of fractions : - proper - improper - mixed number 2.2 Simplify 2.3 Equivalent 2.4 Improper to mixed number 2.5 Addition 2.5.1 Add three mixed numbers with the same denominator up to 10. 2.5.2 Add three mixed numbers with different denominators up to 10. 2.5.3 Solve problems involving addition of mixed numbers. 2.6 Subtraction 2.6.1 Subtract involving three mixed numbers with the same denominator up to 10 2.6.2 Subtract involving three mixed numbers with different denominators up to 10. 2.6.3 Solve problems involving subtraction of mixed numbers.

2.7 Multiply mixed numbers with a whole number / fraction 2.8 Divide fractions with a) a whole number b) a fraction. 2.9 Divide mixed numbers with a) a whole number b) a fraction. 3. DECIMALS 3.1.1 Add and subtract three to four decimal numbers up to 3 decimal places, involving a) decimal numbers only b) whole numbers and decimal numbers.

4. PERCENTAGE 4.1.1 Convert mixed numbers to percentage. 4.1.2 Convert decimal numbers of value more than 1 to percentage 4.1.3 Find the value for a given percentage of a quantity. 4.1.4 Solve problems in real context involving relationships between percentage, fractions and decimals. 5 MONEY 5.1.1 Compute basic operations involving units of money. 5.1.2 Perform mixed operations with money up to a value of RM10 million 5.1.3 Solve problems in real context involving computation of money. 6.TIME 6.1 Read and write time in 12 – hours system and 24 – hour system 6.2 Conversion of units of time 6.3 Basic operations involving units of time 6.4 Calculate the duration of an event in between

6.4.1 days 6.4.2 months 6.4.3 years 6.4.4 dates. 6.5 Compute time period from situations expressed in fractions of duration. 6.6 Solve problem in real context involving computation of time duration. 7. LENGTH 7.1 Read and write the length in cm, m, km 7.2 Conversion of units of length 7.3 Compute basic operations involving units of length 7.4 Compute length from a situation expressed in fraction. 7.5 Solve problem in real context involving computation of length

8. MASS 8.1 Read and write the weighing scales. 8.2 Conversion of units of mass. 8.3 Compute basic operations involving units of mass. 8.4 Compute mass from a situation expressed in fraction. 8.5 Solve problem in real context involving computation of mass. 9. VOLUME OF LIQIUD 9.1 Read and write the volume of liquid. 9.2 Conversion of units of volume of liquid. 9.3 Basic operations involving units of volume of liquid. 9.4 Compute volume of liquid from a situation expressed in fraction. 9.5 Solve problem in real context involving computation of volume of liquid.

10. SHAPE AND SPACE 10.1 Name and state the characteristics of 2 – D shapes : a) Polygon b) Non polygon 10.2 State the net and symmetrical lines of 2 – D shapes 10.3 Find the perimeter of a two-dimensional composite shape of two or more quadrilaterals and triangles 10.4 Find the area of a two-dimensional composite shape of two or more quadrilaterals and triangles. 10.5 Solve problems in real contexts involving calculation of perimeter and area of two- dimensional shapes. 10.6 Name and state the characteristics of 3 – D shapes : a) prism b) non prism 10.7 Find the surface area of a three-dimensional composite shape of two or more cubes and cuboids. 10.8 Find volume of a three-dimensional composite shape of two or more cubes and cuboids. 10.9 Solve problems in real contexts involving calculation of surface area and volume of three-dimensional shapes.

11. DATA HANDLING 11.1.1 Calculate the average of up to five numbers. 11.1.2 Solve problems in real contexts involving average 11.1.3 Construct a pictograph, bar graph, and pie chart from a given set of data. 11.1.4 Determine the frequency, mode, range, mean, maximum and minimum value from a pictograph, bar graph and a pie chart.

MINIMUM ADEQUATE SYLLYBUS – BORDER STUDENTS 1. Whole Numbers 1.1.1. Name and write numbers up to 7 digits. 1.1.2. Determine the place value and digit value of the digits in any whole number up to 7 digits 1.1.3 Express whole numbers in a) decimals b) fractions of a million and vice versa 1.1.4. Compare number values up to seven digits. 1.1.5. Round off numbers to the nearest tens, hundreds, thousands, ten thousands, hundred thousands and millions. 1.2.1. Addition Add any two numbers to 10 000 000. 1.3.1 Subtract a) one number from a bigger number less than 10 000 000 without regrouping b) one number from a bigger number less than 10 000 000 with regrouping

1.4.1 Multiply up to six-digit numbers with a) one-digit number b) 10, 100 and 1000. c) two-digit number 1.5.1 Divide numbers up to seven digits by a) one-digit number b) 10, 100 and 1000 c) two-digit number 1.6.1 Solve a) addition, e) subtraction, f) multiplication, g) division problems involving numbers up to seven digits 1.7.1 Compute mixed operations problems involving addition, subtraction and multiplication. 1.7.2 Compute mixed operations problems involving addition, subtraction and division.

1.7.3 Compute mixed operations problems up to 2 brackets with only two operations. 1.7.4. Solve problems involving mixed operations on numbers up to seven digits. 2 FRACTIONS 2.1 Type of fractions : - proper - improper - mixed number 2.2 Simplify 2.3 Equivalent

2.4 Improper to mixed number 2.5 Addition 2.5.1 Add two mixed numbers with the same denominator up to 10. 2.5.2 Add two mixed numbers with different denominators up to 10. 2.6 Subtraction 2.6.1 Subtract involving two mixed numbers with the same denominator up to 10 2.6.2 Subtract involving two mixed numbers with different denominators up to 10. 2.7 Multiply mixed numbers with a whole number / fraction 3. DECIMALS 3.1.1 Add and subtract two decimal numbers up to 3 decimal places, involving a) decimal numbers only b) whole numbers and decimal numbers. 3.1.2 Multiply and divide decimals numbers up to 3 decimals places by a) one digit number b) two digit number

c) 10, 100, 1 000 4. PERCENTAGE 4.1.1 Convert mixed numbers to percentage. 4.1.2 Convert decimal numbers of value more than 1 to percentage 4.1.3 Find the value for a given percentage of a quantity. 5 MONEY 5.1.1 Compute basic operations involving units of money. 5.1.2 Perform mixed operations with money up to a value of RM10 million 5.1.3 Solve problems in real context involving computation of money. 6.TIME 6.1 Read and write time in 12 – hours system and 24 – hour system

6.2 Conversion of units of time 6.3 Basic operations involving units of time 6.4 Calculate the duration of an event in between 6.4.1 days 6.4.2 months 6.4.3 years 6.4.4 dates. 6.5 Compute time period from situations expressed in fractions of duration. 7. LENGTH 7.1 Read and write the length in cm, m, km 7.2 Conversion of units of length 7.3 Compute basic operations involving units of length 7.4 Compute length from a situation expressed in fraction. 8. MASS

8.1 Read and write the weighing scales. 8.2 Conversion of units of mass. 8.3 Compute basic operations involving units of mass. 8.4 Compute mass from a situation expressed in fraction. 9. VOLUME OF LIQIUD 9.1 Read and write the volume of liquid. 9.2 Conversion of units of volume of liquid. 9.3 Basic operations involving units of volume of liquid. 9.4 Compute volume of liquid from a situation expressed in fraction. 10. SHAPE AND SPACE 10.1 Name and state the characteristics of 2 – D shapes : a) Polygon b) Non polygon 10.2 State the net and symmetrical lines of 2 – D shapes 10.3 Find the perimeter of a two-dimensional composite shape of two or more quadrilaterals and triangles

10.4 Find the area of a two-dimensional composite shape of two or more quadrilaterals and triangles. 10.5 Name and state the characteristics of 3 – D shapes : c) prism d) non prism 10.6 Find the surface area of a three-dimensional composite shape of two or more cubes and cuboids. 10.7 Find volume of a three-dimensional composite shape of two or more cubes and cuboids. 11. DATA HANDLING 11.1.1 Calculate the average of up to five numbers. 11.1.2 Construct a pictograph, bar graph, and pie chart from a given set of data.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Perancangan Strategik - Scribd

... pendedahan penggunaan alatan PPSMI, ... math STRATEGIK PLAN 08. ... Perancangan Strategik Persatuan Sains Dan Matematik.
Read more

Perancangan Strategik Persatuan Sains Dan Matematik

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM ... 2008 ISU STRATEGIK 1 : ... G-MATH. by saufisulhi. contoh ...
Read more

PERANCANGAN STRATEGIK - tmx13.weebly.com

PELAKSANAAN PERANCANGAN STRATEGIK ... INTERVENSI PPSMI, ... Subjek TOV (2006) 2007 2008 2009 2010 Matematik Tambahan %
Read more

perancangan strategik - scribd.com

... terbaik dan terunggul di Daerah Lipis menjelang tahun 2008. Perancangan strategik ini bertujuan untuk menilai situasi semasa sekolah ini ... MATH BI ...
Read more

Perancangan Strategik Persatuan Sains Dan Matematik ...

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG ... (Math Games) Menghias ... Perancangan Strategik Sains Sukan 2008 PERANCANGAN ...
Read more

Perancangan strategik - Documents

... MATAPELAJARAN MATEMATIK 2008 BI L FOKUS & STRATEGI ... pendedahan penggunaan alatan PPSMI, ... PERANCANGAN STRATEGIK KO KURIKULUM ...
Read more

PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3 by ...

... PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK ... dan 2008. Meningkatkan peratus ... tentang masalah yang dihadapi murid dalam PPSMI. Dapat menjelaskan dan ...
Read more