Per Què Competencies

50 %
50 %
Information about Per Què Competencies
Education

Published on January 17, 2009

Author: neusm

Source: slideshare.net

Per què toca parlar de competències?

Jaume Carbonell Sebarroja. “La aventura de innovar”. Ed. Morata PPT Roser Canals Una escola pensada al segle XIX, Amb un professorat format al segle XX, Ha d’educar persones per al segle XXI

Els continguts rellevants són al llibre de text, a les explicacions del professor…? Al món hi ha problemes disciplinars? Les qüestions professionals es plantegen a través d’exàmens? Enfoc del nou currículum com a una oportunitat per a donar resposta als reptes educatius d’un món global i complex. PPT Roser Canals

L’ensenyament obligatori ha de donar resposta als nous reptes que l´educació té plantejats en el marc del segle XXI Els canvis i transformacions de la societat anomenada de la informació i el coneixement com ara: Irrupció de les TIC (internet)‏ Canvis en l´economia global Consolidació de sistemes democràtics Assoliment de cotes de benestar i la seva sostenibilitat Demanen replantejar les finalitats de l´educació envers: L’adquisició d’aprenentatges estratègics: obtenció, selecció i interpretació de la informació per a construir coneixement, comunicar-lo i contrastar-lo amb els dels altres. Enfocament dels continguts en base a problemes socials rellevants (complexos i interrelacionats) i la seva aplicació en contextos propers. L’educació en els valors democràtics, la sostenibilitat, les habilitats socials i el pensament crític. PPT Roser Canals

Els canvis i transformacions de la societat anomenada de la informació i el coneixement com ara:

Irrupció de les TIC (internet)‏

Canvis en l´economia global

Consolidació de sistemes democràtics

Assoliment de cotes de benestar i la seva sostenibilitat

Demanen replantejar les finalitats de l´educació envers:

L’adquisició d’aprenentatges estratègics: obtenció, selecció i interpretació de la informació per a construir coneixement, comunicar-lo i contrastar-lo amb els dels altres.

Enfocament dels continguts en base a problemes socials rellevants (complexos i interrelacionats) i la seva aplicació en contextos propers.

L’educació en els valors democràtics, la sostenibilitat, les habilitats socials i el pensament crític.

Velles i Noves alfabetitzacions Coll, C. (2006). Lo básico en la educación básica. http://redie.uabc.mx/vol8no1/contenido-coll.html Cultura lletrada: Domini de la llengua oral i escrita (parlar, escoltar, llegir i escriure) ‏ Coneixement matemàtic (càlcul aritmètic, resolució de problemes, raonament matemàtic) Coneixement científic i tecnlògic Coneixement de les manifestacions històriques i culturals Comunicació a través del llenguatge audiovisual : interpretar, utilitzar, valorar i produir imatges per a aprendre, per a comunicar-se... Multiculturalitat: coneixement, apreci i respecte per la cultura pròpia i la dels altres. Cultura de la globalització : coneixement i comprensió de les interrelacions entre fenòmens i processos que tenen lloc a escala global, regional i local. Gestió de la informació i us de les tecnologies (TIC) apropiades PPT Roser Canals

Cultura lletrada: Domini de la llengua oral i escrita (parlar, escoltar, llegir i escriure) ‏

Coneixement matemàtic (càlcul aritmètic, resolució de problemes, raonament matemàtic)

Coneixement científic i tecnlògic

Coneixement de les manifestacions històriques i culturals

Comunicació a través del llenguatge audiovisual : interpretar, utilitzar, valorar i produir imatges per a aprendre, per a comunicar-se...

Multiculturalitat: coneixement, apreci i respecte per la cultura pròpia i la dels altres.

Cultura de la globalització : coneixement i comprensió de les interrelacions entre fenòmens i processos que tenen lloc a escala global, regional i local.

Gestió de la informació i us de les tecnologies (TIC) apropiades

Per qu è els nous curr í culums demanen que els mestres ens plantegen el desenvolupament de compet è ncies en l ’ alumnat? Una societat democràtica necessita persones capaces d’analitzar críticament la informació i saber actuar Noves necessitats de l’economia: preparació per canviar de feina. L’accés a la informació és universal (Internet), però cal saber què buscar i comprendre-la. PPT Neus SanMartí

Una societat democràtica necessita persones capaces d’analitzar críticament la informació i saber actuar

Noves necessitats de l’economia: preparació per canviar de feina.

L’accés a la informació és universal (Internet), però cal saber què buscar i comprendre-la.

PPT Neus SanMartí La Vanguardia, 2 octubre 2005

PPT Pere Vilaseca

Canvis en el concepte de compet è ncia derivats de les TIC i de les noves formes d ’ organitzaci ó del treball? Training and learning for competence, EU, 2002 PPT Neus Sanmartí Factor Visi ó antiga Visi ó actual Responsabilitat Bona conducta, disciplina Iniciativa Expertesa Fonamentada en l’experi ència Fonamentada en la R. Problemes Interdepend ència Seqüencial Sist èmica Formaci ó Una vegada i per sempre Cont ínua Aprenentatge Passiu, rebre Responsabilitat, autoaprenentatge

TENIR INFORMACIÓ --------- > PROCESSAR LA INFORMACIÓ Cultura impresa ------------- - > CULTURA DIGITAL PPT Pere Vilaseca

Algunes consideracions

L’alumne és el centre de l’activitat Les competències impliquen un canvi de mentalitat: l’aprenentage es basa en l’entorn proper dels alumnes, les seves experiències, el seu propi coneixement,… ÉS FONAMENTALMENT UN CANVI METODOLÒGIC! Si tot el que implica és modificar els PCC com a document que no s’utilitza les competències esdevenen un procés burocràtic feixuc més! Si es creu en la competència com a nucli de l’aprenentatge esdevé una possibilitat i motor de canvi educatiu.

 

 

Add a comment

Related presentations

Related pages

Per Què Competencies - Education - documents.tips

1. Per què toca parlar de competències? 2. Jaume Carbonell Sebarroja.“La aventura de innovar”. Ed. Morata PPT Roser Canals Una escola pensada al ...
Read more

UN CURRICULUM PER A L’ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Casas, M. (coor.) (2005) “Competencies bàsiques per parlar i escriure ciència a l’educació primària”. ... Per què canvien? I quines no? Per què?
Read more

Les competències professionals - educaweb.cat

Què són les competències professionals? ... L'habilitat per trobar i processar només la informació necessària per desenvolupar una professió és ...
Read more

Ensenyar competències DE - xtec.cat

3 Què hem d’entendre per competènciesQuè hem d’entendre per competències QUÈ PER A QUÈ DE QUINA MANERA A ON PER MITJÀ DE CÒM És la capacitat o ...
Read more

UN CURRICULUM PER A L’ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES: De l ...

1 UN CURRICULUM PER A L’ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES: De l´aula al món i del món a l´aula Roser Canals Cabau 9 Per què un nou currículum?
Read more

Competències clau - Barcelona Treball | Barcelona Activa

En aquest apartat podràs descobrir què busquen les empreses en els candidats/es i si tens el perfil adequat per presentar ... com/competencies ...
Read more

La Rúbrica, instrument en l’avaluació per les Competències ...

per les Competències Bàsiques ... més apropiada per a una avaluació formativa en què el professorat realitza una anàlisi descriptiva
Read more

Competències bàsiques - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Per assolir les competències bàsiques cada àrea, matèria o assignatura hi contribueix d'acord amb allò que estableix el currículum i serà a més a ...
Read more

Competències Bàsiques - Models de proves - La vostra aula

Què és la prova d'Avaluació de les Competències bàsiques ? Per sisè any consecutiu, el Departament d'Ensenyament durà a terme una prova d'avaluació ...
Read more