Pengantar Falsafah

100 %
0 %
Information about Pengantar Falsafah
Education

Published on March 16, 2014

Author: mdhasri1

Source: slideshare.net

Description

Falsafah Yunani: Socrates & Plato

FALSAFAH AKHLAK SOCRATE DialogCrito - huraianlengkapterhadappenghujahan Socrates dalammencapaihakikat moral. Socrates mulanyamemberikanbeberapaperkarapentingberkaitanpendekatan yang perludiambil : Kita hendaklahjanganmembiarkankeputusankitaditentukanolehemosikita. Kita mestilahmemeriksapersoalandanmengikuthujah yang terbaik. Kita mesti cuba mendapatkanfakta yang benardanmemastikanmindakitajelas(dapatdiselesaikandenganmenggunakanakal) Kita tidakbolehmenjawabpersoalantersebutberdasarkanapa yang biasadifikirkanoleh orang ramai. Merekamungkintersilap. Kita mesti cuba berfikirsendiri. Kita sepatutnyatidakmelakukanapa yang secaramoralnyaadalahsalah. Persoalan yang kitaperlujawabialahadakahsesuatuperbuatanitubaikatausalah, bukannyaapa yang akanberlakukepadakita, apa yang orang akan kata kepadakita, ataubagaimanakita rasa tentangapa yang telahberlaku. Socrates cuba untukmemberikantigarangkappenghujahanbagimenunjukkanbahawabeliausehar usnyatidakmelanggarundang-undangdenganmelarikandiridarihukuman yang telahdikenakankeatasnya. 1. Kita tidakbolehmenyinggungsesiapa. Jika Socrates melarikandiri, makainiakanmenyinggung (menghina) negarakeranabeliaumelanggarundang- undangnegara. 2. Apabilasesorangtinggal di sesebuahnegara, makadiamestilahbersediauntukmematuhiundang-undangnegaraitu. Jika Socrates melarikandiri, makabeliautelahmelanggarperjanjiansebagairakyatnegara Greek tersebut. 3. masyarakatdannegaraituumpamaibubapadan guru yang perludipatuhi. . Bentukpenghujahan moral inimenentukanapa yang patutdilakukanolehseseorangdalamkeadaantertentudenganmerujukkepadaprinsip- prinsipumumatauundang-undangtertentu yang diambilsebagaipremisuntukdideduksikankepadasuatukesimpulanmelaluikaedah qiyas atau syllogism . Socrates telahbangunmenentangdanmengkritikfahamanSofisdenganberasaskanprinsipkebenaranilmupengeta

huan.Beliau cuba mengharmonikanantaraakal (reason) danperasaandanemosimanusia. Socrates tidakmenafikankepentinganbudiataukebajikan (virtue), tetapibeliaumemberikatafsiran yang lebihluasterhadapnyaiaitusebagaikemampuanuntukmencapaikepakarandalampembangunanintelektual . pengetahuanmerupakansuatu yang penting. budi pula bukannyasuatu yang diturunkandariTuhan, tetapiiamerupakansuatupengetahuansemulajadi yang rasionaltentangapa yang benar-benarbaik, dan yang membolehkanmanusiahiduptanpamenindas orang lain danmelayanmerekadenganadil, sertamembolehkannyamemberikhidmatkepadamasyarakatdanbukanhanyauntukdirinya sendiri. Tanpabudi, masyarakatitutidakwujud. Menurut Socrates, jiwamerupakanintipatimanusia(wajibmengutamakankebahagiaanjiwanya (eudaimonia) lebihdaripadakebahagiaanjasadatautubuhbadannyadanjugakebahagiaan material). Inikeranakehidupantanpakebahagiaantidakadaertinya. Cara mdptkbhgian: kebaikan (virtue) dankeutamaan (arĂȘte). keutamaanituadalahilmupengetahuan. Kehidupan yang baikialahmempraktikkanilmupengetahuantentangkehidupan yang baik. Baikdanjahatitu, kata Socrates disandarkankepadailmupengetahuan, bukannyadengankemahuanmanusia. Berdasarkanasasini, tidakmungkinsesorangitudengansengajamelakukansuatukesalahan. Seseorangitumelakukankesalahankeranadiakelirudantidakmempunyaiilmupengetahua n. kebaikandankeutamaanadalahpengetahuantentangperkaraatauperbuatan yang baik. Memilikisuatukebaikanbermaknamemilikikeseluruhankebaikan. Orang yang berani, sudahtentuiajugaadildanjujur. Jikatidak, makadiatidakmemilikikebaikan yang sejati. Memilikikebaikanbermaknamemilikikesempurnaansebagaimanusia.

FALSAFAH AKHLAK PLATO(428-348 S.M.) 1. Plato dilahirkandalamkeluarga yang terkenalpadatahun 427SM. 2. Semasamudanyabeliautelahmendalamifalsafah Socrates yang kemudiannyamenjadi mentor dankawannya. 3. 399SM, Socrates telahdibicarakanatastuduhanmenentangkerajaandanmengajarajaransalah. Beliautelahdijatuhkanhukumanbunuhdenganmemakanracun hemlock. Pembunuhan Socrates inimenimbulkan rasa tidakpuashati Plato yang berpanjanganterhadapkerajaandemokrasi. 4. Plato meninggalkan Athens danmenghabiskanmasamengembarakenegaraasing. 5. 387SM, beliaukembalike Athens danmengasaskanAkademi di sana yang telahberoperasisehingga 900 tahun. Plato menulislebihkurang 36 buahbuku, kebanyakannyamengenaipolitik, etika, danjugasebahagiannyamengenaimetafizikdanteologi. 6. Plato mengembangkan idea-idea Socrates denganlebihlengkapdanmengukuhkannyadengankonsepmoraliti yang idealistik. Beliaumembahaskansecaralebihmendalamkepadaintipatimoralitiwalaupuncarapemikirannyale bihberbentukmetafizik. Pandangan Plato bolehdiformulasikandenganbahawasanyaprinsip- prinsipkebaikandankeadilanterkandung di dalamtabii (nature) itusendiri.Terdapatbanyakkejahatandanketidakadilan di dalamkehidupan.Akan tetapi, kesemuanyapadahakikatnyabersandarkankepadaasas-asaskebaikan.Inilahelemenbaikdanadil yang cubadisingkapoleh Plato dan yang menjadiprinsipdalammemandukehidupanmanusia Falsafahetikadanepistemologi Plato sangatberhubungkait.Hubunganantarakedua- duanyaadalahjelasdalampandanganbeliaubahawakejahatanituberlakukeranakurangnyailmupengetahu an.Bagi Plato, budiitumerupakanpengetahuan. Jikaseseorangmanusiamengetahuiapakahtabiikehidupan yang baik, makadiaakanbersikapdanmelakukanberdasarkanapa yang diketahuinya. Bilamanaseseorangitumengetahuimana yang baik, diaakanmembuatperkara yang baik. Denganmelakukankejahatan pula akanmembuktikankejahilannya. teori form (bentuk) -menitikberatkantabiihakikatunggul (ultimate reality) dankemampuanuntukmencapaipengetahuansejagat. Pengetahuansejagatmerujukkepadapengetahuan yang melibatkansemuamanusia,

dalamsemuatempatdanpadasetiapmasa. Inisecarakhususnyaberkaitdenganpengetahuan moral. nilai-nilai moral mempunyaihakikat yang objektifdankedudukan yang mutlak. Asasutama yang perlukitafahamiialahkenapa Plato berfikirbahawapengetahuanitumestimenjadisuatu form (bentuk)danapakah yang dimaksudkannyadengan form itu. Pengetahuandankepercayaansangatdikagumioleh Plato sebagaimana yang tercatat di dalambukunya the Republic (475-480SM). pengetahuanmerupakansuatu yang tidakmungkinsilap, manakalakepercayaanadalahsuatu yang berkemungkinansilap. Plato menambahbahawakemungkinansesuatukepercayaanitusilapadalahberdasarkanobje katauperkara yang dipercayai. Objekpengetahuan pula mestilahsuatukewujudan yang hakiki. Sesuatu yang tidakwujud pula merupakanobjekkepadakejahilan. Dimaksudkanoleh Plato denganwujuditubukanlahsesuatujuzukdaripadakualiti, tetapikualitiitusendiri.Sebagaicontoh, sesuatu yang berwarnamerahitumerangkumipetisurat, epal, darahdansebagainya yang berwarnamerah. Inilah yang Plato panggilsebagai form atau idea.Form inilah yang mendasarikewujudansejati (pure existence) atauhakikatunggul (ultimate reality).Oleh yang demikian, form kualiti moral seharusnyabersifatobjektifdanmutlak. Form mempunyaibeberapaciriutamaiaitumudah, tidakdapatdihasilkan, tidakdapatdimusnahkan, tidakdapatdiubah, bersifatabadi, wujud yang tersendiri, dantidakmempunyairuangtempat. Sebagaicontoh, form atau idea tentangkecantikandankeadilanadalahtidakberubahdankekalsela ma-lamanya. Hakikatkecantikandankeadilanitusentiasatetapdanbersifatmutlak. Plato menegaskanbahawa formkebaikanadalahmerupakansumberunggulterhadapnilai-nilaietika yang lain. Nilaimutlakinilahmenjadiasaskepadanilai-nilai yang lainsepertikebenarandankeadilan. Plato turutmenghubungkanetikadenganasasteoriepistemologiatauteoriilmupengetahuan. Plato menganggapdunia idea atau form sebagaisuatu yang hakikiataurealiti. Walaupunduniafizikalataualamnyatainidapatdigarapdenganindera, iatidakdapatmencapaikewujudanatauhakikat yang sempurna. Plato merumuskanbahawabudiituadalahilmupengetahuan. Jikaseseorangmanusiamelakukansuatukesalahan, makainiadalahdisebabkankejahilannyaterhadappengetahuantentangperkara yang baikdanperkara yang buruk. Seseorang yang berilmupengetahuanmestisentiasamelakukanapa yang baikdanbetul.

Add a comment

Related presentations