Pajottenland+zennevallei

50 %
50 %
Information about Pajottenland+zennevallei

Published on March 5, 2014

Author: commedia

Source: slideshare.net

samenwerking ontsluitingsproject Pajottenland & Zennevallei maart 2013

"When the winds of change blow, some seek shelter, others build windmills" Chinees gezegde

mijn identiteit? gevat binnen netwerken?

even voorstellen...

samenwerking ontsluitingsproject Pajottenland & Zennevallei 1. INTRODUCTIE 2. Situatie en context 3. Positionering 4. Doelstellingen Pajottenland+ 5. Vragen, vragen, vragen 6. BIG: Gedachtegoed en societal marketing 7. Social Engagement Tool 8. Inventarisatie

situatie en context

situatie en context

situatie en context

situatie en context

situatie en context Hebben we zo de situatie en partners in beeld? Erfgoedtoerisme is een vorm van toerisme, gericht op het culturele erfgoed van een plaats. Erfgoedtoerisme wordt ook wel gedefinieerd als "het reizen om de plaatsen en activiteiten te ervaren die van oorsprong de verhalen en de mensen uit het verleden vertegenwoordigen". Erfgoedtoerisme en cultuurtoerisme liggen dicht bij elkaar, waarbij erfgoedtoerisme zich meer richt op overblijfselen uit het verleden en cultuurtoerisme zich vooral richt op hedendaagse vormen van cultuur, zoals moderne architectuur. Erfgoedtoerisme is een breed gedefinieerd begrip dat een belangrijk onderdeel van het toerisme omvat. Erfgoedtoeristen richten zich op historische steden, oude landschappen, specifieke oude gebouwen, kerken, kastelen, vestingwerken, maar ook bijvoorbeeld industrieel erfgoed, historische tuinen, slagvelden, musea etc. Erfgoedtoerisme is een belangrijke motivering voor monumentenzorg. Erfgoedtoeristen bezoeken een stad vanwege de aanwezige oude gebouwen, musea en is daarom uit economisch oogpunt belangrijk. Historische steden genereren veel opbrengsten uit erfgoedtoerisme. Een goed voorbeeld is de Binnendieze in 's-Hertogenbosch. De bezoekers aan de Binnendieze spenderen jaarlijks 10 miljoen euro in de binnenstad, een flinke impuls voor de plaatselijke economie. (bron: Wikipedia)

BIG supra zelfontplooiing waardering en erkenning (van omgeving) sociaal contact veiligheid, bescherming, zekerheid (wonen, werken) fysiologische behoeften (honger, slaap, voortplanting) 6e trede in piramide (supra) van Maslow wijst op overstijgende waarden (altruïsme / zingeving). Kies waarden die bij de organisatie passen, verbind je ermee en draag ze uit. Dat biedt ‘het publiek’ de gelegenheid te onderschrijven en aan te sluiten

BIG supra ? zelfontplooiing waardering en erkenning (van omgeving) sociaal contact veiligheid, bescherming, zekerheid (wonen, werken) fysiologische behoeften (honger, slaap, voortplanting) Slot Zuylen mikt op 3e en 5e trede, maar presteert wellicht ook op 2e en 4e. Wat is daarvoor nodig? En verder?

BIG supra zelfontplooiing waardering en erkenning (van omgeving) sociaal contact veiligheid, bescherming, zekerheid (wonen, werken) fysiologische behoeften (honger, slaap, voortplanting) Door de eigen identiteit te koppelen aan overstijgende waarden, onderscheidt Slot Zuylen zich positief op betrokkenheid en gedachtegoed en kan het zichzelf als ‘label’ manifesteren (en dus op meerdere plekken zich manifesteren).

BIG Sociale media en netwerken bieden de mogelijkheid hierover met (nieuwe) volgers in gesprek te raken en te blijven. Dat maakt Slot Zuylen eens te meer een geliefde organisatie, die het waard is te volgen.

BIG waarmaken waarvoor men staat en op basis daarvan waardevolle, duurzame relaties opbouwen.

BIG: gedachtegoed Rijkenberg pleitte voor het ontwikkelen van merken vanuit een gedachtegoed, een mentaliteit of een visie en niet vanuit een productpropositie. Zijn boek Concepting was voor velen een inspirerende leidraad bij het ontwikkelen van nieuwe merken of het 'herconcepten' van bestaande merken. Hij poneert in zijn nieuwe boek een helder beeld van waarom de vaak als 'eendagsvliegen' bekritiseerde conceptmerken van het eerste uur (zoals Virgin, Apple, Nike) hun groeicurves nu ver boven het gemiddelde zien uitstijgen.

situatie en context: identiteit en diversiteit

situatie en context: beweging trends waarop P+Z zou kunnen aanhaken / inspelen: 1. identiteit: zelfbewustzijn en regiomarketing i.c.m. erfgoed; “totaal ervaring”, maar ook meervoudige identiteiten 2. duurzaam: circular- / shareconomy; zorgvuldig, zelfvoorzienend ecosysteem 3. sociale innovatie: horizontalisering / zijwaartse beweging / improvisatiemaatschappij - vanuit netwerkgedachte; verbinding, structuur, ontmoeting, engagement 4. aandacht en nieuwsgierigheid: van schaarste naar betrokkenheid; interesse, focus, mindfulness 5. lerend ontwikkelen: levenslang leren, 5 minds for the future; ‘the respectful/ethical mind’ (filosofie en reflectie op betekenis) 6. societal marketing: verbinding met goede doelen, altruisme, overkoepelend gedachtegoed trends zijn de grote ontwikkelingen in de samenleving (waar hypes de korte golfbewegingen zijn) -> van issue surfen tot transitie denken

situatie en context: betrokkenheid volggroepen volggroepen waarop P+Z zou kunnen wenken: 1. geïnteresseerd in zinvolle recreatie 2. mensen die willen genieten 3. bedrijven die een waardevol vestigingsklimaat wensen 4. actieve cultuurminnaars 5. etc. volggroepen zijn die personen die op basis van het gedachtegoed en wat als belangrijk gezien wordt, besluiten de organisatie te volgen, te ‘kopen’, te supporten en te vertegenwoordigen (in willekeurige volgorde).

situatie en context: samenwerking 1. samen: • (samenleving) - wat zijn de (langdurige) trends in de samenleving? • samen denken - welke de kwesties waarop u de komende decennia antwoorden kan helpen formuleren? • (samen maken) - waaraan is behoefte bij het publiek? Op welke onderdelen heeft u iets te bieden? • (samenkomen) - hoe stelt u zich in staat hiervoor ontmoetingsplekken te bieden, hoe gesprekken mogelijk te maken en verbindingen te maken? • (samenwerken) - de kern van de zaak: waarom wilt u dit doen? Met wie en voor wie? 2. hoe maken we van veel kenmerken één gedachtegoed, hoe van veel activiteiten één beweging? Think BIG 3. hoe zorgen we voor een duurzame strategie? Ready, SET, go Overigens is het verstandig eerst te bedenken hoe we iets gaan verdienen (dat dwingt ons goed erover na te denken voor wie we dit doen en welke waarde we voor die personen/organisaties toevoegen)

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

situatie en context: voorbeelden

doelstellingen Pajottenland+ - wat verstaan wij onder cultuurtoerisme en wat willen we ermee? - kent u uw 'voorraad' erfgoed - welk deel wil je bij de toerist in beeld brengen - wanneer is toerisme een bedreiging en wanneer de redding voor het cultureel erfgoed - hoe verleid je de toerist tot interesse voor en beleving van cultureel erfgoed - wat kost het ontsluiten van cultureel erfgoed - wat levert cultuurtoerisme op?

doelstellingen Pajottenland+ -inventarisatie van: betrokken personen en organisaties, ambities (op visionair niveau) doelstelling (op strategisch niveau) belangen beschikbare tijd, inzet, budget onderstaande vragen

doelstellingen Pajottenland+ • Leefbaarheid in plattelandskernen versterken (waar mensen een (t)huis vinden): ◦ initiatieven aanmoedigen/ondersteunen die meer mensen toelaten comfortabel en betaalbaar te wonen ◦ actief beleid en actie voeren voor woon- en zorgfaciliteiten voor ouderen ◦ lokale identiteit van de streek expliciet inzetten in het kader van het woonen leefbeleid ◦ mobiliteit en ontsluiting van de regio optimaliseren en anders bekijken waar nodig. • Economie op het platteland stimuleren en verbreden (waar onze mensen beter van worden): ◦ versterken van de streekidentiteit ◦ aanmoedigen en ondersteunen van landelijk ondernemen ◦ verder uitbouwen van duurzame familiale landbouw ◦ verruimen van de kansen voor sociale economie ◦ inspelen op de actuele problematiek/opportuniteit rond klimaat en energie. • Toeristisch-recreatieve sector op het platteland versterken (waar mensen zich Pajot voelen): ◦ het basiskapitaal van het Pajotse platteland behouden en waar nodig versterken ◦ het typische Pajotse landschap behouden, beheren en op professionele wijze ter beschikking stellen.

betrokkenheid bij Pajottenland+ voordat we bezig gaan met toerisme + erfgoed, de uitwerking van fysiek aantrekkelijke punten en interactieve koppelingen t.b.v. ontsluiten (klopt dit?) eerst enkele vragen die van invloed zullen zijn op de aanpak en het welslagen van zo’n project: - waarom doen we dit - welk grote idee ligt hierin besloten - hoe kunnen we daar anderen bij betrekken? Daarna kan dit in een "communicatie / pr plan nieuwe stijl" (organisch communiceren) vervat worden, inclusief wat er nodig is voor de resultaten (overlegstructuur targets, middelen, planning, KPI's, etc. etc.) En dan kunnen we aan de slag met een blauwdruk voor platform / netwerk dat wordt ingezet voor de ontsluiting... techniek is altijd ondergeschikt (techniek verandert snel, mensen aanzienlijk minder) Waarom bent u betrokken?

overtuigingskracht P+Z waarom is dit belangrijk voor ontsluiting van een regio + erfgoed? Waarom is dit belangrijk voor een digitaal platform? Ook daar dienen mensen de toegevoegde waarde van te begrijpen en ervaren... maar dan moeten we ze eerst bereiken en betrekken Dus ook daar wordt gecommuniceerd, content geproduceerd; die digitale infrastructuur, Open Data, koppelingen en apps zijn ondergeschikt (al moet het wel vlekkeloos werken!). Willen we dit overtuigend doen, consistent, continuïteit bieden, dienen we een gedeeld gedachtegoed, kernboodschap, strategie en positionering te hebben. Waarom bent u overtuigend?

waardecreatie P+Z waarom gaat dit bijdragen aan de doelstellingen voor regio + erfgoed? Waarom is dit belangrijk bewoners, toeristen, bedrijven, politiek, mensen die zich vestigen, culturele instellingen, onderwijs...? Een business model volgens het canvas (Osterwalder e.a.) is een middel om te discussiueren over, inzicht te verwerven in en te innoveren met een aantal bouwstenen van uw organisatie(s) / project. 9 bouwstenen: de belangrijkste zaken die u in huis heeft, waar u goed in bent, de relatie met uw klanten, distributiekanalen, inkomsten, uitgaven, partners en afnemers en tot slot uw propositie. Wat volgt daaruit, zijn uw merkwaarden daarin vertegenwoordigd? Welke waarde voegt u toe, voor wie?

positionering P+Z Positionering bestaat uit drie hiërarchische niveaus. In volgorde van grootte van de impact op de groei van de sector zijn dit : - businesspositionering (van product/markt/distributie combinaties) - merkpositionering (creatie van merkwaarde door onderscheiden associaties) - communicatiepositionering (de visuele en auditieve identiteit en media/ communicatiemiddelen) De communicatiepositionering heeft van de drie niveaus de laagste impact op groei, maar is wel belangrijk om de andere twee tot succes te laten komen. bron: Carwei Communications http://www.carwei.com/fris/wp-content/documents/Regie-Zonder-Hierarchie-CarweiJuni2012.pdf

BIG: (maatschappelijk) engagement Societal marketing is the planning and implementation of programs designed to bring about social change using concepts from commercial marketing Concepting gaat om het op de markt brengen van ‘merken’ die een gedachtegoed vertegenwoordigen, dat voor mensen betekenis heeft. Daarmee worden volggroepen gecreëerd, die bewust kiezen voor een bepaalde organisatie, als voor een beweging.

BIG - PERMA de 5 pijlers van P.E.R.M.A.* onderstrepen deze aanpak: • Positieve emoties • betrokkenheid (Engagement) • Relaties • betekenis en doel (Meaning and purpose) • verwezenlijking/vervulling (Accomplishment) •* Martin Seligman • Zijn deze straks terug te vinden zijn in het (online) platform, communicatie, activiteiten, etc. ?

van leiderschap naar beleiderschap een beweging en een volggroep ‘het netwerk is het nieuwe kapitaal’

van ziel naar zakelijkheid: 1. waarom doen we wat we doen? 2. hoe verwezenlijken we onze missie? 3. wat zijn de transacties waaraan we verdienen? W Golden circle (Simon Sinek) WAT E WAT E WAAROM HO T E H WAT WA O HO werk van binnen naar buiten, vanuit je eigen intrinsieke motivatie, vanuit de kern van je idee, via de aanpak naar het uiteindelijke product. Dat product dient een versterking van je kernboodschap te zijn WAT H H OE AT

BIG - waarom Waarom is P + Z relevant, vraagt de samenleving daarom? Waarom willen juist wij daaraan werken? Wie heeft P + Z nodig? Wie geeft daarom? Hoe zorgen we voor echt aansprekend gedachtegoed en bijbehorende initiatieven? Hoe creëren we de mogelijkheid hieraan gestaag te bouwen? Wat zijn nu de bewegingen waaraan over 5-10 jaar (nog steeds) behoefte zal bestaan bij bezoekers / bewoners / betrokkenen? Wat gaan we verdienen?

wankelmotor effect visie: wenkend vermogen verbeeldend + beïnvloedend aandacht vragen / richting geven BIG waarde van relaties ate str ie g relatie: wervend vermogen verbindend gedragsverandering / participatie missie: werkend vermogen waarde gevend bewustwording (identiteit) / probleemoplossen

BIG - ideation, concepting, societal change    ? @ “” (; voordat je media of kanalen kiest, eerst het basis-concept (de kern) bepalen met: 1. wenkend vermogen (visie + ambitie) 2. werkend vermogen (missie + actie) 3. wervend vermogen (relatie + participatie) Dit bevat alle waarden, onderliggende trends, de oplossing / werking en aanknopingspunten: waarom, voor wie, met wie. Het ‘hoe en wat’ volgt daaruit... Vervolgens moeten alle acties, functies en producten dit concept blijven versterken.

1. Welk verhaal willen we vertellen? • kernboodschap, liefst voorzien van een pakkend beeld • kunnen we de aanleiding, belang van het verhaal kort samenvatten? • waarom is ons verhaal interessant voor de bezoeker, is die een betrokkene, ervaringsdeskundige, belanghebbende, onwillige, etc.? vat dit samen in één kernachtige zin met grote kleefkracht, omdat dit • helpt bij de nadere uitwerking van het verhaal / plan • ertoe bijdraagt dat beslissers / geldschieters overtuigd raken Kijk Want en dus...

BIG - APP: aandacht, publiek, positie • • • • • • identiteit & gedachtegoed (idea + waarden) bepalen de koers alle initiatieven, activiteiten, producten dragen bij aan versterking van identiteit & gedachtegoed zet in op verbindingen tussen zowel media als mensen (connectiviteit); relaties zijn leidend denk “nieuwe media en netwerken”; doe analoog werk procesmatig (iteratief) en in permanente bèta; fail forward (en durf excentriek te zijn) denk excentrisch (niet slechts de eigen organisatie in het middelpunt, maar de samenleving: actualiteit en relevantie, het publiek: individu en/of groep, de beweging)

SET: welk, waarom, wie, hoe, wat? participants title/subject date SET board IDENTITY BRAND (strategy) vision values ambition mission targets relation task / role followers > core text (pay off / premisse) [attractiveness+ appeal] [credibility] projects (iterative) for each project name a.o. - purpose - 5 main ‘elements’ / ‘ingredients’ (what makes them work, what happens if...) - engagement (for whom, why) - media (which, where, when) - milestones (incl. targets & KPI) in visionairy terms - time (urgency, planning, within 5/10 years) Q: What is the relation to the upper part of the board? And to the lower right part? Social moral business (model) transactional why assets channels transition involvement reach added value customers >> propositions how [think of sustainability] participation interest relevance conversion initiatives conversations communication call to action believers influencers stakeholders [profitability] ambassadors what who © Theo Meereboer Stichting E30 2013

wie, waarom? Social moral transactional why transition involvement reach added value participation interest relevance conversion initiatives conversations communication call to action believers influencers stakeholders ambassadors how what who

“If you're not prepared to be wrong, you'll never come up with anything original.” Ken Robinson The Element: How Finding Your Passion Changes Everything

inventarisatie -wat is de meerwaarde van deze samenwerking? -wat is hun doel en ambitie? -Voor wie willen zij dit doen? En met wie? Waarom deze partners? -wat is de ambitie op gebied van toerisme / recratie / vrijetijdsbesteding? -wat op gebied van regiomarketing? -waarom?

inventarisatie -bevolkingssamenstelling -samenstelling gewenste bezoekers -waar ligt hun interesse? -hoe kunnen we ze kennen en bereiken? -doelgroepen of volggroepen? -welke distributiekanalen? -toeristen? vestigers? bedrijven? politici? erfgoed-mensen en instellingen? vrijwilligers? bewoners? -denk bij bewoners aan: (oorspronkelijke) bewoners (met hun gewoonten en ook vaste patronen) > recreatiedruk is geen probleem nieuwkomers (wat trekt ze in de regio? wat bindt ze) > recreatiedruk is soms wel ene probleem ondernemers > meer recreatiedruk aub culturele instellingen > onzeker over rol en positie? -mogelijkheden PR: Optredens van spraakmakende artiesten, galeries met exposanten van naam, bijzondere exposities...deze elementen trekken een kunstminnend en koopkrachtig publiek pers en media (waar zijn ze naar op zoek, welke onderwerpen leven, waar kan op worden ingehaakt / meegelift)

inventarisatie -welke rol speelt de overheid? Wie zijn de spelbepalers. Denk ook aan verkeersbeleid, terassenbeleid, toerismebelasting, e.d. -veel belangrijker dan de (ruimtelijke) instrumenten waar men vaak van uit gaat, zijn de bestuurlijke en de financiële instrumenten (blijkt uit onderzoek Belvedere) -welke regelingen zijn er? -is er budget? is dat gebonden aan tijd, terugkerend, aan welke voorwaarden is het gebonden, wie kan nog meer bijdragern aan het budget?

inventarisatie -om welk erfgoed gaat het? -Wat daarvan is interessant voor toerisme? -Wat voor andere zaken (welke zaken?) maak ook onderscheid tussen immobiel, mobiel, roerend en immaterieel erfgoed - zorg dat de toeristische informatie direct beschikbaar is op website e.d. gescheiden van gemeentelijke, regionale, bedrijfsmatige of erfgoed informatie

inventarisatie; stap voor stap -identiteit en imago -merkwaarden -gedeeld gedachtegoed, samen uitstraling verzorgen en communicatie bedrijven - strategische planning, sterkte-zwakte-analyses, productmarktcombinaties - positionering - 3V3P Matrix (Lankhorst): Vervoer, Verblijf en Vermaak + People, Planet, Profit

samenwerking - inventarisatie maken van erfgoed / betrokkenen / belangen etc. - projectplan maken (zie eerdere ingrediënten): o.a. communicatie doelstellingen, strategie, mensen, planning, begroting - maken we tevens een Lab / Competentie centrum? - functioneel ontwerp voor platform (+ overige media)

functioneel ontwerp, o.a. • • • • Doel van het platform (zie voorgaand) Volggroepen op basis van gedachtegoed (waar bereiken we ze?) De te behalen doelen ( in ieder geval een indicatie, KPI’s etc, achteraf meten) Staat het platform op zichzelf? Koppelingen met offline / mobiel / print / radio-tv Afhankelijkheden van andere applicaties / databases / media Overzicht van alle pagina’s in een site of applicatie (uitvoeriger dan alleen een sitemap) Beschrijving op voldoende detailniveau van de functionaliteit op alle pagina’s (wat doet het?) - • • • Uitgewerkte schema’s van de flows binnen de applicatie en de bijbehorende usecases (wat leidt tot wat?) • Wireframes van de belangrijkste pagina’s (homepage, beeldbank, reviews, profielpagina, enz.) techniek/functionaliteit: • zoekfunctionaliteit (waarnaar kan men zoeken, welke resultaten, verfijning, enz.) • Koppelingen met andere tools (bijvoorbeeld Analytics / Adwords / Mailsysteem / backofficesysteem / webshop) • Een overzicht van de te importeren content en (mogelijkheid voor) metadatering • Eisen aan de browsercompatibiliteit / platform (waar en op welke maniet gaat dit gezien worden?) • Eisen aan het usermanagement (wie komt op welke manier binnen, profielen aanmaken en beheren, koppelingen, beveiliging) • SEO, (Google) analytics, disclaimer, licentiemodel (CC), social media (koppelingen)

hier gebeurt het hier bevinden wij ons nog even: denk excentrisch, lever bijdragen aan belangrijke ontwikkelingen, aan ontmoetingsplekken, bestaande en nieuwe initiatieven en denk excentriek, durf te onderscheiden

bedankt voor de aandacht! meer hierover op Erfgoed20.nl StichtingE30.nl collectiewijzer.nl Inheritage.eu Vragen? mail: theo@commidea.nl

Add a comment

Related pages

Pajottenland - Wikipedia, the free encyclopedia

The tourist area marketed under the name Pajottenland en Zennevallei (Pajottenland and Zenne Valley) also includes the municipalities Beersel, ...
Read more

Pajottenland & Zennevallei | Persinfo

PAJOTTENLAND - Vlaams minister voor Binnenlands bestuur, Liesbeth Homans (N-VA) heeft haar conceptnota voor vrijwillige fusies van gemeenten gelanceerd.
Read more

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei - Dilbeek, Vlaams-Brabant

3 visitors have checked in at Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. See photos, tips, similar places, and friends who have been there.
Read more

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, Sint-Martens-Bodegem, Belgium. 506 likes · 18 talking about this · 8 were here. De erfgoedcel Pajottenland...
Read more

Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw | LinkedIn

Learn about working at Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw. Join LinkedIn today for free. See who you know at Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw ...
Read more

Fietsnetwerk Pajottenland & Zennevallei - 8 april 2010 ...

Het fietsknooppuntennetwerk Pajottenland & Zennevallei is goed voor liefst 1650 kilometer bewegwijzerde fietswegen en honderden knooppunten.
Read more

ERFGOEDDAG 2013 Regio Pajottenland en Zennevallei Website ...

ERFGOEDDAG 2013 Regio Pajottenland en Zennevallei Website - http://www.erfgoedcelpz.be/erfgoeddag-2013-stop-de-tijd ...
Read more

Inventarisatie Pajottenland Zennevallei | LinkedIn

Inventarisatie Pajottenland Zennevallei. 13 members. Join When you join a group, other members will be able to see your profile and message you.
Read more