Pametna elektroenergetska omrežja, dr. Boštjan Blažič, Fakulteta za elektrotehniko

100 %
0 %
Information about Pametna elektroenergetska omrežja, dr. Boštjan Blažič, Fakulteta za...
Technology

Published on March 4, 2014

Author: ZSFI

Source: slideshare.net

Pametna elektroenergetska omrežja Izzivi in priložnosti Dr. Boštjan Blažič Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko EKOenergija Ljubljana, 28. 02. 2014

Oskrba z energijo – EU perspektiva • Energetska odvisnost EU-28 (2011) − delež uvoza glede na vse energente  premog: 62,3 %  nafta: 84,9 %  zemeljski plin: 66,7 % • Večanje energetske odvisnosti EU-28 − 2001: 47,4 % − 2011: 53,8 % vir: Eurostat

Oskrba z električno energijo – EU perspektiva • Inštalirana moč elektrarn (GW), EU-28 − naraščanje deleža termoelektrarn − naraščanje deleža obnovljivih virov • Proizvodnja električne energije (TWh), EU-28 − upad zaradi gospodarske krize vir: Eurostat

Oskrba z električno energijo – EU perspektiva • Inštalirana moč OVE (GW), EU-28 − naraščanje deleža vetrnih el. − naraščanje deleža sončnih el. • Delež OVE v porabi električne energije, EU-28 vir: Eurostat

Pametna elektroenergetska omrežja • Pametno omrežje je nadgradnja obstoječih omrežij − boljša izraba infrastrukture − priključevanje večjega števila RV brez s čim manjšim ojačenja omrežja • ocena stroškov za priključitev RV: 450 EUR/kW  večji nadzor na omrežjem (več merilnih mest)  sodelovanje uporabnikov pri vodenju omrežja (razpršeni viri, bremena, električna vozila) • Ključna vloga IKT • Koncepti − Koordiniran nadzor napetosti − Upravljanje s porabo − Virtualna elektrarna − Mikro omrežja     optimizacija delovanja (izgube, pretoki jalove moči, št. preklopov reg. transformatorja…) ekonomska optimizacija večja fleksibilnost prilagajanje porabe razmeram v omrežju nove storitve, novi poslovni modeli

Program razvoja pametnih omrežij – Slovenija • Cilji − − −  zmanjšanje stroškov zaradi priključevanja razpršenih virov omogočiti slovenski industriji razvoj izdelkov in rešitev doseganje okoljskih zavez Slovenije stabilno okolje za industrijo in raziskovalne inštitucije • Področja − napredno merjenje − upravljanje s proizvodnjo in porabo, zagotavljanje kakovosti oskrbe z električno en. − sodobni koncepti priključevanja razpršenih virov − infrastruktura za električna vozila • Investicija v pametna omrežja − začetna investicija: 320 mio EUR − do leta 2030: prihranek 500 mio EUR v primerjavi z investicijami brez pametnih omrežij (4,2 mrd EUR)

Izkušnje - Avstrija • Demonstracijski projekti v regijah − SN distribucijska omrežja • koordinirana regulacija napetosti  VN/SN transformator, viri (male HE, biomasa, sončne elektrarne…) − NN distribucijska omrežja • koordinirana regulacija napetosti • vključitev električnih vozil  sončne elektrarne  upravljaje polnjenja električnih vozil  pametni števci (‘Power Snapshot’) − Pametna mesta (Salzburg) • Integracija oskrbe: • z električno energijo, • s toploto, • mestnega transporta in • IKT tehnologij. vir: AIT

Izkušnje - Nemčija (sončne elektrarne) • Sončne elektrarne – Nemčija, 2012 − 1,3 mio elektrarn, inštalirana moč 32,4 GW − pokrivanje 5,3 % porabe električne energije − sončen dan: pokrivanje 30 – 40 % porabe • Cene − vgradnja sončne elektrarne 10 kW (2013): 1700 EUR/kWp − feed-in tarifa (julij 2013): 10,44 – 15,07 ct/kWh − cena električen en. za gospodinjske odjemalce (2013): 29 ct/kWh • višina feed-in tarife nižja od cene el. en. od 2011 (velike SE) oz. 2012 (male SE) • višina feed-in tarife za velike SE približno enaka ceni el. en. iz jedrski el. in el. na fosilna goriva (10 ct/kWh) − kumulativni stroški zaradi feed-in tarife za SE do konca 2012: 32 mrd EUR − kumulativni stroški (1970-2012) subvencij za premog in jedrsko energijo: 429 mrd EUR • Vplivi − nižanje cen v času opoldanske konice − višanje cen za odjemalce zaradi OVE (2013) 2,29 ct/kWh, 1,38 ct/kWh za SE − dobiček RWE 2012: 6,4 mrd EUR − energetsko intenzivna industrija: izvzeta iz sheme plačevanja OVE, nižje cene el. en.

Elektroenergetska omrežja in naravne katastrofe • Zagotavljanje neprekinjenosti oskrbe – trenutno stanje distribucija (Slo) − SAIDI: povprečno trajanje prekinitev na odjemalca • Zagotavljanje neprekinjenosti oskrbe – trenutno stanje prenos (Slo) − nedobavljena električna energija 2012: 1 GWh • večinama zaradi neurja 12. 9. 2012: 0,8 GWh − skupni odjem iz prenosnega omrežja 2012: 13.692 GWh

Elektroenergetska omrežja in naravne katastrofe • Priprava elektroenergetskega omrežja na izredne dogodke v naravi  Osredotočenost na saniranje posledic • gasilci, civilna zaščita, vojska… • agregati  Osredotočenost na povečanje odpornosti omrežja • Različne naravne nesreče (žled, neurje, potres, poplave, mraz…) zahtevajo različne rešitve • Povečanje odpornosti omrežja − ojačenje infrastrukture (stebri, vodi) • življenjska doba elementov omrežja: vodi 40 let, stebri 80 let, transformator 40 let − kabliranje omrežja • prenos: kabelski vod 5 – 20 krat dražji od nadzemnega voda • delež kabelski vodov v EU: 400 kV 0,5 %, 220-300 kV 1,9 %, 110-150 kV 0,67 • distribucija: kabelski vod 1.5 – 5 krat dražji od nadzemnega voda • delež kabelskega SN omrežja: Avstrija 15 %, Nizozemska 100 %, Nemčija 60 %... − samooskrba z električno energijo • zagotovitev ustreznih virov energije • uporaba hranilnikov − dodatna avtomatizacija omrežja − mikro omrežja

Oskrba z električno energijo in energetska infrastruktura • Način oskrbe z električno energijo in izgradnja infrastrukture sta politični odločitvi − Kriteriji odločanja: • • • • • tehnična izvedljivost ekonomska ocena (cena izgradnje, vpliv na BDP, koristi za nacionalno industrijo…) vpliv na okolje družbena sprejemljivost strateško vprašanje energetske odvisnosti − Negotovost predpostavk: • • • • • cena energentov v prihodnosti nove tehnologije pogostost/jakost naravnih nesreč globalni trendi razvoja panoge možnost nesreč  Ključna celovita ocena in odločitev na osnovi kazalnikov in predpostavk

Kontakt Hvala za pozornost! Dr. Boštjan Blažič Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Tržaška 25 SI-1000 Ljubljana bostjan.blazic@fe.uni-lj.si

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

dr. Boštjan Blažič, Pametna elektroenergetska omrežja ...

dr. Boštjan Blažič, Fakulteta za elektrotehniko, Pametna elektroenergetska omrežja, Posvet o Energetskem konceptu Slovenije, 28. februar ...
Read more

izr. prof. dr. Boštjan Blažič, univ. dipl. inž. el.

... Osebje / izr. prof. dr. Boštjan Blažič, univ. dipl. inž. el ... Fakulteta za elektrotehniko ... za elekrična omrežja in ...
Read more

EKOenergija Boštjan Blažič: Platforma za pametna ...

Državni svet, 28. februar 2014 Dr. Boštjan Blažič je pripravil predavanje: Platforma za pametna omrežja, Prednosti ob naravnih katastrofah.
Read more

Pametna distribucijska omrežja: poročilo o zahtevah ...

Igor Papič, Boštjan Blažič, ... Pametna distribucijska omrežja: ... Fakulteta za elektrotehniko, 2012: Dolžina:
Read more

Greenpeace Blazic SmartGrids.ppt [Združljivostni nacin]

Dr. Boštjan Blažič Fakulteta za elektrotehniko ... (pametna) omrežja, ... Fakulteta za elektrotehniko Tel: ...
Read more

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO - Laboratorij za Elektroniko v ...

Fakulteta za elektrotehniko Matija Dirjec Pametna hiša UNIVERZITETNO DIPLOMSKO DELO Mentor: doc. dr. Boštjan Murovec ... elektrinega omrežja.
Read more

PAMETNA DISTRIBUCIJSKA OMREŽJA - Domov

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Seminarska naloga PAMETNA DISTRIBUCIJSKA OMREŽJA Avtor: Nejc Štokelj, dipl. ing. el. (UN) Mentor: izr ...
Read more

Ljubljana Forum | Facebook

Ljubljana Forum on Future of Cities ... o uporabi interneta za ... Greenpeace), dr. Boštjan Blažič (Fakulteta za elektrotehniko), ...
Read more