Palgaseminari tutvustavad slaidid

50 %
50 %
Information about Palgaseminari tutvustavad slaidid
Business & Mgmt

Published on March 3, 2014

Author: kadriseeder

Source: slideshare.net

Description

Palgainfo Agentuur korraldab palgaseminare, kus räägitakse töötasude analüüsimisest ja tutvustatakse värskeid palgauuringute tulemusi.

PALGASEMINAR tutvustav materjal

Palgainfo allikad ja nende kasutamine • Statistikaameti andmebaas • • Ettevõtete majandusnäitajad • Piirkondlik Statistika • • Keskmine brutopalk Kalkulaatorid Maksu- ja Tolliameti Statistika • • Keskmise brutopalga ja reaalpalga muutus 25% 20% 15% 10% Piirkondlik ja tegevusalade statistika Erasektori uuringud 5% -10% Allikas: Statistikaamet Allikas: Palgainfo Agentuuri palgauuring Sügis-Talv 2013-2014. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ / Salary Information Agency IV kv 2013 I kv II kv III kv IV kv 2010 I kv II kv III kv IV kv 2007 I kv II kv III kv IV kv II kv III kv IV kv 2004 I kv -5% 2001 I kv 0%

Töötasu kujunemine Tööväärtus turul • Nõudluse ja pakkumise vahekord • Konkurentide pakkumised • Alternatiivid töötamisele • Muud tegurid: seadusandlus, AÜ jt Töötaja palgaootused • Haridus, oskused ja teadmised • Kogemus ja vilumus • Isikuomadused ja võimekus • Tööväärtused ja motivatsioon Tööväärtus organisatsioonis • Põhi- või tugifunktsioon • Oskusteabe sügavus ja ulatus • Tööülesannete keerukus • Juhtimisülesanne, sh otsustamine ja vastutamine • Töökeskkond Organisatsiooni võimalused TÖÖTASU • Kasumlikkus • Arenguetapp • Rahavoogude stabiilsus • Reservid Sooritus • Eesmärkide saavutamine • Vigade puudumine • Organisatsiooni tulemus Allikas: Palgainfo Agentuuri palgauuring Sügis-Talv 2013-2014. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ / Salary Information Agency

Töötasude võrreldavus Töö sisuline valdkond (30) Ametirühm (10) Ehitus ja elektritööd 1 – Juhid Elektrienergia ja soojuse tootmine 2 – Tippspetsialistid Finants ja raamatupidamine 3 – Tehnikud ja keskastme spetsialistid Haridus ja koolitus Juhtimine, arendus ja äriteenused Kaevandus Keskkonnahoid ja jäätmekäitlus + Isikuteenindus Töö sisu Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia Haridustase Juhtimisülesanne Esindusorganisatsioonid ja muud MTÜ-d 31 – Esmatasandi juhid ja projektijuhid 4 – Ametnikud 5 – Teenindus- ja müügitöötajad 6 – Põllumajanduse jms oskustöötajad Kinnisvara haldus 7 – Oskustöötajad ja käsitöölised Klienditeenindajad ja infotöötajad 8 – Seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad Kontoritöö, administratiivtöö Koristus- ja puhastustööd Korrakaitse ja päästeteenistus 82 – Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid 9 – Lihttöölised Kunst ja kultuur Kvaliteet ja sisekontroll Loodus- ja tehnikateadused Majutus ja toitlustus Ost, müük ja turundus Pangandus, kindlustus .... Allikas: Palgainfo Agentuuri palgauuring Sügis-Talv 2013-2014. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ / Salary Information Agency

Töötasu analüüs Euro Kõik esitatud palganumbrid = 100% 3000 100% 2500 2500 90% 75% 50% Ametiala töötasu 2000 Mediaan 90 protsentiil ehk 10% töötasudest jääb sellest ülespoole ja 90% allapoole 2000 Vahemik, kuhu jäävad poolte (50%) vastajate poolt märgitud töötasud 1500 1200 1000 900 25% 10 protsentiil ehk 10% töötasudest jääb sellest allapoole 500 10% 0 Ametiala nimetus (kood) Statistiline = keskmine Kõikide palkade summa Vastajate arv Number ametinimetuse taga tähistab koodi rahvusvahelise ametite klassifikaatori (ISCO) järgi. Vaata klassifikaatorit. NB! Väiksema vastajate arvuga ametialade puhul on graafikul esitatud keskmine töötasu ja selle standardhälve ehk kõikumine.

Töötasu osad KOGU TÖÖTASU Rahalised tööga seotud tasud Soodustused Mitterahalised hüved Põhipalk Haridus Erialane areng Muutuvpalk Toetused Töökeskkond Seadusega ettenähtud lisatasud Org-i tooted Töökorraldus Tervis ja sport Juhtimiskvaliteet Tulemustasu Puhkus Kvaliteedi lisatasu Transport Side Muud lisatasud Allikas: Palgainfo Agentuuri palgauuring Sügis-Talv 2013-2014. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ / Salary Information Agency

Ametite töötasude võrdlus • Proportsioonid erinevate ametite töötasude vahel Brutotöötasu vahemikud • Saadavate palkade ja palgaootuste võrdlus • Põhipalk ja tulemustasud • Madalaima ja kõrgeima töötasu võrdlus ametialal Raamatupidaja Sekretär Klienditeenindaja kaupluses Müügi assistant Allikas: Palgainfo Agentuuri palgauuring Sügis-Talv 2013-2014. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ / Salary Information Agency

Erinevused töötasudes • Piirkondlikud erinevused • Erinevused organisatsiooni suuruse järgi • Erinevused tegevusalade lõikes • Erinevused palgaootuste järgi • Organisatsioonisisesed erinevused Allikas: Palgainfo Agentuuri palgauuring Sügis-Talv 2013-2014. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ / Salary Information Agency

Muutused töötasudes • Põhipalga või töötasu muutus? 69% • Kui paljud organisatsioonid on muutnud / kavandavad muuta põhipalka? 65% 58% • Millistel ametialadel on muudetud / kavandatakse muuta põhipalka? • Kui paljusid töötajaid see puudutab? 57% 51% • Kui suur on keskmine muutus? Tööandjate hulk, kes on põhipalka • Milliselt tasemelt muudetakse? aasta jooksul korrigeerinud, kasvab. • Miks on muudetud / kavandatakse muuta? Sügis 2011 Kevad 2012 Sügis 2012 Kevad 2013 Sügis 2013 Allikas: Palgainfo Agentuuri palgauuring Sügis-Talv 2013-2014. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ / Salary Information Agency

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...