Pallantzas tei peiraia_2014

50 %
50 %
Information about Pallantzas tei peiraia_2014
Engineering

Published on April 2, 2014

Author: EIPAK

Source: slideshare.net

Description

Συνεδριο για την καινοτομια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Θζρμανςθ: Ανάγκη ςε θέρμανςη < 15 kWh/(m2a) ή εναλλακτικά θερμικό φορτίο < 10W/m2 Ψφξθ (ςυμπερ. Αφφγρανςθσ): Ανάγκη ςε Ψφξη < 15 kWh/(m2a) + 0,3 W/(m2aK) * TGH ή εναλλακτικά ψυκτικό φορτίο < 10 W/m2 ΚΑΙ Ανάγκη ςε ψφξη < 4 kWh/(m2aK) + θe + 2*0,3 W/(m2aK)* TGH – 75 kWh/(m2a) , πάντωσ μεγίςτη : 45 kWh/(m2aK) + 0,3 W/(m2aK)*TGH Πρωτεφουςα Ενζργεια Θέρμανςη, Ψφξη,ΖΝΧ, < 120 kWh/(m2aK) Ηλεκτρική Αεροςτεγανότθτα n50 < 0,6h-1 Παθητικό Κτίριο

Μζγιςτθ οικονομία ςτθν ενζργεια = • Ανεξαρτθςία από το κόςτοσ ενζργειασ • Εφαρμογι χωρίσ όρια • Οικονομικόσ όφελοσ από τθν 1θ μζρα • Εξαιρετικι ποιότθτα ηωισ και εργαςίασ • Σθμαντικι βελτίωςθ κοινωνικισ εικόνασ •Προςταςία του περιβάλλοντοσ Πακθτικό Κτίριο = Κτίριο ΝΖΕΒ

Ευρωπαϊκι οδθγία 31/2010/EU « …Από το 2019 όλα τα δθμόςια κτίρια ςτθν Ε.Ε. πρζπει να ςχεδιάηονται και να υλοποιοφνται ωσ κτίρια ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ…»

Τα προβλήμαηα ποσ έτοσμε ζηον κόζμο δεν μπορούν να λσθούν με ηον ίδιο ηρόπο ζκέυης ποσ ηα δημιοσργήζαμε. Albert Einstein

Ευχαριςτώ για τθν προςοχι ςασ. Στζφανοσ Παλλαντηάσ www.eipak.org

Add a comment

Related presentations

Discrete element method modelling (DEM) has proven over many years to be a powerfu...

Segregation Testing to confirm packer isolation and well integrity. Monitor w...

A small presentation of History matching and a case study on it. Also on Gas mater...

Manual 2 pavco cad

Manual 2 pavco cad

November 2, 2014

CONSTRUCION

Tire sua duvidas a respeito da implementação da NR 12 Converse com um especialis...