Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ, ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ԿՐԿՆԱԿԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ: (3.6-3.9)

60 %
40 %
Information about Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ,...
Education
pdf

Published on May 22, 2014

Author: silvermlm

Source: slideshare.net

Description

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ, ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ԿՐԿՆԱԿԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ: (3.6-3.9)
http://college.top-lider.net/?p=1511

Հաշվապահական հաշվառման մեջ կատարվում են երկու* տեսակի գրանցումներ, ժամանակագրական և սիստեմատիկ: Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կատարված բոլոր գործառնությունները գրանցվում • են գրանցման օրագրում, որը հնարավորություն է տալիս պատասխանել այն հարցին, թե որ օրը, ինչ բնույթի և ինչ գումարի գործառնություններ են կատարվել, և որքան է ամսվա ընթացքում կատարված գործառնությունների հանրագումարը, այսինքն ամսվա շրջանառության գումարը: Գրանցման օրագրում գրանցումները կատարվում են ժամանակագրական կարգով, այսինքն ըստ կատարված գործառնությունների ժամանակի հաջորդականության: Գրանցման օրագիրը ունի հետևյալ տեսքը. 3.6. ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ՍԻՍՏԵՄԱՏԻԿ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐ Գործառնության կատարման թվականը Հերթական համարր Գործառնության բովանդակությունը Հաշիվների թղթակցությունը Գումարը Դեբետ Կրեդիտ Գ5ԱՊԱՏԿԵՐ 3.5. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐ6ԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՕՐԱԳԻՐ Գրանցման օրագրում գործառնությունները գրանցելուց հետո դրանք գրանցվում են նաև այն հաշիվների դեբետներում և Կրեդիտներում, որտեղ առաջանում են փոփոխություններ այդ գործառնությունների հետևանքով: Այս կարգի գրանցումները կոչվում են սիստեմատիկ գրանցումներ: ժամանակագրական և սիստեմատիկ գրանցումների համատեղ կատարումը երկու կարևոր նշանա­ կություն ունի, նախ հաշվապահական հաշվառումից տարաբնույթ տեղեկություններ ստանալու և երկրորդ հաշիվներում կատարված գրանցումների ճշտությունը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում ստուգելու համար: Սիստեմատիկ գրանցումների հետևանքով ժամանակաշրջանի ընթացքում կատարված գործառնությունները խմբավորվում են ըստ դրանց տնտեսական բովանդակության, հետևաբար կարող ենք առանձին հաշիվներում կատարված գրանցումներից տեղեկություններ ստանալ ակտիվների ևդրանց գոյացման աղբյուրների առանձին խմբերի մնացորդների և շարժի վերաբերյալ: Օրինակ «Հաշվարկային հաշիվ» հաշվից կարող ենք տեղեկություններ ստանալ հաշվարկային հաշվում գտնվող գումարների մնացորդների և շարժի վերաբերյալ, «Նյութեր» հաշվից նյութերի մուտքի, ելքի և մնացորդների վերաբերյալ և այլն: ժամանակագրական և սիստեմատիկ գրանցումների միաժամանակյա վարման ստուգողական նշանակությունը հետևյալն է. հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կատարված բոլոր գործառնությունների գումարները գրանցվում են երկու անգամ, մի անգամ դեբետում և մի անգամ' կրեդիտում, հետևաբար բոլոր հաշիվների դեբետների և բոլոր հաշիվների Կրեդիտների հանրագումարները պետք է հավասար լինեն իրար և ժամանակագրական գրանցման մատյանի հանրագումարին: Այս հավասարությունը 42

երաշխավորում է, որ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում բոլեր գործառնությունները գրանցված լինեն համապատասխան հաշիվներում կամ նույն գումարը երկու անգամ գրանցված լինի հաշիվներում: Սիստեմատիկ և ժամանակագրական գրանցումների ստուգողական նշանակությանը ավելի մանրամասն կծանոթանանք հաջորդ հարցի ուսումնասիրման ժամանակ: 3.7. ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կատարված գործառնությունների գումարները կրկնակի գրանցման եղանակով հաշիվներում գրանցելուց հետո հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում որոշվում Է յուրաքանչյուր հաշվի դեբետային և կրեդիտային շրջանառության գումարը և վերջնական մնացորդը: Այդ աշխատանքները ավարտելուց հետո հաշվապահական հաշվառման տվյալները ամփոփվում են' հաշվապահական հաշիվներում կատարված գրանցումների ճշտությունը ստուգելու և հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ հաշվեկշիռ կազմելու համար: Ընթացիկ հաշվառման աշխատանքներն ամփոփվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում շրջանառության տեղեկագիր կազմելու միջոցով: Շրջանառության տեղեկագիրն ունի հետևյալ կառուցվածքը. Հաշիվների ծածկագրերը Հաշիվների անվանումը Մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբում Շրջանառությունը հաշվետու ժամանակաշրջանում Մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում Դեբետ Կրեդիտ Դեբետ Կրեդիտ Դեբետ Կրեդիտ Ա Բ 1 2 3 4 5 6 111 211 311 511 Հիմնական միջոցներ Նյութեր Կանոնադրական կապիտալ Կարճաժամկետ բանկային վարկեր Ընդամենը 11 =22 23 = 24 25 = 26 Գ5ԱՊԱՏԿԵՐ 3.6. ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱ5ՔԸ Շրջանառության տեղեկագրի Ա սյունակում գրանցվում են հաշվապահական հաշիվների ծածկագրերը (դրանց մենք կանդրադառնանք հաջորդ թեմաներում): Բ սյունակում գրանցվում են հաշիվների անվանումները: 1-ին սյունակում գրանցվում են ակսէիվային հաշիվների մնացորդները հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ, իսկ 2-րդ սյունակում պասիվային հաշիվների մնացորդները: 3-րդ և 4-րդ սյունակներում գրանցվում են բոլոր հաշիվների դեբետային և կրեդիտային շրջանառությունների գումարները: 5-րդ սյունակում գրանցվում են ակտիվային հաշիվների մնացորդները հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ, իսկ 6- 43

ռդ սյունակում' պասիվային հաշիվների մնացորդները: Վերոհիշյալ գրանցումները կատարելուց հետո որոշվում է յուրաքանչյուր սյունակի հանրագումարը: Եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարված բոլոր գործառնությունների գումարները հաշիվներում ճիշտ են գրանցված, ապա զույգ առ զույգ պետք է իրար հավասար լինեն. 1-ին և 2-րդ, Յ-րդ և 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ սյունակների հանրագումարները: Ստացված հավասարությունները ոչ թե պատահականություն են, այլ օրինաչափություն: Այսպես, 1-ին և 2-րդ սյունակների հավասարությունը հետևանք է այն բանի, որ այդ սյունակների գումարները վերցվում են հաշիվներից (դրանց սկզբնւսկան մնացորդներն են), իսկ հաշիվներում այդ գումարները գրանցվում են նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի հաշվեկշռից (ակտիվային հաշիվներինը' ակտիվից, պասիվային հաշիվներինը' պասիվից): Իսկ հաշվեկշռի ակտիվի և պասիվի հանրագումարների հավասարությունը արդեն հիմնավորել ենք հաշվեկշիռն ուսումնասիրելիս: Յ-րդ և 4-րդ սյունակների հանրագումարների հավասարությունը արդյունք է այն բանի, որ տնտեսական գործառնությունների հետևանքով հաշվեկշռում առաջացող փոփոխությունները արտացոլվում Են կրկնակի գրանցման եղանակով, այսինքն փոփոխությունները գրանցվում են մի հաշվի դեբետում և մի այլ հաշվի կրեդիտում: Եթե դա այդպես է, նշված երկու սյունակների հանրագումարները առանձին-առանձին պետք է հավասար լինեն հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարված գործառնությունների հանրագումարին, հետևաբար պետք է հավասար լինեն նաև իրար: Ահա սա է կրկնակի գրանցման եղանակի ստուգողական նշանակությունը, որը կարևոր դեր ունի հաշվապահական հաշվառման աշխատանքների համակարգում: Սակայն շրջանառության տեղեկագրի Յ-րդ և 4-րդ սյունակների հավասարությունը կարոդ է պահպանված լինել նաև հաշիվների գրանցումներում որոշ սխալների առկայության դեպքում: Օրինակ, եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարված գործառնություններից որևէ մեկը գրանցված չլինի հաշիվներում, այդ երկու սյունակների հանրագումարները իրար հավասար կլինեն, սակայն հավասար չեն լինի գրանցման մատյանի հանրագումարին: Այդ տիպի սխալը ուղղելու համար անհրաժեշտ է ստուգել գրանցումների ճշտությունը բոլոր հաշիվներում, գտնել սխալը և ուղղել: Այս տիպի սխալ հնարավոր է նաև գրանցումներ կատարելիս, մի որևէ գործառնության գումար համապատասխան հաշվի դեբետում կամ կրեդիտում գրանցելու փոխարեն գրանցվում է մի ուրիշ հաշվի դեբետում կամ կրեդիտում: Նմանատիպ սխալները հաշվապահական հաշվառման մեջ հայտնաբերվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում սինթետիկ և անալիտիկ հաշվառման տփալները իրար հետ համեմատելու միջոցով: Շրջանառության տեղեկագրի 5-րդ և 6-րդ սյունակների հանրագումարների հավասարությունը առաջանում է նախորդ երկու զույգ սյունակների հավասարությունից, քանի որ 5-րդ սյունակի տվյալները ստացվում են 1-ին սյունակի տվյալին գումարելով Յ-րդ սյունակի տվյալը և հանելով 4-րդ սյունակի տվյալը, իսկ 6-րդ սյունակի տփալները ստացվում են 2-րդ սյունակի տվյալին գումարելով 4-րդ սյունակի տվյալը և հանելով Յ-րդ սյունակի տվյալը: Այս բոլորից հետո պարզորոշ երևում է հաշվապահական հաշիվների և հաշվեկշռի փոխադարձ սերտ կապը: Հաշվապահական հաշիվները բացվում են նախորդ ժամանակաշրջանի հաշվեկշռի տվյալներով, այնուհետև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում ամփոփելով և հանրագումարի բերելով բոլոր հաշիվներում կատարված փոփոխությունները որոշվում է յուրաքանչյուր հաշվի մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ, որոնցով էլ կազմվում է նոր հաշվեկշիռ: 44

Գ5ԱՊԱՏԿԵՐ3.7.ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Հաշիվներիկրեդիտային ճնացորդըհաշվետու ժամանակաշրջանիվերջում 1 ^ !| Е о =з сг з -з If It It з <=> Սինթետիկ հաշիվների շրջանււ ր ւոությո ստ ոե ււնը ՜ ւետհ Հաշիվներիկրեդիտային մնացորդըհաշվետու ժամանակաշրջանիսկզբում £ / Տ / с՜ E 511-Կարճաժամկետ բանկայինվարկեր ■§ £ 5 " Տ JJ 11 3 сг % | Տ Е "Э է =օ 2 Е - о £ сг Е 2՜ ° Е 3 « It ¥ Е tv Ol Е 1 Е .э ■з Е to м 1! £ -g о Е СГ с ■= Е N> f •3 JU Е> СП Е f о s. 3* տ о сг ՜Յ - M II M (Օ դսբօաայլւս մնացորդը հաշվետու ժամանակա­ շրջանի սկզբում 1 JJ Г! г^- I XL. '՝Տ; ст I * 111 Հիմնական միջոցներ С гг £Ti -с сг Տ •3- xr 3՜ E *3" £֊ о er 3 *3- INJ "3 г«Э E о E 3 2 2 3 о (3 (3 с 5 £Г ГЗ or ՀՅ ¥ "3- f 211 Նյութեր »г 213 Արագամաշ առարկաներ 1п 215 Արտադրանք 1[ 311 Կանոնադրական (բաժնեհավաք) 1Г 343 Հաշվետու տարվա զուտ 511 Կարճաժամկետ բանկային il Г և այլն 1 1 M w II £ Հաշիվների դեբետային շրջսւնսւռութ -յան գումարը М СЛ II М 05 — Դեբետային մնացորդը հաշվետու ժամանակա­ շրջանի վերջում

Սինթետիկ հաշիվների շրջանառության տեղեկագիր կազմվում է նաև մեկ այլ սկզբունքով, որը կոչվում է շախմատային շրջանառության տեղեկագիր: Դրա կառուցվածքը ներկայացված է գծապատկեր 3.7-ում: Շախմատային շրջանառության տեղեկագրի առաջին սյունակում և առաջին տողում արտացոլվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ հաշիվների մնացորդները, ընդ որում' ուղղահայաց սյունակի տփալները համապատասխանում են պարզ ձևի շրջանառության տեղեկագրի առաջին սյունակի տվյալներին, իսկ հորիզոնական առաջին տողի տփալները սովորական ձևի շրջանառության տեղեկագրի երկրորդ սյունակի տվյալներին: Շախմատային շրջանառության տեղեկագրի նախավերջին սյունակի տփալները համապատասխանում են սովորական ձևի շրջանառության տեղեկագրի երրորդ սյունակի տվյալներին, իսկ նախավերջին տողի տփալները' սովորական ձևի շրջանառության տեղեկագրի չորրորդ սյունակի տվյալներին: Վերջապես, շախմատային շրջանառության տեղեկագրի վերջին, ուղղահայաց սյունակի տփալները համապատասխանում են սովորական ձևի շրջանառության տեղեկագրի հինգերորդ սյունակի տփալներին, իսկ վերջին տողի տփալները' սովորական ձևի շրջանառության տեղեկագրի վեցերորդ սյունակի տփալներին: Ի տարբերություն սովորական ձևի շրջանառության տեղեկագրի, որում հաշիվների դեբետային և կրեդիտային շրջանառությունները արտացոլվում են հանրագումարներով, շախմատային շրջանառության տեղեկագրում դրանք արտացոլվում են ըստ թղթակցող հաշիվների: Այդ պարագան շախմատային տեղեկագրի այս ձևի հիմնական առավելությունն է, քանի որ հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարված բոլոր գործառնությունները շրջանառության տեղեկագրում արտացոլվում են խմբավորված ձևով, որը հնարավորություն է ընձեռում նախ խորապես թափանցելու հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարված գործառնությունների բովանդակության մեջ և ապա ժամանակին հայտնաբերելու հաշիվների թղթակցության մեջ թույլ տրված հնարավոր սխալները և վերացնել դրանք: 3.8. ՍԻՆԹԵՏԻԿ ԵՎ ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Արդեն դիտարկված հաշվապահական հաշիվներում ակտիվների, սեփական կապիտալի և պարտավորությունների մնացորդները և շարժը արտացոլվում էին առանձին ամբողջական խմբերով, օրինակ' «Նյութեր» հաշվում նյութերի սկզբնական մնացորդը կազմակերպությունում եղել է 1.500.000 դրամի, հաշվետու ժամանակաշրջանում ստացվել են 2.150.000 (1.150.000 + 1.000.000) և ծախսվել 200.000 դրամի նյութեր, հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում նյութերի մնացորդը կազմել է 3.450.000 դրամ, բայց ինչպիսի նյութեր են եղել դրանք, որ տեսակից, որքան և ինչ գումարի, այդ տփալները չկան «Նյութեր» հաշվում, մինչդեռ դա էական է ակտիվների տփալ խմբի շարժի և մնացորդների վերաբերյալ պատկերացում ունենալու համար, որը բացառիկ նշանակություն ունի կազմակերպության տնտեսական գործունեությունը ճիշտ կազմակերպելու համար: Կամ վերցնենք «Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով» հաշիվը: Այս հաշվի մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին կազմել է 1.800.000 դրամ, որը հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ավելացել է ևս 1.000.000 դրամով և նվազել 2.500.000 (1.500.000 + 1.000.000) դրամով, հաշվի մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին կազմել է 300.000 դրամ, բայց ո՞ր մատակարարներն են 46

ունեցել այդ պահանջը, ո՞ր մատակարարներին է վճարվել պարտքը և ի՞նչ Qhp պարտք է առաջացել, այդ հարցերի պատասխանը հաշվում չենք գտնի: Օրինակները կարող ենք շարունակել' «Հիմնական միջոցներ», «Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով», «Արտադրանք», «Անավարտ արտադրություն», «Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտք բյուջեին» և այլն: Ասվածից հետևում է, որ մինչև այժմ մեր ուսումնասիրած ընթացիկ հաշվառումը խիստ ընդհանուր է և կարիք ունի լրացումների, հետագա մանրամասնեցման: Այդ լրացումը կատարվում է ընդհանուր' սինթետիկ հաշվառման հետ միաժամանակ վարելով նաև մանրամասնացված, անալիտիկ հաշվառում: Մինչև այժմ ներկայացրեցինք սինթետիկ հաշիվներ, որոնց մեջ ակտիվները կամ դրանց աղբյուրները հաշվառվում են ըստ առանձին խմբերի, գումարային արտահայտությամբ: Ընթացիկ հաշվառման ժամանակ սինթետիկ հաշիվներից շատերի համար բացվում են անալիտիկ հաշիվներ, որոնցում արտացոլվում են սինթետիկ հաշվի նույն տփալները, այսինքն մնացորդը, ավելացումները, նվազեցումները և նոր մնացորդը, բայց ոչ թե խմբային ընդհանուր գումարով, այլ յուրաքանչյուր տարրինն առանձին վերցրած: Ընդ որում, ապրանքանյութական արժեքների շարժն ու մնացորդները անալիտիկ հաշիվներում գրանցվում և արտացոլվում են գումարաքանակային արտահայտությամբ, իսկ մնացած հաշիվներինը ըստ անվանումի, ըստ նյութական պատասխանատու անձերի, ըստ ծախսերի առանձին տեսակների, ըստ բյուջեի հետ ունեցած հարաբերությունների և այլն: Սինթետիկ և անալիտիկ հաշիվների միջև կա փոխադարձ կապ, որն արտահայտվում է հետևյալում, սինթետիկ հաշվի սկզբնական մնացորդը պետք է հավասար լինի դրան կից բացված անալիտիկ հաշիվների սկզբնական մնացորդների հանրագումարին, սինթետիկ հաշվի դեբետային շրջանառության գումարը' անալիտիկ հաշիվների դեբետային շրջանառությունների հանրագումարին, սինթետիկ հաշվի կրեդիտային շրջանառության գումարը անալիտիկ հաշիվների կրեդիտային շրջանառությունների հանրագումարին և վերջապես, սինթետիկ հաշվի վերջնական մնացորդը պետք է հավասար լինի անալիտիկ հաշիվների վերջնական մնացորդների հանրագումարին: Անալիտիկ հաշիվները իրենց ձևով կարող են տարբեր լինել սինթետիկ հաշիվների ձևից, բայց բնույթով նման են սինթետիկ հաշիվներին, ունեն երկու կողմ' դեբետ և կրեդիտ, և գրանցումները կատարվում են միևնույն կանոններով: Հաշվապահական ընթացիկ հաշվառման մեջ սինթետիկ և անալիտիկ հաշիվների զուգահեռ, համատեղ վարումը կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն կազմակերպության ակտիվների և դրանց գոյացման աղբյուրների հաշվառումը ավելի օպերատիվ և ճկուն դարձնելու, բազմակողմանիորեն արտացոլելու, այլև հաշվառման տփալները ստուգելու և հուսալիությունն ապահովելու տեսակետից: Սինթետիկ և անալիտիկ հաշվառման փոխադարձ կապը ցույց տանք հետևյալ օրինակով: Գլխավոր գրքից և անալիտիկ հաշվառման գրանցամատյաններից վերցված են «Նյութեր» և «Կրեդիտորական պարտք գնումների գծով» սինթետիկ և անալիտիկ հաշիվների մնացորդները' 2007 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ: Ըստ գլխավոր գրքի (սինթետիկ հաշվառման տվյալների) «Նյութեր» հաշվի մնացորդը եղել է 12.290.000 դրամ: Ըստ հաշվառման գրանցամատյանի այն գոյացել է հետևյալ նյութերի մնացորդների գումարից. /V 47

Նյութի անվանումր Չափի ճիաւյորր Քանակր Գինը Գումարր (դրամ) Փայտանյութ խոր.մ 1.000 12.000 12.000.000 Սոսինձ կգ 100 1.400 140.000 Լաք պայմ.տոււի 50 3.000 150.000 Ընդամենր X X X 12.290.000 Ըստ գլխավոր գրքի, «Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով» հաշվի մնացորդը կազմել է 270.000 դրամ: Ըստ անալիտիկ հաշվառման գրանցամատյանի ունենք հետևյալ Մատակարարի անփսնումյլ Հա;ւ|ի համարր Գումարր Նոյեմբերյանի փւսւտամ;ակման կոմբինատ1215(10.11.2006 թ.) 100.000 Մասիսի մեծածախ բացա 964(15.12.2006 թ.) 80.000 Մոսկվայի «Լաք և ներկեր» ՍՊԸ 114(20.12.2006 թ.) 90.000 Ընդամենր X 270.000 2007 թ. առաջին եռամսյակի ընթացքում տեղի են ունեցել հետևյալ տնտեսական գործառնությունները. Գործ. համարր Գործառնության բովանդակությունը Գումարը 1. Նոյեմբերյանի փայտամշակման կոմբինատից ստացվել է 184/ 15.01.07 թ. հաշիվ-ապրանքագիրը, ըստ որի նյութերի պահեստ է մուտքագրվել փայտանյութ 200 խոր.մ х 12.000 դրամ: Գումարր ;ի վճարվել: 2.400.000 2. Մոսկվայի «Լաք և ներկեր» ՍՊԸ-ից ստացվել է 125/ 20.02.07 թ. հաշիվ-ապրանքագիրը, ըստ որի նյութերի պահեստ է մուտքագրվել լաք 120 պայմ.տուփ х 3000 դրամ: Գումարր >ի փոխւսնցվեւ: 360.000 3. Թիվ 25 պահանջագրով նյութերի պահեստից հիմնական արտադրամաս են բացթոդնվել նյութեր, փայտանյութ 800խոր.մճ 12.000 սոսինձ' 20 կգ X 1.400 լաք 45 պ.տ x 3.000 9.600.000 28.000 135.000 Ընդամենը 9.763.000 4. Հաշվարկային հաշվից փոխանցվել է մատակարարներին գնումների գծով պարտքի դիմաց. Նոյեմբերյանի փայտամշակման կոմբինատին Մասիսի մեծածախ բազային Մոսկվայի «Լաք և ներկեր» ՍՊԸ-ին 200.000 60.000 290.000 Ընդամենը 550.000 Հաշվարկային հաշվի մնացորդը 2007 թ. հունվարի 1-ին եղել է 600.000 դրամ: 48

Տեղի ունեցած տնտեսական գործառնությունները սինթետիկ հաշվառման մեջ արտացոլվում են հետևյալ կարգով: Դտ «Նյութեր» Կտ Դտ «ԿՊ գնումների գծույ» Կտ Մն.12.290,ООО Մն. 270.000 1) 2.400.000 3) 9.763.000 4) 550.000 1) 2.400.000 2) 360.000 2) 360.000 ?№2.760.000 ???9.763.000 550.000 7Р?2.760.000 Մն. 5.287.000 Մն.2.480.000 Դտ «Հա;Աարկա]հՕ հա;իւ|» Կտ Դա «Հիմնականարտադրություն» Կտ Մն. 600.000 4) 550.000 ?Ո9 ֊ 550.000 Մն. 50.000 Անալիտիկ հաշվառման մեջ յուրաքանչյուր նյութի և մատակարարի համար բացվում է առանձին անալիտիկ հաշիվ, որի մեջ գործառնությունների հետևանքով տեղի ունեցած փոփոխություններն արտացոլվում են հետևյալ կարգով. «Փայտանյութ» (չափի միավորը' խոր.մ) а0 3-з- 1 Չ Գործսւռն. համարը Գործառնության բովանդակութ­ յունը Միավորիգին Մուտք Ե1Ք Մնացորդ քանակ գումար J=T 3օ 3 Օ* CL 3*ց Ссг քանակ գումար 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Մնացորդը առ 31.12.06թ. 12.000 1000 12.000.000 2007 1. Ստացվել է 184/15.01.07 հաշվով 12.000 200 2.400.000 2007 3. Բաց է թողնվել արտադրություն 12.000 800 9.600.000 Շրջանառությունը I եռամսյակում 200 2.400.000 800 9.600.000 Մնացորդը առ 31.03.07թ. 400 4.800.000 49

«Սոսինձ» (չափի միավորը' կգ) CJ0 3 1£3 Գործառն. համարը Գործառնության բովանդակութ-յունը Միավորիգին Մուտք Ьш Մնացորդ а 3а 3 Oi գումար քանաը գումւսր քանաը գումար 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Մնացորդը առ 31.12.06р. 1.400 100 140.000 2007 3. Բաց է թողնվել արտադրություն 1.400 20 28.000 Շրջանառությունը I եռամսյակում 20 28.000 Մնացորդը I առ31.03.07թ, 80 112.000 «Լաք» (չափի միավորը' պսւյմ.տուփ) Թվականը II 11СէSZ Գործառնության բովանդակութ-յունը Միավորիգին Մուտք Ելք Մնացոոդ քանակ Umpiub քանակ գումար քանակ գումար 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Մնացորդը 3.000 50 150.000 առ 31.12.06թ. 2007 1. Ստացվել է 125/20.02.07 հաշվով 3.000 120 360.000 2007 3. Բաց է թողնվել արտադրություն 3.000 45 135.000 Շրջանառությունը I եռամսյակում 120 360.000 45 135.000 Մնացորդր առ 31.03.07թ. 125 375.000 Հաշիվ՛ Նոյեմբերյանի փայտամշակման կոմբինատ՛ Թվականը Գործառ­ Գործառնության Գումարր նության համարր բովանդակությունը Դեբետ Կրեդիտ Մնացորդր առ 31.12.06 p. 100.000 2007թ. 1. Պարտքի ձևավորում 184/15.01.07 հաշվով ստացված փայտանյութի դիմաց 2.400.000 2007 թ. 4. Պարտքի մարում հա?ւ|արկային հւաԱհց 200.000 Շրջւսնւսռությունր առաջին եռամսյակում 200.000 2.400.000 Մնացորդր առ 31.03.07 թ. 2.300.000 50

Հաշիվ՛ Մասիսի մեծածախ բացա' Թվականը Գործառ­ նության համարր Գործառնության բովանդակությունը Գումարր Դեբետ Կրեդիտ Մնացորդր առ 31.12.06 թ. 80.000 2007թ. 4. Պարտքի մարում հաշվարկային հաշվից 60.000 Շո?անառությունո umuiphO եռամսյակում 60.000 ֊ Մնացորդր առ 31.03.07 թ. 20.000 Հաշիվ' Մոսկվայի «Լաք հ ներկեր» ՍՊԸ' Թվականը Գործառ­ Գործառնության Գումարր նության համարր բովանդակությունը Դեբետ Կրեդիտ Մնացորդր առ 31.12.06 թ. 90.000 2007թ. 2. Պարտքի ձևավորում 125/20.02.07 ապրանքագրով ստացված նյութի դիմաց հաշիվ 360.000 2007 թ. 4. Պարտթի մարում հաշվարկային հա;վիգ 290.000 Շրտ>ւսնառութւունր ւսռսփին եռամսյակում 290.000 360.000 Մնացորդր առ 31.03.07թ. 160.000 Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին անալիտիկ հաշիվների տփալներով կազմվում է անալիտիկ հաշիվների շրջանառության տեղեկագրեր, որոնց հանրագումարային տվյալները համեմատվում են համապատասխան սինթետիկ հաշիվների տվյալների հետ: «Նյութեր» սինթետիկ հաշվին կից բացված անալիտիկ հաշիվների շրջանառության տեղեկագիր Նյութերի անվանումը Չափի միավորը Մնացորդը առ 31.12,2006թ. Շրջանւսռությ եռամս ւունը առաջին ակում Մնացորդը առ 31.03.2007թ. Քանակ Գումար մուտք Ьц? Քանակ Գումար Քանակ Գումար 3W 3Qi Գումար 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Փայտանյութ մ3 1000 12.000.000 200 2.400.000 800 9.600.000 400 4.800.000 Սոսինձ ԿԳ 100 140.000 - - 20 28.000 80 112.000 Լաք պ.տ. 50 150.000 120 360.000 45 135.000 125 375.000 Ընդամենը X X 12.290.000 X 2.760.000 X 9.763.000 X 5.287.000 51

«Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով» սինթետիկ հաշվին կից անալիտիկ հաշիվների շրջանառության տեղեկագիր N: Անալիտիկ հաշիվնե­ րի անվանումը Մնացորդը աո 31.12.2006թ. Շրջանառությունը Մնացորդը առ 31.03.2007թ. Դտ Կտ Դտ Կտ Դտ Կտ 1. Նոյեմբերյանի փայտամշակման կոմբինատ 100.000 200.000 2.400.000 2.300.000 2. Մասիսի մեծածախ բագսւ 80,000 60.000 - 20.000 3. Մոսկվայի «Լաք U ներկեր» ՍՊԸ 90,000 290.000 360.000 160.000 Ընդամենր 270.000 550.000 2.760.000 2.480.000 Այսպիսով, սինթետիկ և անալիտիկ հաշիվների շրջանառության տեղեկագրի տվյալների համադրման արդյունքում ստուգում են կատարված գրանցումների ճշտությունը և սինթետիկ հաշվառման տվյալներով կազմում սինթետիկ հաշիվների շրջանառության տեղեկագիր: 3.9. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների համակարգի և հաշվապահական հաշվերշռի միջև գոյություն ունի փոխադարձ կապ: Այն արտահայտվում է նրանում, որ հաշիվները բացվում են հաշվեկշռում ներկայացված տվյալների հիման վրա, և մյուս կողմից հաշվեկշիռը կազմվում է հաշվապահական հաշիվներում որոշված վերջնական մնացորդների հիման վրա: Հաշիվների և հաշվեկշռի միջև կապը ցույց տանք միջամցիկ խնդրի օրինակով: «Աիս» բաժնետիրական ընկերությունը ստեղծվել է 2005 թ. դեկտեմբերին, որի գործունեությունն է հագուստի արտադրությունը: Բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը ձևավորվել է 1000 հատ սովորական բաժնետոմսով' յուրաքանչյուր բաժանետոմսը' 10.000 դրամ անվանական արժեքով: Ընկերությունը արտադրում է տղամարդու կոստյում (ՏԿ1) և կանացի շրջազգեստ (ԿՇ2): 1. Դեկտեմբեր ամսվա համար բացել տնտեսական գործառնությունների գրանցման օրագիր և դրանում գրանցել «Սիս» բաժնետիրական ընկերության ձևավորման գործառնությունները 1ւ որոշել հաշիվների թղթակցությունները «Սիս» բաժնետիրական ընկերության 20X6 թվականի դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում իրականացրած գործառնությունների գրանցման օրագիր. N Գործառնության բովանդակությունը Հա;հԱների թո&աԱցությունո Գումարը Դեբետ Կրեդիտ 1 2 3 4 5 1. Վաճառվել է 400 բաժնետոմս և գումարը մուտքագրվել է հաշվարկային հաշիվ 252 «Հաշվարկային հաշիվ» 311 «Կանոնադրական կապիտալ» 4.000.000 52

2. Ձեռք են բերվել նյութեր 200 հատ բաժնետոմսերի վտխանակմւսմբ 211 «Նյութեր» 311 «Կանոնադրական կապիտալ» 2.000.000 3. Ընկերությունը բաժնետոմսերի փոխանակմամբ ձեռք է բերել' ա) հիմնական միջոցներ (250 հատ բաժնետոմս) բ) արագամաշ առարկաներ (50 բաժնետոմս) 111 «Շահագործման մեջ գտնվող մաշվող հիմնական միջոցներ» 213 «Արագամաշ առարկաներ 2.500.000 500.000 Ը ն դ ա մ ե ն ը - 311 «Կանոնադրական կապիտաւ» 3.000.000 Մնացած բաժնետոմսերը իրացվել են ա) 10 հատ բաժնետոմսի գումարը մուտքագրվել է դրամարկղ 251 «Դրամարկղ» 100.000 4. բ) 90 հատ բաժնետոմսի գումարը մուտքագրվել է հաշվարկային հաշիվ. 252 «Հաշվարկային հա?իԱ» 900.000 Ը ն դա մ ե ն ը - 311 «Կանոնադրական կապիտալ» 1.000.000 Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը 10.000.000 2. Բացել հաշվապահական հաշիվներ և դրանցում գրանցել դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված գործառնությունների գումարները «Կանոնադրական Դտ կասքիտաւ» Կտ 1) 4.000.000 2) 2.000.000 3) 3.000.000 4) 1.000.000 Շրջ. 0 Շրջ. 10.000.000 Մնացորդը առ 01.01.Х7 թ 10.000.000 252 Դտ «Հաշվարկայինհաշիվ» Կտ 1)4.000.000 4բ) 900.000 Շր*. 4.900.000 Й-2 ........ 0 Մնսծյորդը առ 01.01.Х7 4.900.000 213 «Արագամաշ Կտ Դտ առարկաներ» Յբ) 500.000 Շրջ. 500.000 Շրջ. 0 Մնացորդը առ 01.01.Х7 500.000 211 Կտ Դտ «Նյութեր» 2) 2.000.000 Շոօ. 2.000.000 ԳՈՋ .... 0 Մնացորդը առ 01.01.Х7 2.000.000 53

111 «Շահագործմանմեջգտնվող մաշվողհիմնականմիջոցներ Դտ » Կտ Դտ 251 «Դրամա ոԿո Կտ Յա) 2.500.000 4ա) 100.Q00 Շրջ. 2500.000 Շրջ. 0 Շրջ. 100.000 [Շրշ, . 0 Մնացորդը առ 01.01.Х7 2.500.000 Մնացորդո առ 01.01.Х7 100.000 3. Հաշիվների տվյալներով կազմել «Սիս» բաժնետիրական ընկերության մեկնարկային հաշվեկշիռը 20X7 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ԱԿՏԻՎ Գումարը (հազ. դրամ) ՊԱՍԻՎ Գումարը (հագ. դրամ) Հիմնական միջոցներ Նյութեր 2.500 2.000 Կանոնադրական 10.000 Արագամաշ առարկաներ 500 կապիտալ Դրամական միջոցներ 5.000 Հաշվեկշիռ . ___ 10.000 Հաշվեկշիռ 10.000 Անալիտիկ հաշիվների մնացորդների վերծանում' 211 «Նյութեր» հաշվի 2.000.000 դրամի մնացորդը ըստ նյութերի տեսակների կազմել է' Նյութերի անվանումը Միավորի գին Քանակ (մ) Գումար (ԴՈւսմ). Բրդյա գործվածք 2.000 700 1.400.000 Մետաքսե գործվածք 3.000 200 600.000 Ընդամենը X X 2.000.000 20X7 թվականի հունվարի 1փց «Սիս» բաժնետիրական ընկերությունը սկսել է արտադրական գործունեությունը և | եռամսյակի ընթացքում կատարվել են հետևյալ տնտեսական գործառնությունները, որոնք ներկայացնենք գրանցման օրագրում և որոշենք հաշիվների թղթակցությունը: 4. Բացել տնտեսական գործառնությունների գրանցման օրագիրը և գրանցել կատարված գործառնությունները, որոշել հաշիվների թղթակցությունները N Փաստաթուղթը և գործառնության բովանդակությունը Հաշիվների впвщидг ւթտւԱո Գումարը Դեբետ Կրեդիտ 1 2 3 4 5 1. Հւսշիվ-ապրանքագիր, ՀՄ ընդունման ակտ Մեքենաշինական գործարանից ստացվել են կարի մեքենաներ, որոնք հանձնվել են շահագործման 111 521 1.500.000 54

2. ԲՔ հաշվարկային հաշվից,վարկային պայմանագիր Մուտքագրվել է բանկից ստացված երկարաժամկետ վարկր 252 411 2.400.000 3. Հաշիվ, Վճարման հանձնարարագիր Հաշվարկային հաշվից վճարվել է տրանսպորտային կազմակերպությանը' ձեռքբերվւսծ հիմնական միջոցի տեոափոխման համար 111 252 20.000 4, Հաշհվ-ապրանքագիր, Պահեստի մուտքի օրդեր «Տեքստիլ» ԲԲԸ-ից ստացվել Է բրդյա գործվածք' 400 մ X 2000 !} 211 521 800.000 5. Հաշիվ-ապրսւնքագիր N 42, Մ/օ N 7 «Մետաքս» ՍՊԸփց ստացվել Է մետաքսյա գործվածք' 250 մ X 3000 դ 211 521 750.000 6. Լիմիտային քարտ Արտադրություն բաց են թողնվել նյութեր ' ա) բրդյա գործվածք' ՏԿ1 արտադրանքի համար' ՅՕՕմ X 2000 դրամ 600.000 բ) մետաքսյա գործվածք' ԿՇ2 արտադրանքի համար' 175 մ X 3000 դրամ 525.000 Ընդամենը 811 211 1.125.000 7. Հաշվարկային տեղեկագիր, Աշխատավարձի բաշխման տեղեկագիր Հաշվարկվել Է աշխատավարձ բանվորներին ա) ՏԿ1 արտադրանքի համար բ) ԿՇ2 արտադրանքի համար' 1.500.000 1.000.000 Ընդամենը 811 527 2.500.000 8. Հաշվարկային տեղեկագիր, Աշխատավարձի բաշխման տեղեկագիր Հաշվարկվել է աշխատավարձ ա) արտադրամասերի կառավարման և այլ անձնակազմին 813 500.000 բ) վարչական անձնակազմին 713 300.000 Ընդամենը 527 800.000 9, Հաշվարկային տեղեկագիր, սոցապ հատկացումների բաշխման տեղեկագիր / Կատարվել են հատկացումներ անձնակազմի պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար' ա), հիմնական արտադրամասերի բանվորների ՏԿ1 արտադրանքի համար ԿՇ2 արտադրանքի համար' 350.000 300.000 Ընդամենը 811 650.000 55

р) արտադրամասերի կառավարման և այլ անձնակացմի 813 80.000 գ) ւյաո>ական անձնակազմի 713 60.000 ԸՕդասենզ 525 790.000 10. Հաշվապահության տեղեկանք' Աշխատողների աշխատավարձից պահվել է' ա) եկամտահարկ 524 775.000 բ) սոցիալական ապահովագրության վճարներ (3 %) 525 99.000 Ընդամենը 527 874.000 11. Հաշվապահության հաշվարկ' ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների հիման վրա հաշվարկվել է նսյաստ 525 527 120.000 12. Հաշվապահության հաշվարկ' Հաշվարկվել է հիմնական միջոցների մւսշվածությունը' ա) հիմնական արտադրամասերի բ) վարչական նշանակության 813 713 170.000 25.000 Ընդամենը 112 195.000 13. Դրամարկղի մուտքի օրդեր, չեկ Հաշվարկային հաշվից ստացվել է կանխիկ դրամ դրամարկղում' աշխատավարձ վճարելու և այլ նպատակների համար 251 252 3.500.000 14. Դրամարկղի ելքի օրդեր, Վճարային տեղեկագիր Դրամարկղից վճարվել է աշխատավարձ ա?խատոդնեոհն 527 251 2.150.000 15. Վճարման հանձնարագիր, Հաշվարկային հաշվից փոխանցվել է մատակարարներին' ա) «Տեքստիլ» ԲԲԸ բ) «Մետալս» ՍՊԸ 700.000 300.000 Ընդամենը 521 252 1.000.000 16. Հաշվապահության հաշվարկ' Անուղղակի արտադրական ծախսումները բաշխվել են արտադրատեսակների միջև և դուրս գրվել «Հիմնական արտադրություն» հաշվին ա) ՏԿ1 արտադրանքի բ) ԿՇ2 արտադրանքի (Անուղղակի ծախսերի բսւշխմսւն հաշվարկը բերված Է N 1 աաուսակում) 450.000 300.000 Ընդամենը 811 813 750.000 17. Հաշվապահության տեղեկանք Անավարտ արտադրության մնացորդը փաստացի ինքնարժեքով դուրս Է գրվել հիմնական արտադրության հաշվից ա) ՏԿ1 արտադրանքի գծով' բ) ԿՇ2 աոտադրանքհ գծով' 500.000 325.000 Ընդամենը 214 811 825.000 56

18. Հաշվապահության հաշվարկ4 Հիմնական արտադրությունից ստացվել և պահեստ է մուտքագրվել պատրաստի արտադրանք’ փաստացի ինքնարժեքով ա) ՏԿ1 արտադրանք' 80 հատ բ) ԿՇ2 արտադրանք' 72 հատ (հաշԱարկր թիւ| 2 աաուսակում) . * 2.400.000 1.800.000 Ընդամենը 215 811 4.200.000 19. Հսւշիվ-ապարանքագիր, Գնորդներին առաքվել Է պատրաստի արտադրանք' բաց թողնման գներով ա) ՏԿ1 արտադրանք' 75 հատ X 42.000 դրամ բ) ԿՇ2 արտադրանք' 69 հատ X 37.000 դրամ 3.150.000 2.553.000 Ընդամենցլ^ 221 611 5.703.000 20. Վաճառված արտադրանքի ինքնարժեքը հաշվեգրվել է ծախսերին ա) ՏԿ1 արտադրանք' 75 հատ X 30.000 դրամ* բ) ԿՇ2 արտադրանք' 69 հատ X 25.000 դրամ 2.250.000 1.725.000 Ընդամենը 711 215 3.975.000 21. ՔԲ հաշվարկային հաշվից Հաշվարկային հաշվում ստացվել Է գնորդներից 252 221 5.000.000 22. Դրամարկղի ելքի օրդեր Հաշվետու անձին տրվել է դրամարկղից առհսւյհվ. գումար 228 251 200.000 23. Առհաշիվ գումարների ծախսման մասին հաշվետվություն Հաշվետու անձի կողմից վճարվել Են վաճառված արտադրանքի բեռնման֊ բեռնաթափման ծախսումներր 712 228 200.000 24. ՔԲ վարկային հաշվից, վարկային պայմանագիր Բանկի կարճաժամկետ վարկի հաշվին վճարվել Է մեքենաշինական գործարանին' աարտքի դիմաց 521 511 1.500.000 25. Քաղվածք հաշվարկային հաշվից Հաշվարկային հաշվից փոխանցվել է պարտքը' ա) բյուջեին բ) սոցիալական ապահովագրության մարմիններին 524 525 700.000 670.000 Ընդամենր 252 1.370,000 26. Հաշվապահության տեղեկանք' Արտադրանքի իրացումից հասույթը դուրս Է գրվել «Ֆինանսական արդյունք» հա;Վհն 611 331 5.703.000 27. Հաշվապահության տեղեկանք' Իրացված արտադրանքի ինքնարժեքը դուրս Է գրվել «Ֆինանսական արդյունք» հաշվին 331 711 3.975.000 28. Հաշվապահության տեղեկանք' Վարչական ծախսերը դուրս են գրվել 713 385.000 * մեկ միավոր արտադրանքի ինքնարժեքի հաշվարկը կատարվել է թիվ 2 աղյուսակում 57

«Ֆինանսական արդյունք» հաշվին 331 29, Հաշվապահության տեղեկանք' Իրացման ծախսերը դուրս են գրվել «Ֆինանսական արդյունք» հաշվին 331 712 200.000 30. Հաշվապահության տեղեկանք' Ձևակերպվել է հաշվետու տարվա շահույթը 331 343 1.143.000 Ընդամենը հաշվետու ժամանակաշրջանի շրջանառությունը 53.653.000 5. Բացել սինթետիկ հաշիվներ, գրանցում գրանցել հաշիվների մնացորդները և հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարված գործառնությունների գումարները, որոշել դերետային և կրեդիտային շրջանառությունների գումարները և մնացորդները: Դտ ա «Շահագործմանմեջգտնվող մաշվողհիմնական միջոցներ» Կտ Դտ 112 «Շահագործմանմեջ գտնվողհիմնական միջոցների Կտ Մն.ւսռ 01.01.07 թ. 2.500.000 Մն. առ 01.01.07 խ 0 1) 1.500.000 3) 20.000 12) 195.000 ՇՈ9- 1.520,000 Շրջ, _ 0 Շրշ- . 0 Շրջ- 195.000 Մն.առ 31.03.07թ. 4.020.000 Մն. առ 31.03.07թ 195.000 «Նյութեր» «Արւա Դտ Կտ Դտ առարԱ }ամաշ աներ» Կտ Մն. առ 01.01.07 թ. 2.000.000 6) 1.125.000 Մն.առ 01.01.07 p. 500.000 4)800.000 5)750.000 Շրջ. 1.550.000 Շրջ. 1.125.000 Շրջ. 0 Շրշ. 0 Մն.առ 31.03.07թ. 2.425.000 214 Դտ «Անսւվւ արտադրու Մն.առ 31,03.07թ 500.000 սրտ Կտ թյուն» Դտ «Արս 215 ււասսսնք» Կտ Մն.առ 01.01.07 թ. 0 Մն.առ 01.01.07 թ. 0 20) 3.975.00017) 825.000 18)4.200.000 Cp?. . 825.000 CPS- 0 cn?. 4.200.000 Շրջ. 3.975.000 Մ0.առ 31.03.07թ. 825.000 Մնօսռ 31.03.07թ. 225.000 58

Դտ 221 «Դերիտորակսւն պարտքեր վաճառքների գծով» Կտ Մն. առ 01.01.07 թ. 0 21) 5.000.000 19)5.703.000 Շրբ.5.703.000 Շրբ.5.000.000 Մն.առ 31.03.07թ. 703.000 228 «Ընթացիկ դեբիտորական պարտքեր առհաշիվ տրված Դտ________ գումարների գծով» Կտ Մն.առ 01.01.07 թ. 22)200.000 _Շըլ_ 200000 Մն.առ 31.03.07թ 23) 200.000 Շրբ. 200.000 Դտ «Դրամար i 4Ո» Կտ Դտ «Հաշվարկած հնհաշիվ» Կտ Մն. առ 01.01.07 թ. 100.000 Մն. առ 01.01.07 4900000 14)2150.000 _թ. 3) 20.000 13)3.500.000 15)1.000.000 25)1.370.000 13)3.500.000 22)200.0002)2400.000 21)5.000.000 Շրջ> 3.500.000 Շրջ.2.350.000Շրջ. 7.400.000 Շրջ.5.890.000 Մն.առ 31.03.07թ. 1.250.000 Մն.առ 31.03.07թ 6.410.000 Դտ 311 ՛<Կանոնադրական Կտ Դտ 331 «Ֆինանսական Կտ Մն. առ 27)3.975.000 01.01.07թ. 10.000.000 28) 385.000 29) 200.000 30) 1.143.000 26)5.703.000 Շրջ.0 Շրջ.0Շրջ. 5.703,000 Շրջ.5.703.000 3* «Հաշվետու ւ շահո Դտ Մն. առ 31.03.07թ. 10.000.000 411 12 «Երկարած ZT*mm փՏկՏՏ1թվՏարվէ Կտ Դտ համախառնգք հսմկետ •յին գծով դիք սմարներ» Կտ V ՄԱառ 01.01.07թ.0 ՄԱառ 01.01.07թ.0 30)1.143.000 2)2.400.000 Շրջ.0 Շրջ.1.143.000Շրջ.0 Շրջ.2.400.000 ՄԱառ 31.03.07թ.1.143.000 ՄԱառ 31.03.07թ.2.400.000 59

Դտ 511 «Կարճաժամկետ բանկային վարկերիգծով վճարվելիք համախառնգումարներ » Կտ Դտ 521 « Կրեդիտորական պարտքեր գնումներիգծով» Կտ Մն.առ 01.01.07թ. 0 Մն.առ 01.01.07թ.0 24)1.500.000 15)1.000.000 24)1.500.000 1)1.500.000 4)800.000 5) 750.000 Շրջ. 0 Շրջ. 1.500.000 Շրջ. 2.500.000 Շրջ.3.050.000 Մն.առ 31.03.07թ. 1.500.000 Մն.առ 31.03.07թ.550.000 Դտ 524 «Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքերբյուջեին» Կտ Դտ 525 «Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքերպարտադիր սոցիալական ապահովագրության գծով» Կտ Մն.առ 01.01.07թ. 0 Մն.առ 01.01.07թ.0 25ա)700.000 10Ш)775.000 11) 25բ) 120.000 670.000 9)790.000 10բ)99.000 Շրջ. 700.000 Շրջ. 775.000 Շրջ. 790.000 Շրջ.889.000 Մն.առ 31.03.07թ. 75.000 Մն.առ 31.03.07թ.99.000 Դտ 527 « Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ հատուցումների Կտ Դտ 611 <(Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումիցհասույթ» Կտ Մն.առ 01.01.07թ.0 Մն.առ 01.01.07թ.0 10)874.000 14)2.150.000 7)2.500.000 8) 800.000 11)120.000 26)5.703.000 19)5.703.000 Շրջ.3.024.000 Շրջ.3.420.000 Շրջ. 5.703.000 Շրջ.5.703.000 ՄԱառ 31.03.07թ.396.000 Մն.առ 31.03.07թ.0 60

Դտ 711 «Իրացված արտադրանքի, ծառայությունների 712 *<Իրացմանծախսեր» Կտ Դտ Կտ Մն. առ 01.01.07 թ. 0 27)3.975.000 Մն.առ 01.01.07 թ. 0 29)200.000 20)3.975.000 23)200.000 Շրջ.3.975.000 Շրջ.3.975.000 Շրջ. 200.000 Շրջ.200.000 Մն.սւռ 31.03.07թ. օ Մն.առ 31.03.07թ G 713 Դտ «Վարչականծախսեր» կտ 811 t€Հիմնական Դտ արտադրություն» Կտ Մն. առ 01.01.07 թ. 0 28)385.000 Մն.առ 01.01.07 թ. о 17)825.000 8)300.000 9U) 60.000 12)25.000 6) 1.125.000 7)2.500.000 9Ш) 650.000 16)750.000 18)4.200.000 Շրջ.385.000 Շրջ.385.000 Շրջ. 5.025.000 Շրջ.5.025.000 Մն,առ 31.03.07թ. 0 Մն.առ 31.03.07թ 0 813 «Անուղղակիարտադրական Դտ ծախսումներ» Կտ Մն. առ 01.01.07 թ. 0 16)750.000 8ա)500.000 9բ)80.000 12)170.000 ՇՐՏ>.750.000 Շրց.750.000 Մն.սա 31.03.07թ. о 6. Կատարել անուղղակի ծախսերի բաշխման հաշվարկը (գործ.16) և արտադրանքի ինքնարժեքի հաշվարկը (գործ. 18): Անուղղակի ծախսումների բաշխման գործակիցը որոշվել է հետևյալ հաշվարկով 750.000/2.500.000=0,3 / : 61

Անուղղակի ծախսումների բաշխումը ըստ արտադրատեսակների _____________________________________________ ՚ Աղյուսակ1 Արտադրատեսակի անվանումը Is 3 ՜^՜ Ю Հաշվարկի բազան (հիմնական արտադրական բանվորների աշխատավարձ) 1ւГ Անուղղակի արտադրական ծախսումների բաշխման հաշվարկ Բաշխված անուղղակի արտադրական ծախսումների գումարը ըստ արտադրատեսակների Տղամարդու կոստյում ՏԿ1 1.500.000 0.3 1.500.000 X 0,3 450.000 Կանացի շրջւսզգէատ ԿՇ2 1 000.000 0.3 1.000.000X0,3 300.000 Ընդամենը 2.500.000 X 750.000 750.000 Պատրաստի արտադրանքի փաստացի ինքնարժեքի հաշվարկ Աղյուսակ 2 Ցախսամներ ла 1Л |f| Տ 3 ё * Անավարտ արտադր. սկզբնական մնացորդը Ուղղակի նյութական ծախսումներ ||а | Ш Ւ:£օւ ■Er с? 33 О Ուղղակի ծախսումներ սոցապ. վճարների գծով f Щ II | in3 -о 0 1 Cl Անավարտ արտադր. վերջնական մնացորդը Պատրաստի արտսւդրանքէ փաստացի ինքնարժեքը Թողարկվելէ (հատ) 3 0)£ 1 ւ II и3 2 3 «Ա 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ՏԿ1 0 600.000 1.500.000 350.000 450.000 2.900.000 500.000 2.400.000 80 30.000 ԿՇ2 0 525.000 1.000.000 300.000 300.000 2.125.000 325.000 1.800.000 72 25.000 Ընդա­ մենը 0 1.125.000 2.500.000 650.0.000 750.000 5.025.000 825.000 4.200.000 X X

7. Բացել անալիտիկ հաշիվներ 211 «Նյութեր», 215 «Արտադրանք» և 521 «Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով» սինթետիկ հաշիվներին կից, գրանցել գրանցում սկզբնական մնացորդները, փոփոխությունները և որոշել վերջնական մնացորդները: 211 «Նյութեր» հաշվին կից անալիտիկ հաշիվներ Քանակա-գումարային քարտ N 21-01 կութի անվանումը Բրդյա գործվածք , չ/մ մետր , միավորի արժեքը' 2000 դրամ ■Э*JZ. ճւ 3аՀՅ 3 Հերթական համարը Գործառ. բովանդակությունը Մուտք ելք Մնացորդ Քանակ ____ Գումար Քանակ Գումար J3T 30 30* Գումար Մն,առ 01.01,07թ. 700 1.400.000 4. Ստացվել է «Տեքստիլ» ԲԲԸ փց 400 800.000 1100 2.200.000 6 Օւսխսվել է Ш) արտադրական կարիքների համար 300 600.000 800 1.600.000 Շրջանառություն 400 800.000 300 600.000 Մն.առ 31.03.07 800 1,600.000 Քանակա-գումարային քարտ N 21-02 Նյութի անվանումը Մետաքսե գործվածք , չ/մ մետր , միավորի արժեքը ' 3000 դրամ Ամսաթիվ ճ If կ с. 3J3 Xrr Գործառ. բովանդակությունը Մուտք ելք Մնա* որդ |Քանակ Գումար Քանակ Գումար Քանակ Գումար Մնացորդը առ 01.01.07 200 600.000 5. Ստացվել է «Մետաքս» ՍՊԸ-ից 250 750.000 450 1.350.000 6 Ծախսվել է Բ) արտադրական 175 525.000 275 825.000 կարիքների համար Շրջանառություն 250 750.000 175 525.000 / Մնացորդը առ 31.03.07 275 825.000 63

215 «Արտադրանք» հաշվին կից անալիտիկ հաշիվներ Քանակա-գումարային քարտ N ՏԿ1-01 Արտադրանքի անվանումը_Տդամարդու կոստյում , չ/մ հատ , միավորի արժեքը ' 30.000 դրամ Ամսաթիվ о Ifз 3 11 Գործառ. բովանդակությունը Մուտք ԵԼՔ Մնացորդ Քանակ Գումար ւ_ Քանակ С. 1 1 jar 3 օ 3 cti Գումար Մն.առ 01.01.07 0 0 18UI) Ստացվել է արտադրությունից 80 2.400.000 80 2.400.000 շօա) Իրացվել Է 75 2.250.000 5 150.000 Շրջանառություն 80 2.400.000 75 2.250.000 Մն.առ 31.03.07 5 150.000 Քանակա-գումարային քարտ N ԿՇ2-02 Արտադրանքի անվւսնումը_Կանացի շրջազգեստ , չ/մ հատ , միավորի արժեքը ' 25.000 դրամ -3* -с. ճւ 3 3 43 Ձ о ft !l1Г Գործառ, բովանդակությունը Մուտք Ելք Մնացորդ Քանակ Գումար Քանակ C. 1 1 Քանակ ԳումարUGiuqnnnn առ 01.01.07 0 0 18p) Ստացվել Է արտադրությունից 72 1.800.000 72 1.800.000 20բ) հրացվել է 69 1.725.000 3 75.000 Շրջանառություն 72 1.800.000 69 1.725.000 Մն.առ 31.03.07 3 75.000 64

521 «Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով» հաշվին կից անալիտիկ հաշիվներ ;? Գումարային քարտ N 52-01 Մատակարարի անվանումը' Մեքենաշինական գործարան Ամսաթիվ Գործ N գործառ, բովանդակությունը Գումարը Դեբետ Կրեդիտ Մնացորդը առ 01 „01.07 0 1. Uinuuqilbi են հիմնական միջոցներ 1.500.000 24 ՍաոԱեւ Է պարտքր 1.500,000 Շո?անառություն 1.500.000 1.500.000 Մնացորդր առ 31.03.07 0 Գումարային քարտ N 52-02 Մատակարարի անվանումը' «Տեքստիլ» ԲԲԸ_________ Ամսաթիվ Գործ N գործառ, բովանդակությունը Գումարը Դեբետ Կրեդիտ Մնացորդր առ 01.01.07 0 4. Ձեռք են pbnUbi Oiniebn 800.000 15ա) Մարւ|ե| Է աարտքո 700.000 Շր9անառություն 700.000 800.000 Մնացորդր առ 31.03.07 100.000 Գումարային քարտ N 52-03 Մատակարարի անվանումը' «Մետաքս» ՄՊԸ________ Ամսաթիվ Գործ N գործառ, բովանդակությունը Գումարը Դեբետ Կրեդիտ Մնացորդը առ 01.01.07 0 5. Ձեռք են բերւյեւ նւոաեո 750.000 15Բ) Մարվել Է պարտքը 300.000 Շրջանառություն 300.000 750.000 Մնացորդր առ 31.03.07 450.000 Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին «Նյութեր» սինթետիկ հաշվին կից բացված անալիտիկ հաշիվների տվյալներով կազմվում է անալիտիկ հաշիվների շրջանառության տեղեկագիր: 8. Կազմել 211 «Նյութեր», 215 «Արտադրանք» և 521 «Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով» սինթետիկ հաշիվներին կից բացված անալիտիկ հաշիվների շրջանառության տեղեկագրերը. 65

211 «Նյութեր» սինթետիկ հաշվին կից բացված անալիտիկ հաշիվների շրջանառության տեդեկագիր._________Նյութերի տեսակը Չափի միավորը Մնացորդը աո 01.01.20Х7Э. I եռամսյակի շրջանառությունը Մնացորդը առ 01.03.20Х7£. Քանակ Գումար Դեբետ Կրեդիտ Քանակ Գումար Քանակ Գումար Քանակ Գումար 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Բրդյա գործվածք մ 700 1.400.000 400 800.000 300 600.000 800 1.600.000 Մետաքսյա գործվածք մ 200 600.000 250 750.000 175 525.000 275 825.000 Ընդամենը X 2.000.000 X 1.550.000 X 1.125.000 X 2.425.000 215 «Արտադրանք» սինթետիկ հաշվին կից բացված անալիտիկ հաշիվների շրջանառության տեղեկագիր. Արտադրա­ տեսակ Մնացորդը առ 0101.20x7թ. iեռամսյակի շրջանառությունը Մնացորդը առ 01.03.20x7թ. C. XL CJ с. Դեբետ Կրեդիտ ժ 3ST <3 3 Ю IIՀՅ 30 3 01 3ՀՅ С СГ Քանակ Գումար Քանակ Գումար Քանակ Գումար 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Տղամարդու կոստյում ՏԿ1 հատ 0 0 80 2.400.000 75 2.250.000 5 150.000 Կանացի ?nptuqqbuin ԿՇ2 հատ 0 0 72 1.800.000 69 1.725.000 3 75.000 Ընդամենը X 0 X 4.200.000 X 3.975.000 X 225.000 521 «Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով» սինթետիկ հաշվին կից բացված անալիտիկ հաշիվների տվյալներով կազմվում է անալիտիկ հաշիվների շրջանառության տեղեկագիր: ՀՈ Մատակարարի անվանումը Մնացորդը առ 01.01.20x7թ. I եռամսյակի ?ր?անառութ!ունր Մնացորդը առ 01.03.20x7թ. Դտ Կտ Դտ Կտ Դտ Կտ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Մեքենաշինական գործարան 1.500.000 1.500.000 2 «Տեքստիլ» ԲԲԸ . 700.000 800.000 100.000 3 «Մետաքս» ՍՊԸ _ 300.000 750.000 450.000 Ընդամենը - 2.500.000 3.050.000 550.000 66

Սինթետիկ հաշվներին կից բացված անալիտիկ հաշիվների շրջանառության տեղեկագրերի տփալները ւսմփոփելուց և ստուգելուց հետո կազմվում է սինթետիկ հաշիվների շրջանառության տեղեկագիր: 3. Կազմել! եռամսյակի սինթետիկ հաշիվների շրջանառության տեղեկագիրը պ Շրջանառության տեղեկագիրը սինթետիկ հաշիվների Հաշիվների ծածկագրերը Հաշիվների անվանումը Մնացորդը առ 01.01. 20X7 B. Շրջանառությունը Մնացորդը առ 31.03.20X7 p.Դեբետ Կրեդիտ Դեբետ Կրեդիտ Դեբետ Կրեդիտ 1 2 3 4 5 6 7 8 111 Շահւսգործ.մեջ գտնվող մաշվող հիմն, միջոցներ 2.500.000 1.520.000 0 4.020.000 112 Շւսհագործ. մեջ գտնվող հիմն, միջոցների մա?վւսծութ|ուն 0 0 195.000 195.000 211 Նյութեր 2.000.000 1.550.000 1.125.000 2.425.000 213 Արագամաշ առարկաներ 500.000 0 0 500.000 214 Անավարտ արտադրություն 0 825.000 0 825.000 215 Արտադրանք 0 4.200.000 3.975.000 225.000

Add a comment

Related presentations

Related pages

3.8. ՍԻՆԹԵՏԻԿ ԵՎ ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ - Online College

... լավ որակով ( pdf) ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ, ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ...
Read more

3.9. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ - Online College

... լավ որակով ( pdf) ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ, ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ...
Read more

ընձառյուծ եվ կոալա - Education

Share ընձառյուծ եվ ... ՍԱՐԵՐՈՒՄ։ ԼԱՎ ՄԱԳԼՑՈՒՄ ԵՆ ԾԱՌԵՐԸ։ ՈՒՆԻ ՍՈՒՐ ՏԵՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ԼԱՎ ...
Read more

Հայաստանը եվ ՄԱԿԸ - Education

Share Հայաստանը եվ ...
Read more

Բարձրագույն նյարդային համակարգ - Education

Բարձրագույն նյարդային համակարգ. by emmaisakhanyan. on Oct 31, 2014. Report Category: Education. Download: 0 Comment: 0. 1.
Read more

Hashvapahuthyun: ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ — ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ. Ներբեռնել լավ որակով ( pdf) ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ — ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Read more

Hashvapahuthyun: сентября 2014

Ներբեռնել լավ որակով ( pdf) ... ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ԿՐԿՆԱԿԻ ... 3 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ...
Read more