Pengurusan bilik darjah

100 %
0 %
Information about Pengurusan bilik darjah
Education

Published on March 15, 2014

Author: AeisyahZamlehaAbuBakar

Source: slideshare.net

Description

Pengurusan Bilik Darjah-EDU 3104-

PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH A E I S YA H Z A M L E H A

RANGKAIAN TAJUK KONSEP DISIPLIN BILIK DARJAH MODIFIKASI TINGKAH LAKU SKINNER DISIPLIN ASERTIF CANTER PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH LOGIKAL DREIKURS MODEL DISIPLIN PENGURUSAN KELOMPOK KOUNIN TERAPI REALITI GLASSER

KONSEP DISIPLIN BILIK DARJAH Disiplin BD = 1 idea bagaimana guru mengawal murid untuk bertingkah laku agar pmbelajaran dapat berjalan lancar. Disiplin merupakan satu set peraturan yang dikenakan kepada murid untuk mengawal dan mendapatkan tingkah laku yang diingini.

DEFINISI DISIPLIN Disiplin berasal dr perkataan latin disiplina bermaksud mengajar Kamus bahasa: disiplin adalah kawalan yg diperoleh drpd penguatkuasaan peraturan Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979) : kesanggupan seseorg individu menghormati & mematuhi undang2 sama ada disiplin dikenakan dari luar atau dgn kerelaan sendiri

MODIFIKASI TINGKAH LAKU SKINNER Hukum kesan menjelaskan bahawa sesuatu tingkah laku diikuti dengan akibat yang berbentuk ganjaran maka kebarangkalian untuk berulang adalah tinggi Skinner mendapati bahawa pengekalan sesuatu tingkah laku dipengaruhi oleh aspek pengukuhan yang diberikan.

Modifikasi tingkah laku ialah suatu pendekatan yang bersistematik untuk mengubah tingkah laku melalui aplikasi pelaziman. Berikut ialah huraian pelbagai teknik yang sesuai digunakan untuk perlaksanaan program modifikasi tingkah laku murid-murid di sekolah.

Aspek Modifikasi Peneguhan Positif Peneguhan Negatif Dendaan Penghapusan Reverse Psycology Shaping Kawalan Kendiri Ekonomi token Kontrak Lisan

PENEGUHAN POSITIF meneguhkan tahap keyakinan murid setelah perolehan sesuatu keadaan apabila hasil yg menyenangkan dan wajar berlaku, boleh diterima sesuatu tgkah laku ia tidak akan didenda serta mengekalkan tingakahlaku yang positif. Contoh : diberi pujian, buku hadiah, penghargaan dll

PENEGUHAN NEGATIF Tujuan : elak tingkahlaku yg tidak diingini kekalkan serta berulang Contoh : dendaan dan lain-lain

DENDAAN PENGHAPUSAN Hukuman yg diberikan Dilaksanakan sekiranya berlaku tingkahlaku yg tidak diingini / menyenangkan berlaku Skinner berpendapat drp perlakuan murid didenda hanya akan berkesan pd jgka masa singkat. Kemudian TL (-) akan berulang dan jika berterusan pelajar akan membenci.

REVERSE PSYCHOLOGY Teknik modifikasi yg menggunakan psikologi unt menukarkan TL (-) kpd TL (+) Teknik yg memerlukan guru mendalami sikap, pandangan & pemikiran dalaman murid Tujuan = menyedarkan murid agar elak sikap (- ) & pupuk sikap (+) dalam membentuk TL yg diingini

SHAPING Proses pembentukan TL yg diingini melalui beberapa peneguhan secara beransur-ansur dekat pd TL yg diharapkan. Shaping digunakan untuk mengajar haiwan di Zoo. Namun, Ahlipsikologi berkata TL manusia yg diingini boleh dibentuk dengan Shaping.

KAWALAN KENDIRI Masalah kawalan kendiri merujuk kpd 2 kategori tingkah laku: Masalah kawalan tingkah laku sengaja menggagalkan diri Masalah mengawal tingkah laku yang diingini Ciri asas kepada kawalan kendiri ialah maklum balas segera ttg tingkah laku yang tidak diiingini. Manakala ganjaran terhadap tingkah laku yang diingini pula dilengah-lengahkan

EKONOMI TOKEN 1 teknik yg direka untuk memodifikasi tingkah laku melalui penggunaan peneguhan positif. 3 langkah pelaksanaan ET : (1)Guru menjelaskan tingkah laku yg perlu diubah (2) Mendapatkan/mencari & menggunakan rangsangan yg dpt meneguhkan tgkah laku yg diingini (3)Melaksanakan prog. secara jelas & konsisten

KONTRAK LISAN Membuat perjanjian secara lisan atau bertulis. Untuk memodifikasikan tindakan negatif kpd positif. Pelajar menandatangani kontrak dihadapan org yg disanjungi, spt : Pengetua menyakinkan pelajar bahawa dia akan memandang berat terhadap tindakan yg dijanjikan.

MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER  B E R A S A S K A N P E N E G U H A N T E R H A D A P T I N G K A H L A K U Y A N G D I I N G I N I D A N P E N E R I M A A N M U R I D A K I B A T D A R I P A D A T I N G K A H L A K U Y G D I T U N J U K K A N  M E N E K A N K A N P E N E T A P A N & M E N G U A T K U A S A P E R A T U R A N D A N M E M A S T I K A N P E R A T U R A N D I P A T U H I D E N G A N T E G A S  M E L I B A T K A N G A N J A R A N & D E N D A A N A K I B A T D A R I P A D A P E R A T U R A N Y A N G D I T E T A P K A N . M O D E L D I S I P L I N A S E R T I F C A N T E R • C A N T E R M E N E K A N K A N T E N T A N G H A K G U R U D A N M U R I D D A L A M B I L I K D A R J A H • P E N G U A T K U A S A A N P E R A T U R A N P E R L U U N T U K M E M A S T I K A N A K T I V I T I B I L I K D A R J A H B E R J A L A N L A N C A R – G U R U D A P A T M E N G A J A R T A N P A G A N G G U A N – M U R I D D A P A T B E L A J A R D A L A M P E R S E K I T A R A N Y A N G K O N D U S I F

CANTER MENCADANGKAN CARA MEMBIMBING MURID: 1. Perhatian positif kepada murid 2. Berinteraksi dengan murid yang menunjukkan salah laku. 3. Wujudkan hubungan saling percaya dan menghormati antara satu sama lain.

KONSEP UTAMA • Kedua-dua ganjaran & hukuman adalah berkesan • Guru & murid mempunyai hak masing-masing • Guru hendaklah menggunakan peraturan dan menguatkuasa kesan secara konsisten • Guru perlu bersifat asertif, tidak asertif atau agresif GURU AGRESIF • Lebih bersifat autokratik, menunjukkankuasa dan tidak bertolak ansur • Ekspresi muka mereka sentiasa serius dan tegas • Menggunakan arahan yang tegas dan keras GURU ASERTIF • Jelas dengan matlamat pengurusan,yakin dan tegas dalam menetapkan peraturan. • Guru mengambil berat dan berlaku adil kepada semua murid. • Memberikan pengiktirafan kepada murid untuk menggalakkan tingkah laku yang diingini manakala tindakan pembetulan dikenakan kepada murid yang mengganggu hak murid- murid lain untuk belajar dengan selesa

GURU YANG TIDAK ASERTIF • Menggunakan pendekatan pasif, tidak konsisten dan mengelirukan • Membenarkan suatu tingkah laku tetapi pada masa yang sama memarahi murid yang melakukan tingkahlaku tersebut • Kelihatan kelam kabut, tidak konsisten, tidak tegas dan sampai ketikanya murid tidak lagi menghormatinya • Mudah putus asa

JENIS-JENIS GANJARAN • Pengukuh sosial : senyuman, kata-kata pujian • Pengukuh grafik: bintang, pelekat • Pengukuh aktiviti : masa rehat, mainan khas • Pengukuh fizikal : makanan, hadiah,dll

MODEL AKIBAT LOGIKAL DREIKURS Menurut Chong Lean Keow(2009), Model Akibat Logikal Dreikurs ini diutarakan oleh dreikurs. Model ini berasaskan empat premis asas teori Adler:- · Manusia adalah makhluk sosial dan motivasi asas mereka ingin dimiliki atau menjadi ahli sesuatu kelompok · Kesemua tingkahlaku adalah bersebab · Manusia adalah organisme yang berupaya membuat keputusan · Realiti dipersepsikan oleh manusia

 Sebagai penjelasan lanjut, fokus utama dreikurs ialah mewujudkan suasana bilik darjah yang bersifat demokratik di mana murid-murid rasa dipunyai.  Oleh itu guru yang inginkan kawalan bilik darjah yang baik tidak seharusnya menggunakan hukuman.

JADUAL DIBAWAH MERUPAKAN TEKNIK-TEKNIK YANG BOLEH DIGUNKAN SETIMPAL DENGAN KEEMPAT-EMPAT MOTIF TINGKAHLAKU BERMASALAH. Motif Teknik yang disyorkan • Inginkan perhatian: sengaja membangkitkan kemarahan cikgu cara- cara seperti mengetuk-ngetuk pensel, bercakap-cakap dengan rakan dan lain-lain • Minimumkan tahap perhatian- jangan endahkan tingkahlaku tersebut. • Iktiraf tingkahlaku bermasalah-serapkan dalam sesi pengajaran. • Menggunakan kuasa: pergelutan kuasa antara guru dan murid seperti enggan menyempurnakan tugas, sengaja meninggalkan buku dan lain-lain • Cuba kekalkan persekitaran pembeajaran yang positif. • Alihkan fokus ke tempat lain • Usahakan supaya murid yang berkenaan menyedari kelakuannya • Membalas dendam: murid terasa tidak diberikan layanan yang adil yang ditunjukan melalui cara cara seperti mencur,berlawan, merosakkan harta benda sekolah dan lain-lain • Cuba kekalkan persekitaran pembeajaran yang positif. • Alihkan fokus ke tempat lain • Usahakan supaya murid yang berkenaan menyedari kelakuannya Memaparkan kekurangan: tindakan lain selain dari diatas seperti mengundukan diri, mengasingkan diri dan lain-lain •Ubahsuai kaedah mengajar •Gunakan bahan bantu pembelajaran berbentuk maujud atau komputer

36. MODEL PENGURUSAN KELOMPOK KOUNIN• J A C O B K O U N I N ( 1 9 7 1 ) S E O R A N G P A K A R P S I K O L O G I D A R I W A Y N E S T A T E U N I V E R S I T Y . • K O U N I N M E N G I N T E G R A S I K A N P E N G A J A R A N D A N D I S P L I N • K A J I A N B E L I A U A D A L A H B E R F O K U S K A N T E R H A D A P C A R A P E N G U R U S A N B I L I K D A R J A H D A N P E N G U R U S A N P & P M E M P E N G A R U H I T I N G K A H L A K U M U R I D D I S E K O L A H •P E N G U R U S A N T I N G K A H L A K U D I B I L I K D A R J A H B E R G A N T U N G K E P A D A P E N G A W A S A N D A N P E N Y E L I A A N T E L I T I G U R U D I D A L A M B I L I K D A R J A H .

Merangkumi semua (withitness) Bertindih (overlapping) • kebolehan guru mengetahui • kebolehan guru untuk apa yang sedang dilakukan mengetahui dengan oleh semua murid pada berkesan dua peristiwa setiap masa pada satu masa yang sama • Tindakan guru : • Tindakan guru : – Peka terhadap bunyi dlm BD – Jika guru menumpukan – Susunan BD yg kondusif perhatian kepada satu – Semasa memberi bimbingan kumpulan, guru juga perlu peribadi, pastikan tidak prihatin terhadap apa yang membelakangkan murid lain berlaku di sekelilingnya

Kelancaran (smoothness) Momentum • kebolehan guru memastikan membuat peralihan licin pembelajaran berlaku pada antara dua aktiviti kadar yang stabil pembelajaran • Tindakan guru :• Tindakan guru : – Tidak ulang konsep kecil yg – Buat perancangan awal = dpt telah difahami kawal berlakunya perkara2 yg – Betulkan kesilapan murid tidak berkaitan – Benarkan murid bergerak dr 1 – Tidak ganggu murid membuat aktiviti ke aktiviti lain tanpa kerja dipaksa untuk menunggu – Bantu murid yg menghadapi murid yg agak lambat masalah

FOKUS KUMPULAN (group focus) • kebolehan guru intuk mengekalkan penglibatan aktif murid dan mewujudkan minat mereka. • Tindakan guru : – Kemuka soalan stlah semua murid memberikan tumpuan – Wujudkan minat murid mllui soalan bercorak suspen – Mengelilingi kelas sambil murid mempamerkan hasil kerja masing- masing.

APLIKASI SITUASI Sambil murid-murid lain asyik membuat latihan yang diberikan Cikgu Azim, Kamal,Sofea dan Farahim sedang berbual-bual antara satu sama lain sambil menghantar kertas dan menconteng atas kertas kosong. Tindakan 1:- “bagus ya sebab ramai yang dah siapkan kerja yang saya berikan.Teruskan”sambil memandang ke arah ketiga-tiga murid tersebut dan berkata “malangnya ada beberapa orang tak dibenarkan balik kerana perlu menyiapkan latihan mereka.

Tindakan 2:-pergi ke tempat duduk murid-murid tersebut sambil berkata “anda bertiga masih belum siap lagi.sila ambil perhatian bahawa anda perlu hantar sebelum anda balik hari ini.Esok kita akan mulakan topik baru.” Tindakan 3: - Iktirafkan kemajuan murid yang berkenaan,sekiranya berlaku. “Sofea idea awak bagus”.

TERAPI REALITI • Glasser (1965), mengemukakan Terapi Realiti dimana tingkah laku sebenarnya digerakkan oleh motivasi dalaman, dan bukannya luaran. • Berlandaskan 3 prinsip: – Individu bertanggungjawab atas tingkah laku masing- masing. Tingkah laku tidak boleh dianggap sebagai hasil masyarakat, warisan atau masa lampau seseorang. – Individu berupaya untuk berubah dan hidup secara berkesan sekiranya diberikan bimbingan dan sokongan. – Individu bertingkah laku mengikut cara tertentu agar dapat membentuk persekitaran mengikut kehendak masing- masing.

PELAN PENGURUSAN BILIK DARJAH GLASSER Glasser telah menggariskan 1 pelan disiplin yang terdiri daripada 10- langkah Langkah 1- apabila berlaku masalah dalam bilik darjah, guru hendaklah melapangkan masa untuk mengenal pasti punca tingkah laku tersebut Langkah 2- guru perlu pertimbangkan sama ada tingkah laku yang sama pernah ditangani atau tidak. Langkah 3- guru berusaha mencegah salah laku dengan 2 cara iaitu: – Beri latihan dalam kelas yang menarik dan relevan – Bina hubungan yang positif dengan murid

Langkah 4- guru pertingkatkan cara penyoalan agar murid dapat berfikir tentang tindakan mereka. Langkah 5- mengadakan perbincangan dengan murid tersebut. Langkah 6- murid dikehendaki membentuk 1 pelan yang mengandungi tindakan positif dengan bantuan guru. Langkah 7- murid bermasalah di asingkan dengan menggunakan time out dalam bilik darjah. Langkah 8- murid bermasalah dihantar ke 1 lokasi khas yang selesa tetapi tidak mengancam Langkah 9- guru menghubungi ibubapa murid yang bermasalah Langkah 10- murid dirujuk kepada pihak berkuasa yang berupaya memberikan bantuan professional

Kini pelan 10- langkah Glasser telah digantikan dengan satu senarai elemen bagi disiplin yang berkesan Elemen –elemen disiplin yang berkesan ialah: Berlaku dalam suasana hormat- menghormati dan saling percaya Tidak bersifat memaksa Bukan berbentuk hukuman Membantu murid memenuhi kehendak masing-masing Membantu murid untuk membuat pemilihan yang wajar Mengajar murid memikul tanggungjawab secara peribadi Membantu murid merancang ke arah perubahan tingkah laku

James dan Gilliland (2003) menegaskan Terapi Realiti telah terbukti berjaya dalam institusi pendidikan bermula daripada pra sekolah sehingga ke peringkat ijazah tinggi. James dan Gilliland menyebut bahawa Glasser telah merakamkan segala pengalaman beliau dalam bukunya Schools Without Failure (1969) dan Every Student Can Succeed (2000) yang berkaitan dengan sesi kaunseling yang dijalankan di peringkat institusi pendidikan. Selain itu mengikut James dan Gilliland, pelbagai buku, bengkel, model latihan di sekolah dan pendidikan telah dihasilkan untuk memperkembangkan Terapi Realiti. Menurut beliau lagi terapi ini berperanan dalam bidang pengajaran, disiplin, kaunseling dan membantu pihak sekolah dalam aspek pengurusan di sekolah.

Add a comment

Related presentations

Related pages

...Nadzim Bin Bakri...: PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN ...

Oklah, kita terus ke ciri2 guru yang efektif dalam pengurusan bilik darjah iaitu terbahagi kepada 3 iaitu: i. Kualiti Peribadi. Guru yang bersemangat dan ...
Read more

titian hidup ini: pengurusan bilik darjah yang kondusif

Suasana fizikal bilik darjah adalah penting bagi pembelajaran kerana suasana bilik darjah yang teratur merupakan sebahagian daripada pengajaran yang berkesan.
Read more

Pengurusan bilik darjah berkesan A - UMS Library

-Pengurusan bilik darjah berkesan ANT ARA prasyarat yang paling utama bagi menjamin satu proses perigajaraQ dan pembelajaranyant berkesan adalah aspek ...
Read more

Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam ...

Description: Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah
Read more

Pengurusan Bilik Darjah:Teknologi Pendidikan - YouTube

sedikit maklumat untuk perkongsian bersama..:) ... This feature is not available right now. Please try again later.
Read more

PBDT : Nota Topik 4 - Pengurusan Disiplin Bilik Darjah

PENGENALAN pengetahuan tentang model-model pengurusan disiplin dan cara-cara pelaksanaannya mungkin dapat dijadikan panduan oleh guru-guru dalam ...
Read more

TOPIK 4 : PENGURUSAN BILIK DARJAH - sabah.edu.my

4.1.1 Guru SebagaiPengurusBD Yang Berkesan Mendapatkan kerjasama murid Mengurus persekitaran BD Guru sebagai model yang baik – saling hormat menghormati
Read more

Mohd Hasani Dali & Mohamad Johdi Salleh (2009 ...

Mohd Hasani Dali & Mohamad Johdi Salleh (2009). ‘Pengurusan Bilik Darjah’. Dalam Noraini Idis dan Shuki Osman, Pengajaran dan Pembalajaran: Teori dan ...
Read more