Paper de l'atenció a la família en salut mental (per Miquel Morera)

50 %
50 %
Information about Paper de l'atenció a la família en salut mental (per Miquel Morera)

Published on July 6, 2016

Author: docenciaalgemesi

Source: slideshare.net

1. ATENCIÓ A LA FAMÍLIA El seu paper en la salut mental Miquel Morera Llorca, juny de 2016

2. Família i model biopsicosocial  La família té una influència de primer ordre sobre la configuració psicològica de les persones: trets innats i esquemes apresos.  La família és l’estructura social més immediata per a tot individu.  La família pot jugar un paper protector front a les adversitats, o bé, ser ella mateixa una font d’estrés («mare o madrastra»):  Front a la malaltia física: hàbits higiènics i dietètics, detecció de problemes, control i supervisió dels tractaments, seguiment de plans de control, atenció a les discapacitats…  Relacions personals intrafamiliars: «apego», qualitat de les relacions interpersonals…  Front a estressors externs: acolliment i protecció, o bé, abandó.

3. Estructura de la família  Família nuclear i variants (nuclear íntegra, nuclear amb afegits…).  Família extensa.  Família reconstituïda.  Família monoparental.  Formes atípiques…o típiques sense vincle formal.

4. Cicle vital familiar  Fases del cicle vital (moltes versions, però en esquema son semblants): formació, expansió, expansió completa, contracció, niu buit, dissolució.  Importància:  Transicions entre fases: situacions de vulnerabilitat.  Alerta a alteracions o retrocesos en el curs normal del cicle vital: fonts potencials d’estrés.

5. Funcions de la família  També hi ha moltes variants, segons diferents autors, però venen a coincidir en l’essencial.  Funcions bàsiques, que caldrà conéixer:  Funció «nutritiva»: satisfacció de necessitats bàsiques.  Funció «afectiva»: base de la configuració dels afectes, paper protector front als estressors.  Funció «normativa»: normes internes, explícites i implícites, i educació per a la sociabilitat.

6. La família com un sistema  Base conceptual: teoria de sistemes.  La família és un sistèma dinàmic:  Homeostasi: situació d’equilibri, que es pot veure sotmés a vaivens per diferents causes («esdeveniments vitals estressants»).  L’equilibri pot ser assimètric: rols familiars i les seues implicacions.  Les alteracions de l’homeostasi: capacitat de la família per a compensar-les (amb mitjans propis o externs) o aparició de disfunció familiar.  El símptoma com façana de la disfunció familiar.

7. Escala de reajust social (Holmes i Rahe)  Puntuació: UCV (Unitats de Canvi Vital)  < de 150 UCV: menys probable afectació de la salut personal o familiar  100-250 UCV: afectació probable.  >250 UCV: afectació practicament segura

8. Recolzament social i funció familiar: dos conceptes importants.  El recolzament social aludix als recursos, interns i externs, informals i formals, de què la família disposa per fer front a l’estrés.  Escales de mesura: Duke, MOS (no Abucassis).  Funció familiar: és la percepció subjectiva que té cada individu sobre el funcionament de la seua família.  Escala de mesura: APGAR familiar, inclosa en Abucassis.

9. Escala de Duke-UNC (recolzament social; validat en castellà)

10. Apgar familiar (validat)  5 preguntes:  1- Està satisfet amb l’ajuda rebuda per la seua família quan hi ha un problema?  2- Conversen a casa sobre els problemes?  3- Les decisions importants es prenen conjuntament en família?  4- Està satisfet amb el temps que passen junts a casa?  5- Sent que la seua família l’estima?  3 possibles respostes:  Quasi mai (0 punts)  De vegades (1 punt)  Quasi sempre ( 2 punts)  Punts de tall:  0-3 punts: disfunció familiar greu.  4-6 punts: disfunció familiar moderada.  7-10: normofunció familiar.

11. El genograma (els gràfics, a l’encerat o al rotafolis)  És un instument molt útil per a l’estudi de la família.  Les seues possibilitats son enormes:  Si es practica, la seua el·laboració és molt ràpida.  Convé fer-ne un ús el més pragmàtic possible, extraent la informació clau de mode molt esquemàtic.  Inconvenient: Abucassis no el contempla.  Inclou un apartat sobre aspectes sociofamiliars, però referits a cada individu, no amb una visió global.  No inclou ni suporta gràfics.

12. Possibilitats d’actuació. Nivells d’implicació.  El professional no considera el paper de la família, tret d’aspectes legals ineludibles.  El professional té en compte el paper de la família en la gènesi i el curs dels problemes de salut.  El professional utilitza instruments per l’abordatge familiar més o menys profund.  El professional és capaç de treballar amb la família de forma sistematitzada.  Teràpia familiar reglada (nivell especialitzat).

13. Resum pràctic d’informació sobre situació familiar  Tipus de família (el genograma és l’instrument més útil per averiguar-lo): extensa, nuclear, etc…  Problemes de salut de tots els membres de la família.  Relacions interpersonals intrafamiliars (genograma relacional).  Funcionalisme familiar: APGAR familiar.  Recursos de recolzament social.  Altres elements: sobrecàrrega del cuidador (escala de Zarit), etc…

14. Moltes gràcies !!

Add a comment