Pametna elektroenergetska omrežja, dr. Boštjan Blažič, Fakulteta za elektrotehniko

100 %
0 %
Information about Pametna elektroenergetska omrežja, dr. Boštjan Blažič, Fakulteta za...
Technology

Published on March 4, 2014

Author: ZSFI

Source: slideshare.net

Pametna elektroenergetska omrežja Izzivi in priložnosti Dr. Boštjan Blažič Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko EKOenergija Ljubljana, 28. 02. 2014

Oskrba z energijo – EU perspektiva • Energetska odvisnost EU-28 (2011) − delež uvoza glede na vse energente  premog: 62,3 %  nafta: 84,9 %  zemeljski plin: 66,7 % • Večanje energetske odvisnosti EU-28 − 2001: 47,4 % − 2011: 53,8 % vir: Eurostat

Oskrba z električno energijo – EU perspektiva • Inštalirana moč elektrarn (GW), EU-28 − naraščanje deleža termoelektrarn − naraščanje deleža obnovljivih virov • Proizvodnja električne energije (TWh), EU-28 − upad zaradi gospodarske krize vir: Eurostat

Oskrba z električno energijo – EU perspektiva • Inštalirana moč OVE (GW), EU-28 − naraščanje deleža vetrnih el. − naraščanje deleža sončnih el. • Delež OVE v porabi električne energije, EU-28 vir: Eurostat

Pametna elektroenergetska omrežja • Pametno omrežje je nadgradnja obstoječih omrežij − boljša izraba infrastrukture − priključevanje večjega števila RV brez s čim manjšim ojačenja omrežja • ocena stroškov za priključitev RV: 450 EUR/kW  večji nadzor na omrežjem (več merilnih mest)  sodelovanje uporabnikov pri vodenju omrežja (razpršeni viri, bremena, električna vozila) • Ključna vloga IKT • Koncepti − Koordiniran nadzor napetosti − Upravljanje s porabo − Virtualna elektrarna − Mikro omrežja     optimizacija delovanja (izgube, pretoki jalove moči, št. preklopov reg. transformatorja…) ekonomska optimizacija večja fleksibilnost prilagajanje porabe razmeram v omrežju nove storitve, novi poslovni modeli

Program razvoja pametnih omrežij – Slovenija • Cilji − − −  zmanjšanje stroškov zaradi priključevanja razpršenih virov omogočiti slovenski industriji razvoj izdelkov in rešitev doseganje okoljskih zavez Slovenije stabilno okolje za industrijo in raziskovalne inštitucije • Področja − napredno merjenje − upravljanje s proizvodnjo in porabo, zagotavljanje kakovosti oskrbe z električno en. − sodobni koncepti priključevanja razpršenih virov − infrastruktura za električna vozila • Investicija v pametna omrežja − začetna investicija: 320 mio EUR − do leta 2030: prihranek 500 mio EUR v primerjavi z investicijami brez pametnih omrežij (4,2 mrd EUR)

Izkušnje - Avstrija • Demonstracijski projekti v regijah − SN distribucijska omrežja • koordinirana regulacija napetosti  VN/SN transformator, viri (male HE, biomasa, sončne elektrarne…) − NN distribucijska omrežja • koordinirana regulacija napetosti • vključitev električnih vozil  sončne elektrarne  upravljaje polnjenja električnih vozil  pametni števci (‘Power Snapshot’) − Pametna mesta (Salzburg) • Integracija oskrbe: • z električno energijo, • s toploto, • mestnega transporta in • IKT tehnologij. vir: AIT

Izkušnje - Nemčija (sončne elektrarne) • Sončne elektrarne – Nemčija, 2012 − 1,3 mio elektrarn, inštalirana moč 32,4 GW − pokrivanje 5,3 % porabe električne energije − sončen dan: pokrivanje 30 – 40 % porabe • Cene − vgradnja sončne elektrarne 10 kW (2013): 1700 EUR/kWp − feed-in tarifa (julij 2013): 10,44 – 15,07 ct/kWh − cena električen en. za gospodinjske odjemalce (2013): 29 ct/kWh • višina feed-in tarife nižja od cene el. en. od 2011 (velike SE) oz. 2012 (male SE) • višina feed-in tarife za velike SE približno enaka ceni el. en. iz jedrski el. in el. na fosilna goriva (10 ct/kWh) − kumulativni stroški zaradi feed-in tarife za SE do konca 2012: 32 mrd EUR − kumulativni stroški (1970-2012) subvencij za premog in jedrsko energijo: 429 mrd EUR • Vplivi − nižanje cen v času opoldanske konice − višanje cen za odjemalce zaradi OVE (2013) 2,29 ct/kWh, 1,38 ct/kWh za SE − dobiček RWE 2012: 6,4 mrd EUR − energetsko intenzivna industrija: izvzeta iz sheme plačevanja OVE, nižje cene el. en.

Elektroenergetska omrežja in naravne katastrofe • Zagotavljanje neprekinjenosti oskrbe – trenutno stanje distribucija (Slo) − SAIDI: povprečno trajanje prekinitev na odjemalca • Zagotavljanje neprekinjenosti oskrbe – trenutno stanje prenos (Slo) − nedobavljena električna energija 2012: 1 GWh • večinama zaradi neurja 12. 9. 2012: 0,8 GWh − skupni odjem iz prenosnega omrežja 2012: 13.692 GWh

Elektroenergetska omrežja in naravne katastrofe • Priprava elektroenergetskega omrežja na izredne dogodke v naravi  Osredotočenost na saniranje posledic • gasilci, civilna zaščita, vojska… • agregati  Osredotočenost na povečanje odpornosti omrežja • Različne naravne nesreče (žled, neurje, potres, poplave, mraz…) zahtevajo različne rešitve • Povečanje odpornosti omrežja − ojačenje infrastrukture (stebri, vodi) • življenjska doba elementov omrežja: vodi 40 let, stebri 80 let, transformator 40 let − kabliranje omrežja • prenos: kabelski vod 5 – 20 krat dražji od nadzemnega voda • delež kabelski vodov v EU: 400 kV 0,5 %, 220-300 kV 1,9 %, 110-150 kV 0,67 • distribucija: kabelski vod 1.5 – 5 krat dražji od nadzemnega voda • delež kabelskega SN omrežja: Avstrija 15 %, Nizozemska 100 %, Nemčija 60 %... − samooskrba z električno energijo • zagotovitev ustreznih virov energije • uporaba hranilnikov − dodatna avtomatizacija omrežja − mikro omrežja

Oskrba z električno energijo in energetska infrastruktura • Način oskrbe z električno energijo in izgradnja infrastrukture sta politični odločitvi − Kriteriji odločanja: • • • • • tehnična izvedljivost ekonomska ocena (cena izgradnje, vpliv na BDP, koristi za nacionalno industrijo…) vpliv na okolje družbena sprejemljivost strateško vprašanje energetske odvisnosti − Negotovost predpostavk: • • • • • cena energentov v prihodnosti nove tehnologije pogostost/jakost naravnih nesreč globalni trendi razvoja panoge možnost nesreč  Ključna celovita ocena in odločitev na osnovi kazalnikov in predpostavk

Kontakt Hvala za pozornost! Dr. Boštjan Blažič Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Tržaška 25 SI-1000 Ljubljana bostjan.blazic@fe.uni-lj.si

Add a comment

Related presentations

Related pages

dr. Boštjan Blažič, Pametna elektroenergetska omrežja ...

dr. Boštjan Blažič, Fakulteta za elektrotehniko, Pametna elektroenergetska omrežja, Posvet o Energetskem konceptu Slovenije, 28. februar ...
Read more

izr. prof. dr. Boštjan Blažič, univ. dipl. inž. el.

... Osebje / izr. prof. dr. Boštjan Blažič, univ. dipl. inž. el ... Fakulteta za elektrotehniko ... za elekrična omrežja in ...
Read more

EKOenergija Boštjan Blažič: Platforma za pametna ...

Državni svet, 28. februar 2014 Dr. Boštjan Blažič je pripravil predavanje: Platforma za pametna omrežja, Prednosti ob naravnih katastrofah.
Read more

Pametna distribucijska omrežja: poročilo o zahtevah ...

Igor Papič, Boštjan Blažič, ... Pametna distribucijska omrežja: ... Fakulteta za elektrotehniko, 2012: Dolžina:
Read more

Greenpeace Blazic SmartGrids.ppt [Združljivostni nacin]

Dr. Boštjan Blažič Fakulteta za elektrotehniko ... (pametna) omrežja, ... Fakulteta za elektrotehniko Tel: ...
Read more

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO - Laboratorij za Elektroniko v ...

Fakulteta za elektrotehniko Matija Dirjec Pametna hiša UNIVERZITETNO DIPLOMSKO DELO Mentor: doc. dr. Boštjan Murovec ... elektrinega omrežja.
Read more

PAMETNA DISTRIBUCIJSKA OMREŽJA - Domov

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Seminarska naloga PAMETNA DISTRIBUCIJSKA OMREŽJA Avtor: Nejc Štokelj, dipl. ing. el. (UN) Mentor: izr ...
Read more

Ljubljana Forum | Facebook

Ljubljana Forum on Future of Cities ... o uporabi interneta za ... Greenpeace), dr. Boštjan Blažič (Fakulteta za elektrotehniko), ...
Read more