PEL PlurilingüIsme Castelló

90 %
10 %
Information about PEL PlurilingüIsme Castelló

Published on June 16, 2008

Author: matmar

Source: slideshare.net

Description

Pistes per fer del Portafoli Europeu de les Llengües (P.E.L.) una eina per a l'avaluació i el plurilingüisme. Jornada de treball PEL a Castellò d ela Plana. Juny 2008.

EL PORTAFOLI EUROPEU de les LLENGÜES Una eina per al plurilingüisme i l’avaluació Matilde Martínez Sallés. IES “Palau Ausit”. Ripollet. Castelló de la Plana, Juny de 2008

NOVA VISIÓ SOBRE L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES. COMPETÈNCIES = QUÈ SE SAP FER AMB LES LLENGÜES. CONCEPTE DE COMPETÈNCIA PLURILINGÜE. LES COMPETÈNCIES LING ÜÍSTIQUES = COMPETÈNCIES SOCIALS. IMPORTÀNCIA DE LA MEDIACIÓ QU È ENS APORTA EL MECR?

NOVA VISIÓ SOBRE L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES.

COMPETÈNCIES = QUÈ SE SAP FER AMB LES LLENGÜES.

CONCEPTE DE COMPETÈNCIA PLURILINGÜE.

LES COMPETÈNCIES LING ÜÍSTIQUES = COMPETÈNCIES SOCIALS.

IMPORTÀNCIA DE LA MEDIACIÓ

P.E.L .(PORTAFOLI EUROPEU DE LES LLENGÜES) PEL Biografia Passaport Dossier

Quina d’aquestes imatges us fa pensar en el Portafoli? Per què?

P.E.L. Funcions pedagògiques Funcions informatives Funcionss socials (D. Cassany)

Funcions pedagògiques

Funcions informatives

Funcionss socials

PEL Funcions pedagò giques : Aprendre i ensenyar més reflexivament. Clarificar els objetius d’aprenentatge. Identificar les competències. Fomentar l’auto-avaluació. Incrementar la responsabilitat de l’aprenent. Fomentar la motivació per les llengües. Fomentar la tolerància cap a la diversitat. (D. Cassany )

Funcions pedagò giques :

Aprendre i ensenyar més reflexivament.

Clarificar els objetius d’aprenentatge.

Identificar les competències.

Fomentar l’auto-avaluació.

Incrementar la responsabilitat de l’aprenent.

Fomentar la motivació per les llengües.

Fomentar la tolerància cap a la diversitat.

(D. Cassany )

PEL Funcions informatives : Augmentar la transparència i coherència de l’ensenyament. Disposar d’un llenguatge comú a Europa. Disposar de definicions de competències lingüístiques fàcilment identificables. Crear un document acreditatiu internacional. (D. Cassany)

Funcions informatives :

Augmentar la transparència i coherència de l’ensenyament.

Disposar d’un llenguatge comú a Europa.

Disposar de definicions de competències lingüístiques fàcilment identificables.

Crear un document acreditatiu internacional.

(D. Cassany)

PEL Funcions socials : Construir Europa

Funcions socials :

Construir Europa

 una eina d’avaluació? COM TRE BALLAR AMB EL P.E.L. p erquè sigui …

 una eina d’avaluació?

L’A VALUACIÓ CRITERIAL és una evaluació per objetius només té en compte el progrès personal de l’alumne i el compara el progrés de l’alumne en relació a la situació inicial deixa de banda la comparació amb els companys i companyes

és una evaluació per objetius

només té en compte el progrès personal de l’alumne i el

compara el progrés de l’alumne en relació a la situació inicial

deixa de banda la comparació amb els companys i companyes

DIFICULTATS Escobar (2006) Per als professors : La dificultat intrínseca de l’avaluació basada en criteris. La falta de tradició d’aquest tipus d’avaluació. Per als alumnes : La resistència cap a les activitats d’auto-avaluació. La redacció dels descriptors del PEL.

La dificultat intrínseca de l’avaluació basada en

criteris.

La falta de tradició d’aquest tipus d’avaluació.

La resistència cap a les activitats d’auto-avaluació.

La redacció dels descriptors del PEL.

PISTES Redactar descriptors m és curts, en un llenguatge més proper al dels aprenents i, si és possible, amb exemples. Subdividir els nivells de dificultat d’una competència Presentar els descriptors associats a una o més tasques comunicatives específiques. Organitzar activitats que promoguin la discussió dels termes acadèmics. Utilitzar recursos visuals: mapes conceptuals o imatges. Fer sempre explícita l’activitat d’avaluació. Dotar-la de valor als ulls de l’aprenent. Escobar (2006)

Redactar descriptors m és curts, en un llenguatge més proper al dels aprenents i, si és possible, amb exemples.

Subdividir els nivells de dificultat d’una competència

Presentar els descriptors associats a una o més tasques comunicatives específiques.

Organitzar activitats que promoguin la discussió dels termes acadèmics.

Utilitzar recursos visuals: mapes conceptuals o imatges.

Fer sempre explícita l’activitat d’avaluació.

Dotar-la de valor als ulls de l’aprenent.

1. Reda ctar descriptors m és curts, en un llenguat ge més proper al dels aprenents i, si és possi ble, amb exemples. Escobar (2006)  Un folletó turístic. x Un catàleg de jocs electrònics. x Un catàleg d’un centre comercial.  La carta d’un restaurant  Un menú d’una hamburgueseria. No Sí Sé buscar la informació que necessito a:

Pista 2. Su bdividir els nivells de dificultat d’una competència Escobar (2006) Amb dificultat Bé Molt bé Etc. Amb dificultat Bé Molt bé De 5 a 10 pàgines Amb dificultat Bé Molt bé De 2 a 5 pàgines Amb dificultat Bé Molt bé De 1 fins a 2 pàgines. Sóc capaç de comprendre les idees principals en textos de

Pista 3. Prese ntar els descriptors associats a una o més tasques comuni catives específiques. Preparació a una entrevista

Preparació a una entrevista: passos a seguir D’una llista de frases, elecció d’aquellas que siguin pertinents per fer l’entrevista. II. Segona tria de frases, segons el destinatàri de l’entrevista, (tria entre el tu i el vosté) III. Ordenar les frases per poder obtenir les informacions i d’acord amb els protocols d’una entrevista. IV. Correcció y discusió col.lectiva V. Copia del guió (voluntàri) VI. Realització de l’entrevista (gravant i completant la fitxa). VII. Audició individual i/o col.lectiva amb pauta d’observació.

D’una llista de frases, elecció d’aquellas que siguin pertinents per fer

l’entrevista.

Preparació a una entrevista: tria i ordena les frases (I i II) Com es diu? Com s’ escriu? Pot repetir-ho sisplau? ema, a, erra…? És per a la classe de… Podem grabar-ho? Com es diu la seva mare? Quines coses no li agraden? Quines llengües parla? Quines llengües entèn? És espanyol?,espanola? Bon dia, podem fer-li una entrevista? I el seu seu pare? Quin temps fa? Quants germans té? A quin carrer? Homes o dones? Codi postal? Moltes gràcies On viu? Número? Vosté es el/la gran? I els seus cognoms? Quines coses li agraden? I els teus cognoms? Moltes gràcies Bon dia, podem fer-te una entrevista? Quines llengües parles? Quines coses no t’agraden? Ets espanyol?,espanola? Com et dius? Com es diu la teva mare? Quines llengües entens? Pots repetir-ho sisplau? I el teu pare? Quants germans tens? On vius? Tu ets el/la gran? Quines coses t’agraden?

Realització de l’entrevista: omple la fitxa Nom…………………….Cognoms ………………………….. Nacionalitat………………… Edat……………………… Nom del pare………………..Nom de la mare…………….. Germanes…….Germans….. Lloc entre els germans ... Adreça: carrer…………….n o …………Ciutat…………..C.P………… Li agrada:………………………………………………………….. No li agrada: ………………………………………………………

Evaluació de l’entrevista: escolta l’entrevista i omple la següent graella d’observació. Saluda quan comença? Demana permís per fer l’entrevista? Dóna les gràcies per deixar-li fer l’entrevista? Parla sempre te tu/vostè? Ha dit alguna cosa que no s’entén prou bé? Parla a trompicons, s’entrebanca, es bloqueja…?

Saluda quan comença?

Demana permís per fer l’entrevista?

Dóna les gràcies per deixar-li fer l’entrevista?

Parla sempre te tu/vostè?

Ha dit alguna cosa que no s’entén prou bé?

Parla a trompicons, s’entrebanca, es bloqueja…?

Pista 4. Organitzar activitats que promoguin la d iscussió dels termes acadèmics. QUÈ ÉS UN BON ORADOR?

BON ORADOR / MAL ORADOR * *Activitat adaptada de Escobar (2006) 17.Explica una recepta de cuina 16.Mira el rellotge 15.Anuncia el tema que tractarà 14.Posa exemples viscuts d’allò que explica 13.Parla sempre en el mateix to. 12.Tus, repeteix paraules, diu “bueno”, “ejem”, “doncs”, “bé”...., 11.No es passa del temps que s’ha fixat 10.Porta el seu text escrit y, el mira de tant en tant 9.Porta el seu text escrit i no el llegeix 8.No llegeix el text 7.Mira el públic en general, abarcant amb la seva mirada tota la sala 6.Acaba la seva exposició agraint al públic la seva atenció. 5.Fa esquemes i mostra imatges per il.lustrar la seva exposició 4.No mira el públic 3.Es recolza a la paret 2.Va mal vestit 1.Llegeix el seu text

BON ORADOR / MAL ORADOR Mal Orador Bon Orador

COM TRE BALLAR AMB EL P.E.L p erquè sigui …  una eina plurilingüe i pluricultural?

COMPET ÈNCIA PLURILING ÜE “ És la capacitat d’utilitzar les llengües amb finalitats comunicatives i de participar en una relació intercultural en la qual una persona, com a agent social, domina – en diferents graus- diverses llengües i té experiència de diverses cultures” (MECR)

“ És la capacitat d’utilitzar les llengües amb finalitats comunicatives i de participar en una relació intercultural en la qual una persona, com a agent social, domina – en diferents graus- diverses llengües i té experiència de diverses cultures” (MECR)

COMPE TÈ NCIA PLURILINGÜE … “ l’enfocament plurilingüe posa l’accent en el fet que així comaugmenta l’experiència lingüística d’un individu en el seu context cultural –de la llengua de la llar a la de la societat i d’aquí a les llengües d’altra gent (apreses a l’escola, a l’institut o amb l’experiència directa)– l’individu no manté aquestes llengües i cultures en compartiments mentals separats estrictament, sinó que desenvolupa una competència comunicativa a la qual contribueix tot el coneixement i l’experiència lingüística i en la qual les llengües s’interrelacionen i interactuen…”

COMPE TÈ NCIA PLURILING ÜE

PISTES Treballar interdisciplinàriament amb altres professors de llengües. Realitzar activitats que visualitzin: el pluriling üisme i la pluriculturalitat. la pròpia asimetr i a ling üística. 3. Proposar sctivitats que facin reflexionar sobre les llengües en general. 4. Proposar activitats que facin ajudar-se d’una llengua per aprendre’n una altra. 5. Fer tasques orals amb parelles asimètriques per aprendre i reflexionar sobre la pròpia llengüa i la dels altres. 6. Proposar activitats de mediació: traducció, interpretació, comentari, reformulació, resum…

Treballar interdisciplinàriament amb altres professors de llengües.

Realitzar activitats que visualitzin:

el pluriling üisme i la pluriculturalitat.

la pròpia asimetr i a ling üística.

3. Proposar sctivitats que facin reflexionar sobre les llengües en general.

4. Proposar activitats que facin ajudar-se d’una llengua per aprendre’n una altra.

5. Fer tasques orals amb parelles asimètriques per aprendre i reflexionar sobre la pròpia llengüa i la dels altres.

6. Proposar activitats de mediació: traducció, interpretació, comentari, reformulació, resum…

Materials dels alumnes

Materials dels alumnes

Materials dels alumnes

Materials dels alumnes

CONCLUSIONS

CONCLUSIONS Canvis en les formes d’ensenyar les llengües. Visió positiva del plurilingüisme. Superació de t òpics perniciosos. Construcció d’un nou espai de convivència amb i entre llengües diferents.

LINKS PORTAFOLI EUROPEU DE LES LLENGÜES http://portafolieuropeu.blogspot.com/ APEE (Organismo Autònomo de Programas Europeos) http://www.oapee.es/oapee LINGUAPAX: Educació Plurilingüe: http:// www.linguapax.org / ct / educat.html LA CASA DE LES LLENGÜES: http:// www.linguamon.cat / Ensenyar i aprendre llengua i comunicació en una societat multilingües i multicultural. (Coor. Artur Noguerol. Desembre 2006) http:// www.uib.es /secc6/ slg /SLGD/ ARTICLE_DESEMBRE.pdf ANY INTERNACIONAL DE LES LLENGÜES: http :// portal.unesco.org /es/ ev.php - URL_ID=41781 & URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201 . html

BIBLIOGRAFIA CAMPS, A. y RIBAS, T. : Regulación del proceso de redacción y del proceso de aprendizaje: función de las pautas como instrumento de evaluación formativa. En: Textos de didáctica de la lengua y de la literatura :, 16, 49-60. 1998. CROS, A y VILÀ, M.: La llengua oral: propostes per a l’avaluació. En Ribas, T.: L’avaluació formativa a l’àrea de llengua. Barcelona. Graó, 1997. CROS, A y VILÀ, M .: La evaluación de la lengua oral: una secuencia didàctica. En: Textos de Didáctica de la lengua y de la Literatura, 16. 9-24. 1998. ESCOBAR, C.: El papel de la autoevaluación como mecanismo regulador de la discusión por parejas . En Textos, 20: 61- 73, 1999. ESCOBAR, C .: El portafolio oral como instrumento de evaluación formativa en el aula de lengua extranjera . Tesis Doctoral. Publicación en microfichas: UAB, 2000. Accesible en: http :// dewey.uab.es / article / tesis.htm . ESCOBAR, C.: ¿Qué quiere decir un siete? En AULA de innovación educativa, 129: 33-38, 2004. ESCOBAR, C.: Descriptors de competències i estudiants de secundària: una relació difícil? En: Articles de didàctica de la llengua, 39, 2006. ESCOBAR, C. y NUSSBAUM, L . ¿Es posible evaluar la interacción oral en el aula? En: Miquel, L. y Sans, N. Didáctica del español como lengua extranjera. Madrid. Cuadernos del tiempo libre: 37-51,2002. Escobar, C.: Una propuesta PEL de evaluación criterial para la educación secundaria. En: Cassany, D. (Ed.) Portfolio Europeo de las Lenguas de secundaria y su aplicación en el aula. Madrid: Instituto Superior de Formación del Profesorado del MECD de España, 2006. PRUNÉS, A. et alii : Waramurungundi. La sostenibilitat i la diversitat lingüístiques a l'aula. Dossiers ROSA SENSAT, 200 .

CAMPS, A. y RIBAS, T. : Regulación del proceso de redacción y del proceso de aprendizaje: función de las pautas como instrumento de evaluación formativa. En: Textos de didáctica de la lengua y de la literatura :, 16, 49-60. 1998.

CROS, A y VILÀ, M.: La llengua oral: propostes per a l’avaluació. En Ribas, T.: L’avaluació formativa a l’àrea de llengua. Barcelona. Graó, 1997.

CROS, A y VILÀ, M .: La evaluación de la lengua oral: una secuencia didàctica. En: Textos de Didáctica de la lengua y de la Literatura, 16. 9-24. 1998.

ESCOBAR, C.: El papel de la autoevaluación como mecanismo regulador de la discusión por parejas . En Textos, 20: 61- 73, 1999.

ESCOBAR, C .: El portafolio oral como instrumento de evaluación formativa en el aula de lengua extranjera . Tesis Doctoral. Publicación en microfichas: UAB, 2000. Accesible en: http :// dewey.uab.es / article / tesis.htm .

ESCOBAR, C.: ¿Qué quiere decir un siete? En AULA de innovación educativa, 129: 33-38, 2004.

ESCOBAR, C.: Descriptors de competències i estudiants de secundària: una relació difícil? En: Articles de didàctica de la llengua, 39, 2006.

ESCOBAR, C. y NUSSBAUM, L . ¿Es posible evaluar la interacción oral en el aula? En: Miquel, L. y Sans, N. Didáctica del español como lengua extranjera. Madrid. Cuadernos del tiempo libre: 37-51,2002.

Escobar, C.: Una propuesta PEL de evaluación criterial para la educación secundaria. En: Cassany, D. (Ed.) Portfolio Europeo de las Lenguas de secundaria y su aplicación en el aula. Madrid: Instituto Superior de Formación del Profesorado del MECD de España, 2006.

PRUNÉS, A. et alii : Waramurungundi. La sostenibilitat i la diversitat lingüístiques a l'aula. Dossiers ROSA SENSAT, 200 .

Les imatges són de : J. Michel Folon : http://www.fondationfolon.be/ Soyignatius: http:// www.flickr.com / photos / soyignatius / Random dude’s : http://www.flickr.com/photos/dustinq/ Liz Henry: http://www.flickr.com/photos/lizhenry/ Explodingdog : http :// www.explodingdog.com /

Gr àcies! ¡Gracias! Merci! Thank you! Tinki pali! Obrigada! [email_address] http:// www.abecedaris.blogspot.com

Add a comment

Related pages

El Decret sobre plurilingüisme margina el valencià i no ...

Escola Valenciana constata que el Decret sobre plurilingüisme que ha ... Jaume I de Castelló i la ... PLURILINGÜISME DEFINITIU APROVAT PEL ...
Read more

BANC D’IDEES | Portfolio de les Llengües

PEL PlurilingüIsme Castelló. View more presentations from matmar . El Portfolio Europeu De Les LlengüEseixample2. View more presentations from matmar .
Read more

‘A la Valenciana’ es farà càrrec dels desperfectes pel seu ...

‘A la Valenciana’ es farà càrrec dels desperfectes pel seu acte a Castelló ... s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Castelló per a ...
Read more

País Valencià i Catalunya, units pel Corredor Mediterrani ...

La continuació, de fet, el tram entre Vandellós i Castelló, ... Malestar pel decret de plurilingüisme del Gov... Tuits de @ElTemps_actu. Seccions ...
Read more

El creixement de Compromís ha arribat més per l’esquerra ...

El creixement de Compromís ha arribat més per l’esquerra que pel ... dóna suport a Marzà pel Decret de Plurilingüisme. ... Castelló de la ...
Read more

Conselleria i entitats: un decret per a dues visions ...

“El Decret de Plurilingüisme no ajuda a cohesionar ... una mostra més de l’aposta pel plurilingüisme de la Conselleria que ... Castelló en Moviment ...
Read more

e-PEL (+14) by Jaume P. on Prezi

e-PEL (+14) És un document ... - fomentar el plurilingüisme i ... Recull en suport electrònic de les activitats. Centres e-PEL: Alacant 8, Castelló 3,
Read more

Preacord perquè Castelló es quedi la gestió dels canals ...

Ajuntament i Generalitat ultimen un acord perquè la concessionària es limiti a explotar el portUn ens local gestionaria la resta de marina i es pagaria ...
Read more