Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Dan Program Transformasi Daerah

50 %
50 %
Information about Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Dan Program Transformasi Daerah
Education

Published on July 20, 2014

Author: amanarab

Source: slideshare.net

Description

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

AGENDA KOMUNIKASI DAN PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP) JULAI 2014

VISI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA MISI MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek,dan sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.”

Apa yang hendak dicapai oleh Kementerian Pendidikan?

MENYEDIAKAN KESAMARATAAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI BERTARAF ANTARABANGSA ▪ Menanda aras pembelajaran bahasa, Matematik dan Sains dengan standard antarabangsa ▪ Melancarkan semakan semula kurikulum sekolah rendah (KSSR) dan kurikulum baharu sekolah menengah (KSSM) pada 2017 ▪ Merombak peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan untuk meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016 ▪ Mengukuhkan pendidikan STEM ▪ Meningkatkan kualiti prasekolah dan meningkatkan enrolmen kepada 100% menjelang 2020 ▪ Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun pada 2020 ▪ Mengukuhkan laluan pendidikan, bermula dengan latihan vokasional yang relevan dengan industri ▪ Meningkatkan pelaburan bagi sumber fizikal dan pengajaran kepada murid dengan keperluan khusus 1ANJAKAN

▪ Melaksana kurikulum KSSR Bahasa Malaysia untuk murid yang bahasa ibundanya bukan BM di SJK ▪ Memperkenal kelas pemulihan BM untuk Tahun 4 hingga 6 ▪ Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi Bahasa Inggeris dari 2013 ▪ Meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris guru dan memperluaskan peluang bagi pendedahan terhadap bahasa Inggeris ▪ Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang 2025 2 MEMASTIKAN SETIAP MURID MENGUASAI KEMAHIRAN BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS DAN DIGALAKKAN MEMPELAJARI BAHASA TAMBAHAN ANJAKAN

TAHUN TINGKATAN DASAR / PROGRAM 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 I-THINK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y KBAT Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y PBS Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y KSSR Y Y Y Y Y Y LINUS 2.0 Y Y Y PROTIM BM DAN MATEMATIK Y Y Y PROBIM Y PT3 Y ALIRAN VOKASIONAL Y Y RUMUSAN PROGRAM DALAM ANJAKAN 1 DAN 2

▪ Memperkukuh pendidikan Sivik dengan menjadikan perkhidmatan komuniti sebagai prasyarat untuk menamatkan persekolahan menjelang 2017 ▪ Memperkukuh Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral dengan memberi lebih fokus ke atas nilai-nilai perpaduan dan insaniah ▪ Membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan keperluan penyertaan murid dalam 1 Sukan, 1 Kelab dan1 Badan Beruniform ▪ Mengukuhkan dan memperluas RIMUP mulai 2016 untuk memudah cara interaksi antara jenis sekolah, kumpulan etnik dan sosioekonomi 3 MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA DENGAN MENGHAYATI NILAI ANJAKAN

▪ Mengetatkan syarat lantikan guru mulai 2013 supaya dalam kalangan graduan 30% teratas ▪ Merombak IPG standard bertaraf dunia menjelang 2020 ▪ Meningkatkan kualiti CPD mulai 2013, dengan lebih tumpuan ke atas keperluan individu dan latihan berasaskan sekolah ▪ Memastikan guru memberi fokus ke atas fungsi teras pengajaran mulai 2013 dengan mengurangkan beban pentadbiran ▪ Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan prestasi mulai 2016 ▪ Meningkatkan laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar pengajaran dan pakar bidang khusus menjelang 2016 ▪ Membudayakan kecemerlangan berasaskan pimpinan rakan sekerja dan proses pensijilan mulai 2025 4 MENTRANSFORMASI PROFESION KEGURUAN SEBAGAI PROFESION PILIHAN ANJAKAN

▪ Memperkenalkan kriteria pemilihan berasaskan kompetensi dan memperkukuh proses perancangan penggantian bagi pengetua/guru besar mulai 2013 ▪ Melaksanakan pakej kerjaya baharu bagi pengetua/ guru besar mulai 2013, dengan lebih sokongan, lebih fleksibiliti pengoperasian bagi menambah baik sekolah, perancangan kurikulum dan kokurikulum, serta lebih akauntabiliti terhadap peningkatan keberhasilan murid 5 MEMASTIKAN KEPIMPINAN BERPRESTASI TINGGI DI TEMPATKAN DI SETIAP SEKOLAH ANJAKAN

▪ Memacu peningkatan prestasi sekolah melalui program yang sistematik dan dipimpin oleh PPD di semua negeri menjelang 2014 ▪ Meningkatkan autonomi dan pengurusan berasaskan sekolah, termasuk lebih fleksibiliti pengoperasian ke atas pengagihan bajet dan pelaksanaan kurikulum, dimulai dengan sekolah yang berprestasi tinggi dan menunjukkan peningkatan prestasi besar ▪ Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas menjelang 2015, bermula dengan Sabah dan Sarawak ▪ Mewujudkan prinsip pembiayaan saksama bagi semua jenis sekolah menjelang 2015 6 MENGUPAYA JPN, PPD DAN SEKOLAH UNTUK MENYEDIAKAN PENYELESAIAN KHUSUS BERASASKAN KEPERLUAN ANJAKAN

▪ Meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui 1BestariNet bagi kesemua 10,000 sekolah menjelang 2013 ▪ Menambahkan kandungan atas talian untuk perkongsian amalan terbaik bermula dengan perpustakaan video guru terbaik menyampaikan pengajaran dalam mata pelajaran kritikal pada 2013 ▪ Memanfaatkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran berasaskan kendiri untuk meningkatkan kapasiti dan pembelajaran yang lebih khusus 7 MEMANFAATKAN ICT BAGI MENINGKATKAN KUALITI PEMBELAJARAN DI MALAYSIA ANJAKAN

▪ Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat keputusan terhadap bajet dan personel, serta meningkatkan akuantabiliti bagi KPI mulai 2013 ▪ Menempatkan hampir 2,500 lagi personel daripada KPM dan JPN di PPD untuk menyediakan sokongan yang lebih baik kepada sekolah menjelang 2014 ▪ Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150-200 jawatan kepimpinan utama mulai 2013 ▪ Memperkukuh tugas utama dan merasionalisasi struktur Kementerian serta pelaksanaannya mulai 2016 8 MENTRANSFORMASI KEBOLEH- UPAYAAN DAN KAPASITI PENYAMPAIAN KEMENTERIAN ANJAKAN

▪ Melengkapi ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka melalui sarana penglibatan ibu bapa dan akses dalam talian kepada kemajuan anak di sekolah (SAPS) ▪ Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016 ▪ Mendapatkan 1 000 biasiswa daripada sektor swasta untuk murid berbakat daripada komuniti miskin untuk belajar di sekolah swasta dan antarabangsa ▪ Memperluas model Sekolah Amanah kepada 500 buah menjelang 2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan NGO yang berpotensi sebagai penganjur 9 BEKERJASAMA DENGAN IBU BAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA SECARA MELUAS ANJAKAN

▪ Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan merasionalisasi program berimpak rendah pada setiap tahun, selaras dengan anjakan keseluruhan kerajaan ke arah OBB ▪ Memanfaatkan peluang meningkatkan kecekapan, dengan mengagihkan semula peruntukan kepada bidang paling kritikal seperti peningkatan kemahiran dan latihan guru 10 MEMAKSIMUMKAN KEBERHASILAN MURID BAGI SETIAP RINGGIT ANJAKAN

▪ Menerbitkan laporan tahunan awam bagi kemajuan sasaran dan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan mulai 2013 ▪ Melaksanakan semakan komprehensif pada tahun 2015, 2020 dan 2025 bagi memastikan Pelan Pembangunan Pendidikan kekal relevan dengan memasukkan maklum balas daripada pihak berkepentingan dan mengambil kira perkembangan persekitarannya 11 MENINGKATKAN KETELUSAN UNTUK AKAUNTABILITI AWAM SECARA LANGSUNG ANJAKAN

Powerpoint Templates 14 Inisiatif di bawah 1 Agenda Inisiatif utama Gelombang 1 8 Inisiatif utama tahun 2014 Inisiatif utama JPN tahun 2014

| Curriculum and assessment Penjajaran kurikulum dengan standard antarabangsa Pelaksanaan HOTS dalam kurikulum, pentaksiran dan latihan Pelaksanaan dan pengukuhan PBS Peningkatan kemahiran guru dalam TIMSS dan PISA Pelaksanaan kurikulum Sejarah baharu Language Peluasan LINUS 2.0 merangkumi literasi BI Peningkatan profisiensi guru BI Pengenalan Kelas pemulihan BM untuk Tahun 4 hingga 6 Peningkatkan standard BM di sekolah - kurikulum sama di SK and SJK Pembukaan Kelas Peralihan sebagai opsyen Peningkatan profisiensi guru BM Pengukuhan BM sebagai bahasa ilmu Pelaksanaan Cambridge Placement Test (CPT) bagi guru pelatih opsyen BI Pelaksanaan program English OPS di sekolah menengah Pengenalan dan pengukuhan sistem set BI Penubuhan Majlis Standard Kualiti BI Pengukuhan peranan ELTC Pengenalan modul Sastara dalam BI Pelaksanaan Kelas Pemulihan BI di semua sekolah menengah Peluasan peluang immersion BI Pengajaran bahasa tambahan di sekolah menengah Specific needs Penyemakan semula peruntukan guru bagi sekolah berenrolmen rendah Pelaksanaan sarana Peningkatan Sekolah untuk sekolah kurang murid Pemindahan SKM sekiranya dipersetujui oleh komuniti setempat Pembangunan penyelesaian secara perbelajaran jarak jauh bagi SKM Penambahan sekolah K9 Pemilihan lebih banyak guru pelatih dalam kalangan pribumi Pengukuhan kutipan data dan menjalankan kajian berkaitan murid OAM Pemantapan kurikulum KAP dan KEDAP Pembangunan dan pelancaran pembelajaran pintas (accelerated learning) Pembangunan dan pelancaran program pintar cerdas dan bakat Peningkatan enrolmen dalam program pendidikan inklusif Pembangunan alat penilaian dan saringan bagi murid berkeperluan khas Penyediaan kurikulum dan pentaksiran berasaskan tahap kebolehan murid berkeperluan khas Pelaksanaan latihan perguruan yang dibezakan Naik taraf infrastruktur supaya lebih mesra untuk murid berkeperluan khas Pelancaran program Komunikasi Bersepadu untuk meningkatkan kesedaran murid SEN School improvement Pelancaran rintis Program Transformasi Daerah dan peluasan ke seluruh negara Peningkatan keluwesan operasi untuk jadual waktu kurikulum dan pengagihan belanjawan ICT Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah Penerokaan penyelesaian secara ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran mampu diri (self-paced) Pengkajian dan perintisan inovasi ICT Semua guru kompeten dalam literasi dan celik ICT Phases and duration of education Peningkatan enrolmen dan kualiti prasekolah Peningkatan enrolmen pendidikan rendah Peningkatan enrolmen pendidikan menengah Pengenalan pendidikan wajib selama 11 tahun Parents, community and private sector Pelaksanaan kempen pendidikan peringkat kebangsaan Pelancaran dan pelaksanaan Sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta Pengkajian semula dan perombakan bantuan kewangan berdasarkan keperluan (cth: KWAPM) Peluasan peranan PIBG Penambahbaikan program Sekolah Amanah Perombakan program Sekolah Angkat Peningkatan biasiswa daripada sektor swasta Pathways Peluasan sekolah antarabangsa (international schools) Penambahan bilangan SMKA dan SABK Pemasaran STAM ke peringkat antarabangsa Pembangunan kurikulum kebangsaan bagi sekolah agama berdasarkan Dini dan Tahfiz Pensijilan bagi graduan dari sekolah agama Pengenalan kaunseling kerjaya (profil kerjaya) bagi setiap murid Pemerkasaan sekolah seni dan sekolah sukan Peningkatan program Sukan Untuk Semua (1 Murid 1 Sukan) dan sukan untuk kecemerlangan Pengukuhan Pelan Transformasi Vokasional termasuk meningkatkan dan mempelbagaikan kolaborasi dengan industri Penjenamaan semula Tingkatan 6 dan Matrikulasi Unity Pembangunan instrumen dan kajian tinjauan untuk mengukur perpaduan Pengenalan program khidmat masyarakat sebagai syarat untuk graduat pendidikan menengah Pengukuhan Pend. Islam, Pend. Moral dan Sivik dalam kurikulum Perombakan dan penjenamaan semula Program RIMUP Penerusan dan pengukuhan aktiviti ko-kurikulum (Kelab Sukan & Permainan, Persatuan dan Badan Beruniform) Penyemakan dan pengemas kinian struktur sistem persekolahan Teachers Pelancaran High Profile Marketing ke arah profession pilihan Piagam Guru (Teacher Charter) termasuk pakej kerjaya dan instrumen penilaian kompetensi Pelaksanaan pelan induk CPD baharu dan pangkalan data pengesanan CPD Peningkatan standard kemasukan guru baharu dan pengecilan saiz kohort Penerusan sokongan bagi melanjutkan pengajian kepada guru Transformasi latihan perguruan praperkhidmatan (IPTA dan IPTS) Transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru Pelaksanaan kursus induksi kepada guru baharu Pembangunan instrumen penilaian guru baharu berasaskan kompetensi Pembangunan portal dan perpustakaan video e-Guru Pensijilan guru Latihan guru dengan kerjasama pihak swasta Penempatan semula guru berprestasi rendah selepas CPD dan kaunseling Kajian semula sumber guru, jaminan penempatan, unjuran keperluan dan penempatan guru School leaders Piagam Pemimpin Sekolah (Principal Charter) termasuk NPQEL, laluan kerjaya, dan menambahbaik Tawaran Baharu Pembangunan dan penyepaduan skim perkhidmatan bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Pengukuhan lapisan pemimpin pertengahan sekolah Penyemakan semula insentif bagi jawatan yang sukar diisi (sekolah berprestasi rendah/ pedalaman) Resource productivity Pengagihan semula RM1 billion dan pengurangan pembaziran Pelaksanakan Belanjawan Berasaskan Outcome (OBB) Pembangunan dan pelaksanaan sistem pengurusan dan pengesanan kewangan Latihan pegawai dalam semula program kewangan Delivery capacity Pengukuhan fungsi teras organisasi dan penstrukturan semula KPM Pengukuhan kepimpinan JPN dan PPD Pengintegrasi data pendidikan untuk penghasilan satu sistem data untuk menambahbaikan dashboard Infrastructure Penyediaan setiap sekolah dan institusi pendidikan dengan bajet penyelenggaraan Naik taraf infrastruktur memenuhi standard infrastruktur asas (e.g., elektrik, air, bilik darjah) Naik taraf infrastruktur mencapai standard garis asas infrastruktur (e.g., fasiliti sukan, internet) Naik taraf semua sekolah mencapai standard infrastruktur 'masa hadapan' (akan ditentukan) Penukaran sekolah yang padat menjadi sekolah satu sesi 100inisiatif di bawah 1Agenda Program Transformasi Daerah Program Transformasi Daerah adalah merupakan salah satu inisiatif utama untuk Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 28 25 Inisiatif Utama

Powerpoint Templates

| Program transformasi daerah melibatkan empat perkara Disiplin pemantauan, penyelesaian masalah, dan pengambilan tindakan Menambat akses, kualiti, dan ekuiti Memberi sokongan kepada organisasi yang paling memerlukan Mengupaya kepimpinan tempatan Pertukaran peranan JPN dan PPD memberi tumpuan dalam memberi sokongan kepada sekolah dalam Daerah Sokongan dan intervensi yang menjurus kepada sekolah didorong oleh daerah dan didaya oleh negeri Dashboard dan ranking baru memberi tumpuan (dari JPN hingga ke sekolah) kepada KPI terpenting Dialog pencapaian di semua peringkat memastikan sekolah, daerah dan negeri boleh mencapai sasaran 1 2 3 4 PPD Dashboard 31

Powerpoint Templates 3 25% KPI 2015 Sasaran Nasional Kualiti ▪ Bilangan Sekolah Band 6 dan 7 0 bilangan Ekuiti ▪ Jurang pencapaian bandar/luar bandar pengurangan Akses ▪ Kehadiran Murid 95%purata 10% Kualiti ▪ Gred Purata Sekolah peningkatan

| PERANAN BAHARU: JPN dan PPD akan memberikan tumpuan kepada menyokong dan menguruskan prestasi sekolah Perbezaan KPM ▪ Fokus kepada memperkasakan JPN dengan menetapkan strategi dan sistem di peringkat negeri dan bukannya penglibatan secara langsung dengan daerah dan sekolah ▪ Menetapkan dasar, strategi dan garis panduan untuk mencapai aspirasi dan sasaran sistem ▪ Mewujudkan mekanisme sokongan dan akauntabiliti di samping memantapkan proses membuat keputusan pada setiap peringkat Peranan JPN ▪ Memberikan tumpuan kepada peranan baharu PPD sebagai agen penyampai dan bukan terus ke sekolah ▪ Menetapkan matlamat yang jelas untuk daerah ▪ Penggunaan data bagi tujuan pemantauan bagi penambahbaikan prestasi daerah ▪ Daerah bertanggungjawab untuk mengekalkan pencapaian terbaik ▪ Mewujudkan kolaborasi antara daerah ▪ Penempatan disasarkan kepada daerah yang paling memerlukan ▪ Pengumpulan data diuruskan secara berpusat di peringkat negeri PPD ▪ Meningkatkan proses bimbingan, pementoran, dan pemantauan prestasi kepada sekolah secara langsung ▪ Menetapkan matlamat yang jelas untuk sekolah-sekolah Memberikan bimbingan kepada guru-guru dan Pengetua Penggunaan data bagi tujuan pemantauan bagi penambahbaikan prestasi sekolah ▪ Pengetua dan guru-guru bertanggungjawab atas prestasi terbaik Mewujudkan kolaborasi antara sekolah ▪ Penempatan semula sumber kepada sekolah-sekolah yang lebih memerlukan 1

Powerpoint Templates

| INTERVENSI: Penyesuaian sokongan ke sekolah-sekolah bergantung kepada konteks dan keperluan 1 Isu-isu yang mempunyai kepelbagaian punca masalah dan memerlukan penyelesaian setempat oleh sekolah 2 Isu-isu yang mempunyai punca masalah yang kompleks dan memerlukan sokongan pusat untuk tujuan penyelesaian GURU Melindungi masa instruksional Menguatkuasakan garis panduan terhadap masa maksimum guru di luar sekolah PENGETUA / GURU BESAR Komuniti Pembelajaran Profesional diketuai oleh Pengetua/Guru Besar yang cemerlang yang dilantik oleh daerah atau diketuai Timbalan PPD (fokus kepada band 1 – 4) MURID Intervensi kehadiran dan disiplin (contohnya, bantuan pengangkutan, penglibatan ibu bapa dan masyarakat) Pembimbing guru sepenuh masa (SISC+) i) meningkatkan roll-out KSSR/KSSM, PBS, dan lain-lain (termasuk buku panduan dengan rancangan pelajaran) ii) meningkatkan kualiti amalan instruksional Program Rakan Penambahbaikan Sekolah(SIP) diperluas kepada SIPartners+ yang menyediakan bimbingan kepimpinan instruksional secara individu. LINUS 2.0: Peluasan program baharu literasi bahasa Inggeris dan penyemakan semula kadungan dan proses literasi Bahasa Melayu Reka Bentuk Penyelesaian oleh PPD¹ Reka Bentuk Penyelesaian oleh Pusat² Sokongan ke sekolah daripada PPD 2

| KPI yang standard digunakan pada setiap peringkat untuk memacu peningkatan pelajar NEGERI DAERAH SEKOLAH MURIDNASIONAL ▪ Outcome metrik berlandaskan Akses, Kualiti dan Ekuiti ▪ Input metrik ialah pemacu untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran 3

Objekif Dialog Prestasi Apakah Dialog Prestasi? ▪ Fokus dan akauntabiliti: Memastikan organisasi fokus kepada penyampaian dan memastikan akauntabiliti (positif dan negatif) ▪ Memantau prestasi: Memahami jika sistem itu berada pada landasan yang betul untuk menyampaikan aspirasinya ▪ Mengenal pasti masalah: Mengemukakan isu-isu yang menghalang kemajuan dan menganalisis data untuk menentukan punca ▪ Penyelesaian masalah dan sokongan: Menyediakan forum untuk membincangkan cara untuk mengatasi cabaran dan berkongsi amalan terbaik ▪ Mengemukakan isu: Mengemukakan isu-isu yang perlu diselesaikan kepada pihak pengurusan atasan yang lebih tinggi ▪ Merancang jadual pemantauan (checkpoint) yang kerap antara pihak atasan dan bawahan untuk menilai dan memastikan penyampaian berada pada landasan yang betul. Mengekalkan konsistensi pelaksanaan adalah penting ▪ Forum untuk menyemak prestasi berdasarkan data dan fakta dan diakhiri dengan satu set konkrit tindakan-tindakan seterusnya untuk dilaksanakan oleh pihak JPN/PPD/Sekolah Dialog Prestasi ... 4

| 39

| 40

Cabaran dan sokongan Cabaran dan sokongan Cabaran dan sokongan Dialog PPD Dialog JPN Dialog Kebangsaan Pengetua / Guru Besar PPD JPN KPM DIALOG PRESTASI: Untuk mewujudkan momentum transformasi, dialog prestasi akan diinstitusikan merentasi seluruh organisasi 4

Pengerusi Ketua PPD Ketua JPN KPPM Kekerapan Sebulan sekali Suku tahun sekali Suku tahun sekali Kandungan disediakan oleh Petugas DTP Juara JPN Petugas DTP Peserta Semua ketua PPD Semua ketua JPNSemua pengetua ATAU pengetua sekolah yang diutamakan jika lebih daripada 40 buah sekolah di PPD anda Dialog PPD Dialog JPN Dialog Kebangsaan Gambaran keseluruhan objektif dan hasil Dialog prestasi memastikan bahawa kitaran membuat keputusan yang dipacu oleh data berlaku di semua peringkat. 4

| Dialog pencapaian di semua peringkat Perancangan tindakan Pelaksanaan Pengumpulan data pencapaian Analisis Isu Punca Komponen utama dalam dialog pencapaian Dialog Pencapaian Menjejaki Pencapaian 4 ▪ Pelaksanaan tindakan (dalam PPD, negeri, atau sekolah) ▪ Mengutamakan tindakan dan intervensi – termasuk tanggungjawab dan tarikh akhir ▪ Memahami punca bagi pencapaian kurang baik/isu ▪ Pengumpulan data pencapaian bagi negeri, PPD, atau sekolah ▪ Dashboard dan inisiatif keutamaan ▪ Menganalisis dan menyediakan data ▪ Memantau pembangunan metrik utama ▪ Mengenal pasti isu yang dibayangkan dalam data

Setiap PPD mempunyai satu pasukan bimbingan khusus yang akan membantu dalam pelaksanaan intervensi yang dikhususkan SIPartner+ SISC+ Pasukan Pembimbing Ketua PPD Jurulatih Utama (bagi SISC+) ▪ SIPartner+ dan SISC+ akan dikelompokkan kepada pasukan pembimbing ▪ Setiap pasukan bertanggungjawab ke atas memberi latihan kepada satu set sekolah yang sama ▪ Bergantung kepada bilangan sekolah, setiap daerah mempunyai ~1-5 pasukan pembimbing Memantau pelaksanaan DTP untuk memastikan peningkatan dalam sokongan kepada sekolah dengan bimbingan dan mentor untuk menambahbaikan pengajaran dan pembelajaran  Membimbing dan menjadi mentor kepada ~15-30 orang guru  Dalam Fasa Perintis, setiap PPD mempunyai seorang SISC+ untuk Matematik, Bahasa melayu dan Bahasa Inggeris  Membimbing dan menjadi mentor kepada ~25-30 ketua sekolah Felo Kanan (bagi SIPartner+) Memberi bimbingan dan sokongan yang berterusan kepada SISC+ (secara separuh masa) Memberi bimbingan dan menjadi mentor yang berterusan kepada SIParter+ (secara separuh masa) A B C D

S I S C + Peranan Komitmen masa ▪Mengadakan lawatan bimbingan guru ▪Melaksanakan program diluluskan oleh pusat ▪Memantau dan memastikan pembangunan guru ▪Mengenal pasti intervensi yang diperlukan Sepenuh Masa

Peranan yang terpenting yang perlu dimainkan oleh seorang SISC+ adalah berperanan sebarang seorang mentor atau pembimbing Maklum balas dan bimbingan haruslah perbincangan dua hala: Anda harus sentiasa memberi soalan terbuka, menggalakkan guru berkongsi perasaan mereka. Dengan memahami sepenuhnya kedudukan mereka barulah anda dapat membimbing mereka untuk mengharungi ketakutan, kebimbangan atau kekurangan persefahaman mereka Peranan anda adalah untuk menyokong guru, bukan memerhatikan guru: Lawatan guru bukan mengenai penilaian untuk melaporkan prestasi mereka. Penilaian guru bertujuan untuk memahami cara bantu pembangunan mereka bagi menjadi guru yang lebih efektif dalam kelas. Menganggap anda sebagai mentor, bukan bos Fokus kepada yang positif, bukan yang negatif: Memastikan anda memuji guru atas usaha mereka. Kita ingin para guru berasa seronok dengan tugas mereka, perubahan yang mereka lakukan, dan bermotivasi untuk melakukan lebih banyak perubahan pada masa akan datang

Seorang SISC+ mempunyai tiga tanggungjawab utama Hari Bekerja dalam seminggu Sekolah rendah Mengadakan lawatan bimbingan guru 1 3 4 Melaksanakan program yang diluluskan oleh pusat 2 Membimbing guru-guru dalam program yang diluluskan oleh pusat (cth. KSSR, KSSM, SBA and LINUS) 1.5 0.5 Membuat laporan, pemantauan, pembangunan 3 Membuat laporan dan memberi bantuan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh guru-guru 0.5 0.5 Sekolah menengah Melawat sekolah untuk mengadakan pemerhatian dalam bilik darjah dan bimbingan guru (secara individu atau berkumpulan)

S I P a r t n e r + Peranan Komitmen masa ▪Mengadakan lawatan bimbingan pengetua ▪Melaksanakan program diluluskan oleh pusat ▪Melapor, memantau dan memastikan pembangunan pengetua ▪Melaporkan isu-isu kepada pihak atasan dan mengenal pasti intervensi yang diperlukan dalam Pelan Penambahbaikan Sekolah Sepenuh Masa

Peranan dalam PPD SISC+ SIPartner+ Jurulatih utama (Master Trainer) Peranan Komitmen masa ▪ Mengadakan lawatan bimbingan guru ▪ Melaksanakan program diluluskan oleh pusat ▪ Memantau dan memastikan pembangunan guru ▪ Mengenal pasti intervensi yang diperlukan ▪ Mengadakan lawatan bimbingan pengetua ▪ Melaksanakan program diluluskan oleh pusat ▪ Melapor, memantau dan memastikan pembangunan pengetua ▪ Melaporkan isu-isu kepada atasan dan mengenal pasti intervensi yang diperlukan dalam Pelan Penambahbaikan Sekolah ▪ Mengadakan sesi latihan (induksi dan ulangkaji) untuk SISC+ dan SIPartner+ ▪ Memerhatikan lawatan bimbingan SISC+ dan SIPartner+ sebulan sekali serta memberi maklum balas dan bimbingan ▪ Memastikan masa bimbingan SISC+ dan SIPartner+ ▪ Menyelesaikan masalah dan isu-isu yang dilaporkan oleh pembimbing ▪ Memberi sokongan dan mentoring kepada pembimbing ▪ Menyemak kualiti output (cth., memerhatikan SISC+ semasa dia membimbing dari semasa ke semasa, dll) Ketua PPD A D C Fellow Kanan ▪ Bertemu dengan SIPartner+ sebulan sekali untuk menyelesaikan, memberi bimbingan dan berkongsi amalan- amalan yang baik B Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Separuh Masa Separuh Masa

| 54 KOMPONEN UTAMA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 11 Anjakan 6 Aspirasi Murid • Akses - 100% enrolmen menjelang 2020 • Kualiti – kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa • Ekuiti – 50% pengurangan jurang pencapaian • Perpaduan – menghargai kepelbagaian • Kecekapan – keberhasilan maksimum 5 Aspirasi Sistem • Pengetahuan • Kemahiran berfikir • Penguasaan Kemahiran Dwibahasa • Kemahiran Kepimpinan • Identiti Nasional • Etika dan Kerohanian Gelombang 1 (2013-2015) Mengubah sistem dengan menyokong guru dan memberikan tumpuan kepada kemahiran utama Gelombang 2 (2016-2020) Memacu peningkatan sistem Gelombang 3 (2021-2025) Menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan keluwesan operasi 3 Gelombang 1: Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa 2. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan 3. Melahirkan rakyat yang menghayati nilai 4. Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan 5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah 6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan 7: Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia 8. Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian Kementerian 9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti, dan sektor swasta secara meluas 10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit 11. Meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung

SEKIAN TERIMA KASIH

Add a comment

Related presentations

Related pages

Mersing Hebat: Template Sekolah - Program Transformasi ...

... di bawah inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ... sekolah rendah dan menengah daerah. 2. ... Program Transformasi Daerah ...
Read more

Pencapaian Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

Pencapaian Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ... Program Transformasi Daerah di bawah ... kepada transformasi pendidikan vokasional dan ...
Read more

DAN PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP) Pemacu Kecemerlangan ...

DAN PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH ... TENTANG PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) ... Program Transformasi Daerah ...
Read more

Buku Panduan Program Transformasi Daerah (Dtp)

... kepada Program Transformasi Daerah 2.1 ... ASPIRASI PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA ... sekolah dan pelan tindakan pembangunan ...
Read more

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia - Education

... 1 Penggunaan Info 5 minit Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ... Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Dan Program Transformasi Daerah Pelan ...
Read more

BAHAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA EMPAT ...

... 2014 BAHAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA EMPAT ... Program Transformasi Daerah, termasuk School Improvement Programme (SIP+ dan ...
Read more

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia - Scribd - Read ...

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ... 2013-2025 merupakan satu pelan. transformasi pendidikan ke arah ... Proses pendidikan dan perubahan ...
Read more

LAPORAN AWAL - Portal Rasmi Kementerian Pendidikan ...

... Program Transformasi Ekonomi dan ... awal Pelan Pembangunan Pendidikan dan ... signifikan dalam keberhasilan di Malaysia merentas negeri, daerah, ...
Read more