Part 25 - Obedience (Luke 11:27-36)

50 %
50 %
Information about Part 25 - Obedience (Luke 11:27-36)
Spiritual

Published on February 18, 2014

Author: rdparfan

Source: slideshare.net

Description

True discipleship means not merely hearing the Word but listening intently with a heart toward obedience. In this sermon, we will explore three qualities of life that God desires for all followers of Jesus.

February 10 to 15 Bible Reading Once Daily       Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Ang tagasunod ni Jesus… hinahanap-hanap at pinakananais sa buhay ang hindi lamang pakikinig sa mga salita ng Diyos kundi ang buong-pusong pagsunod sa mga ito

Ang buhay ng isang tagasunod 1. Blessed life (pinagpala) – 11:27-28

Blessed life (pinagpala) 11:27-28 • • • • Lahat sa atin ito ang nais Hindi nakadepende sa katayuan sa buhay (27) Makikita sa pagsunod sa salita ng Diyos (28) Layunin ng pagparito ni Jesus

Ang buhay ng isang tagasunod 1. Blessed life (pinagpala) – 11:27-28 2. Secured life (may katiyakan) – 11:29-32

Secured life (may katiyakan) 11:29-32 • Tiyak na kahatulan sa mga sumusuway (29-30) • Mas mabigat na parusa sa sinumang nakapakinig ngunit di sumunod (31-32) • Nakay Jesus ang tiyak nating karunungan at kaligtasan

Ang buhay ng isang tagasunod 1. Blessed life (pinagpala) – 11:27-28 2. Secured life (may katiyakan) – 11:29-32 3. Transformed life (nagbabago) – 11:33-36

Transformed life (nagbabago) 11:33-36 • Naparito si Jesus para ipakita sa atin ang kaningningan ng Diyos (33) • Makikita lang natin kung bubuksan niya ang mga mata nating bulag sa kasalanan (34) • Siyasatin ang sarili kung nakakakita na (35) • Pagtingin kay Jesus ang nagpapabago sa atin (36)

Ang tagasunod ni Jesus… hinahanap-hanap at pinakananais sa buhay ang hindi lamang pakikinig sa mga salita ng Diyos kundi ang buong-pusong pagsunod sa mga ito

Add a comment

Related presentations

Related pages

Part 25: Obedience (Luke 11:27-36) | treasuringCHRIST

Part 25: Obedience (Luke 11:27-36) ... listening to the Word, obedience, preaching, tagalog sermon, ... ← Part 24: Two Kingdoms (Luke 11:14-26)
Read more

obedience | treasuringCHRIST

Part 25: Obedience (Luke 11:27-36) By Derick Parfan February 27, 2014 4 Comments. I have a confession to make. Two Sundays ago, I became too impatient.
Read more

Forerunner Commentary - Luke 1:38 (KJV) - And Mary said ...

Forerunner Commentary Jamieson ... For his part, Luke treats his material with ... Mary | Mary and Joseph's Humility | Mary and Joseph's Obedience ...
Read more

Luke 11 - NIV - Bible Study Tools - Read and Study the ...

Luke 11 One day Jesus was praying in a certain place. W ... Luke 11 NIV / Bible Versions / ... and no part of it dark, ...
Read more

Luke 2 Commentary - The Twelve-Year-Old Jesus Goes to the ...

The Twelve-Year-Old Jesus ... statements in Luke (4:43; 9:22; 13:33; 17:25 ... In the meantime he shows respect for his parents through his obedience, ...
Read more

Luke 1:26-38 NIV - The Birth of Jesus Foretold - In the ...

Luke 1:26-38 New International Version (NIV) The Birth of Jesus Foretold. 26 ... Luke 1:31: Isa 7:14; Mt 1:21, 25; Lk 2:21; Luke 1:32: ver 35, 76; S Mk 5:7;
Read more

27. The Parable of the Talents (Matthew 25:14-30; Luke 19 ...

The Parable of the Talents (Matthew 25:14 ... 25; Luke 8:18). The soil which produces ... And part of the reward the faithful slave is entering into is the ...
Read more

JANUARY SERIES - Discipline - Part 1 (Obedience) - YouTube

Part 1 of 4 of a January Series on Disciplines of life! Obedience is CRITICAL to the life of a believer. In this video we walk through James 1 ...
Read more